Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 86. schůze rady města

Usnesení 86. schůze rady města 1

konané dne 14. 2. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

86. schůze rady města konané dne 14. 2. 2022

 

86/1/2022    Program schůze

I.    Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

86/2/2022    Dotace do fondu investic, přesun finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a souhlas s nákupem majetku – Základní umělecká škola Přelouč

I.    Rada města Přelouče schvaluje

dotaci do fondu investic příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice, ve výši 50 000,00 Kč na pořízení dvou hudebních nástrojů: vibrafon Adams a basklarinet Yamaha.

II.    Rada města Přelouče souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice, na převod částky ve výši 60 000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic.

III.    Rada města Přelouče souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice, zakoupit dva hudební nástroje v celkové hodnotě 170 000,00 Kč. Jedná se o vibrafon Adams a basklarinet Yamaha. Majetek bude pořízen z fondu investic této příspěvkové organizace.

86/3/2022    Návrh rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2022

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2022.

86/4/2022    Příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka

I.    Rada města Přelouče schvaluje

příkazní smlouvu na výkon technického dozoru stavebníka při provádění díla „Stavební úpravy nebytových prostor Choceňská č.p. 877, Přelouč“, která je uzavírána s Ing. Lukášem Omou, IČO 04888634, 533 41 Kasalice, , za částku 105 000,00 Kč (neplátce DPH).

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření příkazní smlouvy dle usnesení č. 86/4/2022-I.
T: 28. 2. 2022

86/5/2022    Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení

I.    Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy číslo 21_SOBS01_4121747754 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), uzavřené se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV. – Podmokly, kterým se termín připojení odběrného elektrického zařízení v odlehčovací komoře kanalizace na pozemku p.č. 300/2 v k.ú. Přelouč (ve Sportovní ulici) prodlužuje na žádost města Přelouč do 31. 12. 2023.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy pro zřízení odběrného místa elektro dle usnesení č. 86/5/2022-I.
T: 21. 2. 2022

86/6/2022    Výstavba kanalizačních přípojek v místní části Klenovka

I.    Rada města Přelouče nesouhlasí

s finanční spoluúčastí města Přelouč při výstavbě kanalizační přípojky pro nemovitost č.p. 75 v místní části Klenovka z důvodu jejího umístění mimo oblast připravované výstavby gravitačních kanalizačních stok splaškové kanalizace. Kanalizační přípojka by musela být napojena na kanalizační stoku splaškové kanalizace ve vlastnictví společnosti KK Investiční s.r.o.

86/7/2022    Smlouvy o výpůjčce

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o výpůjčce, uzavíranou mezi městem Přelouč a Mateřskou školou Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice, na výpůjčku budov č.p. 1332 a č.p. 1348 v Přelouči včetně příslušných pozemků.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 86/7/2022-I.
T: 28. 2. 2022

III.    Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce, uzavíraný mezi městem Přelouč a Městskou knihovnou Přelouč, kterým se rozšíří předmět výpůjčky o prostory v budově č.p. 1384 v Přelouči.

IV.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 86/7/2022-III.
T: 28. 2. 2022

86/8/2022    Záměr na pronájem pozemků na hrázi mezi mělicko-lohenickými písníky

I.    Rada města Přelouče schvaluje

záměr na pronájem částí pozemku p.č. 410/4 a p.č. 410/26 v k.ú. Lohenice u Přelouče, za účelem provozování přírodního koupaliště na období 15. 5. 2022 až 15. 9. 2026 (vždy 15. 5. až 15. 9. příslušného roku) za cenu minimálně 50 000,00 Kč za jednu sezónu.

86/10/2022    Zřízení věcného břemene

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 2246/1, p.č. 1781/4 a p.č. 1794/3, vše v k.ú. Přelouč.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 86/10/2022-I.
T: 15. 3. 2022

III.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 2246/1 v k.ú. Přelouč.

IV.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 86/10/2022-III.
T: 15. 3. 2022

V.    Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, uzavíraný mezi městem Přelouč a  T-Mobile Czech Republic a.s., na zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2353, p.č. 876/2, p.č. 94/13, p.č. 2219, p.č. 396/40, p.č. 2200, p.č. 94/1, p.č. 474/10, p.č. 758/8 a p.č. 1815/3, vše v k.ú. Přelouč.

VI.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti dle usnesení č. 86/10/2022-V.
T: 15. 3. 2022

86/11/2022    Zápis KMS Štěpánov

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 1/2022 ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 26. 1. 2022.

86/12/2022    Ukončení smluvního vztahu v roce 2022

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

ukončení smluvního vztahu mezi městem Přelouč a Tlapnet s.r.o., Jeníkovská 1698, 286 01 Čáslav, IČO 27174824 na střežení objektu Pultem centralizované ochrany s výpovědí k 31. 1. 2022.

86/13/2022    Žádosti o dotace z rozpočtu města nad 50 tis. Kč na rok 2022

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotací na rok 2022 z rozpočtu města pro:

-    Charitu Přelouč ve výši 120 000,00 Kč na zajištění služby nízkoprahového centra Jakub klub Přelouč na úhradu mzdových nákladů do 30% výše poskytované dotace, nájem, energie (elektřina, plyn, vodné, stočné), internet, potraviny na vaření s dětmi, materiál pro činnost s dětmi.

-    Charitu Přelouč ve výši 100 000,00 Kč na zajištění služby Podpora rodiny na úhradu mzdových nákladů do 50% poskytnuté výše dotace, nájem, energie (elektřina, plyn, vodné, stočné), pohonné hmoty, opravy aut, telefony pracovníků.

-    Tělocvičnou jednotu Sokol Přelouč ve výši 420 000,00 Kč na provoz a údržbu budovy, úhradu spotřeby energií (plyn, elektřina, vodné a stočné) náklady na údržbu a mzdové náklady na správce a uklízečku a na zajištění provozu sportovních oddílů.

-    FK Přelouč, z.s. ve výši 350 000,00 Kč na dopravu k utkáním, rozhodčí, údržbu a opravy tribuny, hracích ploch, revize, na úhradu energií a svozu odpadu, na materiální vybavení, hygienické a čistící prostředky, pronájem tělocvičen a umělých hracích ploch při zimní přípravě, úhradu nákladů na sportovní soustředění mládeže, úhradu účetních služeb a část mzdy správce hřiště.

-    HC Jestřábi Přelouč ve výši 200 000,00 Kč na startovné, cestovné, rozhodčí, energie (elektřina, vodné a stočné), revize v budově, hygienické prostředky, tréninkové vybavení a nájem ploch k zimní přípravě mládeže.

-    Orel jednotu Přelouč, oddíl florbalu ve výši 180 000,00 Kč na celoroční činnost oddílu – pronájem sportovní haly, rozhodčí, cestovné, licence a startovné v soutěžích, zdravotní službu, úrazové pojištění, náborové materiály a nákup sportovního vybavení.

-    FK Přelouč, z.s. ve výši 150 000,00 Kč na dofinancování pořádání 63. ročníku Celostátního žákovského turnaje – na úhradu ubytování a stravování účastníků, propagace turnaje, cen a sportovního vybavení, odměn pro rozhodčí a pořadatelé, provozních nákladů turnaje a zdravotního zabezpečení.

-    Domov u fontány Přelouč ve výši 750 000,00 Kč na dofinancování poskytovaných sociálních služeb, pobytových služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, na úhradu provozních a osobních (mzdy a odvody zaměstnavatele) nákladů a na úhradu nákladů na odvoz kontaminovaného odpadu.

-    Rugby Club Přelouč, z.s. ve výši 220 000,00 Kč na dopravu k zápasům, licenční poplatky, pronájem tělocvičen, sportovní vybavení hráčů, rozhodčí, ubytování a stravování na soustředěních a náklady spojené s provozem sportovního hřiště (hnojení, opravy).

86/14/2022    Změna platového výměru ředitele Domu dětí a mládeže Přelouč

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., ZP, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, změnu platového stupně ředitele DDM Přelouč s platností od 1. 3. 2022.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

platový výměr ředitele DDM Přelouč s platností od 1. 3. 2022.

86/15/2022    Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2021

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2021.

86/16/2022    Návrh na změnu názvů autobusových zastávek

I.    Rada města Přelouče schvaluje

nové názvy autobusových zastávek:
CIS 56470 Přelouč „Kladenská MŠ“
CIS 56471 Přelouč „Kladenská škola“
CIS 28639 Jedousov „Horecký Dvůr“
CIS 28640 Přelouč, Tupesy, Podvrdy
CIS 28615 Přelouč „Pardubická hřbitov“.

86/17/2022    Žádost LAXUS z.ú. o souhlas s použitím znaku města

I.    Rada města Přelouče souhlasí

s použitím znaku města ve výroční zprávě LAXUS z.ú. za rok 2021.

86/18/2022    Volba přísedícího Okresního soudu v Pardubicích

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zvolit na volební období 2022-2026 přísedícím Okresního soudu v Pardubicích p.Z.H., bytem Přelouč.

86/19/2022    Výplata odměn členům komisí za rok 2021

I.    Rada města Přelouče schvaluje

výplatu odměn za rok 2021 členům komise pro rozvoj města, školské a kulturní komise, komise sportovní, komise sboru pro občanské záležitosti, komise sociálně zdravotní a komise místní samosprávy Štěpánov a Tupesy dle předloženého návrhu.

86/20/2022    Výplata odměn členům výborů za rok 2021

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstva města schválit výplatu odměn za rok 2021 členům Osadních výborů Klenovka a Lohenice dle předloženého návrhu.

86/22/2022    Zápis OV Klenovka

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 1/2022 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 4. 2. 2022.

86/23/2022    Zápis OV Lohenice

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 21/2022 z jednání Osadního výboru Lohenice ze dne 13. 2. 2022.

86/22/2022    Návrh programu zasedání ZM    

I.    Rada města Přelouče schvaluje

návrh programu XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 22. 2. 2022.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 15. 2. 2022 13:15
Datum poslední aktualizace: 15. 2. 2022 13:26
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi