Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 47. schůze rady města

Usnesení 47. schůze rady města 1

konané dne 24. 8. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

47. schůze rady města konané dne 24. 8. 2020

 

47/1/2020           Návrh programu

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

47/2/2020           Prezentace p. L. Spurného – odpady

        I.            Rada města bere na vědomí

prezentaci Ing. Lukáše Spurného k problematice třídění odpadů.

47/3/2020           Pořízení tlakové multifunkční pánve

        I.            Rada města schvaluje

výjimku z vnitřní směrnice č. SM 10/2018 – pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – na pořízení tlakové multifunkční pánve pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice od společnosti Bidfood Czech Republic s.r.o., V Růžovém údolí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO 28234642.

      II.            Rada města schvaluje

kupní smlouvu na pořízení tlakové multifunkční pánve iVario L Rational pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice uzavíranou se společností Bidfood Czech Republic s.r.o., V růžovém údolí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO 28234642 za cenu 501 800,00 Kč bez DPH, 607 178,00 Kč s 21 % DPH.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 47/3/2020-II.

T: 15. 9. 2020

47/4/2020           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1850/18 v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 47/4/2020-I.

T: 15. 9. 2020 

    III.            Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1850/14 v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 47/4/2020-III.

T: 15. 9. 2020 

      V.            Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1297/12, p.č. 1299/2 a p.č. st. 383/2 vše v k.ú. Přelouč.

    VI.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 47/4/2020-V.

T: 15. 9. 2020

  VII.            Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Klenovka.

VIII.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 47/4/2020-VII.

T: 15. 9. 2020

47/5/2020           Žádost o odkoupení pozemku

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost p.I.Š., bytem Svitavy o odkoupení části pozemku p.č. 541/9 v k.ú. Přelouč.

47/6/2020           Majetkové převody

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu ¼ pozemku p.č. 1796/7 v k.ú. Přelouč o celkové výměře 44 m2, z vlastnictví p.M.S., bytem Přelouč za cenu 280,00 Kč/m2.

      II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 489/6 v k.ú. Přelouč o výměře 120 m2, z vlastnictví společnosti ELFIM spol. s r.o., Hradecká 1431, Přelouč, IČO 48453940 za cenu 280,00 Kč/m2.

    III.            Rada města schvaluje

záměr na směnu části pozemku p.č. 157/11 o výměře cca 75 m2 a části pozemku p.č. 157/12 o výměře cca 620 m2 oba v k.ú. Přelouč ve vlastnictví manželů Č., bytem Brloh za pozemek p.č. 157/1 o výměře 948 m2 v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplácen ve výši dle znaleckého posudku.

47/7/2020           Výpůjčka pozemku

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o výpůjčce části pozemku p. č st. 124/3 v k.ú. Přelouč uzavíranou mezi městem Přelouč a Náboženskou obcí Církve československé husitské v Přelouči.              

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 47/7/2020-I.

T: 15. 9. 2020

47/8/2020           Darovací smlouva

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu č. 20/25 uzavíranou mezi Josefem Dvořáčkem, ATELIER JOSEF, Pražská 18, Přelouč, IČO 68237219 a městem Přelouč, na převod busty Antonína Švehly do vlastnictví města Přelouč.

47/9/2020           Narovnání vlastnických vztahů k pozemku p.č. 1932/7 v k.ú. Přelouč

        I.            Rada města doporučuje

jednat s Mgr. P. o narovnání vlastnických vztahů k pozemku p.č. 1932/7 v k.ú. Přelouč a nabídnout uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku za roční nájemné v souladu s cenovým věstníkem – výměr 01/2020 Ministerstva financí.

47/10/2020         Zadávací řízení VZ „Víceúčelové hřiště (ledová plocha) – 1. část – Zpevněné plochy, osvětlení, garáž“

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Víceúčelové hřiště (ledová plocha) – 1. část – Zpevněné plochy, osvětlení, garáž“ s dodavatelem Agrostav Pardubice a.s., Hostovická 231 Černá za Bory, 533 01 Pardubice, IČO 46506063 za nabídkovou cenu 2 883 280,79 bez DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 47/10/2020-I.

T: 31. 8. 2020

47/11/2020         Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Chodník a veřejné osvětlení ulice Kladenská, Přelouč“

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Chodník a veřejné osvětlení ulice Kladenská, Přelouč“ uzavíraný se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 25953818, kterým se požadovaný termín ukončení plnění prodlužuje do 8. 9. 2020 z důvodu mimořádné epidemiologické situace v rámci pandemie Covid-19 u zhotovitele stavby, neboť všichni zaměstnanci museli do povinné 14denní karantény.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 47/11/2020-I.

T. 31. 8. 2020

47/12/2020         Žádost o souhlas s podnájmem bytu č. 21, Veverkova 1520

        I.            Rada města souhlasí

s podnájmem bytu č. 21 v č.p. 1520 ulice Veverkova v Přelouči, nájemce J.N., trvale bytem Přelouč za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradě k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena městu.

47/13/2020         Zvýšení nájemného v jednotlivých městských bytech

        I.            Rada města schvaluje

seznam městských bytů, u kterých bude k 1.1. 2021 zvýšeno nájemné o 10 %.

47/14/2020         Smlouva o odvádění srážkových vod z budovy č.p. 17 v Lohenicích

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu č. 40835 o odvádění srážkových vod z budovy č.p. 17 v Lohenicích, uzavíranou se společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 47/14/2020-I.

T: 15. 9. 2020

47/15/2020         Zápis OV Mělice

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze Osadního výboru Mělice ze dne 2. 8. 2020.

47/16/2020         Zápis KMS Štěpánov

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 4/2020 ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 5. 8. 2020.

47/17/2020         Prodloužení pronájmu bytu č. 2 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč

        I.            Rada města schvaluje

prodloužení pronájmu bytu č. 2 v domě v ulici Za Fontánou 433, Přelouč p.L.P., trvale bytem Přelouč na dobu určitou s platností od 10. 8. 2020 do 9. 10. 2020.

47/18/2020         Prodloužení pronájmu bytu č. 3 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč

        I.            Rada města schvaluje

prodloužení pronájmu bytu č. 3 v domě v ulici Za Fontánou 433, Přelouč p.J.H., trvale bytem Přelouč na dobu určitou s platností od 5. 8. 2020 do 4. 11. 2020.

47/20/2020         Žádosti o dotace z rozpočtu města nad 50 tis. kč na rok 2020

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na rok 2020 z rozpočtu města pro Junák – český skaut, středisko Přelouč, z.s. ve výši 90 000,00 Kč na úhradu energií, vybavení kluboven nábytkem, pořízení stanů a kuchyňských kamen.

47/21/2020         Statistika silničního provozu – ulice Pražská a Pardubická

        I.            Rada města bere na vědomí

statistiku silničního provozu na komunikaci I. třídy v intravilánu města, kterou ve dnech 16. 7. – 23. 7. 2020 provedla odborná firma.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 26. 8. 2020 11:47
Datum poslední aktualizace: 26. 8. 2020 11:55
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 19 °C 9 °C
pátek 14. 6. slabý déšť 20/8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi