Obsah

Usnesení 73. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 73. schůze rady města 1konané dne 30. 8. 2021

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

73. schůze rady města konané dne 30. 8. 2021

 

 

73/1/2021           Program schůze

I. Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

73/2/2021           Návrh na poskytnutí finančního daru města obcím zasaženým tornádem

I. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru z rozpočtu města ve výši 200 000,00 Kč na zmírnění škodlivých následků na zdraví, majetku a životním prostředí, způsobených ničivým tornádem dne 24. 6. 2021. Finanční dar bude odeslán na transparentní účet č. 123-3116420297/0100 zřízený Jihomoravským krajem k vyhlášené „Finanční sbírce na pomoc obcím zasažených tornádem“.

73/3/2021           Žádost pana P., o zpevnění části pozemku p.č. 938/1

I. Rada města Přelouče ukládá

panu Manželovi zařadit do návrhu rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města pro rok 2021 částku potřebnou na provedení zpevnění části pozemku p.č. 938/1 (příjezdová komunikace k pozemku p.č. 938/29).

73/4/2021           Návrh na schválení Plánu financování obnovy vodovodu v majetku města Přelouče na období 2021-2030

I. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit Plán financování obnovy vodovodu v majetku města Přelouče na období 2021-2030.

73/5/2021           Návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2021

I. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2021.

73/6/2021           Rekonstrukce budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714 v Přelouči

I. Rada města Přelouče bere na vědomí

žádost zhotovitele rekonstrukce budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714 v Přelouči, společnosti Raeder & Falge s.r.o., ve které s ohledem na aktuální situaci na trhu stavebních materiálů a její nepředvídatelnost v době vypracování nabídkové ceny zakázky žádá o navýšení vysoutěžené ceny I. etapy této stavby o částku 683 598,00 Kč bez DPH, 827 154,00 Kč včetně 21 % DPH, podrobně vyčíslené v příloze žádosti.

  • Rada města Přelouče ukládá

Mgr. Dvořákové zajistit stanovisko nezávislé právní kanceláře a ÚHOS k požadavku společnosti Raeder & Falge s.r.o. na navýšení ceny zakázky.

 

73/7/2021           Majetkové převody

I. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p.č. 240/16 o výměře 5 m2, odděleného z pozemku p.č. 240/15 v k.ú. Klenovka, ve vlastnictví Mgr. et Mgr. P.F.Š., DiS., bytem  Pardubice, za pozemek p.č. 240/17 o výměře 5 m2, oddělený z pozemku p.č. 240/6 v k.ú. Klenovka, ve vlastnictví města Přelouč.

II. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit směnnou smlouvu č. 21/11, uzavíranou mezi Mgr. et Mgr. P.F.Š., DiS., bytem Pardubice a městem Přelouč, na směnu pozemků p.č. 240/16 a p.č. 240/17, oba v k.ú. Klenovka.

III. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 9/15 o výměře 7 m2, odděleného z pozemku p.č. 9/8, a pozemku p.č. 256 o výměře 27 m2, odděleného z pozemku p.č.st. 63, vše k.ú. Klenovka, z vlastnictví p.J.P., bytem Přelouč, za cenu 4 760,- Kč.

IV. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 21/13, uzavíranou mezi p.J.P., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkup pozemků p.č. 9/15 a p.č. 256, oba v k.ú. Klenovka.

V. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 9/13 o výměře 33 m2, odděleného z pozemku p.č. 9/9 k.ú. Klenovka, z vlastnictví manželů Ing. F.K. a E.K., bytem Přelouč, za cenu 4 620,- Kč.

VI. Rada města Přelouče doporučuje

F.K. a E.K., bytem Přelouč, na odkup pozemku p.č. 9/13 v k.ú. Klenovka.

VII. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 72/55 o výměře 67 m2, odděleného z pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka, manželům Ing. L.S. a Ing. M.S., bytem Přelouč, za cenu 16 750,- Kč.

VIII. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 21/10, uzavíranou mezi městem Přelouč a manželi Ing. L. S. a Ing. M.S., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 72/55 v k.ú. Klenovka.

73/8/2021           Zřízení věcného břemene

I. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1301/42 v k.ú. Přelouč.

II. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 73/8/2021-I.

T: 30.9. 2021

III. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 620/2, p.č. 620/3 a p.č. 620/4, vše v k.ú. Přelouč.

IV. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení 73/8/2021-III.

T: 30.9. 2021

V. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 395/2, p.č. 395/6, p.č. 394/21 a p.č. 394/1, vše v k.ú. Přelouč.

VII. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení 73/8/2021-V.

T: 30.9. 2021

VIII. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 447/6 v k.ú. Přelouč.

IX. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 73/8/2021-VII.

T: 30.9. 2021

X. Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 16/3, p.č. 16/6, p.č. 16/9, p.č. 16/22, p.č. 16/41, p.č. 16/57, p.č. 16/58, p.č. 16/59, p.č. 226/2 a p.č. 226/3, vše v k.ú. Klenovka.

XI. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 73/8/2021-IX.

T: 30.9. 2021

XII. Rada města Přelouč schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 74/6 a p.č. 241/3 oba v k.ú. Mělice.

  • Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 73/8/2021-XI.

T: 30.9. 2021

XIII. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 4/26, p.č. 9/3, p.č. 245, p.č. 246/1 a p.č. 246/2, vše v k.ú. Mělice.

XIV. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 73/8/2021-XIII.

T: 30.9. 2021

XV. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 4/1, p.č. 4/2, p.č. 41/13, p.č. 41/29, p.č. 41/30, p.č. 252/1 a p.č.st. 24, vše v k.ú. Mělice.

XVI. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 73/8/2021-XV.

T: 30.9. 2021

73/9/2021           Dodatek č.2 SoD „VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ (LEDOVÁ PLOCHA) – 2. část – Kluziště s umělým ledem“

I. Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ (LEDOVÁ PLOCHA) – 2.část – Kluziště s umělým ledem s dodavatelem BaP holding a.s., Purkyňova 3030/35b, 612 00 Brno – Královo Pole, IČO 27854591, s posunutím termínu ukončení plnění na 16. 8. 2021.

II. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 73/9/2021-I.

T: 15. 9. 2021

73/10/2021         Dodatek č.2 smlouvy o dílo „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“

I. Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 smlouvy dílo na akci „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“, uzavíraný se společností Společnost Mělice, zastoupenou správcem společnosti VPK Suchý s.r.o., Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky, IČO 27085201, kterým se sjednaná smluvní cena zvyšuje o částku 1 114 945,10 Kč bez DPH, 1 349 083,57 Kč včetně DPH z důvodu úpravy rozsahu městem požadovaných prací.

II. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 73/10/2021-I.

T: 10. 9. 2021

73/11/2021         Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova, Přelouč“

I. Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova, Přelouč“, uzavíraný se společností SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové, IČO 27532208, kterým se sjednaná smluvní cena zvyšuje o částku 681 327,17 Kč bez DPH, 824 405,88 Kč včetně DPH z důvodu úpravy rozsahu městem požadovaných prací.

II. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 73/11/2021-I.

T: 10. 9. 2021

73/12/2                Hodinářka 2 – návrh záměru

I. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit a vyhlásit záměr zřídit právo stavby k částem pozemků ve vlastnictví města, záměr jejich budoucího prodeje a záměr dočasného přenechání částí pozemků ve vlastnictví města k vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury.

73/13/2021         Zápis ze schůze OV Mělice

I. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis ze schůze Osadního výboru Mělice ze dne 15. 8. 2021.

73/14/2021         Zápis ze schůze OV Lohenice

I. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 18/2021 ze schůze Osadního výboru Lohenice ze dne 15. 8. 2021.

73/15/2021         Zápis ze schůze KMS Štěpánov

I. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 3/2021 ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 18. 8. 2021.

73/16/2021         Pronájem pozemku pro umístění automatu na vydávání zásilek

I. Rada města Přelouče schvaluje

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 1985 v k.ú. Přelouč o výměře cca 2 m2, za účelem umístění automatu na vydávání zásilek, za roční nájemné minimálně 4 000,00 Kč, společnosti Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306 se sídlem Lihovarská 1060/12, Praha 9.

73/17/2021         Městská autobusová doprava Přelouč – návrh změn v jízdním řádu linky č. 655101

I. Rada města Přelouče schvaluje

návrh změn jízdního řádu linky č. 655101 městské autobusové dopravy v Přelouči s platností od 1. 9. 2021.

73/18/2021         Návrh OZV města Přelouče č. 2/2021 – školské obvody

I. Rada města Přelouče doporučuje

Zastupitelstvu města Přelouče schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 2/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Přelouč.

73/19/2021         Stav neuhrazených pohledávek ke dni 30. 6. 2021

I. Rada města Přelouče bere na vědomí

stav neuhrazených pohledávek k datu 30. 6. 2021.

 

73/21/2021         Návrh programu zasedání ZM  

I. Rada města Přelouče schvaluje

návrh programu XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 6. 9. 2021
Poslední aktualizace: 6. 9. 2021 08:18
Autor: Bc. Miroslav Tkáč