Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ oznamuje, že dne 29. 9. 2023 bude celý úřad pro veřejnost uzavřen.

  • MěÚ oznamuje že ve dnech 24.10., 23.11., 30.11. a 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

  • Dne 3. 10. 2023 se bude  ve 22 hodin na programu České televize ČT art vysílat televizní dokument Umění dabingu 2023, a v repríze na ČT art dne  9. 10 ve 2,40 hodin v noci.

Usnesení 5. schůze rady města

Usnesení 5. schůze rady města 1

konané dne 19. 12. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

5. schůze rady města konané dne 19. 12. 2022

 

5/1/2022     Program schůze

I.    Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

5/2/2022    Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Svazu bojovníků za svobodu, Přelouč/Místní komunikace ulice Přemyslova, Přelouč“

I.    Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Svazu bojovníků za svobodu, Přelouč/Místní komunikace ulice Přemyslova, Přelouč“, uzavřené se společností NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČO 28812875, kterým se sjednaná smluvní cena snižuje o částku 329 428,00 Kč bez DPH, 398 607,88 Kč včetně DPH z důvodu úpravy rozsahu objednatelem požadovaných prací.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 5/2/2022-I.
T: 27. 12. 2022

5/3/2022    Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Škudly – rekonstrukce veřejného osvětlení“

I.    Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Škudly – rekonstrukce veřejného osvětlení“, uzavřené se společností RAISA, spol. s r.o., k Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Kolín, IČO 43005071, kterým se sjednaná smluvní cena zvyšuje o částku 223 483,00 Kč bez DPH, 270 414,43 Kč včetně DPH z důvodu úpravy rozsahu objednatelem požadovaných prací.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 5/3/2022-I.
T: 27. 12. 2022

5/4/2022    Zadávací řízení veřejné zakázky „Protipovodňová opatření města Přelouč II“ – výběr dodavatele

I.    Rada města Přelouče rozhoduje,

že v zadávacím řízení veřejné zakázky „Protipovodňová opatření města Přelouč II“:
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    ELMIK s.r.o.
Sídlo dodavatele:        Obora III. 168/2, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO dodavatele:        04506677
Nabídková cena:        5 271 314,00 Kč bez DPH
Jako druhý v pořadí se umístili dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    EMPEMONT s.r.o.
Sídlo dodavatele:        Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO dodavatele:        27772179
Nabídková cena:        5 295 107,00 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

5/5/2022    Změna smlouvy a dodatky smluv

I.    Rada města Přelouče schvaluje

změnu č. 10 smlouvy o výpůjčce, uzavřené dne 25. 11. 2004 mezi městem Přelouč a Kulturním a informačním centrem města Přelouče. Touto změnou se upravuje výše záloh na dodávku tepla.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření změny smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 5/5/2022-I.
T: 31. 12. 2022

III.    Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce, uzavřené dne 18. 7. 2018 mezi městem Přelouč a Městskou knihovnou Přelouč. Tímto dodatkem se se upravuje výše záloh na dodávku tepla.

IV.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 5/5/2022-III.
T: 31. 12. 2022

V.    Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce, uzavřené dne 11. 1. 2019 mezi městem Přelouč a Školní jídelnou Přelouč, Obránců míru 1714, okres Pardubice. Tímto dodatkem se se upravuje výše záloh na dodávku tepla.

VI.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 5/5/2022-V.
T: 31. 12. 2022

VII.    Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 4 smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově č.p. 1340 v Přelouči, uzavřené dne 15. 12. 2015 mezi městem Přelouč a Hanou Hlavatou, bytem Přelouč, IČO 12960502, Martinou Beňadíkovou, bytem Řečany nad Labem, IČO 70168831, Lenkou Pokornou, Chvaletice, IČO 73589373 a Miluší Miláčkovou, Třemošnice, IČO 64245799. Tímto dodatkem se se upravuje výše záloh na dodávku tepla.

VIII.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 5/5/2022-VII.
T: 31. 12. 2022

IX.    Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce, uzavřené dne 10. 2. 2020 mezi městem Přelouč a Základní školou Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice. Tímto dodatkem se se upravuje hodnota nemovitosti č.p. 50 v Přelouči.

X.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 5/5/2022-IX.
T: 31. 12. 2022

5/6/2022    Majetkové převody

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost p.J.V., bytem Přelouč, o odkoupení části pozemku p.č. 1471/2 v k.ú Přelouč.

5/7/2022    Zřízení věcného břemene

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč, manželi T., bytem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1851/1 v k.ú. Přelouč.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 5/7/2022-I.
T: 31. 12. 2022

III.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč, p.R.S., bytem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1851/1 v k.ú. Přelouč.

IV.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 5/7/2022-III.
T: 31. 12. 2022

V.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč, manželi L., bytem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1851/1 v k.ú. Přelouč.

VI.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 5/7/2022-V.
T: 31. 12. 2022

VII.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1780/28 a p.č. 2197, oba v k.ú. Přelouč.

VIII.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 5/7/2022-VII.
T: 31. 12. 2022

5/8/2022    Protipovodňová opatření v místní části Tupesy – dodatek č. 4 k uzavřené SoD

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo, uzavřené se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a provádění stavby včetně související inženýrské činnosti na protipovodňová opatření v místní části Tupesy, kterým se upravují postupové termíny pro jednotlivé fáze smlouvy v návaznosti na časovou náročnost jednání ve věci vlastnictví pozemků se společností LIPONOVA, a.s.

II.    Rada města Přelouč ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 4 dle usnesení č. 5/8/2022-I.
T: 15. 1. 2023

5/9/2022    Zápis KMS Lhota – Škudly

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis z jednání Komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 8. 12. 2022.

5/10/2022    Pronájmy bytů v ulici Za Fontánou 433, Přelouč

I.    Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č. 14 v domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč, p.H.V., trvale bytem Utekáč, SR na dobu určitou s platností od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č. 16 o vel. 1+1, v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč, p.E.T., trvale bytem Přelouč na dobu určitou s platností od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023.

5/11/2022    Návrh na prodloužení nájemní smlouvy

I.    Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v ulici Za Fontánou 433 v Přelouči s p.K.O., trvale bytem Přelouč, od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

5/12/2022    Prodloužení nájemních smluv

I.    Rada města Přelouče schvaluje

uzavření smlouvy na byt č. 7 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 s p.F.K..

II.    Rada města Přelouče schvaluje

uzavření smlouvy na byt č. 4 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 s p. S.P.

III.    Rada města Přelouče schvaluje

uzavření smlouvy na byt č. 6 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 s p.J.N.

IV.    Rada města Přelouče schvaluje

uzavření smlouvy na byt č. 3 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 s p.P.K.

V.    Rada města Přelouče schvaluje

uzavření smlouvy na byt č. 13 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 s p.E.N.

VI.    Rada města Přelouče ukládá

Mgr. Dvořákové uzavřít nájemní smlouvy dle usnesení č. 5/12/2022-I.–V.
T: 31. 12. 2022

5/13/2022    Odpis nedobytných pohledávek

I.    Rada města Přelouče souhlasí

s odpisem nedobytných pohledávek společnosti JENTA, s.r.o. v celkové výši 5 298,92 Kč.

II.    Rada města Přelouče souhlasí

s odpisem nedobytné pohledávky za zemřelou K.S., celkové hodnotě 6 312,00 Kč.

5/14/2022    Návrh termínů schůzí rady města a zastupitelstva města v roce 2023

I.    Rada města Přelouče schvaluje

termíny schůzí rady města v roce 2023: 9. 1., 30. 1., 13. 2., 27. 2., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 3. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6., 10. 7., 31. 7., 21. 8., 4. 9., 18. 9., 2. 10., 16. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12. 2023.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

termíny zasedání zastupitelstva v roce 2023: 23. 2., 27. 4., 22. 6., 14. 9., 24. 10., 14. 12. 2023.

 

 

 

 

 

Martin Š m í d                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starosta                                    místostarosta

Datum vložení: 21. 12. 2022 12:47
Datum poslední aktualizace: 21. 12. 2022 13:01
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
1
29 30 1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
1
29 30 1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, neděle 24. 9. 2023
skoro jasno 19 °C 10 °C
pondělí 25. 9. jasno 20/8 °C
úterý 26. 9. jasno 23/12 °C
středa 27. 9. zataženo 27/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi