Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • MěÚ Přelouč oznamuje, že dne 26. 3. 2024 z důvodu školení bude stavební odbor uzavřen.

Usnesení 76. schůze rady města

Usnesení 76. schůze rady města 1

konané dne 4. 10. 2021

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

76. schůze rady města konané dne 4. 10. 2021

 

 

76/1/2021           Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

76/2/2021           Návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2021

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2021.

76/3/2021           Požadavek OV Klenovka na umístění chodníku u domu č.p. 1

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

požadavek Osadního výboru Klenovka na umístění nového chodníku u domu č.p. 1.

76/4/2021           Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a provádění stavby na rekonstrukci spodní stavby lávky přes Labe na Slavíkovy ostrovy v Přelouči, uzavíranou se společností MDS PROJEKT s.r.o., Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 27487938 za částku 344 650,00 Kč bez DPH, 417 026,50 Kč s 21 % DPH.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 76/4/2021-I.

T: 15. 10. 2021

76/5/2021           Žádost o souhlas s využitím pozemků ve vlastnictví města Přelouče

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

žádost p.V.H., Pardubice o využití pozemků ve vlastnictví města Přelouče p.č. 115/1, p.č. 248/1 a p.č. 249, vše v k.ú. Štěpánov u Přelouče pro stavbu pozemní komunikace. dle žádosti.

76/6/2021           Nájemní smlouva

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

pronájem části pozemku p.č.  310/23 a části pozemku p.č. 310/28, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče, o celkové výměře 66 300 m2, spolku Fotbal Park Přelouč z.s., IČO 09688315, se sídlem Podhomolí 1548, Choceň, za účelem provozování hřiště pro fotbalgolf, na dobu určitou 10 let za roční nájemné 10 000,00 Kč.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o nájmu pozemků, uzavíranou mezi městem Přelouč a spolkem Fotbal Park Přelouč z.s., IČO 09688315, se sídlem Podhomolí 1548, Choceň, na pronájem části pozemku p.č. 310/23 a části pozemku p.č. 310/28, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu dle usnesení č. 76/6/2021-II.

T: 15. 10. 2021.

76/7/2021           Majetkové převody

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 237/14 o výměře 58 m2, odděleného z pozemku p.č. 237/1 v k.ú. Přelouč, p.M.V. a p.I.V., oba bytem Přelouč za cenu 77 140,00 Kč.

      II.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 21/14, uzavíranou mezi městem Přelouč, p.M.V. a p.I.V., oba bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 237/14 v k.ú. Přelouč.

76/8/2021           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 938/1 v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 76/8/2021-I.

T: 31. 10. 2021

    III.            Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 581/5 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

    IV.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 76/8/2021-III.

T: 31. 10. 2021

      V.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč, GasNet, s.r.o. a p.M.Č., bytem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1780/16 v k.ú. Přelouč.

    VI.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 76/8/2021-V.

T: 31. 10. 2021

76/9/2021           Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2. etapa“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2. etapa“, uzavíraný se společností SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové, IČO 27532208, kterým se sjednává smluvní cena zvyšuje o částku 2 636,31 Kč bez DPH, 3 189,94 Kč včetně DPH z důvodu úpravy rozsahu městem požadovaných prací.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 76/9/2021-I.

T: 11. 10. 2021

76/10/2021         Zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lohenice“

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lohenice“

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Mopos Communications, a.s.

Sídlo dodavatele:                            Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice

IČO dodavatele:                              26222396

Nabídková cena:                             3 564 826,50 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Osvětlení a energetické systémy a.s. (dříve CITELUM, a.s.)

Sídlo dodavatele:                            Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO dodavatele:                              25088092

Nabídková cena:                             4 177 500,00 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lohenice“ s dodavatelem MOPOS Communications, a.s., Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice, IČO 26222396, za nabídkovou cenu 3 564 826,50 Kč bez DPH.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 76/10/2021-II.

T: 15. 10. 2021

76/11/2021         Zadávací řízení veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř. km. 0,200 – 0,723)“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Revitalizace Švarcavy (ř.km. 0,200 – 0,723)“.

76/12/2021         Zápis z jednání Osadního výboru Klenovka

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 8/2021 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 3. 9. 2021.

76/13/2021         Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 24. 9. 2021.

76/14/2021         Vyhlášení záměru prodeje pozemku pod danými bytovými domy

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku st.p.č.  2647 o výměře 801 m2 Bytovému družstvu Riegrova – Přelouč, IČO 25943111, se sídlem Tůmy Přeloučského 1540, 535 01 Přelouč, dle znaleckého posudku ve výši 1 200,00 Kč/m2.

      II.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku st.p.č.  2756 o výměře 1224 m2 Bytovému družstvu Jana Dítěte 1564–1568, IČO 26009846, se sídlem Jana Dítěte 1565, 535 01 Přelouč, dle znaleckého posudku ve výši 1 200,00 Kč/m2.

    III.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku st.p.č.  616/4 o výměře 670 m2 Bytovému družstvu Veverkova Přelouč, IČO 25923358, se sídlem Veverkova 1520, 535 01 Přelouč, dle znaleckého posudku ve výši 1 200,00 Kč/m2.

    IV.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku st.p.č. 2740 o výměře 459 m2 Bytovému družstvu Přelouč Jana Dítěte 1563, IČO 26009838, se sídlem Jana Dítěte 1563, 535 01 Přelouč, dle znaleckého posudku ve výši 1 200,00 Kč/m2. 

      V.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku st.p.č. 2741 o výměře 459 m2 Bytovému družstvu Jana Dítěte 1562, se sídlem Jana Dítěte 1562, IČO 26009773, 535 01 Přelouč, dle znaleckého posudku ve výši 1 200,00 Kč/m2.

76/15/2021         Vyhlášení záměru darování spoluvlastnického podílu k bytovým domům

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města vyhlásit záměr darovat spoluvlastnický podíl Bytovému družstvu Riegrova – Přelouč, IČO 25943111, se sídlem Tůmy Přeloučského 1540, 535 01 Přelouč k bytovému domu ve výši id.51/100 ke stavbě č.p. 1537, 1538, 1539 a 1540 v ulici Riegrova a Tůmy Přeloučského, Přelouč.

      II.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města vyhlásit záměr darovat spoluvlastnický podíl Bytovému družstvo Jana Dítěte 1564–1568, IČO 26009846, se sídlem Jana Dítěte 1565, 535 01 Přelouč k bytovému domu ve výši id.51/100 ke stavbě č.p. 1564, 1565, 1566, 1567, 1568 v ulici Jana Dítěte, Přelouč.

    III.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města vyhlásit záměr darovat spoluvlastnický podíl Bytovému družstvu Veverkova Přelouč, IČO 25923358, se sídlem Veverkova 1520, 535 01 Přelouč k bytovému domu ve výši id.50/100 ke stavbě č.p. 1520 v ulici Veverkova, Přelouč.

    IV.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města vyhlásit záměr darovat spoluvlastnický podíl Bytovému družstvu Přelouč Jana Dítěte 1563, IČO 26009838, se sídlem Jana Dítěte 1563, 535 01 Přelouč k bytovému domu ve výši id.51/100 ke stavbě č.p. 1563 v ulici Jana Dítěte.

      V.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města vyhlásit záměr darovat spoluvlastnický podíl Bytovému družstvu Jana Dítěte 1562, se sídlem Jana Dítěte 1562, IČO 26009773, 535 01 Přelouč k bytovému domu ve výši id.51/100 ke stavbě č.p. 1562 v ulici Jana Dítěte.

76/16/2021         Uzavření nových veřejnoprávních smluv a dodatků ke stávajícím veřejnoprávním smlouvám

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu s obcí Valy o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 8/2021.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu s obcí Stojice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 7/2021.

    III.            Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu s obcí Trnávka o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 6/2021.

    IV.            Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu s obcí Tetov o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 5/2021.

      V.            Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu s obcí Hlavečník o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 4/2021.

    VI.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí Litošice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 2/2019.

  VII.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí Poběžovice u Přelouče o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 1/2015 VPS.

VIII.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí Selmice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 1/2015

    IX.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí Přepychy o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 4/2015.

      X.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí Sovolusky o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 5/2015.

    XI.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí Přelovice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 6/2015.

  XII.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí Sopřeč o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 8/2015.

XIII.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí Svinčany o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 13/2015.

XIV.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí Zdechovice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 15/2015.

  XV.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí Brloh o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 16/2015.

XVI.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí Řečany nad Labem o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 18/2015.

XVII.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí Svojšice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 20/2015.

XVIII.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí Bukovina u Přelouče o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 23/2015.

XIX.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě s obcí Kladruby nad Labem o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 24/2015.

76/17/2021         Nájemní smlouva na byt v ul. Za Fontánou 433, Přelouč

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s I.P. a L.P. na byt č. 10 v ulici Za Fontánou Přelouč od 1. 9. 2021 do 31. 10.2021.

76/18/2021         OZV města Přelouče č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

76/19/2021         Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Přelouč a společností ASEKOL a.s.

76/20/2021         Žádost o dotaci z rozpočtu města do 50 tis. kč na rok 2021

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D37/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Junákem – českým skautem, středisko Přelouč, z.s. ve výši 50 000,00  Kč na úhradu energií, pořízení sekačky a na materiál obnově vybavení (tyče k tepee stanům, horolezecké vybavení).

      II.            Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvu č. D37/2021 dle usnesení č. 76/21/2021-I.

T: 20. 10. 2021

76/21/2021         Návrh na schválení Koordinační dohody s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Koordinační dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, uzavíranou s Policí ČR, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, územním odborem Pardubice, se sídlem Na Spravedlnosti 2516, Pardubice.

76/22/2021         Návrh záměru na pronájem učebny dopravní výchovy, ul. Sportovní č.p. 1732

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

záměr na pronájem nebytových prostor (učebny dopravní výchovy) v č.p. 1732, ulice Sportovní, Přelouč, Centru na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj na dobu od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022 v rozsahu 2 x 2 vyučovací hodiny týdně za cenu 1 500,00 Kč měsíčně.

76/23/2021         Dodatek č. 1 ke Smlouvě na podporu sociálních služeb

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/21/70922 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

76/24/2021         Návrh programu zasedání ZM  

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

návrh programu XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 6. 10. 2021 14:36
Datum poslední aktualizace: 6. 10. 2021 14:44
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pondělí 26. 2. 2024
zataženo 10 °C 5 °C
úterý 27. 2. slabý déšť 11/6 °C
středa 28. 2. zataženo 8/5 °C
čtvrtek 29. 2. slabý déšť 10/4 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi