Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 100. schůze rady města

znak města

konané dne 4. 7. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

100. schůze rady města konané dne 4. 7. 2022

 

100/1/2022    Program schůze
I.    Rada města Přelouče schvaluje
navržený program schůze Rady města Přelouče.


100/2/2022    Žádost o souhlas s podnájmem bytu C2, Jana Dítěte 1563
I.    Rada města Přelouče souhlasí
s podnájmem bytu C2 v č.p. 1563 v ulici Jana Dítěte v Přelouči, nájemce paní J.H., trvale bytem Přelouč, za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena městu.
 

100/3/2022    Protipovodňová opatření v místní části Tupesy – dodatek č. 2 k uzavřené SoD
I.    Rada města Přelouče schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a provádění stavby včetně související inženýrské činnosti na protipovodňová opatření v místní části Tupesy, kterým se upravuje sjednaný postupový termín pro vypracování dokumentace pro vydání společného povolení z důvodu prověřování možnosti umístění navrhovaných opatření na pozemky soukromých vlastníků, při případném zachování konečného termínu zhotovení díla.
II.    Rada města Přelouče ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 dle usnesení č. 100/3/2022-I.
T: 15. 7. 2022
 

100/4/2022    Majetkové převody
I.    Rada města Přelouče schvaluje
záměr na prodej části pozemku p.č. 1471/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 290 m2 panu F.D., bytem Přelouč, za cenu minimálně 1 500,00 Kč/m2.
 

100/5/2022    Dodatek smlouvy o nájmu pozemku
I.    Rada města Přelouče schvaluje
dodatek č. 1 smlouvy o nájmu pozemku, uzavřené mezi městem Přelouč a manželi M., bytem Vrdy, na pronájem části pozemku p.č. 64/2 a části pozemku p.č. 64/3 v k.ú. Přelouč. Dodatkem smlouvy se rozšiřuje předmět pronájmu ze současné výměry pronajatého pozemku 29 m2 na novou výměru 60 m2.
II.    Rada města Přelouče ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o nájmu pozemku dle usnesení č. 100/5/2022-I.
T: 15. 7. 2022
 

100/6/2022    Zadávací řízení VZ „Revitalizace Švarcavy (ř.km. 0,200-0,723)“
I.    Rada města Přelouče schvaluje
výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Revitalizace Švarcavy (ř.km. 0,200-0,723)“.
 

100/7/2022    Zadávací řízení VZ „Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200-0,723)“
I.    Rada města Přelouče ruší
usnesení rady města č. 96/14/2022-I., II. a III. ze dne 30. 5. 2022 (výběr nejvhodnější nabídky a schválení příkazní smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km. 0,200 – 0,723)“ s dodavatelem Ondřej Brom, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČO 76483118, za nabídkovou cenu 80 000,00 Kč bez DPH.
II.    Rada města Přelouče ruší
usnesení rady města č. 96/15/2022 – I., II. a III. ze dne 30. 5. 2022 (výběr nejvhodnější nabídky a schválení příkazní smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Výkon technického dozoru při realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723)“ s dodavatelem Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, za nabídkovou cenu 450 000,00 Kč bez DPH.
III.    Rada města Přelouče ruší
zadávací řízení veřejné zakázky „Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723)“ z důvodu podstatné změny zadávacích podmínek.
IV.    Rada města Přelouče schvaluje
Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723), dělené na části“.
 

100/8/2022    Škudly rekonstrukce VO – výběr dodavatele a smlouva o dílo
I.    Rada města Přelouče rozhoduje
v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Škudly – rekonstrukce veřejného osvětlení“
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    RAISA, spol. s r.o.
Sídlo dodavatele:        K Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Kolín
IČO dodavatele:        43005071
Nabídková cena:        3 443 489,50 Kč bez DPH
Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    ERMO spol. s.r.o.
Sídlo dodavatele:        Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové
IČO dodavatele:        15062201
Nabídková cena:        3 507 182,00 Kč bez DPH
Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    Osvětlení a energetické systémy a.s. (dříve CITELUM, a.s.)
Sídlo dodavatele:        Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČO dodavatele:        25088092
Nabídková cena:        3 535 227,69 Kč bez DPH.
Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí.
II.    Rada města Přelouče schvaluje
Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Škudly – rekonstrukce veřejného osvětlení“ s dodavatelem RAISA, spol. s r.o., K Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Kolín, IČO 43005071, za nabídkovou cenu 3 443 489,50 Kč bez DPH.
III.    Rada města Přelouče ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 100/8/2022-II.
T: 15. 7. 2022
 

100/9/2022    Sportovní podlaha v budově Sokolovny
I.    Rada města Přelouče schvaluje
výjimku z vnitřní směrnice č. SM 10/2018 – pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – na zhotovení sportovní podlahy v budově Sokolovny v Pardubické ulici č.p. 734 v Přelouči společností Michal Horák, B. Jelínka 120, 533 61 Choltice, IČO 66261660.
II.    Rada města Přelouče schvaluje
smlouvu o dílo na zhotovení sportovní podlahy v budově Sokolovny v Pardubické ulici č.p. 734 v Přelouči, uzavíranou se společností Michal Horák, B. Jelínka 120, 533 61 Choltice, IČO 66261660, za cenu 1 076 134,10 Kč bez DPH, 1 302 122,26 Kč s 21 % DPH.
III.    Rada města Přelouče ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 100/9/2022-II.
T: 15. 7. 2022
 

100/10/2022    Nákup majetku nad 40 tis. Kč – Školní jídelna Přelouč
I.    Rada města Přelouče souhlasí s požadavkem příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč zakoupit objednací box TIKI 19, výdejní terminál LOGIC a objednací terminál ARKA v celkové hodnotě 246 235,00 Kč. Majetek bude pořízen z fondu investic této příspěvkové organizace.
 

100/11/2022    Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města v roce 2022
I.    Rada města Přelouče rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 pro Cross club Přelouč z.s. ve výši 8 000,00 Kč na výdaje spojené s pořádáním mezinárodního závodu – Classic Enduro Přelouč.
II.    Rada města Přelouče rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 pro Juniors Přelouč FC z.s. ve výši 10 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, dopravu, startovné, rozhodčí ve futsale a na nákup sportovních pomůcek (míče, tréninkové pomůcky, brankářské rukavice).
III.    Rada města Přelouče schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu č. D40/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Cross clubem Přelouč z.s. ve výši 8 000,00 Kč na výdaje spojené s pořádáním mezinárodního závodu – Classic Enduro Přelouč.
IV.    Rada města Přelouče schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu č. D41/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Juniors Přelouč FC z.s. ve výši 10 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, dopravu, startovné, rozhodčí ve futsale a na nákup sportovních pomůcek (míče, tréninkové pomůcky, brankářské rukavice).
V.    Rada města Přelouče ukládá
Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle usnesení č. 100/11/2022-III. a IV.
T: 29. 7. 2022
 

100/12/2022    Pronájem bytu v č.p. 433, ul. Za Fontánou, Přelouč
I.    Rada města Přelouče schvaluje
pronájem bytu č. 8 o vel 1+0, v ulici za Fontánou, č.p. 433, Přelouč, panu J.M., trvale bytem Přelouč, zast. opatrovníkem městem Přelouč na dobu určitou s platností od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022.
 

100/13/2022    Prodloužení pronájmu v ul. Sluneční č.p. 1414, Přelouč
I.    Rada města Přelouče schvaluje
prodloužení pronájmu bytu č. 18 o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení v ulici Sluneční 1414, Přelouč, paní I.J., trvale bytem Pardubická 1501, Přelouč, zast. opatrovníkem Městem Přelouč na dobu určitou s platností od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022.
 

100/14/2022    Zápis sociálně zdravotní komise Rady města Přelouče
I.    Rada města Přelouče bere na vědomí
Zápis č. 4/2022 ze zasedání sociálně zdravotní komise Rady města Přelouč ze dne 22. 6. 2022.
 

100/15/2022    Změny č. 4 Územního plánu Přelouč
I.    Rada města Přelouče schvaluje
smlouvu o úhradě nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace Změn č. 4 územního plánu Přelouč se společností K+R Projekt, IČO 64945928, se sídlem Počernická 257, 250 73 Radonice.
 

100/16/2022    Dodatek č. 1 ke smlouvě na podporu sociálních služeb
I.    Rada města Přelouče schvaluje 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/22/20625 o poskytnutí účelové dotace ve výši 1 448 000,00 Kč v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách uzavíraný s Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO 70892822.
 

100/17/2022    Návrh na schválení kupní smlouvy na dodávku a instalaci vany GK Relax
I.    Rada města Přelouče schvaluje
výjimku z vnitřní směrnice č. SM 10/2018 – pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – na pořízení 1 kusu zvedací a polohovací vany GK Relax od společnosti EUROTEC Medical s.r.o., Baranova 1486/18, 130 00 Praha 3, IČO 27601242. 
II.    Rada města Přelouče schvaluje
kupní smlouvu na dodávku a instalaci 1 kusu zvedací a polohovací vany GK Relax v prostorách pečovatelské služby Sluneční 1516. Přelouč, uzavíranou se společností EUROTEC Medical s.r.o., Baranova 1486/18, 130 00 Praha 3, IČO 27601242, za cenu 296 300,00 Kč bez DPH, 340 745,00 Kč s 15 % DPH.
III.    Rada města Přelouče ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. 100/17/2022-II.
T: 15. 7. 2022
 

100/18/2022    Dodatek č. 3 smlouvy o dílo „Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč“
I.    Rada města Přelouče schvaluje
dodatek č. 3 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická,
Přelouč“, uzavřené se spolčeností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské
předměstí, 566 01 Vysoké mýto, IČO 25953818, kterým se sjednaný termín ukončení plnění 
prodlužuje do 31. 7. 2022 z důvodu kolize nasvětlení přechodu s plynovodním potrubí.
II.    Rada města Přelouče ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo dle usnesení č. 100/18/2022-I.
T: 15. 7. 2022
 

100/19/2022    Prověření umístění části stavby
I.    Rada města Přelouče ukládá
p. Novotnému provést šetření ohledně umístění stavby v ul. Pražská č.p. 556 na pozemku města p.č. 2016.
T: 31. 7. 2022

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 7. 7. 2022 9:03
Datum poslední aktualizace: 7. 7. 2022 9:49
Autor: Petr Vlček

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
skoro jasno 25 °C 15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C
čtvrtek 27. 6. oblačno 29/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi