Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 6. schůze rady města

Usnesení 6. schůze rady města 1

konané dne 7.1. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

6. schůze rady města konané dne 7.1. 2019

6/1/2019             Program schůze

 • Rada města

schvaluje navržený program schůze Rady města Přelouče.

 

6/2/2019             Zápis z jednání sociálně zdravotní komise

 

 • Rada města bere na vědomí

zápis č. 1 z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 5. 12. 2018.

 

 • Rada města ukládá

Mgr. Dvořákové provést kontrolu osob hlášených k trvalému pobytu na základě podnětu Sociálně zdravotní komise.

T: 31. 3. 2019

 

6/3/2019             Zřízení krizového bytu

 • Rada města schvaluje

podmínky užívání bytu č. 3 v domě v ulici Za Fontánou 433, Přelouč.

 

 • Rada města ukládá

Mgr. Dvořákové zveřejnit podmínky dle usnesení č. 6/3/2019-I. na webových stránkách města Přelouče.

T: 11. 1. 2019

 • Rada města ukládá

Ing. Kubínové předložit radě města podmínky získání dotace na výstavbu sociálního bydlení.

T: 31. 1. 2019

 • Rada města ukládá

Mgr. Dvořákové předložit na příští schůzi RM ke schválení vzor nájemní smlouvy.

 

6/4/2019             Návrh Dodatku č. 1/2019 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

 • Rada města schvaluje

dodatek č. 1/2019 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

 

 • Rada města ukládá

Mgr. Ferancovi uzavřít dodatek dle usnesení č. 6/4/2019-I.

T: 20. 1. 2019

 

6/5/2019             Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností KZP – stavby s.r.o. na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v Hradecké a Nádražní ulici v Přelouči

 • Rada města schvaluje

dodatek č. 2 smlouvy o dílo se společností KZP – stavby s.r.o., Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice, IČO: 04311949, uzavřené na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v Hradecké a Nádražní ulici v Přelouči, kterým se sjednaná cena prací snižuje o částku 426 989,70 Kč bez DPH, 516 657,54 Kč s 21 % DPH, v souvislosti s konečným upřesněním rozsahu prováděných prací a s tím související úpravy ceny díla.

 

 • Rada města ukládá

p. Manželovi uzavřít dodatek č. 2 dle usnesení č. 6/5/2019-I.

T: 18. 1. 2019

 

6/6/2019       Převod členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564 – 1568

 • Rada města souhlasí

s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. C 03 v č.p. 1566 v ulici Jana Dítěte v Přelouči s Mgr. L. S., Ph.D., bytem Přelouč, po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564-1568, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu, z Ing. M. J. na Mgr. L. S., Ph.D.

 

6/7/2019       Výpůjčka a pronájem prostor v budově školní jídelny v ulici Obránců míru

 • Rada města schvaluje

smlouvu o výpůjčce mezi městem Přelouč a Gymnáziem a Střední odbornou školou Přelouč, Obránců míru 1025, Přelouč, na výpůjčku třech učeben v I.NP v budově bez č.p., která je součástí pozemku p.č. st. 2174 v k.ú. Přelouč.

 

 • Rada města ukládá

p. Manželovi uzavřít smlouvu o výpůjčce dle usnesení č. 6/7/2019-I.

T: 28. 2. 2019

 

 • Rada města schvaluje

smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi městem Přelouč a spolkem Energie jinak z.s., Masarykovo nám. 1544, Pardubice, IČO: 22753044, na pronájem jedné učebny v I.NP v budově bez č.p., která je součástí pozemku p.č.st. 2174 v k.ú. Přelouč.

 

 • Rada města ukládá

p. Manželovi uzavřít nájemní smlouvu dle usnesení č. 6/7/2019-III.

T: 31. 1.2019

 

6/8/2019     Výpůjčka pozemků

 •  

výpůjčku části pozemku p.č. 310/23 a části pozemku p.č. 310/28, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče, o celkové výměře cca 66 300 m2 společnosti Fotbal Park Litomyšl s.r.o., IČO: 03898661 za účelem vybudování certifikovaného hřiště pro fotbalgolf.

 • Rada města schvaluje

smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č. 310/23 a části pozemku p.č. 310/28, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče mezi městem Přelouč a společností Fotbal Park Litomyšl s.r.o., IČO: 03898661.

 

 • Rada města ukládá

p. Manželovi uzavřít smlouvu o výpůjčce dle usnesení č. 6/8/2019-II.

T: 31. 1. 2019

 

6/9/2019             Prodej pozemků

 • Rada města ruší

usnesení rady města č. 111/13 ze dne 18. 6. 2018, kterým byl schválen záměr na prodej spoluvlastnického podílu ½ na části pozemku p.č. 223 v k.ú. Přelouč o výměře cca 11 m2 za cenu minimálně 290,00 Kč/m2.

 

 • Rada města schvaluje

záměr na prodej spoluvlastnického podílu ½ na pozemku p.č. 223/2 v k.ú. Přelouč o výměře 14 m2 odděleného z pozemku p.č. 223 v k.ú. Přelouč geometrickým plánem č. 2388-45/2018, za cenu minimálně 290,00 Kč/m2.

 

 • Rada města schvaluje

záměr na směnu části pozemku p.č. 1284/6 o výměře 3 m2 v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví p. A. B., bytem Přelouč, za části pozemku p.č. 1287/44 v k.ú. Přelouč o výměrách cca 15 m2 a cca 8 m2, ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši 290,00 Kč/m2.

 • Rada města schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. st. 2896 v k.ú. Přelouč, jehož součástí je stavba bez čísla popisného, za cenu minimálně 97 000,00 Kč.

 • Rada města schvaluje

záměr na prodej pozemku p.p.č.776/61 o výměře 593 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 162 000,00 Kč.

 

 • Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 312 v k.ú. Škudly o výměře 133 m2, odděleného z pozemků p.č. 312 a p.č. 304/2, oba v k.ú. Škudly, p. A. Z.i, bytemPřelouč za cenu 28 595,00 Kč.

 • Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodloužení lhůty p. A. Z., bytem Přelouč, pro zaplacení kupní ceny, včetně poplatků s tím souvisejících, za odkup pozemku p.č. 312, v k.ú. Škudly dle splátkového kalendáře, nejpozději do 31. 1. 2022.

 • Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 19/01 mezi městem Přelouč a p. A.Z., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 312 v k.ú. Škudly.

 

6/10/2019           Zřízení věcného břemene

 

 • Rada města schvaluje

 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Přelouč a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 59/2 v k.ú. Přelouč.

 

 • Rada města ukládá

Ing. Léharové uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě dle usnesení č. 6/10/2019-I.

T: 28. 2. 2019

 

 • Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 209 a p.č. 225/1, oba v k.ú. Tupesy u Přelouče.

 

 • Rada města ukládá

Ing. Léharové uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě dle usnesení č. 6/10/2019-III.

T: 28. 2. 2019

 • Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřenou mezi městem

Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1791/16 v k.ú. Přelouč.

 

 • Rada města ukládá

Ing. Léharové uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 6/10/2019-V.

T: 28. 2. 2019

 

6/11/2019           Pronájem pozemků v Labské ulici

 • Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 1780/7 v k.ú. Přelouč o výměře cca 88 m2 p. J. H., bytem Přelouč na dobu určitou do 31. 5. 2019 za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok.

 

 • Rada města ukládá

Ing. Léharové uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě dle usnesení č. 6/11/2019-I.

T: 31. 1. 2019

 

 • Rada města schvaluje

smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 1780/7 v k.ú. Přelouč, uzavřenou mezi

městem Přelouč a p. J. H., bytem Přelouč.

 • Rada města schvaluje

smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 211/9 a části pozemku p.č. 1780/34,

oba v k.ú. Přelouč, uzavřenou mezi p. E. G., bytem Přelouč, p. J. H., bytem Přelouč, p. J. H., bytem Přelouč a městem Přelouč.

 

 • Rada města ukládá

Ing. Léharové uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě dle usnesení č. 6/11/2019-IV.

T: 31. 1. 2019

 

6/12/2019        Převod elektrického ohřívače

 • Rada města souhlasí

s bezúplatným převodem dlouhodobého hmotného majetku – el. ohřívače vody umístěného v budově bez č.p., která je součástí pozemku p.č. st. 2174 v k.ú. Přelouč, z majetku Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč, Obránců míru 1025, Přelouč do majetku Školní jídelny Přelouč, Obránců míru 1025, okres Pardubice.

 

6/13/2019      Zápis ze schůze OV Lohenice

 • Rada města bere na vědomí

zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Lohenice ze dne 28. 12. 2018.

 

 • Rada města ukládá

Mgr. Ferancovi prověřit požadavek dle bodu 1 zápisu z jednání OV Lohenice.

T: 28. 2. 2019

 

6/14/2019           Zápis z jednání sportovní komise

 • Rada města bere na vědomí

zápis č. 1 z jednání sportovní komise ze dne 10. 12. 2018.

 • Rada města ukládá

pí Mencové prověřit požadavek na zakoupení košů v Spojovací ulici.

T: 30. 4. 2019

 • Rada města ukládá

p. Manželovi prověřit požadavek na výměnu oplocení sportovního areálu a

předložit radě města návrh na řešení.

T: 28. 8. 2019

 • Rada města ukládá

Bc. Malému vyřešit fungování Wifi signálu ve sportovní hale.

T: 31. 3. 2019

 

6/15/2019           Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise

 • Rada města bere na vědomí

zápis č. 1 z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 10. 12. 2018.

 

 • Rada města ukládá

p. Manželovi projednat s majiteli pozemků p.č. 153/2, 124/10 a 124/2 v k.ú. Tupesy prodej z důvodu výstavby chodníku.

T: 28. 2. 2019

 

6/16/2019           Zvýšení odměn členům JSDH

 • Rada města bere na vědomí

návrh velitele JSDH o navýšení odměn členům JSDH dle funkčního zařazení za jejich činnost.

 

 • Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit výši odměn členům JSDH Přelouč dle předloženého návrhu.

 

 • Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit „Směrnici pro odměňování členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Přelouče“ dle předloženého návrhu.

 

6/17/2019           Výplata odměn členům komisí za rok 2018

 • Rada města schvaluje

výplatu odměn členům Komise bezpečnostní a dopravní, Komise místní samosprávy Tupesy, Komise k projednávání přestupků města Přelouč, Komise školská a kulturní a Komise SPOZ za práci v roce 2018 dle předložených návrhů.

 

6/18/2019       Návrh termínů schůzí rady a zasedání zastupitelstva města v roce 2019

 • Rada města schvaluje

termíny konání schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v roce 2019.

 

6/19/2019      Stanovisko k užívání závěsného odznaku pro Ing. Mgr. Radima Jelínka PhDr.

 • Rada města stanoví

že zastupitel pan Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D., může při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství používat závěsný odznak (velký státní znak).

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 9. 1. 2019 14:48
Datum poslední aktualizace: 9. 1. 2019 14:54
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi