Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 85. schůze rady města

 Usnesení 85. schůze rady města 1

konané dne 31. 1. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

85. schůze rady města konané dne 31. 1. 2022

 

85/1/2022           Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

85/2/2022           Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2022 a plán odpisů na rok 2022

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2022.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

plán odpisů příspěvkových organizací na rok 2022.

85/3/2022           Nabídka bezúplatného předání nepotřebného majetku zřizovateli a souhlas s vyřazením – Školní jídelna Přelouč

        I.            Rada města Přelouče nepřijímá

nabídku příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč na bezúplatný převod majetku a souhlasí s vyřazením tohoto majetku z evidence, a to likvidací. Jedná se o drobný dlouhodobý majetek v počtu 32 kusů dle přílohy č. 1.

      II.            Rada města Přelouče nepřijímá

nabídku příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč na bezúplatný převod majetku a souhlasí s vyřazením tohoto majetku z evidence, a to prodejem, případně likvidací. Jedná se o dlouhodobý hmotný majetek v počtu 25 kusů a 9 kusů dle příloh č. 2 a č. 3.

85/4/2022           Zadávací řízení veřejné zakázky „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“ – výběr dodavatele

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Společnost Klenovka (správce KAVE Bau s.r.o.)

Sídlo dodavatele:                            K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice

IČO dodavatele:                              24135658

Nabídková cena:                             47 895 304,97 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, který je uveden v protokolu o hodnocení nabídek.

85/5/2022           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1780/20, p.č. 1780/18 a p.č. 48/1 vše v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 85/5/2022-I.

T: 28. 2. 2022

    III.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 482/8, p.č. 484/10, p.č. 484/11 a p.č. 484/13 vše v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 85/5/2022-III.

T: 28. 2. 2022

85/6/2022           Podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji pro rok 2022 na projekt „Žesťové interpretační kurzy Přelouč 2022“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji pro rok 2022 na projekt „Žesťové interpretační kurzy Přelouč 2022“.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

Ing. Kubínové podat žádost o dotaci z programu Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji pro rok 2022 na projekt „Žesťové interpretační kurzy Přelouč 2022“ dle usnesení č. 85/6/2022-I.

T: 31. 1. 2022

85/7/2022           Podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji pro rok 2022 na projekt „Polanského Přelouč“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji pro rok 2022 na projekt „Polanského Přelouč“.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

Ing. Kubínové podat žádost o dotaci z programu Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji pro rok 2022 na projekt „Polanského Přelouč“ dle usnesení č. 85/7/2022-I.

T: 31. 1. 2022

85/8/2022           Dodatek č. 4 smlouvy o dílo „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 4 smlouvy o dílo na akci „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“, uzavíraný se společností Mělice, zastoupenou správcem společnosti VPK Suchý s.r.o., Komenského nám.12, 281 44 Zásmuky, IČO 27085201, kterým se sjednaná smluvní cena snižuje o částku 526 124,80 Kč bez DPH, 636 611,01 Kč včetně DPH z důvodu úpravy rozsahu požadovaných prací.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo dle usnesení č. 85/8/2022-I.

T: 11. 2. 2022

85/9/2022           Dodatek č. 2 smlouvy o dílo „Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč“, uzavíraný se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 25953818, kterým se sjednaný termín ukončení plnění stanovuje do 16 týdnů od 1. 4. 2022 z důvodu technologické zimní přestávky a sjednaná smluvní cena zvyšuje o částku 65 064,20 Kč bez DPH, 78 727,68 Kč včetně DPH z důvodu úpravy rozsahu objednavatelem požadovaných prací.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 85/9/2022-I.

T: 11. 2. 2022

85/10/2022         Zápis KMS Tupesy

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 20. 1. 2022.

85/11/2022         Zápis KMS Lhota – Škudly

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis ze schůze Komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 10. 1. 2022.

85/12/2022         Přehled množství komunálního odpadu pro uplatnění třídící slevy

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

přehled množství komunálního odpadu na skládku za 4. čtvrtletí a celý rok 2021 pro uplatnění třídící slevy.

85/13/2022         Úprava platů dělnických profesí v organizaci v roce 2022

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

návrh na úpravu platů formou diferencovaného zvýšení osobního příplatku u dělnických profesí v organizaci Technické služby města Přelouče dle předloženého návrhu.

      II.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtového opatření města zvýšení provozního příspěvku na rok 2022 o částku 400 tis. Kč na úpravu platů dělnických profesí a příslušných zákonný odvodů v organizaci Technické služby města Přelouče.

85/14/2022         Nájemní smlouva na byt v ul. Za Fontánou 433, Přelouč

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s I. a L.P. na byt č. 10 v ul. Za Fontánou 433, Přelouč od 1. 2. 2022 do 30. 4. 2022.

85/15/2022         Stav neuhrazených pohledávek ke dni 31. 12. 2021

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

stav neuhrazených pohledávek k datu 31. 12. 2021.

85/16/2022         Souhlas s použitím znaku města

        I.            Rada města Přelouče uděluje

souhlas klubu HC Jestřábi Přelouč s použitím znaku města na mantinelu hokejbalového hřiště ve Sportovní ulici, Přelouč.

85/17/2022         Žádost sboru J.B. Foerster Přelouč o souhlas s registrací sídla spolku v nemovitosti č.p. 26

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

s požadavkem spolku Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč, IČO 05398070 s registrací sídla spolku na adrese Masarykovo náměstí 26, 535 01 Přelouč.

85/18/2022         Výplata odměn členům komisí za rok 2021

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

výplatu odměn za rok 2021 členům Komise místní samosprávy Lhota – Škudly a členům Komise bezpečnostní a dopravní dle předloženého návrhu.

85/19/2022         Výplata odměn členům výborů za rok 2021

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit výplatu odměn za rok 2021 členům výborů finančního, majetkového a Osadního výboru Mělice dle předložených návrhů.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 2. 2. 2022 12:56
Datum poslední aktualizace: 2. 2. 2022 13:00
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
skoro jasno 25 °C 15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C
čtvrtek 27. 6. oblačno 29/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi