Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

Usnesení 6. schůze rady města

Usnesení 6. schůze rady města 1

konané dne 7.1. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

6. schůze rady města konané dne 7.1. 2019

6/1/2019             Program schůze

 • Rada města

schvaluje navržený program schůze Rady města Přelouče.

 

6/2/2019             Zápis z jednání sociálně zdravotní komise

 

 • Rada města bere na vědomí

zápis č. 1 z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 5. 12. 2018.

 

 • Rada města ukládá

Mgr. Dvořákové provést kontrolu osob hlášených k trvalému pobytu na základě podnětu Sociálně zdravotní komise.

T: 31. 3. 2019

 

6/3/2019             Zřízení krizového bytu

 • Rada města schvaluje

podmínky užívání bytu č. 3 v domě v ulici Za Fontánou 433, Přelouč.

 

 • Rada města ukládá

Mgr. Dvořákové zveřejnit podmínky dle usnesení č. 6/3/2019-I. na webových stránkách města Přelouče.

T: 11. 1. 2019

 • Rada města ukládá

Ing. Kubínové předložit radě města podmínky získání dotace na výstavbu sociálního bydlení.

T: 31. 1. 2019

 • Rada města ukládá

Mgr. Dvořákové předložit na příští schůzi RM ke schválení vzor nájemní smlouvy.

 

6/4/2019             Návrh Dodatku č. 1/2019 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

 • Rada města schvaluje

dodatek č. 1/2019 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

 

 • Rada města ukládá

Mgr. Ferancovi uzavřít dodatek dle usnesení č. 6/4/2019-I.

T: 20. 1. 2019

 

6/5/2019             Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností KZP – stavby s.r.o. na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v Hradecké a Nádražní ulici v Přelouči

 • Rada města schvaluje

dodatek č. 2 smlouvy o dílo se společností KZP – stavby s.r.o., Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice, IČO: 04311949, uzavřené na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v Hradecké a Nádražní ulici v Přelouči, kterým se sjednaná cena prací snižuje o částku 426 989,70 Kč bez DPH, 516 657,54 Kč s 21 % DPH, v souvislosti s konečným upřesněním rozsahu prováděných prací a s tím související úpravy ceny díla.

 

 • Rada města ukládá

p. Manželovi uzavřít dodatek č. 2 dle usnesení č. 6/5/2019-I.

T: 18. 1. 2019

 

6/6/2019       Převod členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564 – 1568

 • Rada města souhlasí

s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. C 03 v č.p. 1566 v ulici Jana Dítěte v Přelouči s Mgr. L. S., Ph.D., bytem Přelouč, po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564-1568, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu, z Ing. M. J. na Mgr. L. S., Ph.D.

 

6/7/2019       Výpůjčka a pronájem prostor v budově školní jídelny v ulici Obránců míru

 • Rada města schvaluje

smlouvu o výpůjčce mezi městem Přelouč a Gymnáziem a Střední odbornou školou Přelouč, Obránců míru 1025, Přelouč, na výpůjčku třech učeben v I.NP v budově bez č.p., která je součástí pozemku p.č. st. 2174 v k.ú. Přelouč.

 

 • Rada města ukládá

p. Manželovi uzavřít smlouvu o výpůjčce dle usnesení č. 6/7/2019-I.

T: 28. 2. 2019

 

 • Rada města schvaluje

smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi městem Přelouč a spolkem Energie jinak z.s., Masarykovo nám. 1544, Pardubice, IČO: 22753044, na pronájem jedné učebny v I.NP v budově bez č.p., která je součástí pozemku p.č.st. 2174 v k.ú. Přelouč.

 

 • Rada města ukládá

p. Manželovi uzavřít nájemní smlouvu dle usnesení č. 6/7/2019-III.

T: 31. 1.2019

 

6/8/2019     Výpůjčka pozemků

 •  

výpůjčku části pozemku p.č. 310/23 a části pozemku p.č. 310/28, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče, o celkové výměře cca 66 300 m2 společnosti Fotbal Park Litomyšl s.r.o., IČO: 03898661 za účelem vybudování certifikovaného hřiště pro fotbalgolf.

 • Rada města schvaluje

smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č. 310/23 a části pozemku p.č. 310/28, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče mezi městem Přelouč a společností Fotbal Park Litomyšl s.r.o., IČO: 03898661.

 

 • Rada města ukládá

p. Manželovi uzavřít smlouvu o výpůjčce dle usnesení č. 6/8/2019-II.

T: 31. 1. 2019

 

6/9/2019             Prodej pozemků

 • Rada města ruší

usnesení rady města č. 111/13 ze dne 18. 6. 2018, kterým byl schválen záměr na prodej spoluvlastnického podílu ½ na části pozemku p.č. 223 v k.ú. Přelouč o výměře cca 11 m2 za cenu minimálně 290,00 Kč/m2.

 

 • Rada města schvaluje

záměr na prodej spoluvlastnického podílu ½ na pozemku p.č. 223/2 v k.ú. Přelouč o výměře 14 m2 odděleného z pozemku p.č. 223 v k.ú. Přelouč geometrickým plánem č. 2388-45/2018, za cenu minimálně 290,00 Kč/m2.

 

 • Rada města schvaluje

záměr na směnu části pozemku p.č. 1284/6 o výměře 3 m2 v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví p. A. B., bytem Přelouč, za části pozemku p.č. 1287/44 v k.ú. Přelouč o výměrách cca 15 m2 a cca 8 m2, ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši 290,00 Kč/m2.

 • Rada města schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. st. 2896 v k.ú. Přelouč, jehož součástí je stavba bez čísla popisného, za cenu minimálně 97 000,00 Kč.

 • Rada města schvaluje

záměr na prodej pozemku p.p.č.776/61 o výměře 593 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 162 000,00 Kč.

 

 • Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 312 v k.ú. Škudly o výměře 133 m2, odděleného z pozemků p.č. 312 a p.č. 304/2, oba v k.ú. Škudly, p. A. Z.i, bytemPřelouč za cenu 28 595,00 Kč.

 • Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodloužení lhůty p. A. Z., bytem Přelouč, pro zaplacení kupní ceny, včetně poplatků s tím souvisejících, za odkup pozemku p.č. 312, v k.ú. Škudly dle splátkového kalendáře, nejpozději do 31. 1. 2022.

 • Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 19/01 mezi městem Přelouč a p. A.Z., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 312 v k.ú. Škudly.

 

6/10/2019           Zřízení věcného břemene

 

 • Rada města schvaluje

 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Přelouč a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 59/2 v k.ú. Přelouč.

 

 • Rada města ukládá

Ing. Léharové uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě dle usnesení č. 6/10/2019-I.

T: 28. 2. 2019

 

 • Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 209 a p.č. 225/1, oba v k.ú. Tupesy u Přelouče.

 

 • Rada města ukládá

Ing. Léharové uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě dle usnesení č. 6/10/2019-III.

T: 28. 2. 2019

 • Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřenou mezi městem

Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1791/16 v k.ú. Přelouč.

 

 • Rada města ukládá

Ing. Léharové uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 6/10/2019-V.

T: 28. 2. 2019

 

6/11/2019           Pronájem pozemků v Labské ulici

 • Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 1780/7 v k.ú. Přelouč o výměře cca 88 m2 p. J. H., bytem Přelouč na dobu určitou do 31. 5. 2019 za nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok.

 

 • Rada města ukládá

Ing. Léharové uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě dle usnesení č. 6/11/2019-I.

T: 31. 1. 2019

 

 • Rada města schvaluje

smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 1780/7 v k.ú. Přelouč, uzavřenou mezi

městem Přelouč a p. J. H., bytem Přelouč.

 • Rada města schvaluje

smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 211/9 a části pozemku p.č. 1780/34,

oba v k.ú. Přelouč, uzavřenou mezi p. E. G., bytem Přelouč, p. J. H., bytem Přelouč, p. J. H., bytem Přelouč a městem Přelouč.

 

 • Rada města ukládá

Ing. Léharové uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě dle usnesení č. 6/11/2019-IV.

T: 31. 1. 2019

 

6/12/2019        Převod elektrického ohřívače

 • Rada města souhlasí

s bezúplatným převodem dlouhodobého hmotného majetku – el. ohřívače vody umístěného v budově bez č.p., která je součástí pozemku p.č. st. 2174 v k.ú. Přelouč, z majetku Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč, Obránců míru 1025, Přelouč do majetku Školní jídelny Přelouč, Obránců míru 1025, okres Pardubice.

 

6/13/2019      Zápis ze schůze OV Lohenice

 • Rada města bere na vědomí

zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Lohenice ze dne 28. 12. 2018.

 

 • Rada města ukládá

Mgr. Ferancovi prověřit požadavek dle bodu 1 zápisu z jednání OV Lohenice.

T: 28. 2. 2019

 

6/14/2019           Zápis z jednání sportovní komise

 • Rada města bere na vědomí

zápis č. 1 z jednání sportovní komise ze dne 10. 12. 2018.

 • Rada města ukládá

pí Mencové prověřit požadavek na zakoupení košů v Spojovací ulici.

T: 30. 4. 2019

 • Rada města ukládá

p. Manželovi prověřit požadavek na výměnu oplocení sportovního areálu a

předložit radě města návrh na řešení.

T: 28. 8. 2019

 • Rada města ukládá

Bc. Malému vyřešit fungování Wifi signálu ve sportovní hale.

T: 31. 3. 2019

 

6/15/2019           Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise

 • Rada města bere na vědomí

zápis č. 1 z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 10. 12. 2018.

 

 • Rada města ukládá

p. Manželovi projednat s majiteli pozemků p.č. 153/2, 124/10 a 124/2 v k.ú. Tupesy prodej z důvodu výstavby chodníku.

T: 28. 2. 2019

 

6/16/2019           Zvýšení odměn členům JSDH

 • Rada města bere na vědomí

návrh velitele JSDH o navýšení odměn členům JSDH dle funkčního zařazení za jejich činnost.

 

 • Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit výši odměn členům JSDH Přelouč dle předloženého návrhu.

 

 • Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit „Směrnici pro odměňování členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Přelouče“ dle předloženého návrhu.

 

6/17/2019           Výplata odměn členům komisí za rok 2018

 • Rada města schvaluje

výplatu odměn členům Komise bezpečnostní a dopravní, Komise místní samosprávy Tupesy, Komise k projednávání přestupků města Přelouč, Komise školská a kulturní a Komise SPOZ za práci v roce 2018 dle předložených návrhů.

 

6/18/2019       Návrh termínů schůzí rady a zasedání zastupitelstva města v roce 2019

 • Rada města schvaluje

termíny konání schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v roce 2019.

 

6/19/2019      Stanovisko k užívání závěsného odznaku pro Ing. Mgr. Radima Jelínka PhDr.

 • Rada města stanoví

že zastupitel pan Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D., může při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství používat závěsný odznak (velký státní znak).

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 9. 1. 2019 14:48
Datum poslední aktualizace: 9. 1. 2019 14:54
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 1. 12. 2023
sněžení 0 °C -3 °C
sobota 2. 12. mírné sněžení -2/-7 °C
neděle 3. 12. mírné sněžení -5/-12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi