Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 101. schůze rady města

Usnesení 101. schůze rady města 1

konané dne 25. 7. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

101. schůze rady města konané dne 25. 7. 2022

 

101/1/2022         Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

101/2/2022         Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace a plán odpisů na rok 2022 – změna č. 3

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

změnu č. 3 závazných ukazatelů a plánu odpisů pro příspěvkové organizace na rok 2022.

101/3/2022         Dodatek č. 4 smlouvy o dílo „Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 4 smlouvy o dílo „Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč“, uzavřené se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 25953818, kterým se sjednaná smluvní cena snižuje o částku 37 825, 85 Kč bez DPH, 45 769, 28 Kč včetně DPH z důvodu úpravy rozsahu objednatelem požadovaných prací.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č.4 smlouvy o dílo dle usnesení č. 101/3/2022-I.

T: 10. 8. 2022

101/4/2022         Smlouva č. 1128110057 o poskytnutí dotace na pořízení sociálních bytů

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu č. 1128110057 o poskytnutí dotace na pořízení 3 sociálních bytů v rámci projektu „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“ v maximální výši 2 133 333,00 Kč uzavíranou se Státním fondem podpory investic, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha – Vinohrady.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle usnesení č. 101/4/2022-I.

T: 31. 8. 2022

101/6/2022         Výměna oken v budově základní školy na Masarykově náměstí č.p. 50 v Přelouči

        I.            Rada města Přelouč schvaluje

výjimku z vnitřní směrnice č. SM 10/2018 – pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – na výměnu oken v budově základní školy na Masarykově náměstí č.p. 50 v Přelouči společností DOPOS Přelouč s.r.o., Chrudimská 1577, 535 01 Přelouč, IČO 25954458.

      II.             Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na výměnu oken v budově základní školy na Masarykově náměstí č.p. 50 v Přelouči, uzavíranou se společností DOPOS Přelouč s.r.o., Chrudimská 1577, 535 01 Přelouč, IČO 25954458, za cenu 540 803,00 Kč bez DPH, 654 371, 63 Kč s 21 % DPH.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 101/6/2022-II.

T: 26. 7. 2022

101/7/2022         Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města Přelouče ruší

usnesení č. 86/10/2022-I. ze dne 14. 2. 2022, kterým byla schválena smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 2246/1, p.č. 1781/4 a p.č. 1794/3, vše v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 2246/1, p.č. 1781/4, p.č. 1794/3, p.č. 2187/6, p.č. 2187/7, p.č. 2187/8, č. 2187/9, p.č. 1791/4 a p.č. 1954/1, vše v k.ú. Přelouč.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 101/7/2022-II.

T: 15. 8. 2022

101/8/2022         Převod kanalizačních přípojek v místních částech Mělice a Lohenice

        I.            Rada města Přelouče ruší

usnesení č. 93/10/2022-I. ze dne 2. 5. 2022, kterým byl schválen záměr na bezúplatný převod kanalizačních přípojek vlastníkům připojovaných nemovitostí v místních částech Mělice a Lohenice.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

záměr na bezúplatný převod částí kanalizačních přípojek vlastníkům připojovaných nemovitostí v místních částech Mělice a Lohenice. Jedná se o části kanalizačních přípojek nacházející se na pozemcích vlastníků připojovaných nemovitostí.

    III.            Rada města Přelouče ruší

usnesení č. 96/8/2022-I. až 96/8/2022-LXXXII. ze dne 30. 5. 2022, kterými byl schválen bezúplatný převod kanalizačních přípojek vlastníkům připojovaných nemovitostí v místních částech Mělice a Lohenice na soukromých a veřejných pozemcích a smlouvy o bezúplatném převodu těchto kanalizačních přípojek.

101/9/2022         Žádosti o směnu pozemků

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost Mgr. P.P., bytem Lázně Bohdaneč, o směnu pozemku p.č. 1932/7 v k.ú. Přelouč v jeho vlastnictví za pozemek p.č. 776/17 v k.ú. Přelouč ve vlastnictví města.

      II.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost Mgr. P.P., bytem Lázně Bohdaneč, o směnu pozemku p.č. 401/6 v k.ú. Přelouč v jeho vlastnictví za pozemek p.č. 1988 v k.ú. Přelouč ve vlastnictví města.

101/10/2022      Majetkové převody

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej části pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka o výměře cca 22 m2 p.J.V., bytem Přelouč, za cenu minimálně 1 400,00 Kč/m2.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej části pozemku p.č. 2016 v k.ú. Přelouč o výměře cca 37 m2 p.M.S., bytem Přelouč, za cenu minimálně dle znaleckého posudku.

    III.            Rada města Přelouče schvaluje

záměr na směnu části pozemku p.č. st. 1/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče ve vlastnictví p.L.K., bytem Nemošice, za část pozemku p.č. 250/17 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Štěpánov, ve vlastnictví města Přelouč s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků.

101/11/2022      Dodatek č 2 SoD „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č 2 Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“ s dodavatelem stavební podnik Přelouč, s.r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČO 47473053, se zvýšením ceny o 57 985,92 Kč bez DPH.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 101/11/2022-I.

T: 30. 7. 2022

101/12/2022      Zápis KMS Tupesy

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 9. 7. 2022.

101/13/2022      Stížnost občanů na hluk a obtěžování

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

Stížnost občanů trvale žijících v centru města na obtěžování hlukem okolí v centra města Přelouče.

 

101/14/2022      Návrh na schválení dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci: Stavební úprava jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč  

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

informace o průběhu stavebních úprav budovy školní jídelny a kuchyně v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč.

101/15/2022      Prodloužení nájemní smlouvy

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s L.V. na byt zvláštního určení v ulici Tůmy Přeloučského, od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2027.

101/16/2022      Žádost p. V. V. o náhradu škody

        I.            Rada města Přelouče zamítá

žádost p. V.V., IČO 06748911, Kladruby nad Labem 44, 533 14 Kladruby nad Labem o náhradu škody v celkové výši 48 963,00 Kč z důvodu, že vznik a výše škody na majetku p. V. nebyly spolehlivě zjištěny.

      II.            Rada města Přelouče doporučuje

p.V.V., IČO 06748911, Kladruby nad Labem 44, 533 14 Kladruby nad Labem, aby se s nárokem na škody v celkové výši 48 963,00 Kč obrátil se žalobou na věcně a místně příslušný okresní soud.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

Mgr. Dofkové písemně vyrozumět p. V. o stanovisku rady města k jeho žádosti o náhradě škody.

T: do 5. 8. 2022.

101/17/2022      Šetření stavebního úřadu

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zprávu o šetření ve věci zřízení předzahrádky u domu č.p. 556 v Přelouči v Pražské ulici, dnes využívané jako restaurační předzahrádka.

101/18/2022      Změna platových výměrů ředitelek základních škol v Přelouči

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, změnu platového stupně ředitelky Základní školy v Přelouči, Smetanova 1509, okres Pardubice (dále jen ZŠ Přelouč, Smetanova) s platností od 1. 8. 2022 a změnu platového výměru ředitelky Základní školy v Přelouči, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice (dále jen ZŠ Přelouč, Masarykovo nám.) s platností od 1. 9. 2022.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

platový výměr ředitelky ZŠ Přelouč, Smetanova s platností od 1. 8. 2022.

    III.            Rada města Přelouče schvaluje

platový výměr ředitelky ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. s platností od 1. 9. 2022.

101/19/2022      Smlouva o zřízení věcného břemene a služebnosti užívacího práva

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu č. SMLM-914/1215/MS/46/2022 o zřízení věcného břemene a služebnosti užívacího práva, uzavíranou s Pardubickým krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 33 Pardubice, IČO 00085031 v souvislosti s uložením kanalizačního potrubí stavby splaškové kanalizace u Račanského rybníka do silnice III/32211 v Račanské ulici v Přelouči.

      II.            Rada města Přelouč ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy č. SMLM-914/1215/MS/46/2022 o zřízení věcného břemene a služebnosti dle usnesení č. 101/19/2022-I.

T: 5. 8. 2022

101/20/2022      Zrušení zadávacího řízení VZ „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723) – zakázka dělená na části

        I.            Rada města Přelouče ruší

zadávací řízení veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723) – zakázka dělená na části: 1. část – Mosty a lávky; 2. část – Revitalizace toku Švarcavy; 3. část – Zkapacitnění kanalizace“ v souladu s § 127, odst. 1), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

opakované vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723) – zakázka dělená na části: 1. část – Mosty a lávky; 2. část – Revitalizace toku Švarcavy; 3. část – Zkapacitnění kanalizace“.

101/21/2022      Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení elektrické energie

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu č. Z_S24_12_8120080056 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného, k dodávce elektrické energie, uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplického 874 Děčín IV – Podmokly, IČO 24729035, z důvodu nutnosti přeložky kabelu elektro 35 kV v rámci 2. etapy zkapacitnění kanalizace ve Sportovní ulici v Přelouči.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení dle usnesení č. 101/21/2022-I.

T: 5. 8. 2022

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 27. 7. 2022 9:33
Datum poslední aktualizace: 27. 7. 2022 9:42
Autor: Bc. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Jarní tvoření

Počasí

dnes, neděle 4. 6. 2023
oblačno 18 °C 6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C
středa 7. 6. jasno 23/10 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi