Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 78. schůze rady města

Usnesení 78. schůze rady města 1

konané dne 25. 10. 2021

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

78. schůze rady města konané dne 25. 10. 2021

 

78/1/2021           Program schůze

I. Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

78/2/2021           Informace o projektu výstavby rodinných domů ve Štěpánově – Vladimír Horák

I. Rada města Přelouče bere na vědomí

informace Vladimíra Horáka o projektu výstavby rodinných domů ve Štěpánově.

 

78/3/2021           Zástupci Rugby Clubu Přelouč – omezení sportovní činnosti v důsledku výstavby kanalizace

I. Rada města Přelouče bere na vědomí

informace zástupců Rugby Clubu Přelouč o omezení sportovní činnosti v důsledku výstavby kanalizace.

 

78/4/2021           Změna č. 2 odpisového plánu pro příspěvkové organizace na rok 2021

I. Rada města schvaluje

změnu č. 2 odpisového plánu pro příspěvkové organizace na rok 2021.

 

78/5/2021           Posílení fondu investic a nákup majetku nad 40 tis. Kč – Městská knihovna Přelouč

I. Rada města Přelouče souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace Městská knihovna Přelouč na převod částky ve výši  61 542,- Kč z rezervního fondu do fondu investic.

II: Rada města Přelouče souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace Městská knihovna Přelouč zakoupit licenci na knihovní  systém Tritius v hodnotě 271 040,- Kč. Majetek bude pořízen z fondu investic této příspěvkové organizace

 

78/6/2021           Nabídka bezúplatného předání nepotřebného majetku zřizovateli a souhlas s vyřazením – ZŠ Smetanova

   I.          Rada města Přelouče nepřijímá

nabídku příspěvkové organizace Základní škola Přelouč, Smetanova 1509, na bezúplatný převod majetku a souhlasí s vyřazením tohoto drobného hmotného majetku z evidence, a to likvidací. Jedná se o 40 kusů nábytku dle přílohy, který je opotřebovaný, poničený a dále nepoužitelný.

 

78/7/2021           Smlouva o dílo na úpravy hokejbalového hřiště ve Sportovní ulici v Přelouči

     I.        Rada města schvaluje

výjimku z vnitřní směrnice č. SM 10/2018 – pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého    rozsahu – na úpravy hokejbalového hřiště ve Sportovní ulici v Přelouči společností HOKEJ-   SPORT CZ s.r.o., Nepasice 109, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČ 259 16 165.

     II.       Rada města schvaluje

 smlouvu o dílo na úpravy hokejbalového hřiště ve Sportovní ulici v Přelouči, uzavíranou se  společnosti HOKEJ-SPORT CZ s.r.o., Nepasice 109, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČ 25916165, za částku 1.155.897 Kč bez DPH, 1.398.635, 37 Kč s 21 % DPH.

    III.      Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 78/7/2021/II

T: 15. 11. 2021

 

78/8/2021           Navýšení ceny stavebních úprav nebytových prostor Choceňská, čp. 877 Přelouč

      I.       Rada města nesouhlasí

 s navýšením ceny stavebních úprav nebytových prostor Choceňská čp. 877 v Přelouči dle návrhu zhotovitele o částku 209.924,11 Kč z důvodu případného porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

 

78/9/2021           Žádost o úpravu výše nájemného pro služební byt Žižkova čp. 1612

       I.      Rada města nesouhlasí

úpravou výše nájemného pro služební byt v čp. 1612 v Žižkově ulici v Přelouči dle návrhu jeho uživatele

 

78/10/2021         Úprava projektu splaškové kanalizace v Klenovce

       I.      Rada města bere na vědomí

cenové posouzení návrhu Osadního výboru Klenovka na úpravu projektu stovky B      připravované výstavby splaškové kanalizace v této místní části zpracovatelem projektu.

       II.     Rada města nesouhlasí

S úpravou projektu stoky B připravované výstavby splaškové kanalizace v této místní části dle návrhu Osadního výboru Klenovka z důvodu jeho vysoké finanční náročnosti ve výši cca 3,6 mil. Kč.

      III.    Rada města souhlasí

S částečným krytím nákladů z rozpočtu města na výstavbu tlakových kanalizačních přípojek (čerpadlo + šachta)

                 

78/11/2021         Zřízení věcného břemene

       I.      Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavíranou mezi městem Přelouč, GasNet, s.r.o. p.V.K., bytem Poběžovice u Přelouče, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 219/1 v k.ú. Tupesy u Přelouče.

II.    Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení 78/11/2021-I.

T: 15. 11. 2021

 

78/12/2021         Dodatek č. 2 smlouvy o dílo „Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova, Přelouč“

       I.      Rada města schvaluje

 dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova, Přelouč“,  uzavíraný se společností SOVIS CZ, a.s. V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové, IČO 27532208, kterým se požadovaný termín ukončení plnění vyjma pokládky podkladní a obrusné   vrstvy komunikace prodlužuje do 17. 12. 2021 a požadovaný termín ukončení plnění pokládky podkladní a obrusné vrstvy komunikace do 31. 5. 2022 z důvodu rozšíření předmětu díla o výměnu nedostatečné a nesourodé konstrukční vrstvy komunikace včetně sanace podloží.

II.    Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 78/12/2021- I.

 T: 5. 11. 2021

 

78/13/2021         Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě na podání žádosti o podporu z OPŽP na projekt „Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200 – 0,723)“

       I.      Rada města schvaluje

dodatek č. 2 k příkazní smlouvě na podání žádosti o podporu z OPŽP na projekt „Revitalizace   Švarcavy (ř. km 0,200 – 0,723)“ se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavby a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO: 47116901, kterým se sjednaná smluvní cena zvyšuje o částku 30 000,- Kč bez DPH, 36 300,- Kč s DPH z důvodu opakovaného podání žádosti.

II.    Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě dle usnesení č. 78/13/2021-I.

T: 30. 11. 2021

 

78/14/2021         Podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu“

       I.      Rada města schvaluje

Podání žádosti o dotaci z REACT EU na projekt „Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu“

II.    Rada města ukládá

p. Manželovi podat žádost o dotaci dle usnesení č. 78/14/2021-I.

T: 3. 2. 2022

 

78/15/2021         Zadávací podklady veřejné zakázky „Koordinátor BOZP – projekt Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“

       I.      Rada města schvaluje

výzvu k podání nabídky a návrh příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na         staveništi, prováděné při výstavbě splaškové kanalizace v Klenovce s převedením odpadních       vod do Přelouče.

 

78/16/2021         Zadávací řízení veřejné zakázky „Přelouč – revitalizace sídlení zeleně“

I.             Rada města rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Přelouč – revitalizace sídlení zeleně“

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

 

Jméno (název) dodavatele:                                       Michal Kindl

Sídlo dodavatele:                                                           Slavkovice 94, 538 03, Vyžice

IČ dodavatele:                                                                 15616860

Nabídková cena:                                                            594.706,10 Kč bez DPH

 

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí.

II.    Rada města schvaluje

 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Přelouč – revitalizace sídelní zeleně“ s dodavatelem Michal Kindl, Slavkovice 94, 538 03, Vyžice, IČ: 15616860, za nabídkovou cenu 594.706,10 Kč bez DPH.

III.  Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 78/16/2021/II

T: 15. 11. 2021

 

78/17/2021         Zadávací podklady veřejné zakázky „Výkon technického dozoru stavebníka – projekt Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče

I.             Rada města schvaluje

výzvu k podání nabídky a návrh příkazní smlouvy na výkon činnosti technického dozoru stavebníka, prováděné při výstavbě splaškové kanalizace v Klenovce s převedením odpadních vod do Přelouče.

 

78/18/2021         Zápis ze schůze Komise místní samosprávy ze dne 29. 9. 2021 ve Štěpánově

I.             Rada města bere na vědomí

 zápis č. 4/2021 ze schůze Komise místní samosprávy ze dne 29. 9. 2021 ve Štěpánově.

 

78/19/2021         Zápis ze schůze č. 19/2021 – Osadního výboru Lohenice ze dne 6. 10. 2021

I.             Rada města bere na vědomí

zápis č. 19/2021 ze schůze Osadního výboru Lohenice ze dne 6. 10. 2021.

 

78/20/201           Zápis ze schůze Komise místní samosprávy – Lhota – Škudly ze dne 15. 10. 2021

I.             Rada města bere na vědomí

 zápis ze schůze Komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 15. 10. 2021.

 

78/21/2021         Odpis nedobytné pohledávky: Společnost UnLogistic Eastside s.r.o.,  jednatelka Lenka Kostková

I.             Rada města souhlasí

s odpisem pohledávky ve výši 2 336,- Kč společnosti UnLogistic Eastside s.r.o., IČ 24661228,  vzniklé neuhrazením nákladů s přemístěním vozidla umístěného v rozporu se zákonem o odpadech.

 

78/22/2021         Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro jednotku SDH Přelouč

I.             Rada města schvaluje

smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace ve výši 19 tis. Kč na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města Přelouč z rozpočtu Pardubického   kraje na rok 2021, ev. č. smlouvy OKŘ/21/74990.

 

78/23/201           Souhlas zřizovatele s pořízením investice přímým nákupem

I.             Rada města schvaluje

organizaci Technické služby města Přelouče pořízení investice ve výši max. 250 tis. Kč formou přímého nákupu. Jedná se o vybrané 3D vánoční prvky od dodavatele Ateliér Maur Plzeň.

 

78/24/2021         Plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a v místních částech na                                       zimní období 2021 – 2022

I.             Rada města schvaluje

Plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a v místních částech na zimní období 2021      – 2022 jako opatření města Přelouče v samostatné působnosti.

 

78/25/2021         Prodloužení pronájmu bytu č. 2 a 3 v ulici Za Fontánou čp. 433, Přelouč

I.             Rada města uděluje

výjimku z pravidel Podmínky užívání bytu č. 2 a 3 v domě v ulici Za Fontánou 433, Přelouč, ze   dne 7. 10. 2019.

II.            Rada města schvaluje

prodloužení pronájmu bytu č. 2 v domě v ulici Za Fontánou čp. 433, Přelouč, p.N.B., trvale bytem Přelouč, na dobu určitou s platností  od 12. 10. 2021 do 31. 12. 2021.

III.          Rada města schvaluje

Prodloužení pronájmu bytu č. 3 v domě v ulici Za Fontánou čp. 433, Přelouč p.D.T.  trvale bytem, Přelouč, na dobu určitou s platností od 1. 11. 2021 do 31. 1. 2022.

 

78/26/2021         Přehled množství komunálního odpadu uloženého na skládku za 3. čtvrtletí pro uplatnění třídící slevy

I.             Rada města bere na vědomí

Přehled množství uloženého komunálního odpadu na skládku za 3. čtvrtletí 2021 pro uplatnění třídící slevy

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 26. 10. 2021 13:33
Datum poslední aktualizace: 26. 10. 2021 13:46
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, středa 24. 4. 2024
slabý déšť 10 °C 3 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 10/4 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 11/3 °C
sobota 27. 4. slabý déšť 8/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi