Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 8. schůze rady města

Usnesení 8. schůze rady města 1

konané dne 11. 2. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

8. schůze rady města konané dne 11. 2. 2019

 

8/1/2019             Program schůze

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

8/2/2019             Žádosti o dotace z rozpočtu města nad 50tis. Kč na rok 2019

        I.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o poskytnutí dotace na rok 2019 z rozpočtu města pro Charitu Přelouč ve výši 120 000,00 Kč na zajištění služby nízkoprahového centra Jakub klub – na úhrady mzdových nákladů do 30% výše poskytnuté dotace, na nájem, energie (elektřinu, plyn, vodné stočné), internet, potraviny na vaření s dětmi, materiál pro činnost s dětmi.

      II.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o poskytnutí dotace na rok 2019 z rozpočtu města pro Charitu Přelouč ve výši 100 000,00 Kč na zajištění služby podpora rodiny – na úhradu mzdových nákladů do 50% poskytnuté výše dotace, nájem, energie (elektřina, plyn, vodné, stočné), pohonné hmoty, opravy aut, telefony pracovníků.

    III.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o poskytnutí dotace na rok 2019 z rozpočtu města pro Tělocvičnou jednotu Sokol Přelouč ve výši 420 000,00 Kč na provoz a údržbu budovy, úhradu spotřeby energií (plyn, elektřina, vodné a stočné) a na zajištění provozu sportovních oddílů – stolní tenis, volejbal, basketbal, gymnastika, jóga, trampolíny a další volnočasové aktivity.

    IV.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o poskytnutí dotace na rok 2019 z rozpočtu města pro FK Přelouč, z.s. ve výši 276 000,00 Kč na dopravu k utkáním, startovné na turnajích, údržba hracích ploch a tribuny, nákup sportovního vybavení, pracích a čistících prostředků, úhrada energií (elektřina, plyn, vodné, stočné), svoz odpadu, pronájem tělocvičen a umělých hracích ploch při zimní přípravě, úhrada nákladů na sportovní soustředění a úhrada účetních služeb.

      V.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o poskytnutí dotace na rok 2019 z rozpočtu města pro Rugby Club Přelouč ve výši 216 000,00 Kč na dopravu k zápasům, pronájem tělocvičen, sportovní vybavení, rozhodčí, ubytování a stravování na soustředění.

    VI.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o poskytnutí dotace na rok 2019 z rozpočtu města pro HC Jestřábi Přelouč ve výši 180 000,00 Kč na startovné, cestovné, rozhodčí a energie (elektřina, vodné a stočné) a revize v budově.

  VII.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o poskytnutí dotace na rok 2019 z rozpočtu města pro Orel Jednotu Přelouč, oddíl florbalu ve výši 180 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, cestovné, rozhodčí, startovné soutěžích a nákup sportovního spotřebního materiálu.

VIII.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o poskytnutí dotace na rok 2019 z rozpočtu města pro Basketbalový klub Přelouč ve výši 180 000,00 Kč na pronájem sportovní haly a tělocvičen, rozhodčí, cestovní výdaje na zápasy.

    IX.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o poskytnutí dotace na rok 2019 z rozpočtu města pro Fotbalový klub Přelouč ve výši 150 000,00 Kč na dofinancování pořádání 61. ročníku Celostátního žákovského turnaje – na úhradu ubytování a stravování účastníků, propagace turnaje, cen a sportovního vybavení, odměn pro rozhodčí a pořadatele, provozních nákladů turnaje a zdravotního zabezpečení.

      X.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o poskytnutí dotace na rok 2019 z rozpočtu města pro Domov u fontány Přelouč ve výši 750 000,00 Kč na dofinancování poskytovaných sociálních služeb, pobytových služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, na úhradu provozních a osobních (mzdy a odvody zaměstnavatele) nákladů a na úhradu nákladů na odvoz kontaminovaného odpadu.

8/3/2019             Pronájem bytů v ulici za Fontánou, Přelouč

        I.            Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 3 za Fontánou Přelouč, p. L. Ch., trvale bytem Přelouč na dobu určitou s platností od 28. 1. 2019 do 28. 4. 2019.

      II.            Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s K. S. na byt č. 2 v ulici Za Fontánou od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019.

8/4/2019    Pronájem bytu č. 8 v domě s chráněnými byty v Přelouči, ul. Sluneční

        I.            Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 8 o velikosti 2+kk 31 m2 v domě s chráněnými byty v ulici Sluneční 1414, Přelouč, paní R. S., trvale bytem Přelouč s platností od 12. 2. 2019 na dobu neurčitou.

8/5/2019             Návrh na úpravu počtu pracovníků v organizaci

        I.            Rada města schvaluje

zvýšení přepočteného stavu pracovníků v organizaci Technické služby města Přelouče o 1,0 pracovníka pro správu a údržbu dětských hřišť, na hodnotu 37,0.

8/6/2019             Závazné ukazatele a plán odpisů příspěvkových organizací na rok 2019 

        I.            Rada města schvaluje

závazné ukazatele plánu příspěvkových organizací na rok 2019.

      II.            Rada města schvaluje

plán odpisů příspěvkových organizací na rok 2019.

 

8/7/2019             Pořízení DHM nad 40tis. Kč – pořízení vozidla pro správu a údržbu dětských hřišť

 

        I.            Rada města souhlasí

s nákupem použitého servisního vozidla typu PickUp, v pořizovací hodnotě do 70tis. Kč, pro činnost související se správou a údržbou dětských hřišť a malých sportovišť z investičního fondu organizace Technické služby města Přelouče.

8/8/2019             Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města na rok 2018

        I.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města pro rok 2018.

8/9/2019             Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2019

        I.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města pro rok 2019.

8/10/2019   Schválení smlouvy o dílo na vypracování studií a projektových dokumentací na výstavbu a rekonstrukci místních komunikací a veřejného osvětlení v Přelouči

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o dílo se společností VDI PROJEKT s.r.o., k Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO: 28860080, uzavíranou pro vypracování studií a projektových dokumentací na výstavbu a rekonstrukci místních komunikací a s nimi souvisejícího veřejného osvětlení v roce 2019, za celkovou nabídkovou cenu 773 200,00 Kč bez DPH, 887 172,00 Kč včetně 21 % DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 8/10/2019-I.

T: 20. 2. 2019

    III.            Rada města ukládá

p. Novotnému předložit radě města na schůzi dne 11. 3. návrh smlouvy o dílo s Ing. arch. Beránkem na dopravní studii a řešení veřejných prostorů v lokalitě Lipiny.

8/11/2019           Úkoly RM uložení k řešení odboru správy majetku

        I.            Rada města bere na vědomí

splnění úkolů č. 6/3/2019-III., 6/5/2019-II., 6/7/2019-II., 6/7/2019-IV., 6/10/2019-IV., 6/10/2019-VI., 7/14/2019-II., 7/14/2019-IV., 7/14/2019-VI., 7/16/2019-II., 7/17/2019-II., 7/18/2019-II., 7/18/2019-IV., 7/18/2019-VI. a 7/20/2019-II.

8/12/2019           Podmínky získání dotace na výstavbu sociálního bydlení

        I.            Rada města ukládá

Ing. Kubínové předložit radě města podmínky získání dotace na výstavbu sociálního bydlení.

T: 29. 4. 2019 

8/13/2019           Žádost o dotaci na akci „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči II“

        I.            Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z programu Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji pro rok 2019 na akci „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči II“.

      II.            Rada města ukládá

Ing. Kubínové podat žádost o dotaci z programu Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji pro rok 2019 na akci „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči II“.

T: 28. 2. 2019

8/14/2019           Převod členského podílu v bytovém družstvu 1564-1566

        I.            Rada města souhlasí

s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. B 04 v č.p. 1565 v ulici Jana Dítěte v Přelouči s Mgr. L.S., Ph.D., bytem Přelouč, po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564-1568, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu, z Ing. M. J. na Mgr. L. S., Ph.D.

      II.            Rada města souhlasí

s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. C 04 v č.p. 1566 v ulici Jana Dítěte v Přelouči s paní D. B., bytem Přelouč, po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564-1568, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu, z Ing. P. B., na p. D. B..

8/15/2019           Majetkové převody

        I.            Rada města schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 635 v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře 52 m2 za cenu minimálně 10 868,00 Kč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru na úřední desce dle usnesení č. 8/15/2019.

T: 28. 2. 2019

    III.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

úplatný převod pozemku p.č. 282/4 v k.ú. Přelouč o výměře 132 m2, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví města.

    IV.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

odkoupení pozemků p.č. 1277/14 o výměře 314 m2, p.č. 1290/17 o výměře 158 m2 a p.č. 1301/37 o výměře 155 m2, vše v k.ú. Přelouč, z vlastnictví pana S. P., bytem Liberec, za cenu 188 100,00 Kč.

      V.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

kupní smlouvu č. 19/02, uzavřenou mezi panem S. P., bytem Liberec a městem Přelouč, na odkoupení pozemků p.č. 1277/14, p.č. 1290/17 a p.č. 1301/37 vše v k.ú. Přelouč.

    VI.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

odkoupení pozemku p.č. 16/76 v k.ú. Klenovka o výměře 78 m2, odděleného z pozemku p.č. 16/40 v k.ú. Klenovka na základě geometrického plánu č. 171-2/2017, z vlastnictví pana O. Ú., bytem Přelouč, za cenu 19 500,00 Kč.

  VII.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

kupní smlouvu č. 19/03, uzavřenou mezi panem O. Ú., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 16/76 v k.ú. Klenovka.

 VIII.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města nepřijmout

návrh Mgr. P. P. na směnu pozemku p.č. 1932/7 v k.ú. Přelouč z jeho vlastnictví za pozemek p.č. 2284 v k.ú. Přelouč, resp. jeho část z vlastnictví města.

8/16/2019           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem Přelouč a Gasnet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 395/1, p.č. 394/21, p.č. 394/22, p.č. 395/2, p.č. 395/4, p.č. 395/5, p.č. 395/6, p.č. 396/7 a p.č. 396/15, vše v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 8/16/2019-I.

T: 31. 3. 2019

    III.            Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 507/14 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 8/16/2019-III.

T: 31. 3. 2019

      V.            Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, mezi městem Přelouč a společností GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 541/9 v k.ú. Přelouč.

    VI.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 8/16/2019-V.

T: 31. 3. 2019

8/17/2019           Pravidla pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni

        I.            Rada města schvaluje

pravidla pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni platná od 12. 2. 2019.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi předložit návrh nových pravidel pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni.

T: 30. 4. 2019

8/18/2019           Výstavba kanalizačních přípojek v místní části Mělice a části Lohenic

        I.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

znění vzorových smluv (vzorová smlouva o realizaci stavby domovní kanalizační přípojky a vzorová smlouva o darování části kanalizační přípojky vlastníkům připojované nemovitosti), které by měly být uzavírány s vlastníky nemovitostí v místních částech Mělice a Lohenice v souvislosti s výstavbou kanalizačních přípojek pro připojení jejich nemovitostí na nově budovanou síť splaškové kanalizace v Mělicích s převedením odpadních od do Lohenic.

      II.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit

že finanční spoluúčast vlastníků nemovitostí při výstavbě kanalizačních přípojek v místních částech Mělice a Lohenice bude činit 10 000,00 Kč pro každou připojovanou nemovitost.

8/19/2019           Zadávací řízení „Výměna střešní krytiny objektu č.p. 25“

        I.            Rada města rozhoduje

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Výměna střešní krytiny objektu č.p. 25“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Stavby Jech&Hoffmann s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO dodavatele:                              05676924

Nabídková cena bez DPH:           473 634,97 Kč

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

      II.            Rada města schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky “Výměna střešní krytiny objektu č.p. 25” s dodavatelem Stavby Jech&Hoffmann s.r.o., sídlem: Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 05676924, za nabídkovou cenu 473 634,97 Kč bez DPH.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 8/19/2019-II.

T: 20. 2. 2019.

8/20/2019           Zápis ze schůze OV Lohenice

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 2/2019 ze schůze Osadního výboru Lohenice ze dne 1. 2. 2019.

8/21/2019           Zápis ze schůze OV Mělice

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze Osadního výboru Mělice ze dne 20. 1. 2019.

8/22/2019           Zápis ze schůze OV Klenovka

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 1/2019 ze schůze Osadního výboru Klenovka ze dne 25. 1. 2019

8/23/2019           Návrhy dodatků VPS na úseku přestupků

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 40/2008 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Svojšice.

      II.            Rada města schvaluje

dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 44/2008 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Turkovice.

    III.            Rada města schvaluje

dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 38/2008 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Jedousov.

    IV.            Rada města schvaluje

dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 37/2008 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Vápno.

      V.            Rada města schvaluje

dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 19/2008 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Jeníkovice.

    VI.            Rada města schvaluje

dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 3/2009 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Urbanice.

  VII.            Rada města schvaluje

dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 11/2008 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Žáravice.

8/24/2019           Žádost o udělení výjimky z OZV

        I.            Rada města uděluje

výjimku z čl. 7 OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství Spolku přátel Gymnázia a SOŠ Přelouč, IČO: 07082631, Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč, a to dne 3. 3. 2019 od 02:00 do 03:00 h ráno, za účelem konání maturitního plesu.

      II.            Rada města uděluje

výjimku z čl. 7 OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství p. D. D., Přelouč, a to dne 24. 2. 2019 od 02:00 do 03:00 h ráno, za účelem konání Lohenického plesu v obecním sále v Lohenicích.

8/25/2019           Návrh OZV č. 1/2019 o veřejném pořádku

        I.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

a vydat obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 1/2019 o veřejném pořádku.

8/26/2019           Návrh OZV č. 2/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

        I.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

a vydat obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 2/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.

8/27/2019           Návrh OZV č. 3/2019, o nočním klidu

        I.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

a vydat obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 3/2019 o nočním klidu.

 

8/28/2019           Návrh OZV č. 4/2019 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků

        I.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

a vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

 

8/29/2019           Návrh OZV č. 5/2019, kterou se ruší OZV č. 10/2015

        I.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

a vydat obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 5/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Přelouče k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství ze dne 17. 9. 2015.

8/30/2019           Nákup tašek na třídění odpadu do domácností od společnosti EKO-KOM a.s.

        I.            Rada města bere na vědomí

informaci o nákupu tašek na tříděný odpad za dotovanou cenu od společnosti EKO – KOM a.s.

8/31/2019  Smlouva o poskytnutí Technického zařízené a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů se společností CENDIS, s.p., IČO: 00311391, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 158 Praha 1.

      II.            Rada města ukládá

JUDr. Šimákovi ověřit vrácení dvou výtisků podepsaných smluv dle usnesení č. 8/31/2019-I.

T: 31. 3. 2019

8/32/2019           Dohoda o bezhotovostní úhradě poštovních služeb

        I.            Rada města schvaluje

dohodu o bezhotovostní úhradě poštovních služeb, mezi Českou poštou, s.p. a městem Přelouč.

8/33/2019           Vyřazení majetku města z evidence likvidací

        I.            Rada města souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku v pořizovací hodnotě nad 20 000,00 Kč likvidací, dle předloženého seznamu.

8/34/2019           Žádost SDH Svinčany

        I.            Rada města bere na vědomí

žádost SDH Svinčany o finanční výpomoc pro obnovení činnosti SDH ve Svinčanech.

 

8/35/2019           Schválení Stanov Dobrovolného svazku obcí „Pardubická labská“

        I.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

úplné (aktualizované) Stanovy Dobrovolného svazku obcí „Pardubická labská“ v předloženém znění.

 

8/36/2019    Výplata odměn členům Komise sociální a zdravotní za rok 2018

        I.            Rada města schvaluje

výplatu odměn členům Komise sociální a zdravotní za práci v roce 2018 dle předloženého návrhu.

8/37/2019           Výplata odměn členům výborů za rok 2018

        I.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

výplatu odměn členům majetkového, kontrolního a finančního výboru a osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka za práci v roce 2018 dle předložených návrhů.

8/38/2019           Návrh na volbu zástupce města do představenstva VaK Pardubice, a.s.

        I.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města navrhnout

pana Jaroslava Kocourka, Přelouč jako zástupce města Přelouč na volbu do představenstva spol. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

8/39/2019           Podnět k odejmutí autorizace pro oblast posuzování vlivů životního prostředí Ing. V. Plachého

        I.            Rada města schvaluje

podání Podnětu Ministerstvu životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10, k odejmutí autorizace pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí Ing. Vladimíra Plachého ve znění dle přílohy.

 

8/40/2019   Návrh na zamítnutí „Možnosti technických řešení do Smlouvy o spolupráci s městem Přelouč v rámci plánovaného stanovení DP Lohenice IV. a následné těžby v dobývacím prostoru v ploše I. etapy“

        I.            Rada města odmítá

v plném rozsahu nabídku „Možnosti technických řešení do Smlouvy o spolupráci s městem Přelouč v rámci plánovaného stanovení DP Lohenice IV. a následné těžby v dobývacím prostoru v ploše I. etapy“ společnosti České štěrkopísky spol. s r.o. vypracovanou projektantem Ing. P. Moravčíkem a město setrvává na svém názoru, že se stanovením dobývacího prostoru a následnou těžbou štěrkopísků nesouhlasí.

8/41/2019           Návrh smluv o bezúplatném převodu movitého majetku MŠ Kladenská a ZŠ Smetanova

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o bezúplatném převodu majetku, uzavřenou mezi městem Přelouč a Mateřskou školou Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice, na převod movitého majetku – letní venkovní sociální zařízení pro děti na pozemku p.č. 749/2 v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města schvaluje

smlouvu o bezúplatném převodu majetku, uzavřenou mezi městem Přelouč a Základní školou Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice, na převod movitého majetku – Hliníkový žebřík Alpos profi 2 ks pro budovu č.p. 1509 a 1510.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smluv dle usnesení č. 8/41/2019-I. a 8/41/2019-II.

T: 31. 3. 2019

8/42/2019           Žádost o dokoupení pozemků T. H.

        I.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města zamítnout

žádost Ing. T. H., bytem Hradec Králové, o odkoupení pozemků p.č. 398/7, p.č. 398/12 a p.č. 398/13, vše v k.ú. Mělice.

8/43/2019           Natura 2000 – doplnění evropsky významné lokality Louky u Přelouče do národního seznamu

        I.            Rada města bere na vědomí

sdělení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 16. 1. 2019 o doplnění evropsky významné lokality CZ05367011 Louky u Přelouče do národního seznamu Natura 2000.

8/44/2019    Návrh na vyjádření města Přelouč k žádosti Elektrárny Sev.en EC Chvaletice

        I.            Rada města schvaluje

vyjádření města Přelouč k žádosti Elektrárny Sev.en EC Chvaletice o změnu integrovaného povolení dle předloženého návrhu.

8/45/2019           Návrh programu II. zasedání ZM

        I.            Rada města schvaluje

návrh programu II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 14. 2. 2019 11:17
Datum poslední aktualizace: 1. 3. 2019 11:24
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi