Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 64. schůze rady města

Znak města

konané dne 12. 4. 2021

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

64. schůze rady města konané dne 12. 4. 2021

64/1/2021    Program schůze
I.    Rada města schvaluje
navržený program schůze Rady města Přelouče.
64/2/2021    Návrh rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2021
I.    Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2021.
64/3/2021    Vyřazení žádostí o pronájem městského bytu
I.    Rada města rozhoduje
o vyřazení žádostí na pronájem městského bytu u žadatelů dle seznamu v příloze, kteří se nenacházejí na adrese uvedené žádosti nebo kteří nereagovali na písemnou výzvu o potvrzení zájmu o přidělení městského bytu.
64/4/2021    Příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka
I.    Rada města schvaluje
příkazní smlouvu na výkon technického dozoru stavebníka, prováděného při stavebních pracích na regeneraci 2. etapy sídliště U sokolovny v Přelouči, která je uzavírána se společností VDI Stavby s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO 08573689, za částku 30 800,00 Kč bez DPH, 37 268,00 Kč s 21 % DPH.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření příkazní smlouvy dle usnesení č. 64/4/2021-I.
T: 30. 4. 2021
64/5/2021    Smlouva o dílo na vypracování architektonické studie Městské knihovny
I.    Rada města schvaluje
smlouvu o dílo se společností ForEva architects s.r.o., Ostřicová 640/18, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČO 06915213, na vypracování architektonické studie pro dokumentaci pro stavební povolení na stavbu nové budovy Městské knihovny v Přelouči za nabídkovou cenu 755 000,00 Kč bez DPH, 913 550,00 Kč včetně 21 % DPH.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi uzavřít smlouvu dle usnesení č. 64/5/2021-I.
T: 30. 4. 2021
64/6/2021    Žádost provozovatele holičství o výměnu oken a dveří v jejich provozovně
I.    Rada města souhlasí
s celkovou výměnou oken a dveří v provozovně holičství na Masarykově náměstí č.p. 1340 v Přelouči na základě žádosti jeho provozovatelek.
64/7/2021    Náklady za spotřebu energií ve vybraných budovách a zařízeních města Přelouč za rok 2019
I.    Rada města bere na vědomí
náklady za spotřebu energií (vody, elektřiny a plynu) ve vybraných budovách a zařízeních města Přelouč za rok 2019 dle přehledu v příloze.
64/8/2021    Realizované finanční prostředky v budově Občanské záložny za roky 2011 až 2020
I.    Rada města bere na vědomí
realizované finanční prostředky na údržbu, opravy a investice v budově Občanské záložny na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči za roky 2011 až 2020 dle přehledu v příloze.
64/9/2021    Výkup podílů spoluvlastníků města Přelouč na pozemcích p.č. 930/1 a p.č. 930/2 v k.ú. Přelouč
I.    Rada města ukládá 
p. Manželovi oslovit vlastníky pozemků dle studie Lipiny, pro případný výkup pozemků na budoucí hlavní komunikace.
64/10/2021    Stavební příprava území „Libušina“ pro budoucí vilovou zástavbu – „Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby č.: 022“
I.    Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit „Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby č.: 022“, uzavíranou mezi společností KAVERO A-Z, s.r.o., U Prefy 794/18, 182 00 Praha 8, IČO 07359748, městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí, IČO 60108631, na jejímž základě společnost KAVERO A-Z, s.r.o., jako stavebník vybuduje na pozemcích p.č. 856/5 a p.č. 856/6 v k.ú. Přelouč v Libušině ulici stavbu vodárenské infrastruktury (vodovod a splaškovou kanalizaci včetně čerpací stanice), kterou po kolaudaci bezplatně převede darovací smlouvou městu Přelouč, které ji vloží do infrastrukturního majetku společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
64/11/2021    Zadávací řízení VZ „Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč“
I.    Rada města rozhoduje,
že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč:
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
Sídlo dodavatele:        Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO dodavatele:        25953818
Nabídková cena:        6 927 029,00 Kč bez DPH
Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    SOVIS CZ, a.s.
Sídlo dodavatele:        V Mlejnku 608/3a, Třebeš, 500 11 Hradec Králové
IČO dodavatele:        27532208
Nabídková cena:        7 382 173,43 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    TES, spol. s r.o.
Sídlo dodavatele:        Vrchovská 1354, Čáslav – Nové Město, 286 01 Čáslav
IČO dodavatele:        47539330
Nabídková cena:        7 768 774,39 Kč bez DPH.
Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.
64/12/2021    Zadávací řízení VZ „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2. etapa“
I.    Rada města rozhoduje,
že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2. etapa“:
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    SOVIS CZ, a.s.
Sídlo dodavatele:        V Mlejnku 608/3a, Třebeš, 500 11 Hradec Králové
IČO dodavatele:        27532208
Nabídková cena:        8 861 515,00 Kč bez DPH
Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
Sídlo dodavatele:        Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO dodavatele:        25953818
Nabídková cena:        9 114 611,90 Kč bez DPH
Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    TES, spol. s r.o.
Sídlo dodavatele:        Vrchovská 1354, Čáslav – Nové Město, 286 01 Čáslav
IČO dodavatele:        47539330
Nabídková cena:        9 365 065,00 Kč bez DPH.
Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.
64/13/2021    Zřízení věcného břemene
I.    Rada města schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 1836/23, p.č. 1836/24, p.č. 1780//2, p.č. 1283/26, p.č. 1283/34, p.č. 1283/20, p.č. 1283/32, p.č. 1283/29, p.č. 1283/28, p.č. 1278/6, p.č. 938/7 a p.č. 938/1, vše v k.ú. Přelouč.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 64/13/2021-I.
T: 30. 4. 2021
III.    Rada města schvaluje
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a                   T-Mobile Czech Republic a.s., na zřízení věcného břemene k níže uvedeným pozemkům v k.ú. Přelouč:

2021

1984

396/39

1812/24

910/20

1781/24

394/1

773/11

1817/7

857/5

394/20

773/8

2383

857/1

396/36

773/9

905/5

473/1

396/15

773/10

905/27

1796/3

396/7

1812/23

905/26

1796/4

2158

1812/22

752/8

1796/6

2190/1

763/5

2196

474/39

2190/6

763/1

893/7

474/76

1811/3

1812/19

882/1

474/38

882/6

905/21

881/1

474/63

907/27

1812/17

1863/3

474/14

882/2

1812/18

2209

471/2

752/1

749/3

2211

471/10

905/11

905/17

2331

2220

1815/3

905/18

881/5

469/3

907/17

905/16

876/1

469/2

907/19

1817/9

874/1

471/11

2201

1817/4

1781/2

2269

2202

1817/1

1781/25

475/1

2203

1817/6

102/6

475/2

2204

917/30

100

474/75

2205

1820/3

2188/4

474/49

1810/3

474/73

116

2191/1

1810/1

916/1

469/1

2190/2

2256

917/29

1781/26

396/1

760

917/27

IV.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti dle usnesení č. 64/13/2021-III.
T: 30. 4. 2021
64/14/2021    Výpůjčka nebytových prostor
I.    Rada města schvaluje
Smlouvu o výpůjčce, uzavíranou mezi městem Přelouč a MUDr. Radoslavem Svobodou s.r.o., Rabštejn 17, Chrudim, IČO 27882089, na výpůjčku nebytových prostor v budově č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 64/14/2021-I.
T: 15. 4. 2021
64/15/2021    Doplnění pravidel pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni
I.    Rada města schvaluje
Pravidla pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni, platná od 13. 4. 2021.
64/16/2021    Dodatky smluv o nájmu
I.    Rada města schvaluje
dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 6. 11. 2019 mezi městem Přelouč a p.I.S., bytem Přelouč. Tímto dodatkem se promíjí nájemné po dobu rekonstrukce budovy č.p. 1714 v Přelouči.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření dodatku o nájmu dle usnesení č. 64/16/2021-I.
T: 30. 4. 2021
III.    Rada města schvaluje
dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 6. 11. 2019 mezi městem Přelouč a Energie jinak z.s., Masarykovo náměstí 1544, Pardubice, IČO 22753044. Tímto dodatkem se promíjí nájemné po dobu rekonstrukce budovy č.p. 1714 v Přelouči.
IV.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o nájmu dle usnesení č. 64/16/2021-III.
T: 30. 4. 2021
64/17/2021    Zápis OV Mělice
I.    Rada města bere na vědomí 
zápis ze schůze OV Mělice ze dne 6. 4. 2021.
II.    Rada města souhlasí
s pořízením DDHM stříšky ve sportovním areálu Mělice v ceně cca 20 000,00 Kč z prostředků OV Mělice.
III.    Rada města bere na vědomí
požadavky OV a občanů Mělic na změny dopravního značení ze dne 11. 4. 2021. O změny požádá silniční správní úřad zhotovitele stavby.
64/18/2021    Smlouva o spolupráci na zajištění administrace projektu v realizaci u akce „Přelouč – revitalizace sídelní zeleně“
I.    Rada města schvaluje
Smlouvu o spolupráci na zajištění administrace projektu v realizaci u akce „Přelouč – revitalizace sídelní zeleně“, uzavíranou mezi městem Přelouč a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, za smluvní cenu ve výši 35 000,00 Kč bez DPH, 42 350,00 s 21 % DPH.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření Smlouvy o spolupráci dle usnesení č. 64/18/2021-I.
T: 15. 5. 2021
64/19/2021    Zápis OV Klenovka
I.    Rada města bere na vědomí
zápis č. 3/2021 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 25. 3. 2021.
64/20/2021    Přehled množství komunálního odpadu uloženého na skládku za 1. čtvrtletí 2021 pro uplatnění třídící slevy
I.    Rada města bere na vědomí
přehled množství uloženého komunálního odpadu na skládku za 1. čtvrtletí 2021 pro uplatnění třídící slevy.

64/21/2021    Návrh společnosti GREEN Logistics CZ s.r.o. na zřízení místa zpětného odběru pneumatik ve sběrném dvoře v Přelouči
I.    Rada města neschvaluje
zřízení místa zpětného odběru pneumatik ve sběrném dvoře v Přelouči.
64/22/2021    Návrh dodatku č. 2/2021 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.
I.    Rada města schvaluje
Dodatek č. 2/2021 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.
64/23/2021    Zápis sociálně zdravotní komise Rady města Přelouče
I.    Rada města bere na vědomí
Zápis č. 3/2021 ze zasedání sociálně zdravotní komise Rady Města Přelouče ze dne 7. 4. 2021.
II.    Rada města ukládá
sociálně zdravotní komisi opětovné projednání žádosti o přidělení bytu č. 10 Za Fontánou č.p. 433, Přelouč.
64/24/2021    Pronájmy bytů v ulici Sluneční v Přelouči
I.    Rada města schvaluje
pronájem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě s pečovatelskou službou v ulici Sluneční č.p. 1516, Přelouč p.Z.V., trvale bytem Přelouč s platností od 13. 4. 2021 na dobu neurčitou.
II.    Rada města schvaluje 
pronájem bytu č. 19 o vel. 1+1 v domě s pečovatelskou službou v ulici Sluneční č.p. 1516, Přelouč p.M.P., trvale bytem Přelouč s platností od 13. 4. 2021 na dobu neurčitou.
III.    Rada města schvaluje 
pronájem bytu č. 9 o vel. 1+kk v domě zvláštního určení v ulici Sluneční č.p. 1414, Přelouč p.A.Š., trvale bytem Veselí s platností od 13. 4. 2021 na dobu neurčitou.
IV.    Rada města schvaluje 
pronájem bytu č. 18 o vel. 1+kk v domě zvláštního určení v ulici Sluneční č.p. 1414, Přelouč p.B.K., trvale bytem Přelouč s platností od 13. 4. 2021 na dobu neurčitou.
64/25/2021    Návrhy na výplatu odměn členům výborů zastupitelstva za rok 2020
I.    Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit výplatu odměn za rok 2020 členům kontrolního a majetkového výboru dle předloženého návrhu.
64/26/2021    Návrh na schválení darovací smlouvy
I.    Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu uzavíranou se Základní školou a Praktickou školou Svítání o.p.s., Pardubice, na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 tis. Kč na rekonstrukci školní budovy v Klášterní ulici, Pardubice.
64/27/2021    Žádost o poskytnutí dotací do 50tis. Kč z rozpočtu města v roce 2021
I.    Rada města rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Smíšený pěvecký sbor Josefa Bohuslava Foerstera Přelouč, z.s. ve výši 50 000,00 Kč na tisk almanachu k 100 výročí založení sboru.
II.    Rada města rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Barocco sempre giovane, o.p.s. ve výši 20 000,00 Kč na výdaje spojené s pořádáním koncertu v Přelouči v rámci Mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro 2021.
III.    Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu č. D29/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Smíšeným pěveckým sborem Josefa Bohuslava Foerstera Přelouč, z.s. ve výši 50 000,00 Kč na tisk almanachu k 100 výročí založení sboru.
IV.    Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu č. D30/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Barocco sempre giovane, o.p.s. ve výši 20 000,00 Kč na výdaje spojené s pořádáním koncertu v Přelouči v rámci Mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro 2021.
V.    Rada města ukládá
Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy č. D29/2021 a D30/2021 dle usnesení č. 64/27/2021-III.-IV.
T: 30. 4. 2021
64/28/2021    Analýza MAD v Přelouči, změny ve veřejné dopravě od 6. 4. 2021
I.    Rada města bere na vědomí
analýzu stávajícího stavu městské autobusové dopravy v Přelouči včetně změny od 6. 4. 2021 vyvolané uzavřením mostu přes Labe v Přelouči a výlukami v železniční dopravě.
II.    Rada města bere na vědomí
jízdní řád MAD linky č. 655101, který vstoupil v platnost dnem 6. 4. 2021.
64/29/2021    Zápis OV Lohenice
I.    Rada města bere na vědomí
Zápis ze schůze č. 16/2021 Osadního výboru Lohenice ze dne 11. 4. 2021.
64/30/2021    Návrh programu XVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče
I.    Rada města schvaluje
návrh programu XVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
 

 

            Bc. Irena B u r e š o v á                                                                   Ing. Ivan M o r a v e c

                       starostka                                                                                  místostarosta 

Datum vložení: 13. 4. 2021 13:24
Datum poslední aktualizace: 13. 4. 2021 13:31
Autor: Radka Borská

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi