Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 65. schůze rady města

Znak města

konané dne 3. 5. 2021

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

65. schůze rady města konané dne 3. 5. 2021

65/1/2021    Program schůze
I.    Rada města schvaluje
navržený program schůze Rady města Přelouče.
65/2/2021    Změna č. 1 odpisového plánu pro příspěvkové organizace na rok 2021
I.    Rada města schvaluje
změnu č. 1 odpisového plánu pro příspěvkové organizace na rok 2021.
65/3/2021    Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
I.    Rada města schvaluje
smlouvu č. 4000237168 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, uzavíranou se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567 v souvislosti se stavbou 2. části zkapacitnění kanalizace ve Sportovní ulici v Přelouči.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících dle usnesení č. 65/3/2021-I.
T: 20. 5. 2021
65/4/2021    Projekt rekonstrukce komunikace ve Sportovní ulici v Přelouči
I.    Rada města bere na vědomí
projektové řešení rekonstrukce komunikace ve Sportovní ulici (u fotbalového stadionu a sportovišť) v Přelouči.
65/5/2021    Výkup pozemků pro spojovací komunikaci mezi ul. Libušina a Chrudimská
I.    Rada města bere na vědomí
informaci ke stavu výkupu pozemků pro budoucí spojovací komunikaci mezi ulicemi Libušina a Chrudimská v Přelouči.
65/6/2021    Smlouva o poskytnutí individuální dotace na projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči III“
I.    Rada města schvaluje
smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“ na projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči III“. Poskytovatel Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice schválil dotaci ve výši 90 178,00 Kč.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle usnesení č. 65/6/2021-I.
T: 20. 5. 2021
65/7/2021    Pronájem pozemku pro umístění prodejních stánků
I.    Rada města schvaluje
záměr na pronájem části pozemku p.č. 881/2 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánku, za týdenní nájemné minimálně 140,00 Kč p.B.L., Přelouč, IČO 06140726 na období 1. 6. až 24. 8. 2021.
II.    Rada města schvaluje
záměr na pronájem části pozemku p.č. 881/2 v k.ú. Přelouč za účelem umístění a provozování prodejního stánku za týdenní nájemné minimálně 140,00 Kč p.E.C., bytem Pardubice na období 1. 6. až 3. 9. 2021.
65/8/2021    Zřízení věcného břemene
I.    Rada města schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Klenovka.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 65/8/2021-I.
T: 31. 5. 2021
III.    Rada města schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 778/2 v k.ú. Přelouč.
IV.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 65/8/2021-III.
T: 31. 5. 2021
65/9/2021    Výpůjčka nebytových prostor
I.    Rada města schvaluje
smlouvu o výpůjčce, uzavíranou mezi městem Přelouč a Sportovním klubem Lohenice, z.s., IČO 09308628 na výpůjčku nebytových prostor v budově č.p. 17 v Lohenicích.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 65/9/2021-I.
T: 31. 5. 2021
65/10/2021    Dodatek smlouvy o nájmu
I.    Rada města schvaluje
dodatek č. 2 smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 9. 1. 2018 mezi městem Přelouč a p.O.H., bytem Přelouč. Tímto dodatkem se upravuje platba spotřebované elektrické energie v pronajímaných prostorách.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o nájmu dle usnesení č. 65/10/2021-I.
T: 31. 5. 2021
65/11/2021    Převod členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564-1568
I.    Rada města souhlasí
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. B 05 v č.p. 1565 v ulici Jana Dítěte v Přelouči s J.R., bytem Přelouč po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564-1568 spojeného s právem nájmu uvedeného bytu z manželů J.a J. F. na J.R.
65/12/2021    Zadávací řízení VZ „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“
I.    Rada města rozhoduje
o vyloučení dodavatele ZETES KT, spol. s r.o., K letišti 532/II., 339 26 Klatovy, IČO 25202162 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“, z důvodu jeho odstoupení na vlastní žádost.
II.    Rada města rozhoduje
v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“:
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    Miramid s.r.o.
Sídlo dodavatele:        Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO dodavatele:        24194506
Nabídková cena:        3 827 951,94 Kč bez DPH
Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    Stavrecon Pardubice s.r.o.
Sídlo dodavatele:        Milheimova 2689, 530 02 Pardubice
IČO dodavatele:        05925801
Nabídková cena:        3 926 219,06 Kč bez DPH.
Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.
Sídlo dodavatele:        Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
IČO dodavatele:        47473053
Nabídková cena:        4 120 380,46 Kč bez DPH.
Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí.
III.    Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“ s dodavatelem MIRAMID s.r.o., Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČO 24194506, za nabídkovou cenu 3 827 951,94 Kč bez DPH.
IV.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 65/12/2021-III.
T: 21. 5. 2021
65/13/2021    Zadávací řízení VZ „Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova, Přelouč“
I.    Rada města rozhoduje
v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova, Přelouč“:
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    SOVIS CZ, a.s.
Sídlo dodavatele:        V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové
IČO dodavatele:        27532208
Nabídková cena:        3 389 716,11 Kč bez DPH
Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    Agrostav Pardubice a.s.    
Sídlo dodavatele:        Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
IČO dodavatele:        46506063
Nabídková cena:        3 656 038,85 Kč bez DPH
Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.
Sídlo dodavatele:        Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové
IČO dodavatele:        28812875
Nabídková cena:        3 747 798,00 Kč bez DPH.
Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí.
II.    Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova, Přelouč“ s dodavatelem SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové, IČO 27532208 za nabídkovou cenu 3 389 716,11 Kč bez DPH.
III.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle unesení č. 65/13/021-II.
T: 21. 5. 2021
65/14/2021    Zadávací řízení VZ „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2. etapa“
I.    Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa“ s dodavatelem SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a, Třebeš, 500 11 Hradec Králové, IČO 27532208 za nabídkovou cenu 8 861 515,00 Kč bez DPH.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 65/14/2021-I.
T: 21. 5. 2021
65/15/2021    Zadávací řízení VZ „Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč „– Smlouva o dílo
I.    Rada města schvaluje
smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč“ s dodavatelem Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 25953818 za nabídkovou cenu 6 927 029,00 Kč bez DPH.
II.    Rada města ukládá 
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 65/15/2021-I.
T: 21. 5. 2021
65/16/2021    Zadávací řízení VZ „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč“
I.    Rada města rozhoduje,
že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč“:
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    Raeder & Falge s.r.o.
Sídlo dodavatele:        Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
IČO dodavatele:        28714989
Nabídková cena:        33 780 000,00 Kč bez DPH
Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    MARHOLD a.s.
Sídlo dodavatele:        Motoristů 24, 530 06 Pardubice – Svítkov
IČO dodavatele:        15050050
Nabídková cena:        35 499 000,08 Kč bez DPH.
Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.
65/17/2021    Zadávací řízení VZ „Tupesy – oprava požární nádrže“
I.    Rada města rozhoduje
o vyloučení dodavatele AQUEKO, spol. s.r.o., Lavičky č.p. 122, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 45476691, ze zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „Tupesy – oprava požární nádrže“ z důvodu odstoupení dodavatele ze zadávacího řízení.
II.    Rada města ruší
usnesení rady města č. 62/10/2021-II. ze dne 15. 3. 2021, kterým byla schválena smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky „Tupesy – oprava požární nádrže“ s dodavatelem AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky č.p. 122, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 45476691 za nabídkovou cenu 1 542 800,00 Kč bez DPH. 
III.    Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Tupesy – oprava požární nádrže“ s dodavatelem ZEMPRASTAV spol. s.r.o., Vidoň 12, Tetín, 507 71 Miletín, IČO 26012235 za nabídkovou cenu 1 771 125,00 Kč bez DPH.
IV.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 65/17/2021-III.
T: 14. 5. 2021
65/18/2021    Zápis Osadního výboru Klenovka
I.    Rada města bere na vědomí
zápis č. 5/2021 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 23. 4. 2021.
65/19/2021    Zápis Komise místní samosprávy Štěpánov
I.    Rada města bere na vědomí 
zápis č. 1/2021 ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 14. 4. 2021.
65/20/2021    Zápis Komise místní samosprávy Lhota-Škudly
I.    Rada města bere na vědomí
zápis z jednání Komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 8. 4. 2021.

65/21/2021    Dodatek č. 2 ke Smlouvě „Potravinová a materiálová pomoc nejchudším osobám II“
I.    Rada města schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě mezi partnerem projektu a spolupracujícím subjektem o zapojení do projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ ze dne 5. 2. 2019. 
65/22/2021    Zápis sociálně zdravotní komise
I.    Rada města bere na vědomí
zápis č. 4/2021 ze zasedání sociálně zdravotní komise Rady města Přelouče ze dne 21 4. 2021.
65/23/2021    Pronájem bytu v ulici Za Fontánou, Přelouč
I.    Rada města uděluje
výjimku z Pravidel rady města pro přidělování městských bytů ze dne 1. 3. 2009 pro p.I.P., trvale bytem Přelouč a p.L.P., trvale bytem Přelouč.
II.    Rada města schvaluje
pronájem bytu č. 10 v domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč, p. I.P., trvale bytem Přelouč a p.L.P., trvale bytem Přelouč na dobu určitou s platností od 15. 5. 2021 do 31. 7. 2021.
65/24/2021    Prodloužení pronájmu bytu v ulici Za Fontánou, Přelouč
I.    Rada města uděluje
výjimku z pravidel Podmínky užívání bytu č. 2 a 3 v domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč ze dne 7. 10. 2019 pro p.D.T., trvale bytem Přelouč.
II.    Rada města schvaluje
prodloužení pronájmu bytu č. 3 v domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč p.D.T., trvale bytem Přelouč na dobu určitou s platností od 1. 5. 2021 do 31. 7. 2021.
65/25/2021    Uzavření nájemních smluv
I.    Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s O.a A. E. na byt v ulici Sportovní č.p. 1338, Přelouč od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022.
II.    Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s J.B. na byt č. 2 v ulici Jana Dítěte č.p. 1564 od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2026.
65/27/2021    Smlouva o podmínkách poskytování služby pultu centralizované ochrany u HZS Pardubického kraje
I.    Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o podmínkách poskytování služby pultu centralizované ochrany u HZS Pardubického kraje ke dni 1. 6. 2021 pro Sportovní halu Za Fontánou č.p. 1611, Přelouč mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, Teplého 1562, 530 02 Pardubice a Patrol group s.r.o., Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava a Městem Přelouč, Československé armády č.p. 1665, 535 01 Přelouč. 
II.    Rada města schvaluje
ukončení Smlouvy o provozu zařízení dálkového přenosu v rámci integrovaného systému Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, uzavřené dne 9. 6. 2020 s provozovatelem radiové sítě HZS PCO s.r.o. se sídlem Erno Košťála č.p. 1005, 530 12 Pardubice a uživatelem zařízení dálkového přenosu Městem Přelouč, Československé armády č.p. 1665, 535 01 Přelouč ke dni 31. 5. 2021.
65/28/2021    Žádost o dotaci z rozpočtu města do 50 tis. Kč na rok 2021
I.    Rada města rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Cross club Přelouč z.s. ve výši 10 000,00 Kč na úpravu motokrosové trati, startovné, dopravu a opravy vozidla AVIA 4x4 v rámci účasti na Mistrovství České republiky a Mistrovství Evropy v Truck Trialu.
II.    Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu č. 31/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Cross clubem Přelouč z.s. ve výši 10 000,00 Kč na poskytnutí dotace na úpravu motokrosové trati, startovné, dopravu a opravy vozidla AVIA 4x4 v rámci účasti na Mistrovství České republiky a Mistrovství Evropy v Truck Trialu.
III.    Rada města ukládá
Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvu č. 31/2021 dle usnesení č. 65/28/2021-II.
T: 21. 5. 2021
65/29/2021    Žádost ZUŠ Přelouč o stanovisko zřizovatele k projektovým záměrům
I.    Rada města souhlasí
s projektovými záměry
-    Výstavba samostatné budovy pro výuku kolektivních předmětů
-    Rekonstrukce sociálního zařízení v prvním patře budovy ZUŠ Přelouč
-    Vybavení software licencemi edukativních programů
-    Pořádání uměleckých seminářů a kreativních dílen nad rámec výuky
Základní umělecké školy Přelouč, okres Pardubice, K. H. Máchy č.p. 325, 535 01 Přelouč a s jejich uvedením do Seznamu projektových záměrů Strategického rámce projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Přelouč do roku 2023.
65/30/2021    Zápis Komise místní samosprávy Tupesy
I.    Rada města bere na vědomí 
zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 28. 4. 2021.
 

 

            Bc. Irena B u r e š o v á                                                                   Ing. Ivan M o r a v e c

                       starostka                                                                                  místostarosta 

Datum vložení: 4. 5. 2021 14:14
Datum poslední aktualizace: 4. 5. 2021 14:22
Autor: Mgr. Bc. Veronika Dofková

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi