Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 81. schůze rady města

 Usnesení 80. schůze rady města 1

konané dne 29. 11. 2021

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

81. schůze rady města konané dne 29. 11. 2021

 

81/1/2021           Program schůze

I. Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

81/2/2021           Návrh rozpočtového opatření č. 6 rozpočtu města na rok 2021

I. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města na rok 2021.

81/3/2021           Návrh rozpočtu města Přelouče na rok 2022

I. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočet města Přelouče na rok 2022.

81/4/2021           Střednědobý výhled rozpočtu města Přelouče na období 2023–2025

I. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit střednědobý výhled rozpočtu města Přelouče na období 2023–2025.

81/5/2021           Majetkové převody

I. Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej pozemků p.č. 541/68 o výměře 164 m2 a p.č. 541/69 o výměře 224 m2, oddělených z pozemku p.č. 541/1 v k.ú. Přelouč, za cenu minimálně 360,- Kč/m2, manželům K., bytem Přelouč.

II. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu 1/3 pozemku p.č. 489/17 o výměře 72 m2, odděleného z pozemku p.č. 489/5 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví Ing. P.K., bytem Přelouč, za cenu 6 720,- Kč.

III. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 21/15, uzavíranou mezi Ing. P.K., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkup podílu 1/3 pozemku p.č. 489/17 v k.ú. Přelouč.

IV. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 2392 o výměře 8 m2, odděleného z pozemku p.č.st. 857 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p.H.B., za cenu 3 200,- Kč.

V. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 21/17, uzavíranou mezi p.H.B., bytem  Přelouč a městem Přelouč, na odkup pozemku p.č. 2392 v k.ú. Přelouč.

VI. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 905/23 o výměře 8 m2, pozemku p.č. 905/30 o výměře 271 m2, odděleného z pozemku p.č. 905/15 a pozemku p.č. 905/31 o výměře 300 m2, odděleného z pozemku p.č. 905/12, vše v k.ú.  Přelouč, včetně sochy stojící na pozemku p.č. 905/31, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města.

VII. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu, uzavíranou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč, na převod pozemků p.č. 905/23, p.č. 905/30 a p.č. 905/31, vše v k.ú. Přelouč.

VIII. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost o,R.K., bytem Kolín, o směnu pozemků p.č. 487/20 a p.č. 478/22, oddělených z pozemku p.č. 478/13 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, za pozemek p.č. 1255/11 v k.ú. Přelouč.

81/6/2021           Zadávací podklady VZ „Koordinátor BOZP – projekt Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“

I. Rada města Přelouče rozhoduje

v zadávacím řízení veřejné zakázky „Koordinátor BOZP – projekt Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:                       VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby s.r.o.

Sídlo dodavatele:                                           Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové

IČO dodavatele:                                              48153362

Nabídková cena:                                             90 000,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

II. Rada města Přelouče schvaluje

příkazní smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Koordinátor BOZP – projekt Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“ s dodavatelem VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby s.r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec králové, IČO 48153362, za nabídkovou cenu 90 000,00 Kč bez DPH.

III. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření příkazní smlouvy dle usnesení č. 81/6/2021-II.

T: 17. 12. 2021

81/7/2021           Zadávací podklady VZ „Výkon technického dozoru stavebníka – projekt Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“

I. Rada města Přelouče rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Výkon technického dozoru stavebníka – projekt Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:                       VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby s.r.o.

Sídlo dodavatele:                                           Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové

IČO dodavatele:                                              48153362

Nabídková cena:                                             440 000,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

II. Rada města Přelouče schvaluje

příkazní smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Výkon technického dozoru stavebníka – projekt Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“ s dodavatelem VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby s.r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec králové, IČO 48153362, za nabídkovou cenu 440 000,00 Kč bez DPH.

III. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření příkazní smlouvy dle usnesení č. 81/7/2021-II.

T: 17. 12. 2021

81/8/2021           Převod členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564-1568

I. Rada města Přelouče souhlasí

s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. E 07 č.p. 1568, v ulici Jana Dítěte, Přelouč se S.Č. společně s B.Č., bytem Přelouč po rozšíření členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564-1568, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu, na manžela S.Č.. 

81/9/2021           Návrh smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku KICMP

I. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu č. 2/2021 o bezúplatném převodu majetku, uzavřenou mezi městem Přelouč a Kulturním a informačním centrem města Přelouče, Masarykovo náměstí 26, Přelouč na převod movitého majetku – stůl a 14 ks židlí pro vybavení hereckých šaten Záložny č.p. 44.

II. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 81/9/2021-I.

T: 31. 12. 2021

81/10/2021         Zápis ze schůze OV Lohenice

I. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 20/2021 ze schůze Osadního výboru Lohenice ze dne 16. 11. 2021.

81/11/2021         Žádost o prominutí nájemného

I. Rada města Přelouče bere na vědomí

žádost p. O.M., bytem Přelouč o prominutí nájemného.

II. Rada města Přelouče schvaluje

snížení nájemného k bytu Žižkova, Přelouč za dobu od 24. 9. 2021 do 30. 11. 2021 ve výši 5 % z ceny nájemného.

81/12/2021         Nájemní smlouva

I. Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s I. a L.P., na byt č. 10 v ul. Za Fontánou 433, Přelouč od 1. 11. 2021 do 31. 1. 2022.

81/13/2021         Uzavření nájemních smluv

I. Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s P.K. na byt č. 14 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

II. Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s O.R. na byt č. 8 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

III. Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s J.V. na byt č. 5 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

IV. Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s F.K., na byt č. 7 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

V. Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s E.N., na byt č. 13 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

VI. Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s J.N., na byt č. 6 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

VII. Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s K.O. na byt č. 15 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022.

VIII. Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy se S.P., na byt č. 4 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

IX. Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s J.H., na byt č. 9 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

X. Rada města Přelouče ukládá

Mgr. Dvořákové uzavřít nájemní smlouvy dle usnesení č. 81/13/2021-I.-IX.

T: 31. 12. 2021

81/14/2021         Odpis nedobytných pohledávek

I. Rada města Přelouče souhlasí

s účetním odpisem nesprávně účtovaných pohledávek v celkové výši 9 899,00 Kč dle předloženého návrhu.

81/15/2021         Pronájem bytu č. 17 v ul. Sluneční

I. Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č. 17, 1+kk o velikosti 27,21 m2 v domě s chráněnými byty v ulici Sluneční č.p. 1414, Přelouč, p.J.H., bytem Přelouč s platností od 1. 12. 2021 na dobu neurčitou.

81/16/2021         Pronájem bytu č. 1 v ul. Za Fontánou

I. Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č 1 o vel. 1+0 v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč p.D.T., trvale bytem za Přelouč na dobu určitou s platností od 1. 12. 2021 do 28. 2. 2022.

81/17/2021         Žádost o poskytnutí dotace do 50tis. Kč z rozpočtu města v roce 2021

I. Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Rodinné centrum Sluníčko Přelouč ve výši 25 000,00 Kč na nákup boxů na hračky a úhradu energií.

II. Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D41/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Rodinným centrem Sluníčko Přelouč ve výši 25 000,00 Kč na nákup boxů na hračky a úhradu energií.

III. Rada města ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvu č. D41/2021 dle usnesení č. 81/17/2021-I.

T: 20. 12. 2021

81/18/2021         Návrh na výplatu mimořádných odměn

I. Rada města schvaluje

výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu.

81/19/2021         Memorandum o deklarování veřejného zájmu, vzájemné spolupráci a podpory v oblasti životního prostředí v lokalitě ložiska štěrkopísku Lohenice IV

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města schválit Memorandum o deklarování veřejného zájmu, vzájemné spolupráci a podpory v oblasti životního prostředí v lokalitě ložiska štěrkopísku Lohenice IV.

81/20/2021         Nabídka odkupu akcií společnosti Pardubická plavení a.s. od statutárního města Pardubice

I. Rada města Přelouče doporučuje

Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o převodu akcií uzavíranou se Statutárním městem Pardubice, na jejímž základě dojde k úplatnému převodu 40 ks listinných akcií města Přelouč společnosti Pardubická plavební a.s., IČO 25936972 za cenu 175 200,00 Kč.

81/21/2021         Pronájem pozemku pro umístění prodejního stánku

I. Rada města Přelouče schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 881/2 v k.ú. Přelouč panu B.L., Přelouč, IČO 06140726, za účelem umístění a provozování prodejního stánku na dobu určitou od 1. 12. 2021 do 23. 12. 2021 za týdenní nájemné 140,00 Kč.

II. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o nájmu pozemku uzavíranou mezi městem Přelouč a p.B.L., Přelouč, IČO 06140726, na pronájem části pozemku p.č. 881/2 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánku.

III. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle usnesení č. 81/21/2021-II.

T: 30. 11. 2021

81/23/2021         Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor

I. Rada města schvaluje

dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 12. 10. 2010, uzavřenou mezi městem Přelouč a Tělocvičnou jednotou Sokol Přelouč, pobočný spolek, IČO 00529915, se sídlem Pardubická 734, Přelouč ke dne 31. 12. 2021.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 30. 11. 2021 11:17
Datum poslední aktualizace: 30. 11. 2021 11:33
Autor: Bc. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 20 °C 6 °C
pondělí 29. 5. jasno 21/7 °C
úterý 30. 5. jasno 21/9 °C
středa 31. 5. jasno 16/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi