Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 101. schůze rady města

Usnesení 101. schůze rady města 1

konané dne 25. 7. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

101. schůze rady města konané dne 25. 7. 2022

 

101/1/2022         Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

101/2/2022         Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace a plán odpisů na rok 2022 – změna č. 3

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

změnu č. 3 závazných ukazatelů a plánu odpisů pro příspěvkové organizace na rok 2022.

101/3/2022         Dodatek č. 4 smlouvy o dílo „Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 4 smlouvy o dílo „Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč“, uzavřené se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 25953818, kterým se sjednaná smluvní cena snižuje o částku 37 825, 85 Kč bez DPH, 45 769, 28 Kč včetně DPH z důvodu úpravy rozsahu objednatelem požadovaných prací.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č.4 smlouvy o dílo dle usnesení č. 101/3/2022-I.

T: 10. 8. 2022

101/4/2022         Smlouva č. 1128110057 o poskytnutí dotace na pořízení sociálních bytů

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu č. 1128110057 o poskytnutí dotace na pořízení 3 sociálních bytů v rámci projektu „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“ v maximální výši 2 133 333,00 Kč uzavíranou se Státním fondem podpory investic, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha – Vinohrady.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle usnesení č. 101/4/2022-I.

T: 31. 8. 2022

101/6/2022         Výměna oken v budově základní školy na Masarykově náměstí č.p. 50 v Přelouči

        I.            Rada města Přelouč schvaluje

výjimku z vnitřní směrnice č. SM 10/2018 – pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – na výměnu oken v budově základní školy na Masarykově náměstí č.p. 50 v Přelouči společností DOPOS Přelouč s.r.o., Chrudimská 1577, 535 01 Přelouč, IČO 25954458.

      II.             Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na výměnu oken v budově základní školy na Masarykově náměstí č.p. 50 v Přelouči, uzavíranou se společností DOPOS Přelouč s.r.o., Chrudimská 1577, 535 01 Přelouč, IČO 25954458, za cenu 540 803,00 Kč bez DPH, 654 371, 63 Kč s 21 % DPH.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 101/6/2022-II.

T: 26. 7. 2022

101/7/2022         Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města Přelouče ruší

usnesení č. 86/10/2022-I. ze dne 14. 2. 2022, kterým byla schválena smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 2246/1, p.č. 1781/4 a p.č. 1794/3, vše v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 2246/1, p.č. 1781/4, p.č. 1794/3, p.č. 2187/6, p.č. 2187/7, p.č. 2187/8, č. 2187/9, p.č. 1791/4 a p.č. 1954/1, vše v k.ú. Přelouč.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 101/7/2022-II.

T: 15. 8. 2022

101/8/2022         Převod kanalizačních přípojek v místních částech Mělice a Lohenice

        I.            Rada města Přelouče ruší

usnesení č. 93/10/2022-I. ze dne 2. 5. 2022, kterým byl schválen záměr na bezúplatný převod kanalizačních přípojek vlastníkům připojovaných nemovitostí v místních částech Mělice a Lohenice.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

záměr na bezúplatný převod částí kanalizačních přípojek vlastníkům připojovaných nemovitostí v místních částech Mělice a Lohenice. Jedná se o části kanalizačních přípojek nacházející se na pozemcích vlastníků připojovaných nemovitostí.

    III.            Rada města Přelouče ruší

usnesení č. 96/8/2022-I. až 96/8/2022-LXXXII. ze dne 30. 5. 2022, kterými byl schválen bezúplatný převod kanalizačních přípojek vlastníkům připojovaných nemovitostí v místních částech Mělice a Lohenice na soukromých a veřejných pozemcích a smlouvy o bezúplatném převodu těchto kanalizačních přípojek.

101/9/2022         Žádosti o směnu pozemků

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost Mgr. P.P., bytem Lázně Bohdaneč, o směnu pozemku p.č. 1932/7 v k.ú. Přelouč v jeho vlastnictví za pozemek p.č. 776/17 v k.ú. Přelouč ve vlastnictví města.

      II.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost Mgr. P.P., bytem Lázně Bohdaneč, o směnu pozemku p.č. 401/6 v k.ú. Přelouč v jeho vlastnictví za pozemek p.č. 1988 v k.ú. Přelouč ve vlastnictví města.

101/10/2022      Majetkové převody

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej části pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka o výměře cca 22 m2 p.J.V., bytem Přelouč, za cenu minimálně 1 400,00 Kč/m2.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej části pozemku p.č. 2016 v k.ú. Přelouč o výměře cca 37 m2 p.M.S., bytem Přelouč, za cenu minimálně dle znaleckého posudku.

    III.            Rada města Přelouče schvaluje

záměr na směnu části pozemku p.č. st. 1/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče ve vlastnictví p.L.K., bytem Nemošice, za část pozemku p.č. 250/17 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Štěpánov, ve vlastnictví města Přelouč s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků.

101/11/2022      Dodatek č 2 SoD „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č 2 Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“ s dodavatelem stavební podnik Přelouč, s.r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČO 47473053, se zvýšením ceny o 57 985,92 Kč bez DPH.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 101/11/2022-I.

T: 30. 7. 2022

101/12/2022      Zápis KMS Tupesy

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 9. 7. 2022.

101/13/2022      Stížnost občanů na hluk a obtěžování

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

Stížnost občanů trvale žijících v centru města na obtěžování hlukem okolí v centra města Přelouče.

 

101/14/2022      Návrh na schválení dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci: Stavební úprava jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč  

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

informace o průběhu stavebních úprav budovy školní jídelny a kuchyně v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč.

101/15/2022      Prodloužení nájemní smlouvy

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s L.V. na byt zvláštního určení v ulici Tůmy Přeloučského, od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2027.

101/16/2022      Žádost p. V. V. o náhradu škody

        I.            Rada města Přelouče zamítá

žádost p. V.V., IČO 06748911, Kladruby nad Labem 44, 533 14 Kladruby nad Labem o náhradu škody v celkové výši 48 963,00 Kč z důvodu, že vznik a výše škody na majetku p. V. nebyly spolehlivě zjištěny.

      II.            Rada města Přelouče doporučuje

p.V.V., IČO 06748911, Kladruby nad Labem 44, 533 14 Kladruby nad Labem, aby se s nárokem na škody v celkové výši 48 963,00 Kč obrátil se žalobou na věcně a místně příslušný okresní soud.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

Mgr. Dofkové písemně vyrozumět p. V. o stanovisku rady města k jeho žádosti o náhradě škody.

T: do 5. 8. 2022.

101/17/2022      Šetření stavebního úřadu

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zprávu o šetření ve věci zřízení předzahrádky u domu č.p. 556 v Přelouči v Pražské ulici, dnes využívané jako restaurační předzahrádka.

101/18/2022      Změna platových výměrů ředitelek základních škol v Přelouči

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, změnu platového stupně ředitelky Základní školy v Přelouči, Smetanova 1509, okres Pardubice (dále jen ZŠ Přelouč, Smetanova) s platností od 1. 8. 2022 a změnu platového výměru ředitelky Základní školy v Přelouči, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice (dále jen ZŠ Přelouč, Masarykovo nám.) s platností od 1. 9. 2022.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

platový výměr ředitelky ZŠ Přelouč, Smetanova s platností od 1. 8. 2022.

    III.            Rada města Přelouče schvaluje

platový výměr ředitelky ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. s platností od 1. 9. 2022.

101/19/2022      Smlouva o zřízení věcného břemene a služebnosti užívacího práva

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu č. SMLM-914/1215/MS/46/2022 o zřízení věcného břemene a služebnosti užívacího práva, uzavíranou s Pardubickým krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 33 Pardubice, IČO 00085031 v souvislosti s uložením kanalizačního potrubí stavby splaškové kanalizace u Račanského rybníka do silnice III/32211 v Račanské ulici v Přelouči.

      II.            Rada města Přelouč ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy č. SMLM-914/1215/MS/46/2022 o zřízení věcného břemene a služebnosti dle usnesení č. 101/19/2022-I.

T: 5. 8. 2022

101/20/2022      Zrušení zadávacího řízení VZ „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723) – zakázka dělená na části

        I.            Rada města Přelouče ruší

zadávací řízení veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723) – zakázka dělená na části: 1. část – Mosty a lávky; 2. část – Revitalizace toku Švarcavy; 3. část – Zkapacitnění kanalizace“ v souladu s § 127, odst. 1), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

opakované vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723) – zakázka dělená na části: 1. část – Mosty a lávky; 2. část – Revitalizace toku Švarcavy; 3. část – Zkapacitnění kanalizace“.

101/21/2022      Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení elektrické energie

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu č. Z_S24_12_8120080056 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného, k dodávce elektrické energie, uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplického 874 Děčín IV – Podmokly, IČO 24729035, z důvodu nutnosti přeložky kabelu elektro 35 kV v rámci 2. etapy zkapacitnění kanalizace ve Sportovní ulici v Přelouči.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení dle usnesení č. 101/21/2022-I.

T: 5. 8. 2022

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 27. 7. 2022 9:33
Datum poslední aktualizace: 27. 7. 2022 9:42
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi