Obsah

Usnesení 75. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 75. schůze rady města 1konané dne 20. 9. 2021

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

75. schůze rady města konané dne 20. 9. 2021

 

 

75/1/2021           Program schůze

I. Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

75/2/2021           Zadávací řízení VZ „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – VYBAVENÍ KUCHYNĚ“

I. Rada města Přelouče schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – VYBAVENÍ KUCHYNĚ“.

75/3/2021           Zadávací řízení VZ „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“

I. Rada města Přelouče schvaluje

kvalifikační a zadávací dokumentaci a znění smlouvy o dílo pro zadání podlimitní veřejné zakázky „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“.

75/4/2021           Zřízení věcného břemene

I. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 226/2 v k.ú. Klenovka. 

II. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 75/4/2021-I.

T: 15. 10. 2021

III. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a služebnosti inženýrských sítí, uzavíranou mezi Správou železnic, státní organizace a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 283/8, p.č. 300/8, p.č. 382/71, p.č. 382/75, p.č. 382/54 a p.č. 1853/27, vše v k.ú. Přelouč, ve prospěch města z důvodu uložení kanalizace v rámci stavby „Přelouč – zkapacitnění kanalizace část 2“.

IV. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 75/4/2021-III.

T: 15. 10. 2021

V. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavíranou mezi městem Přelouč, p.Č.D., bytem Přelouč, a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 246/2 v k.ú. Mělice.

VI. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 75/4/2021-V.

T: 15. 10. 2021

VII. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavíranou mezi městem Přelouč, p.L.V., bytem Přelouč, a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 246/2 v k.ú. Mělice.

VIII. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 75/4/2021-VII.

T: 15. 10. 2021

IX. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavíranou mezi městem Přelouč, p.J.M., bytem Přelouč, a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 9/3 v k.ú. Mělice.

X. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 75/4/2021-IX.

T: 15. 10. 2021

XI. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavíranou mezi městem Přelouč, p.Š.Š., bytem Přelouč, a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Mělice.

XII. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 75/4/2021-XI.

T: 15. 10. 2021

XIII. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavíranou mezi městem Přelouč, p.V.Č., bytem Přelouč, a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Mělice.

XIV. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 75/4/2021-XIII.

T: 15. 10. 2021

75/5/2021           Nájemní smlouva

I. Rada města Přelouče schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 1985 v k.ú. Přelouč o výměře 2 m2, za účelem umístění automatu na vydávání zásilek za roční nájemné 4 080,00 Kč plus 21 % DPH, společnosti Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306 se sídlem Lihovarská 1060/12, Praha 9.

II. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o nájmu pozemku, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Praha 9 na pronájem části pozemku p.č. 1985 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění automatu na vydávání zásilek.

III. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle usnesení č. 75/5/2021-II.

T: 30. 9. 2021

75/6/2021   Smlouva o poskytování služeb znalecké kanceláře

I. Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o poskytování služeb znalecké kanceláře, uzavíranou se společností RSM CZ, a.s., Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8, IČO 63998581, pro zpracování revizního znaleckého posudku ke znaleckému posudku č. 3549/19-21, zpracovaného Ing. Františkem Plesnivým a ke znaleckému posudku č. 6037-12-2021, zpracovanému společností Česká znalecká, a.s. oceňujících pozemek p.č. 1320/1 v k.ú. Přelouč, včetně zpracování vlastního znaleckého posudku.

II. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 75/6/2021-I.

T: 8. 10. 2021

75/7/2021           Zápis z jednání KMS Lhota – Škudly

I. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis z jednání Komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 30. 8. 2021.

75/8/2021           Zápis z jednání KMS Tupesy

I. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 27. 8.2021.

75/9/2021           Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise

I. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 6. 9. 2021.

II. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi realizovat umístění dopravního zrcadla dle bodu č. 3 zápisu.

75/10/2021         Podnět spolku Zelená pro Pardubicko z.s., Pardubice

I. Rada města Přelouče schvaluje

na základě podnětu spolku Zelená pro Pardubicko, z.s. Pardubice, podání návrhu orgánu ochrany přírody ve věci uložení povinnosti k odstranění následků neoprávněných zásahů ve smyslu § 86 zákona č. 114/1992 Sb. v souladu s předloženou důvodovou zprávou.

75/11/2021         Strategie na zvýšení bezpečnosti silničního provozu

I. Rada města Přelouče bere na vědomí

nabídku Centra dopravního výzkumu, v.v.i. na zpracování strategie na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na katastru města.

75/12/2021         Návrh na schválení Smlouvy o spolupráci – projekt Podnikni to!

I. Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o spolupráci uzavíranou s TJ Group s.r.o. Brno na realizaci projektu „Podnikni to“ v roce 2022.

75/13/2021         Dotace z MV na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků

I. Rada města Přelouče schvaluje

podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra, za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021, v souvislosti s epidemií Covid-19, a to za minimální finanční spoluúčasti.

II. Rada města Přelouče ukládá

Ing. Kubínové podat žádost o poskytnutí dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií dle usnesení č. 75/13/2021-I.

T: 30. 9. 2021

75/14/2021         Zápis sociálně zdravotní komise

I. Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis č. 5/2021 z jednání sociálně zdravotní komise Rady města Přelouče ze dne 14. 9. 2021.

75/15/2021         Pronájem bytu v ul. Sluneční

I. Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č. 4 o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení v ulici Sluneční č.p. 1414, Přelouč p.M.M., trvale bytem Přelouč s platností od 1. 10. 2021 na dobu neurčitou.

75/16/2021         Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ v Přelouči

I. Rada města Přelouče povoluje

Mateřské škole Přelouč, Kladenská č.p. 1332, okres Pardubice pro školní rok 2021/2022 výjimku z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a to do počtu 26 dětí v sedmi třídách za předpokladu, že toto navýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

75/17/2021         Pořízení venkovního kiosku s elektronickou úřední deskou a pětiletou servisní podporou

I. Rada města Přelouče schvaluje

výjimku z vnitřní směrnice č. SM 10/2018 – pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – na pořízení venkovního kiosku s elektronickou úřední deskou a servisní podporou od společnosti Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO 25448714.

II. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na dodávku a instalaci venkovního kiosku a elektronické úřední desky uzavíranou se společností Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO 25448714 za cenu 250 500,00 Kč bez DPH, 303 105,00 Kč s DPH.

III. Rada města Přelouče schvaluje

servisní smlouvu na poskytování servisních služeb po dobu 60 měsíců dle přílohy č. 1 – Úrovně služeb uzavíranou se společností Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO 25448714 za cenu 79 000,00 Kč bez DPH, 95 590,00 Kč s DPH.

IV. Rada města Přelouče ukládá

p. Malému zajistit uzavření smluv dle usnesení č. 75/17/2021-II., III.

 T: 15. 10. 2021

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 22. 9. 2021
Poslední aktualizace: 22. 9. 2021 09:24
Autor: Bc. Miroslav Tkáč