Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 61. schůze rady města

Znak města

konané dne 1. 3. 2021

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

61. schůze rady města konané dne 1. 3. 2021

 

61/1/2021 Program schůze

I. Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

61/2/2021 Pozáruční servis systému měření a regulace u objektů města s metodou EPC

I. Rada města bere na vědomí

informaci k poskytování pozáručního servisu systému měření a regulace u objektů města Přelouč, na kterých byla realizována úspora energií metodou EPC. 

61/3/2021 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení dodávky el. energie

I. Rada města schvaluje

smlouvu č. Z_S24_12_8120069600 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, uzavíranou se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO 24729035, jejíž potřeba nastala z důvodu přemístění kabelů elektro mimo parkovací stání, zřízená v rámci rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Přelouči. 

II. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení dle usnesení č. 61/3/2021-I.

T: 10. 3. 2021

61/4/2021 Majetkové převody

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost p.M.S., bytem Přelouč o odkoupení části pozemku p.č. 129/2 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

II. Rada města schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 440/7 o výměře 135 m2 a pozemku p.č. 441/7 o výměře 379 m2, oba v k.ú. Lhota pod Přeloučí, p.J.Č., bytem Lhota, za cenu dle znaleckého posudku.

III. Rada města schvaluje

záměr na prodej části pozemku p.č. 237/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 55 m2, p.M.V. a p I. V., oba bytem Přelouč za cenu dle znaleckého posudku.

61/5/2021 Zřízení věcného břemene

I. Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavíranou mezi městem Přelouč, manželi P.Š. a R.Š., bytem Praha 5 a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 609/9 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

II. Rada města ukládá 

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle usnesení č. 61/5/2021-I.

T: 31. 3. 2021

III. Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavíranou mezi městem Přelouč, p.P.H. a p.M.P., oba bytem Lohenice, Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 609/9 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

IV. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle usnesen č. 61/5/2021-III.

T: 31. 3. 2021

V. Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídacího věcnému břemeni k pozemku p.č. 219/2 v k.ú. Tupesy u Přelouče.

VI. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti dle usnesení č. 61/5/2021-V.

T: 31. 3. 2021

VII. Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 19/3, p.č. 20/1, p.č. 237 vše v k.ú. Štěpánov u Přelouče.

VIII. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti dle usnesení č. 61/5/2021-VII.

T: 31. 3. 2021

61/6/2021 Dodatek smlouvy o výpůjčce

I. Rada města schvaluje

záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 317/2 v k.ú. Přelouč o výměře 140 m2 Rugby club Přelouč o.s., za účelem výstavby venkovní posilovny.

61/7/2021 Uzavření nájemní smlouvy

I. Rada města souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1 v ulici Kladenská 1384, Přelouč s p.A.H., od 11. 2. 2021 do 11. 8. 2021.

61/8/2021 Žádost o dotaci na akci „Dovybavení dětského dopravního hřiště v Přelouči III“

I. Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z programu Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji pro rok 2021 na akci „Dovybavení dětského dopravního hřiště v Přelouči III“.

II. Rada města ukládá

Ing. Kubínové podat žádost o dotaci z programu Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji pro rok 2021 na akci „Dovybavení dětského dopravního hřiště v Přelouči III“.

T: 5. 3. 2021

61/9/2021 Zadávací řízení VZ „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2. etapa“

I. Rada města schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2. etapa“.

61/10/2021 Zadávací řízení VZ „Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč“

I. Rada města schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč“.

61/11/2021 Zadávací řízení VZ „Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova, Přelouč“

I. Rada města schvaluje

Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova, Přelouč“.

61/12/2021 Zadávací řízení VZ „Školní jídelna“

I. Rada města schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč“.

61/13/2021 Zápis KMS Tupesy

I. Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 13. 2. 2021.

61/14/2021 Zápis Bezpečnostní a dopravní komise

I. Rada města bere na vědomí 

zápis z jednání Bezpečnostní a dopravní komise ze dne 22. 2. 2021.

61/15/2021 Přehled produkce domovního odpadu

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o přehledu produkce domovního odpadu v roce 2020.

61/16/2021 Žádost o poskytnutí dotací do 50tis. kč z rozpočtu města v roce 2021

I. Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Laxus z.ú. ve výši 15 000 Kč na zdravotní materiál, kontejnery na bezpečnou likvidaci zdravotnického materiálu a testy – související s poskytováním terénních služeb v katastru města.

II. Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mělice ve výši 15 000 Kč na činnost SDH, nákup výstroje a výzbroje, pojištění hasičského auta, dopravu na soutěže a výstavy, na ceny a odměny pro soutěžící, 13. ročník soutěže hasičských stříkaček, Mezinárodní výstavu hasičské techniky Litoměřice – ubytování a 120. výročí založení SDH.

III. Rada města rozhoduje 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Péče o duševní zdraví, z.s. Pardubice ve výši 15 000 Kč na podporu celoročního provozu – sociálních služeb duševně nemocným spoluobčanům (mzdové náklady pracovníků přímé péče, nákup PHM pro služební vozidla pro přímou péči, vzdělávání pracovníků přímé péče).

IV. Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Auto-Moto veteráni spolek Přelouč ve výši 10 000 Kč na nákup pohárů a věcných cen pro účastníky soutěžní jízdy 14. ročníku Rallye Železné hory.

V. Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Potravinovou banku Pardubice, z.s. ve výši 15 000 Kč na potravinové balíčky a na náklady na dopravu.

VI. Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Klub aktivní senior Přelouč, z.s. ve výši 10 000 Kč na vstupné a poplatky za průvodcovské služby, materiál na rukodělné práce, zdravotní tělocvik a občerstvení při společenských setkáních.

VII. Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Klub českých turistů Přelouč, z.s. ve výši 15 000 Kč na energie.

VIII. Rada města rozhoduje 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Lenox z.s. ve výši 5 000 Kč na náklady spojené s realizací sportovního soustředění handicapovaných sportovců v Autokempu Buňkov (doprava účastníků, ubytování osobních asistentů hráčů, pronájem sportovní haly a finanční příspěvek osobním asistentům).

IX. Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Myklíč, z.s. ve výši 10 000 Kč na úhradu provozních nákladů (pronájem), kancelářské potřeby pro děti, vstupné a dopravné v rámci akcí pro děti, mzdové náklady lektorů a na náklady spojené se zpracováním účetních podkladů.

X. Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Spolek Vrbová stáj, z.s. Tupesy ve výši 10 000 Kč na nákup krmiv, vitamínů, veterinární péči, kopytářské práce, odvoz při úhynu a výkup týraných zvířat.

XI. Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro ČHJ – hasičský sbor Přelouč ve výši 25 000 Kč na činnost s mládeží, na sportovní vybavení pro požární sport, nákup cen a startovné, dopravu na soutěže, vodné a stočné.

XII. Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D12/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Laxus z.ú. ve výši 15 000 Kč na zdravotní materiál, kontejnery na bezpečnou likvidaci zdravotnického materiálu a testy – související s poskytováním terénních služeb v katastru města.

XIII. Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D13/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mělice ve výši 15 000 Kč na činnost SDH, nákup výstroje a výzbroje, pojištění hasičského auta, dopravu na soutěže a výstavy, na ceny a odměny pro soutěžící, 13. ročník soutěže hasičských stříkaček, Mezinárodní výstavu hasičské techniky Litoměřice – ubytování a 120. výročí založení SDH.

XIV. Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D14/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Péčí o duševní zdraví, z.s. Pardubice ve výši 15 000 Kč na podporu celoročního provozu – sociálních služeb duševně nemocným spoluobčanům (mzdové náklady pracovníků přímé péče, nákup PHM pro služební vozidla pro přímou péči, vzdělávání pracovníků přímé péče).

XV. Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D15/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Auto-Moto veteráni spolek Přelouč ve výši 10 000 Kč na nákup pohárů a věcných cen pro účastníky soutěžní jízdy 14. ročníku Rallye Železné hory.

XVI. Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D16/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Potravinovou banku Pardubice, z.s. ve výši 15 000 Kč na potravinové balíčky a na náklady na dopravu.

XVII. Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D17/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Klubem aktivní senior Přelouč, z.s. ve výši 10 000 Kč na vstupné a poplatky za průvodcovské služby, materiál na rukodělné práce, zdravotní tělocvik a občerstvení při společenských setkáních.

XVIII. Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D18/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Klubem českých turistů Přelouč, z.s. ve výši 15 000 Kč na energie.

XIX. Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D19/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Lenox z.s. ve výši 

5 000 Kč na náklady spojené s realizací sportovního soustředění handicapovaných sportovců v Autokempu Buňkov (doprava účastníků, ubytování osobních asistentů hráčů, pronájem sportovní haly a finanční příspěvek osobním asistentům).

XX. Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D20/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Myklíč, z.s. ve výši 

10 000 Kč na úhradu provozních nákladů (pronájem), kancelářské potřeby pro děti, vstupné a dopravné v rámci akcí pro děti, mzdové náklady lektorů a na náklady spojené se zpracováním účetních podkladů.

XXI. Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D21/2021 mezi městem Přelouč a Spolkem Vrbová stáj, z.s. Tupesy ve výši 10 000 Kč na nákup krmiv, vitamínů, veterinární péči, kopytářské práce, odvoz při úhynu a výkup týraných zvířat.

XXII. Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D22/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a ČHJ – hasičský sbor Přelouč ve výši 25 000 Kč na činnost s mládeží, na sportovní vybavení pro požární sport, nákup cen a startovné, dopravu na soutěže, vodné a stočné.

XXIII. Rada města ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle usnesení č. 61/16/2021-XII.-XXII.

T: 31. 3. 2021

61/17/2021 Zpráva daňového poradce

I. Rada města bere na vědomí

Zprávu daňového poradce k vyčíslení, postupu zaúčtování a daňovým dopadům ve vztahu k pohledávce za bývalou zaměstnankyni organizace Technické služby města Přelouče, vzniklou defraudací finančních prostředků v letech 2010–2019.

II. Rada města schvaluje

ve funkci zřizovatele účetní uzávěrku za rok 2018.

61/18/2021 Sekací traktor k údržbě sportovišť

I. Rada města bere na vědomí

změnu ve využití obdržené dotace na pořízení speciálního stroje k údržbě travnatých ploch na sportovištích v Přelouči tak, že z přidělené investiční dotace organizace pořídí dva standardní sekací traktory proti původně uvažovanému jednomu speciálnímu stroji.

61/19/2021 Vlajka pro Tibet

I. Rada města souhlasí

se zapojením města Přelouč do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2021 na budově č.p. 25.

 

 

            Bc. Irena B u r e š o v á                                                                   Ing. Ivan M o r a v e c

                       starostka                                                                                  místostarosta 

 

Datum vložení: 3. 3. 2021 10:52
Datum poslední aktualizace: 3. 3. 2021 11:05
Autor: Mgr. Bc. Veronika Dofková

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi