Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 80. schůze rady města

Usnesení 80. schůze rady města 1

konané dne 22. 11. 2021

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

80. schůze rady města konané dne 22. 11. 2021

 

 

80/1/2021           Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

80/2/2021           Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2022

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

rozpočty na rok 2022 těchto příspěvkových organizací:

ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ Smetanova, MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, ZUŠ Přelouč, Školní jídelna Přelouč, Dům dětí a mládeže Přelouč, Technické služby města Přelouče, Kulturní a informační centrum města Přelouče a Městská knihovna Přelouč.

80/3/2021           Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2023–2024 těchto příspěvkových organizací:

ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ Smetanova, MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, ZUŠ Přelouč, Školní jídelna Přelouč, Dům dětí a mládeže Přelouč, Technické služby města Přelouče, Kulturní a informační centrum města Přelouče a Městská knihovna Přelouč.

80/4/2021           Požadavky KMS, OV a příspěvkových organizací do rozpočtu na rok 2022

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

celkový přehled požadavků komisí místních samospráv, osadních výborů a příspěvkových organizací uplatněných u Odboru správy majetku, k zařazení do rozpočtu města Přelouč na rok 2022.

80/5/2021           Výsledky nezávislé kontroly hospodaření příspěvkových organizací města

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

výsledky kontrol hospodaření příspěvkových organizací města provedených 11. a 13. 10. 2021 společností AUDIT OBCE s.r.o. na základě pověření zřizovatelem.

80/6/2021           Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy č. 21_SOBS01_4121747749 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), uzavřené se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV. – Podmokly, kterým se termín zřízení odběrného místa elektro pro odlehčovací komoru kanalizace na pozemku p.č. 1853/27 v k.ú. Přelouč prodlužuje do 30. 6. 2022.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy pro zřízení odběrného místa elektro dle usnesení č. 80/6/2021-I.

T: 10. 12. 2021

80/7/2021           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 80/7/2021-I.

T: 15. 12. 2021

80/8/2021           Zadávací řízení VZ „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – VYBAVENÍ KUCHYNĚ“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – VYBAVENÍ KUCHYNĚ“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Multi CZ s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Anenská 1715, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO dodavatele:                              27488837

Nabídková cena:                             8 037 370,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

80/9/2021           Dohoda o náhradě škod vzniklých v průběhu provizorního provozu školní jídelny v prostorách Sokolovny Přelouč

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dohodu o náhradě škod vzniklých v průběhu provizorního provozu školní jídelny v prostorách Sokolovny Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč, Tělocvičnou jednotou Sokol Přelouč, pobočným spolkem, IČO 00529915, se sídlem Pardubická 734, 535 01 Přelouč a Školní jídelnou Přelouč, Obránců míru 1714, okres Pardubice, IČO 48161021, se sídlem Obránců míru 1714, 535 01 Přelouč.

80/10/2021         Návrh smlouvy o dočasné úpravě prostor pro výdejnu obědů školní jídelny

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dočasné úpravě prostor pro výdejnu obědů školní jídelny uzavřenou mezi městem Přelouč a Tělocvičnou jednotou Sokol Přelouč, pobočným spolkem, IČO 00529915, se sídlem Pardubická 734, 535 01 Přelouč.

80/11/2021         Zápis KMS Tupesy

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis z jednání Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 12. 11.2021.

80/12/2021         Zápis OV Klenovka

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 10/2021 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 12.11.2021.

80/13/2021         Pořízení DHM nad 40 tis. Kč

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

s pořízením stranového mulčovače, jako přídavného zařízení za kolový traktor, v ceně do 200 tis. Kč z investičního fondu organizace Technické služby města Přelouče.

80/14/2021         Zápis sportovní komise

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 5/2021 z jednání Sportovní komise města Přelouče ze dne 15. 11. 2021.

80/15/2021         Zápis kulturní a školské komise

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis z jednání Kulturní a školské komise města Přelouče ze dne 10. 11. 2021. 

80/16/2021         Odměny za 2. pololetí 2021 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

odměny za 2. pololetí 2021 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce a předloženého návrhu.

80/17/2021         Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Milichovský s.r.o. – inflační doložka

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se spol. Milichovský s.r.o., kterým se sjednává navýšení ceny servisní podpory informačního systému MIMIS pro Městskou policii Přelouč o míru inflace za předcházející období, zveřejněnou Českým statistickým úřadem.

80/18/2021         Přistoupení k soudnímu sporu jako vedlejší účastník

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

přistoupení města Přelouč, jako vedlejšího účastníka, k soudnímu sporu mezi žalobkyní D.N. a manžely S., vedený pod sp.zn. 17C 246/2021 u Okresního soudu v Pardubicích.

      II.            Rada města Přelouče pověřuje

Mgr. Zuzanu Dvořákovou k právnímu zastupování Města Přelouč ve věci vedené pod sp.zn. 17C 246/2021 ve všech stupních řízení.

80/19/2021         Žádost o poskytnutí dotace do 50tis. Kč z rozpočtu města v roce 2021

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Krajskou knihovnu v Pardubicích ve výši 5 000,00 Kč na nákup dokumentů do výměnného fondu na obsluhu knihoven v regionu.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

veřejnoprávní smlouvu č. D40/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Krajskou knihovnou v Pardubicích ve výši 5 000,00 Kč na nákup dokumentů do výměnného fondu na obsluhu knihoven v regionu.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvu č. D40/2021 dle usnesení č. 80/19/2021-II.

T: 17. 12.2021

80/20/2021         Návrh smlouvy o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů mezi městem Přelouč a společností ECOBAT s.r.o.

80/21/2021         Městská autobusová doprava Přelouč – návrh změn v jízdním řádu

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

návrh změn jízdního řádu linky č.  655101 městské autobusové dopravy v Přelouči s platností od 12. 12. 2021.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 24. 11. 2021 7:26
Datum poslední aktualizace: 24. 11. 2021 7:30
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi