Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 5. schůze rady města

Usnesení 5. schůze rady města 1

konané dne 19. 12. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

5. schůze rady města konané dne 19. 12. 2022

 

5/1/2022     Program schůze

I.    Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

5/2/2022    Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Svazu bojovníků za svobodu, Přelouč/Místní komunikace ulice Přemyslova, Přelouč“

I.    Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Svazu bojovníků za svobodu, Přelouč/Místní komunikace ulice Přemyslova, Přelouč“, uzavřené se společností NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČO 28812875, kterým se sjednaná smluvní cena snižuje o částku 329 428,00 Kč bez DPH, 398 607,88 Kč včetně DPH z důvodu úpravy rozsahu objednatelem požadovaných prací.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 5/2/2022-I.
T: 27. 12. 2022

5/3/2022    Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Škudly – rekonstrukce veřejného osvětlení“

I.    Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Škudly – rekonstrukce veřejného osvětlení“, uzavřené se společností RAISA, spol. s r.o., k Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Kolín, IČO 43005071, kterým se sjednaná smluvní cena zvyšuje o částku 223 483,00 Kč bez DPH, 270 414,43 Kč včetně DPH z důvodu úpravy rozsahu objednatelem požadovaných prací.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 5/3/2022-I.
T: 27. 12. 2022

5/4/2022    Zadávací řízení veřejné zakázky „Protipovodňová opatření města Přelouč II“ – výběr dodavatele

I.    Rada města Přelouče rozhoduje,

že v zadávacím řízení veřejné zakázky „Protipovodňová opatření města Přelouč II“:
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    ELMIK s.r.o.
Sídlo dodavatele:        Obora III. 168/2, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO dodavatele:        04506677
Nabídková cena:        5 271 314,00 Kč bez DPH
Jako druhý v pořadí se umístili dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    EMPEMONT s.r.o.
Sídlo dodavatele:        Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO dodavatele:        27772179
Nabídková cena:        5 295 107,00 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

5/5/2022    Změna smlouvy a dodatky smluv

I.    Rada města Přelouče schvaluje

změnu č. 10 smlouvy o výpůjčce, uzavřené dne 25. 11. 2004 mezi městem Přelouč a Kulturním a informačním centrem města Přelouče. Touto změnou se upravuje výše záloh na dodávku tepla.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření změny smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 5/5/2022-I.
T: 31. 12. 2022

III.    Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce, uzavřené dne 18. 7. 2018 mezi městem Přelouč a Městskou knihovnou Přelouč. Tímto dodatkem se se upravuje výše záloh na dodávku tepla.

IV.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 5/5/2022-III.
T: 31. 12. 2022

V.    Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce, uzavřené dne 11. 1. 2019 mezi městem Přelouč a Školní jídelnou Přelouč, Obránců míru 1714, okres Pardubice. Tímto dodatkem se se upravuje výše záloh na dodávku tepla.

VI.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 5/5/2022-V.
T: 31. 12. 2022

VII.    Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 4 smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově č.p. 1340 v Přelouči, uzavřené dne 15. 12. 2015 mezi městem Přelouč a Hanou Hlavatou, bytem Přelouč, IČO 12960502, Martinou Beňadíkovou, bytem Řečany nad Labem, IČO 70168831, Lenkou Pokornou, Chvaletice, IČO 73589373 a Miluší Miláčkovou, Třemošnice, IČO 64245799. Tímto dodatkem se se upravuje výše záloh na dodávku tepla.

VIII.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 5/5/2022-VII.
T: 31. 12. 2022

IX.    Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce, uzavřené dne 10. 2. 2020 mezi městem Přelouč a Základní školou Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice. Tímto dodatkem se se upravuje hodnota nemovitosti č.p. 50 v Přelouči.

X.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 5/5/2022-IX.
T: 31. 12. 2022

5/6/2022    Majetkové převody

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost p.J.V., bytem Přelouč, o odkoupení části pozemku p.č. 1471/2 v k.ú Přelouč.

5/7/2022    Zřízení věcného břemene

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč, manželi T., bytem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1851/1 v k.ú. Přelouč.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 5/7/2022-I.
T: 31. 12. 2022

III.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč, p.R.S., bytem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1851/1 v k.ú. Přelouč.

IV.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 5/7/2022-III.
T: 31. 12. 2022

V.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč, manželi L., bytem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1851/1 v k.ú. Přelouč.

VI.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 5/7/2022-V.
T: 31. 12. 2022

VII.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1780/28 a p.č. 2197, oba v k.ú. Přelouč.

VIII.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 5/7/2022-VII.
T: 31. 12. 2022

5/8/2022    Protipovodňová opatření v místní části Tupesy – dodatek č. 4 k uzavřené SoD

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo, uzavřené se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a provádění stavby včetně související inženýrské činnosti na protipovodňová opatření v místní části Tupesy, kterým se upravují postupové termíny pro jednotlivé fáze smlouvy v návaznosti na časovou náročnost jednání ve věci vlastnictví pozemků se společností LIPONOVA, a.s.

II.    Rada města Přelouč ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 4 dle usnesení č. 5/8/2022-I.
T: 15. 1. 2023

5/9/2022    Zápis KMS Lhota – Škudly

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis z jednání Komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 8. 12. 2022.

5/10/2022    Pronájmy bytů v ulici Za Fontánou 433, Přelouč

I.    Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č. 14 v domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč, p.H.V., trvale bytem Utekáč, SR na dobu určitou s platností od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č. 16 o vel. 1+1, v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč, p.E.T., trvale bytem Přelouč na dobu určitou s platností od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023.

5/11/2022    Návrh na prodloužení nájemní smlouvy

I.    Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v ulici Za Fontánou 433 v Přelouči s p.K.O., trvale bytem Přelouč, od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

5/12/2022    Prodloužení nájemních smluv

I.    Rada města Přelouče schvaluje

uzavření smlouvy na byt č. 7 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 s p.F.K..

II.    Rada města Přelouče schvaluje

uzavření smlouvy na byt č. 4 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 s p. S.P.

III.    Rada města Přelouče schvaluje

uzavření smlouvy na byt č. 6 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 s p.J.N.

IV.    Rada města Přelouče schvaluje

uzavření smlouvy na byt č. 3 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 s p.P.K.

V.    Rada města Přelouče schvaluje

uzavření smlouvy na byt č. 13 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 s p.E.N.

VI.    Rada města Přelouče ukládá

Mgr. Dvořákové uzavřít nájemní smlouvy dle usnesení č. 5/12/2022-I.–V.
T: 31. 12. 2022

5/13/2022    Odpis nedobytných pohledávek

I.    Rada města Přelouče souhlasí

s odpisem nedobytných pohledávek společnosti JENTA, s.r.o. v celkové výši 5 298,92 Kč.

II.    Rada města Přelouče souhlasí

s odpisem nedobytné pohledávky za zemřelou K.S., celkové hodnotě 6 312,00 Kč.

5/14/2022    Návrh termínů schůzí rady města a zastupitelstva města v roce 2023

I.    Rada města Přelouče schvaluje

termíny schůzí rady města v roce 2023: 9. 1., 30. 1., 13. 2., 27. 2., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 3. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6., 10. 7., 31. 7., 21. 8., 4. 9., 18. 9., 2. 10., 16. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12. 2023.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

termíny zasedání zastupitelstva v roce 2023: 23. 2., 27. 4., 22. 6., 14. 9., 24. 10., 14. 12. 2023.

 

 

 

 

 

Martin Š m í d                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starosta                                    místostarosta

Datum vložení: 21. 12. 2022 12:47
Datum poslední aktualizace: 21. 12. 2022 13:01
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi