Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 90. schůze rady města

Usnesení 90. schůze rady města 1

konané dne 4. 4. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

90. schůze rady města konané dne 4. 4. 2022

 

90/1/2022           Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

90/2/2022           Výsledky z analýzy třídění odpadů

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu Výsledky analýzy třídění odpadů ve městě Přelouč v roce 2021-2022.

90/3/2022           Schválení nového názvu ulice v Přelouči

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit název „V Sadech“ nové ulice (na pozemku p.č. 856/5) v Přelouči v části za domovem pro seniory – navazující na ulici Libušina.

90/4/2022           Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Přelouč veřejnými službami v přepravě cestujících“ s dodavatelem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., na Ostrově 177, 537 01Chrudim, IČO 25945408, kterým se stanoví cena veřejné služby (dopravního výkonu) ve výši 46, 40 Kč/km s platností od 1. 4. 2022 na dobu jednoho roku. Rada města Přelouče souhlasí s uzavřením dodatku.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Novotnému uzavřít dodatek č. 9 dle usnesení č. 90/4/2022-I.

T: 15. 4. 2022

90/6/2022           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 2187/2, p.č. 2187/6, p.č. 2246/1 a p.č. 2188/1, vše v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 90/6/2022-I.

T: 30. 4. 2022

    III.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi manželi Ing. F.V., PhD. a Bc. P.V., oba bytem Přelouč, a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 13/15 v k.ú. Klenovka, ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v místní části Klenovka.

    IV.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 90/6/2022-III.

T: 30. 4. 2022

90/7/2022           Majetkové převody

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 1320/1 v k.ú. Přelouč o výměře 3 719 m2 společnosti Západní terasy s.r.o., IČO 09379894, za cenu minimálně 4 230 000,00 Kč, stanovenou znaleckým posudkem, vypracovaným Ing. Františkem Plesnivým dne 28. 3. 2022.

90/8/2022           Smlouva o zřízení odběrného místa elektro

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv (NN) číslo 22_SOP_01_4121934219, uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO 24729035, z důvodu zřízení odběrného místa elektro pro kamerový bod Městského kamerového dohlížecího sytému na náměstí 17. listopadu v Přelouči (pozemek p.č. 763/1 v k.ú. Přelouč).

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení dle usnesení č. 90/8/2022-I.

T: 15. 4. 2022

90/9/2022           Koncesní řízení na výběr provozovatele kanalizace v MČ Mělice a Klenovka

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

zadávací dokumentaci pro koncesní řízení na výběr provozovatele splaškové kanalizace v místních částech Mělice a Klenovka.

      II.            Rada města Přelouče jmenuje

komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v koncesním řízení na výběr provozovatele splaškové kanalizace v místních částech Mělice a Klenovka ve složení Miroslav Manžel (náhradník Miroslav Beránek), Bc. Pavel Caha (náhradník Ing. Lada Kubínová) a Ing. Ivo Kokrment (náhradník Mgr. Adéla Brodecká).

    III.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit bezodkladné zahájení koncesního řízení na výběr provozovatele splaškové kanalizace v místních částech Mělice a Klenovka.

T: 5. 4. 2022

90/10/2022         Zápis OV Klenovka

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 2/2022 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 18. 3. 2022.

90/11/2022         Zápis KMS Štěpánov

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 2/2022 ze schůze Komise místní samosprávy ze dne 23. 3. 2022 ve Štěpánově.

90/12/2022         Změna závazného ukazatele pro rok 2022

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

změnu č. 1 závazného ukazatele limitu prostředků na platy v organizaci Technické služby města Přelouče pro rok 2022, z původní hodnoty 10 740 tis. Kč, na hodnotu 11 040 tis. Kč.

90/13/2022         Pořízení investičního majetku nad 40 tis. Kč

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

s pořízením nové posypové nástavby na nosič Multicar, v pořizovací ceně cca 260 tis. Kč, jako prostou obnovu základního prostředku pro zimní údržbu komunikací.

90/14/2022         Pronájem bytu v domě zvláštního určení

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č. 18 o vel 1+kk, v domě zvláštního určení v ulici Sluneční č.p. 1414, Přelouč, ú-I.J., trvale bytem Přelouč, zastoupená opatrovníkem Městem Přelouč na dobu určitou s platností od 5. 4. 2022 do 30. 6. 2022.

90/15/2022         Žádost o poskytnutí dotace nad 50tis. Kč z rozpočtu města v roce 2022

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotací na rok 2022 z rozpočtu města pro 2022 z rozpočtu města pro:

-          Basketbalový klub Přelouč, z.s. ve výši 180 000,00 Kč na pronájem sportovní haly a tělocvičen, rozhodčí, cestovní výdaje na zápasy, sportovní vybavení (dresy, sportovní pomůcky), náklady spojené se soustředěním (ubytování, strava), startovné na turnajích a úhradu hráčských licencí.

-          V.M., ve výši 85 000,00 Kč na přípravu a realizaci „Pobřežního festivalu“ v Přelouči (technické zajištění, honoráře).

      II.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost VČELKA sociální služby o.p.s. na spolufinancování provozních nákladů vzniklých při poskytování terénních sociálních služeb (osobní náklady, nájemné, cestovné, pořízení ochranných pracovních pomůcek) z důvodu zajištění této služby pečovatelskou službou města Přelouč.

90/16/2022         Žádost o poskytnutí dotací do 50tis. Kč z rozpočtu města v roce 2022

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 pro:

-          Laxus z.ú. ve výši 15 000,00 Kč na zdravotní materiál, kontejnery na bezpečnou likvidaci zdravotnického materiálu a testy – související s poskytováním terénních služeb v katastru města.

-          SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mělice ve výši 15 000,00 Kč na činnost SHD, nákup výstroje a výzbroje, pojištění hasičského auta, dopravu na soutěže a výstavy, na ceny a odměny pro soutěžící, 14. ročník hasičských stříkaček, Mezinárodní výstavu hasičské techniky Litoměřice – ubytování.

-          Péče o duševní zdraví, z.s. Pardubice ve výši 15 000,00 Kč na podporu celoročního provozu – sociálních služeb duševně nemocným spoluobčanům (mzdové náklady pracovníků přímé péče, nákup PHM pro služební vozidla pro přímou péči, vzdělávání pracovníků přímé péče).

-          Auto-Moto veteráni spolek Přelouč ve výši 10 000,00 Kč na nákup pohárů a věcných cen pro účastníky soutěžní jízdy 15. ročníku Rallye Železné hory.

-          Potravinová banka Pardubice, z.s. ve výši 20 000,00 Kč na potravinové balíčky a na náklady na dopravu.

-          Klub aktivní senior Přelouč, z.s. ve výši 15 000,00 Kč na vstupné a poplatky za průvodcovské služby, pronájem sálu na zdravotní tělocvik, materiál na výrobu drobných předmětů a vstupné do bazénu.

-          Klub turistů Přelouč, z.s. ve výši 15 000,00 Kč na energie.

-          Myklíč, z.s. ve výši 10 000,00 Kč na úhradu provozních nákladů (energie, pronájem), kancelářské a hygienické potřeby, vstupné a dopravné v rámci akcí pro děti, sportovní vybavení a spotřební materiál, mzdové náklady lektorů a na náklady spojené se zpracováním účetních podkladů.

-          Spolek Vrbová stáj, z.s. Tupesy ve výši 10 000,00 Kč na nákup krmiv, vitamínů, veterinární péči, kopytářské práce, odvoz při úhynu a výkup týraných zvířat.

-          KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s. ve výši 2 000,00 Kč na zajištění nepřetržitého provozu krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2022.

-          Linku bezpečí, z.s. ve výši 2 000,00 Kč na pokrytí části nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky.

-          Domov pod hradem Žampach ve výši 5 000,00 Kč na úhradu energií (elektřina, plyn, vodné, stočné).

-          Malou jezdeckou společnost z.s. ve výši 5 000,00 Kč na nákup cen pro děti, poháry, dekorace pro jejich koně za dosažené výsledky a občerstvení pro děti při závodech v termínech: 22. 5., 12. 6., 10. 7., 14. 8., 18. 9. a 9. 10. 2022.

      II.            Rada města Přelouče zamítá

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 pro:

-          Rodinné Integrační centrum z.s. na didaktické a stimulační pomůcky, materiál k výrobě pomůcek, školení pracovníků a jiné služby (tisk letáků, IT, web, nájemné, energie) v rámci služby Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce z důvodu, že služba není poskytována žádnému občanu města Přelouč.

-          Rodinné Integrační centrum z.s. na odborné vzdělávání pracovníků v rámci služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, nájemné, energie a nákup spotřebního materiálu z důvodu, že služba není poskytována žádnému občanu města Přelouč.

90/17/2022         Návrh na poskytnutí finančního daru ČHJ – hasičskému sboru Přelouč

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

zařadit do rozpočtového popatření č. 2 rozpočtu města pro rok 2022 výdaj ve výši 140 tis. kč jako finanční dar České hasičské jednotě, hasičskému sboru Přelouč, IČO 70818266.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 5. 4. 2022 12:37
Datum poslední aktualizace: 5. 4. 2022 12:43
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 24 °C 16 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 24/15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi