Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 73. schůze rady města

Usnesení 73. schůze rady města 1

konané dne 30. 8. 2021

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

73. schůze rady města konané dne 30. 8. 2021

 

 

73/1/2021           Program schůze

I. Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

73/2/2021           Návrh na poskytnutí finančního daru města obcím zasaženým tornádem

I. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru z rozpočtu města ve výši 200 000,00 Kč na zmírnění škodlivých následků na zdraví, majetku a životním prostředí, způsobených ničivým tornádem dne 24. 6. 2021. Finanční dar bude odeslán na transparentní účet č. 123-3116420297/0100 zřízený Jihomoravským krajem k vyhlášené „Finanční sbírce na pomoc obcím zasažených tornádem“.

73/3/2021           Žádost pana P., o zpevnění části pozemku p.č. 938/1

I. Rada města Přelouče ukládá

panu Manželovi zařadit do návrhu rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města pro rok 2021 částku potřebnou na provedení zpevnění části pozemku p.č. 938/1 (příjezdová komunikace k pozemku p.č. 938/29).

73/4/2021           Návrh na schválení Plánu financování obnovy vodovodu v majetku města Přelouče na období 2021-2030

I. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit Plán financování obnovy vodovodu v majetku města Přelouče na období 2021-2030.

73/5/2021           Návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2021

I. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2021.

73/6/2021           Rekonstrukce budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714 v Přelouči

I. Rada města Přelouče bere na vědomí

žádost zhotovitele rekonstrukce budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714 v Přelouči, společnosti Raeder & Falge s.r.o., ve které s ohledem na aktuální situaci na trhu stavebních materiálů a její nepředvídatelnost v době vypracování nabídkové ceny zakázky žádá o navýšení vysoutěžené ceny I. etapy této stavby o částku 683 598,00 Kč bez DPH, 827 154,00 Kč včetně 21 % DPH, podrobně vyčíslené v příloze žádosti.

  • Rada města Přelouče ukládá

Mgr. Dvořákové zajistit stanovisko nezávislé právní kanceláře a ÚHOS k požadavku společnosti Raeder & Falge s.r.o. na navýšení ceny zakázky.

 

73/7/2021           Majetkové převody

I. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p.č. 240/16 o výměře 5 m2, odděleného z pozemku p.č. 240/15 v k.ú. Klenovka, ve vlastnictví Mgr. et Mgr. P.F.Š., DiS., bytem  Pardubice, za pozemek p.č. 240/17 o výměře 5 m2, oddělený z pozemku p.č. 240/6 v k.ú. Klenovka, ve vlastnictví města Přelouč.

II. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit směnnou smlouvu č. 21/11, uzavíranou mezi Mgr. et Mgr. P.F.Š., DiS., bytem Pardubice a městem Přelouč, na směnu pozemků p.č. 240/16 a p.č. 240/17, oba v k.ú. Klenovka.

III. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 9/15 o výměře 7 m2, odděleného z pozemku p.č. 9/8, a pozemku p.č. 256 o výměře 27 m2, odděleného z pozemku p.č.st. 63, vše k.ú. Klenovka, z vlastnictví p.J.P., bytem Přelouč, za cenu 4 760,- Kč.

IV. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 21/13, uzavíranou mezi p.J.P., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkup pozemků p.č. 9/15 a p.č. 256, oba v k.ú. Klenovka.

V. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 9/13 o výměře 33 m2, odděleného z pozemku p.č. 9/9 k.ú. Klenovka, z vlastnictví manželů Ing. F.K. a E.K., bytem Přelouč, za cenu 4 620,- Kč.

VI. Rada města Přelouče doporučuje

F.K. a E.K., bytem Přelouč, na odkup pozemku p.č. 9/13 v k.ú. Klenovka.

VII. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 72/55 o výměře 67 m2, odděleného z pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka, manželům Ing. L.S. a Ing. M.S., bytem Přelouč, za cenu 16 750,- Kč.

VIII. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 21/10, uzavíranou mezi městem Přelouč a manželi Ing. L. S. a Ing. M.S., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 72/55 v k.ú. Klenovka.

73/8/2021           Zřízení věcného břemene

I. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1301/42 v k.ú. Přelouč.

II. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 73/8/2021-I.

T: 30.9. 2021

III. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 620/2, p.č. 620/3 a p.č. 620/4, vše v k.ú. Přelouč.

IV. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení 73/8/2021-III.

T: 30.9. 2021

V. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 395/2, p.č. 395/6, p.č. 394/21 a p.č. 394/1, vše v k.ú. Přelouč.

VII. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení 73/8/2021-V.

T: 30.9. 2021

VIII. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 447/6 v k.ú. Přelouč.

IX. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 73/8/2021-VII.

T: 30.9. 2021

X. Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 16/3, p.č. 16/6, p.č. 16/9, p.č. 16/22, p.č. 16/41, p.č. 16/57, p.č. 16/58, p.č. 16/59, p.č. 226/2 a p.č. 226/3, vše v k.ú. Klenovka.

XI. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 73/8/2021-IX.

T: 30.9. 2021

XII. Rada města Přelouč schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 74/6 a p.č. 241/3 oba v k.ú. Mělice.

  • Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 73/8/2021-XI.

T: 30.9. 2021

XIII. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 4/26, p.č. 9/3, p.č. 245, p.č. 246/1 a p.č. 246/2, vše v k.ú. Mělice.

XIV. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 73/8/2021-XIII.

T: 30.9. 2021

XV. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 4/1, p.č. 4/2, p.č. 41/13, p.č. 41/29, p.č. 41/30, p.č. 252/1 a p.č.st. 24, vše v k.ú. Mělice.

XVI. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 73/8/2021-XV.

T: 30.9. 2021

73/9/2021           Dodatek č.2 SoD „VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ (LEDOVÁ PLOCHA) – 2. část – Kluziště s umělým ledem“

I. Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ (LEDOVÁ PLOCHA) – 2.část – Kluziště s umělým ledem s dodavatelem BaP holding a.s., Purkyňova 3030/35b, 612 00 Brno – Královo Pole, IČO 27854591, s posunutím termínu ukončení plnění na 16. 8. 2021.

II. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 73/9/2021-I.

T: 15. 9. 2021

73/10/2021         Dodatek č.2 smlouvy o dílo „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“

I. Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 smlouvy dílo na akci „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“, uzavíraný se společností Společnost Mělice, zastoupenou správcem společnosti VPK Suchý s.r.o., Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky, IČO 27085201, kterým se sjednaná smluvní cena zvyšuje o částku 1 114 945,10 Kč bez DPH, 1 349 083,57 Kč včetně DPH z důvodu úpravy rozsahu městem požadovaných prací.

II. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 73/10/2021-I.

T: 10. 9. 2021

73/11/2021         Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova, Přelouč“

I. Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova, Přelouč“, uzavíraný se společností SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové, IČO 27532208, kterým se sjednaná smluvní cena zvyšuje o částku 681 327,17 Kč bez DPH, 824 405,88 Kč včetně DPH z důvodu úpravy rozsahu městem požadovaných prací.

II. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 73/11/2021-I.

T: 10. 9. 2021

73/12/2                Hodinářka 2 – návrh záměru

I. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit a vyhlásit záměr zřídit právo stavby k částem pozemků ve vlastnictví města, záměr jejich budoucího prodeje a záměr dočasného přenechání částí pozemků ve vlastnictví města k vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury.

73/13/2021         Zápis ze schůze OV Mělice

I. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis ze schůze Osadního výboru Mělice ze dne 15. 8. 2021.

73/14/2021         Zápis ze schůze OV Lohenice

I. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 18/2021 ze schůze Osadního výboru Lohenice ze dne 15. 8. 2021.

73/15/2021         Zápis ze schůze KMS Štěpánov

I. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 3/2021 ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 18. 8. 2021.

73/16/2021         Pronájem pozemku pro umístění automatu na vydávání zásilek

I. Rada města Přelouče schvaluje

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 1985 v k.ú. Přelouč o výměře cca 2 m2, za účelem umístění automatu na vydávání zásilek, za roční nájemné minimálně 4 000,00 Kč, společnosti Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306 se sídlem Lihovarská 1060/12, Praha 9.

73/17/2021         Městská autobusová doprava Přelouč – návrh změn v jízdním řádu linky č. 655101

I. Rada města Přelouče schvaluje

návrh změn jízdního řádu linky č. 655101 městské autobusové dopravy v Přelouči s platností od 1. 9. 2021.

73/18/2021         Návrh OZV města Přelouče č. 2/2021 – školské obvody

I. Rada města Přelouče doporučuje

Zastupitelstvu města Přelouče schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 2/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Přelouč.

73/19/2021         Stav neuhrazených pohledávek ke dni 30. 6. 2021

I. Rada města Přelouče bere na vědomí

stav neuhrazených pohledávek k datu 30. 6. 2021.

 

73/21/2021         Návrh programu zasedání ZM  

I. Rada města Přelouče schvaluje

návrh programu XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 6. 9. 2021 8:05
Datum poslední aktualizace: 6. 9. 2021 8:18
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi