Obsah

Usnesení 80. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 80. schůze rady města 1konané dne 22. 11. 2021

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

80. schůze rady města konané dne 22. 11. 2021

 

 

80/1/2021           Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

80/2/2021           Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2022

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

rozpočty na rok 2022 těchto příspěvkových organizací:

ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ Smetanova, MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, ZUŠ Přelouč, Školní jídelna Přelouč, Dům dětí a mládeže Přelouč, Technické služby města Přelouče, Kulturní a informační centrum města Přelouče a Městská knihovna Přelouč.

80/3/2021           Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2023–2024 těchto příspěvkových organizací:

ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ Smetanova, MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, ZUŠ Přelouč, Školní jídelna Přelouč, Dům dětí a mládeže Přelouč, Technické služby města Přelouče, Kulturní a informační centrum města Přelouče a Městská knihovna Přelouč.

80/4/2021           Požadavky KMS, OV a příspěvkových organizací do rozpočtu na rok 2022

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

celkový přehled požadavků komisí místních samospráv, osadních výborů a příspěvkových organizací uplatněných u Odboru správy majetku, k zařazení do rozpočtu města Přelouč na rok 2022.

80/5/2021           Výsledky nezávislé kontroly hospodaření příspěvkových organizací města

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

výsledky kontrol hospodaření příspěvkových organizací města provedených 11. a 13. 10. 2021 společností AUDIT OBCE s.r.o. na základě pověření zřizovatelem.

80/6/2021           Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy č. 21_SOBS01_4121747749 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), uzavřené se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV. – Podmokly, kterým se termín zřízení odběrného místa elektro pro odlehčovací komoru kanalizace na pozemku p.č. 1853/27 v k.ú. Přelouč prodlužuje do 30. 6. 2022.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy pro zřízení odběrného místa elektro dle usnesení č. 80/6/2021-I.

T: 10. 12. 2021

80/7/2021           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 80/7/2021-I.

T: 15. 12. 2021

80/8/2021           Zadávací řízení VZ „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – VYBAVENÍ KUCHYNĚ“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – VYBAVENÍ KUCHYNĚ“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Multi CZ s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Anenská 1715, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO dodavatele:                              27488837

Nabídková cena:                             8 037 370,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

80/9/2021           Dohoda o náhradě škod vzniklých v průběhu provizorního provozu školní jídelny v prostorách Sokolovny Přelouč

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dohodu o náhradě škod vzniklých v průběhu provizorního provozu školní jídelny v prostorách Sokolovny Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč, Tělocvičnou jednotou Sokol Přelouč, pobočným spolkem, IČO 00529915, se sídlem Pardubická 734, 535 01 Přelouč a Školní jídelnou Přelouč, Obránců míru 1714, okres Pardubice, IČO 48161021, se sídlem Obránců míru 1714, 535 01 Přelouč.

80/10/2021         Návrh smlouvy o dočasné úpravě prostor pro výdejnu obědů školní jídelny

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dočasné úpravě prostor pro výdejnu obědů školní jídelny uzavřenou mezi městem Přelouč a Tělocvičnou jednotou Sokol Přelouč, pobočným spolkem, IČO 00529915, se sídlem Pardubická 734, 535 01 Přelouč.

80/11/2021         Zápis KMS Tupesy

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis z jednání Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 12. 11.2021.

80/12/2021         Zápis OV Klenovka

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 10/2021 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 12.11.2021.

80/13/2021         Pořízení DHM nad 40 tis. Kč

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

s pořízením stranového mulčovače, jako přídavného zařízení za kolový traktor, v ceně do 200 tis. Kč z investičního fondu organizace Technické služby města Přelouče.

80/14/2021         Zápis sportovní komise

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 5/2021 z jednání Sportovní komise města Přelouče ze dne 15. 11. 2021.

80/15/2021         Zápis kulturní a školské komise

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis z jednání Kulturní a školské komise města Přelouče ze dne 10. 11. 2021. 

80/16/2021         Odměny za 2. pololetí 2021 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

odměny za 2. pololetí 2021 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce a předloženého návrhu.

80/17/2021         Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Milichovský s.r.o. – inflační doložka

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se spol. Milichovský s.r.o., kterým se sjednává navýšení ceny servisní podpory informačního systému MIMIS pro Městskou policii Přelouč o míru inflace za předcházející období, zveřejněnou Českým statistickým úřadem.

80/18/2021         Přistoupení k soudnímu sporu jako vedlejší účastník

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

přistoupení města Přelouč, jako vedlejšího účastníka, k soudnímu sporu mezi žalobkyní D.N. a manžely S., vedený pod sp.zn. 17C 246/2021 u Okresního soudu v Pardubicích.

      II.            Rada města Přelouče pověřuje

Mgr. Zuzanu Dvořákovou k právnímu zastupování Města Přelouč ve věci vedené pod sp.zn. 17C 246/2021 ve všech stupních řízení.

80/19/2021         Žádost o poskytnutí dotace do 50tis. Kč z rozpočtu města v roce 2021

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Krajskou knihovnu v Pardubicích ve výši 5 000,00 Kč na nákup dokumentů do výměnného fondu na obsluhu knihoven v regionu.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

veřejnoprávní smlouvu č. D40/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Krajskou knihovnou v Pardubicích ve výši 5 000,00 Kč na nákup dokumentů do výměnného fondu na obsluhu knihoven v regionu.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvu č. D40/2021 dle usnesení č. 80/19/2021-II.

T: 17. 12.2021

80/20/2021         Návrh smlouvy o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů mezi městem Přelouč a společností ECOBAT s.r.o.

80/21/2021         Městská autobusová doprava Přelouč – návrh změn v jízdním řádu

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

návrh změn jízdního řádu linky č.  655101 městské autobusové dopravy v Přelouči s platností od 12. 12. 2021.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 24. 11. 2021
Poslední aktualizace: 24. 11. 2021 07:30
Autor: Bc. Miroslav Tkáč