Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 105. schůze rady města

Usnesení 105. schůze rady města 1

konané dne 22. 9. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

105. schůze rady města konané dne 22. 9. 2022

 

105/1/2022    Program schůze

I.    Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

105/2/2022    Zřízení věcného břemene

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1463/1 v k.ú. Přelouč.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 105/2/2022-I.
T: 15. 10. 2022


105/3/2022    Zadávací řízení veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200-0,723) – 3. část – Zkapacitnění kanalizace“ – Smlouva o dílo

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200-0,723) – 3. část – Zkapacitnění kanalizace“ s dodavatelem Stavební firma Balcar s.r.o., T. N. Kautníka 1644, 565 01 Choceň, IČO 25261126, za nabídkovou cenu 5 324 612,11 Kč bez DPH.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 105/3/2022-I.
T: 14. 10. 2022

105/4/2022    Zadávací řízení veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200-0,723) – 2.část – revitalizace toku Švarcavy“ – Smlouva o dílo

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200-0,723) – 2. část – Revitalizace toku Švarcavy“ s dodavatelem AQUASYS spol. s r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 25344447, za nabídkovou cenu 8 882 400,00 Kč bez DPH.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 105/4/2022-I.
T: 14. 10. 2022

105/5/2022    Plán financování obnovy kanalizace majetku Města Přelouč na období 2023-2032

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Plán financování obnovy kanalizace v majetku města Přelouč na období 2023–2032, vybudované v rámci akce „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“.

105/6/2022    Smlouva o dílo na dopracování studie rekonstrukce Městského muzea

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo, uzavíranou se společností archiF studio s.r.o., Evropská 1973/56, 160 00 Praha 6, IČO 06915213, na úpravu návrhu objemové studie z let 2017 a 2018 a detailní dopracování studie proveditelnosti rekonstrukce domů č.p. 25 a č.p. 26 na Masarykově náměstí v Přelouči na Městské muzeum, za nabídkovou cenu 418 000,00 Kč bez DPH, 507 780,00 Kč včetně 21 % DPH.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi uzavřít smlouvu dle usnesení č. 105/6/2022-I.
T: 10. 10. 2022

105/7/2022    Schválení investičního záměru

I.    Rada města Přelouče schvaluje

investiční záměr Mateřské školy Přelouč, Za fontánou 935, okres Pardubice na výměnu dřevěného zahradního domku a souhlasí s jejím zařazením do strategického plánu MAP III. ORP Přelouč.

105/8/2022    Změna platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací

I.    Rada města Přelouče schvaluje

platové výměry ředitelů příspěvkových organizací Technické služby, Městská knihovna a Kulturní a informační centrum města Přelouče.

105/9/2022    Návrh na schválení darovací smlouvy

I.    Rada města Přelouče schvaluje

darovací smlouvu uzavíranou s PARAMO, a.s., Pardubice, IČO 48173355, na jejímž základě město obdrží věcný dar: stříkačku cisternovou tovární značky Tatra 815, CAS 32/8200/800 – SR2, rok výroby 1986. Hodnota daru dle znaleckého posudku činí 500 00,00 Kč včetně DPH.

105/10/2022    Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města v roce 2022

I.    Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 pro Pardubický spolek historie železniční dopravy ve výši 5 000,00 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním akce k připomenutí 140. výročí dráhy Přelouč – Prachovice.

II.    Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 pro Spokojené LIŠÁKY z.s. ve výši 2 500,00 Kč na materiál k tvoření na Stezce sv. Václava.

III.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D47/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým spolkem historie železniční dopravy na poskytnutí dotace ve výši ve výši 5 000,00 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním akce k připomenutí 140. výročí dráhy Přelouč – Prachovice.

IV.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D48/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Spokojenými LIŠÁKY z.s. na poskytnutí dotace ve výši 2 500,00 Kč na materiál k tvoření na Stezce sv. Václava.

V.    Rada města Přelouč ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy č. D47/2022 a č. D48/2022 dle usnesení č. 105/10/2022-III.-IV.
T: 20. 10. 2022

105/11/2022    Dodatek č. 2 ke smlouvě o sociálních službách

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. OSV/22/20625 uzavíraný s Pardubickým krajem o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

 

Datum vložení: 23. 9. 2022 13:27
Datum poslední aktualizace: 23. 9. 2022 13:39
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi