Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 29. schůze rady města

Usnesení 29. schůze rady města 1

konané dne 2. 12. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

29. schůze rady města konané dne 2. 12. 2019

 

29/1/2019           Program zasedání

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

29/2/2019      Návrh OZV č. 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

        I.            Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Přelouče schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

29/3/2019           Návrh OZV č. 7/2019 o místním poplatku ze psů

        I.            Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Přelouče schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 7/2019 o místním poplatku ze psů.

29/4/2019           Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2020

        I.            Rada města schvaluje

rozpočty na rok 2020 těchto příspěvkových organizací: ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ Smetanova, MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, ZUŠ Přelouč, Školní jídelna Přelouč, Dům dětí a mládeže Přelouč, Technické služby města Přelouče, Kulturní a informační centrum města Přelouče a Městská knihovna Přelouč.

29/5/2019           Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací na roky 2021–2022

        I.            Rada města schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2021–2022 těchto příspěvkových organizací: ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ Smetanova, MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, ZUŠ Přelouč, Školní jídelna Přelouč, Dům dětí a mládeže Přelouč, Technické služby města Přelouče, Kulturní a informační centrum města Přelouče a Městská knihovna Přelouč.

29/6/2019           Návrh rozpočtového opatření č. 6 rozpočtu města na rok 2019

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města pro rok 2019.

29/7/2019           Návrh rozpočtu města na rok 2020

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočet města Přelouče na rok 2020.

29/8/2019           Smlouva o spolupráci na zajištění administrace projektu v době udržitelnosti

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o spolupráci na zajištění administrace projektu „Labe a drobné vodní toky ve správním obvodu města Přelouč (CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002357)“ v době udržitelnosti uzavřenou mezi městem Přelouč a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, za nabídkovou cenu 25 000,00 Kč bez DPH, 30 250,00 Kč s 21 % DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření příkazní smlouvy dle usnesení č. 29/8/2019-I.

T: 31. 12. 2019

29/9/2019           Smlouva o dílo s VN KONZULT, s.r.o. na projekt „Chodník ulice Kladenská, Přelouč“

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na zajištění administrace projektu „Chodník ulice Kladenská, Přelouč“ uzavíranou mezi městem Přelouč a VN KONZULT, s.r.o. Za Sokolovnou 755, 533 41 Lázně Bohdaneč, za smluvní cenu ve výši 24 200,00 Kč s 21 % DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření Smlouvy o dílo dle usnesení č. 29/9/2019-I.

T: 31. 12. 2019

29/10/2019         Podání žádostí o dotaci na projekt „Chodník ulice Kladenská, Přelouč“

        I.            Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Chodník ulice Kladenská, Přelouč“.

29/11/2019         Smlouva o dílo s VN KONZULT, s.r.o. na projekt „Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská 494, Přelouč“

        I.       Smlouvu o dílo na zajištění administrace projektu „Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská 494, Přelouč“ uzavíranou mezi městem Přelouč a VN KONZULT, s.r.o., Za Sokolovnou 755, 533 41 Lázně Bohdaneč, za smluvní cenu ve výši 18 150,00 Kč s 21 % DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření Smlouvy o dílo dle usnesení č. 29/11/2019-I.

T: 31. 12. 2019

29/12/2019     Podání žádosti o dotaci na projekt „Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská 494, Přelouč“

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na projekt s názvem „Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská 494, Přelouč“ z podprogramu MMR ČR Podpora obcí s 3 0001 – 10 000 obyvateli, dotační titul Podpora obnovy sportovní infrastruktury.

29/13/2019         Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování DSP a DPS k projektu „Revitalizace Švarcavy (ř. km 0.200 – 0,723)“

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS k projektu „Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200 – 0,723)“ se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, kterým se blíže specifikují dílčí plnění a prodlužuje termín jejich plnění z důvodu souběhu probíhajících projekčních prací na akci „Zkapacitnění kanalizace u toku Švarcavy“.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 29/13/2019-I.

T: 31. 12. 2019

29/14/2019         Smlouva o právu obdobném věcnému břemeni

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o právu obdobném věcnému břemeni – služebnosti při zřizování připojení sjezdu/nájezdu k silnici I. třídy, uzavíranou mezi městem Přelouč a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, opravňující město Přelouč připojit k silnici I. třídy č. I/2 stavbu sjezdu na pozemek p.č. 450/1 v k. ú. Lhota pod „Přeloučí.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o právu obdobném věcnému břemeni – služebnosti při zřizování připojení sjezdu/nájezdu k silnici I. třídy dle usnesení č. 29/14/2019-I.

T: 31. 1. 2020

29/15/2019         Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemen – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1297/36, p.č. 1301/25 a p.č. 1301/32 vše v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 29/15/2019-I.

T: 31. 1. 2020

29/16/2019         Výpověď nájemní smlouvy

        I.            Rada města schvaluje

výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 17 v Lohenicích, uzavřené dne 19. 3. 1996 mezi městem Přelouč a Ing. Ladislavem Jezdinským, Valy 50, IČO 63091712.

29/17/2019         Bezúplatný převod vodovodu

        I.            Rada města schvaluje

bezúplatný převod vodovodu na pozemcích p.č. 72/39 a p.č. 244/3 oba v k.ú. Klenovka, z vlastnictví PSK Investment, s.r.o., IČO 07386460, se sídlem Školská 228, Pardubice do vlastnictví města Přelouč.

      II.            Rada města schvaluje

Darovací smlouvu č. 19/41, uzavíranou mezi společností PSK Investment, s.r.o., IČO 07386460 a městem Přelouč, na darování vodovodu na pozemcích p.č. 72/39 a p.č. 244/3, oba v k.ú. Klenovka.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření darovací smlouvy dle usnesení č. 29/17/2019-II.

T: 31. 1. 2020

29/18/2019         Odkup pozemků

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu 1/5 pozemku p.č. 157/1 o celkové výměře 948 m2 a spoluvlastnického podílu 1/9 pozemku p.č. 157/3 o celkové výměře 238 m2, oba v k.ú. Přelouč, z vlastnictví Bc. J.F., bytem Hradec Králové, za cenu 229 711,00 Kč.

      II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 19/42, uzavíranou mezi Bc. J.F. bytem Hradec Králové a městem Přelouč, na odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 157/1 a p.č. 157/3, oba v k.ú. Přelouč.

    III.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 2383 o výměře 26 m2, odděleného z pozemků p.č. 910/19 a st.p.č. 1091, vše v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p.T.K. bytem Přelouč, za cenu 1 500,00 Kč.

    IV.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu a smlouvu o zrušení věcného břemene č. 19/43, uzavíranou mezi p.T.K., bytem Přelouč, p.M.L., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 2383 v k.ú. Přelouč.

      V.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 1863/5 o výměře 16 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p.M.K., bytem náměstí Pardubice za cenu 1 280,00 kč.

    VI.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 19/44, uzavíranou mezi p.M.K., bytem  Pardubice a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 1863/5 v k.ú Přelouč.

29/19/2019      Dodatek č. 1 SoD „Rekonstrukce komunikace v ulici Tyršova, Přelouč“ a „Chodník Československé armády u parku mezi ul. Pardubická a Žižkova, Přelouč

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace v ulici Tyršova, Přelouč“ a „Chodník Československé armády u parku mezi ul. Pardubická a Žižkova, Přelouč“ s dodavatelem Agrostav Pardubice a.s., Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, IČO 46506063, kterým se sjednaná smluvní cena snižuje o částku 397 680,37 Kč bez DPH, 481 193,25 Kč včetně DPH, z důvodu upřesnění výměr položek rozpočtu dle skutečného rozsahu provádění.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 29/19/2019-I.              

T: 20. 12. 2019

29/20/2019         Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se společností VDI Projekt s.r.o. na vypracování projektových dokumentací dopravních staveb v roce 2019

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřené na vypracování projektových dokumentací dopravních staveb v roce 2019 se společností VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/86, 101 00 Praha 10, IČO 28860080, kterým se dodání projektové dokumentace na rekonstrukci Jaselské ulice v Přelouči prodlužuje do 20. 12. 2019 a sjednaná smluvní cena zvyšuje o částku 38 500,00 Kč bez DPH, 46 585,00 Kč včetně 21 % DPH, z důvodu nutnosti vypracování projektové dokumentace nové dešťové kanalizace pro odvodnění části této komunikace.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy dle usnesení č. 29/20/2019-I.

T: 10. 12. 2019

29/21/2019         Požadavky na rozpočet pro rok 2020

        I.            Rada města bere na vědomí

celkový přehled požadavků komisí místní samosprávy, osadních výborů a příspěvkových organizací, uplatněných u Odboru správy majetku k zařazení do rozpočtu města Přelouč na rok 2020.

29/22/2019         Pořízení projektových dokumentací na rekonstrukce městských komunikací v roce 2020

        I.            Rada města souhlasí

s pořízením dále uvedených projektových dokumentací na rekonstrukci či výstavbu městských komunikací v roce 2020:

-          rekonstrukce Veverkovy ulice včetně veřejného osvětlení (předpokládané náklady na PD a realizaci činí cca 4 200 000,00 Kč)

-          studie řešení Husovy ulice bez záhonů (předpokládané náklady na PD a realizaci činí cca 400 000,00 Kč)

-          rekonstrukce a výstavba chodníků v Klenovce (předpokládané náklady na PD a realizaci činí cca 5 100 000,00 Kč)

-          rekonstrukce chodníku ve Lhotě u silnice III/03323 (předpokládané náklady na PD a realizaci činí cca 1 000 000,00 Kč)

-          výstavba cesty na pozemku p.č. 233/2 v k.ú. Mělice (předpokládané náklady na PD a realizaci činí cca 750 000,00 Kč)

-          výstavba odvodňovacího žlabu u garáží v Kladenské ulici, podél ulice Profesora Pleskota (přepokládané náklady na PD a realizaci činí cca 550 000,00 Kč).

-          Studie řešení společného provozu chodců a cyklistů v místě stávajícího chodníku mezi ulicemi Dobrovského a Kolínskou (předpokládané náklady na PD a realizaci činí cca 1 250 000,00 Kč).

29/23/2019         Smlouva o ujednání záruční doby na opravu komunikace

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o ujednání záruční doby na opravu komunikace na pozemcích p.č. 257/6, p.č. 257/13 a p.č. 257/18 v k.ú. Lohenice u Přelouče po uložení vodovodních a kanalizačních přípojek pro plánovanou výstavbu 17 rodinných domů, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností KZP – stavby s.r.o., Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice, IČO 04311949.

29/24/2019         Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na výstavbu a úpravu parkovišť a zastávky BUS v Jaselské ulici

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Parkoviště a zastávky BUS ul. Jaselská, Přelouč“ s dodavatelem D & D PROFI, s.r.o., Palackého 485, 533 03 Dašice, IČO 25250167, kterým se sjednaná smluvní cena zvyšuje o částku 357 388,37 Kč bez DPH, 432 439,93 s 21 % DPH a termín ukončení plnění posouvá do 15. 1. 2020 z důvodu víceprací a méněprací, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace a jejichž provedení je nezbytné pro zdárné dokončení díla.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 29/24/2019-I.

T: 20. 12. 2019

29/25/2019         Dodatek č.2 SoD „Rekonstrukce VO v Klenovce – III. etapa“

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – III. etapa“ s dodavatelem Mopos Communications, a.s., se sídlem Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice, IČO 26222396, kterým se navyšuje cena o 12 794,00 Kč bez DPH, 15 481,00 Kč včetně DPH, z důvodu koordinace nového VO s probíhající výstavbou RD v části Třešňovka.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 29/25/2019-I.

T: 20. 12. 2019

29/26/2019         Zápis OV Klenovka

        I.            Rada města bere na vědomí

Zápis z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 18. 10. 2019.

29/27/2019         Zápis OV Mělice

        I.            Rada města bere na vědomí

Zápis z jednání Osadního výboru Mělice ze dne 24. 11. 2019.

29/28/2019         Zápis KMS Tupesy

        I.            Rada města bere na vědomí

Zápis z jednání Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 22. 11. 2019.

29/29/2019         Zápis KMS Lhota – Škudly

        I.            Rada města bere na vědomí

Zápis z jednání Komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 18. 11. 2019.

29/30/2019         Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města do 50tis. Kč na rok 2019

        I.            Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 pro Krajskou knihovnu Pardubice ve výši 6 000,00 Kč na nákup dokumentů do výměnného fondu na obsluhu knihoven v regionu.


  II.            Rada města schvaluje

Veřejnosprávní smlouvu č. D52/2019 uzavřenou mezi městem Přelouč a Krajskou knihovnou Pardubice ve výši 6 000,00 Kč na nákup dokumentů do výměnného fondu na obsluhu knihoven v regionu.

29/31/2019         Smlouva o poskytování pečovatelské služby

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o spolupráci mezi obcemi ve formě poskytování pečovatelské služby pro obec Jankovice s platností od nabytí účinnosti smlouvy.

29/32/2019         Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb pro pečovatelskou službu

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 2. 2. 2015 uzavíraný mezi městem Přelouč a Školní jídelnou Přelouč, na jehož základě se cena hotového jídla, polévky a doplňků zvyšuje pro klienty pečovatelské služby na 70,00 Kč s platností od 1. 1. 2020.

29/33/2019         Prodloužení pronájmu bytu č. 2 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč

        I.            Rada města schvaluje

prodloužení pronájmu bytu č. 2 v domě v ulici Za Fontánou 433, Přelouč, p.K.O., trvale bytem Přelouč na dobu určitou od 4. 12. 2019 do 31. 1. 2020.

29/34/2019         Návrh darovací smlouvy za 1. místo ve sběru použitého elektrozařízení

        I.            Rada města schvaluje

Darovací smlouvu mezi společností ASEKOL s.r.o a městem Přelouč na částku 3 000,00 Kč odměna městu za 1. místo v Pardubickém kraji ve sběru použitého elektrozařízení v soutěži AKTIVNÍ OBEC 2019.

29/35/2019         Prodloužení nájemních smluv na dobu určitou

        I.            Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s O.R., na byt č. 8 v ulici Za Fontánou na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

      II.            Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s J.V., na byt č. 5 v ulici Za Fontánou na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

    III.            Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s F.K., na byt č. 7 v ulici Za Fontánou na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

    IV.            Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s E.N., na byt č. 13 v ulici Za Fontánou na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

      V.            Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s H.T., na byt č. 9 v ulici Za Fontánou na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020

     VI.            Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s J.N., na byt č. 6 v ulici Za Fontánou na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020.

  VII.            Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy se Z.F., na byt č. 10 v ulici Za Fontánou na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020.

VIII.            Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s K.O., na byt č. 15 v ulici Za Fontánou na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020.

    IX.            Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy se S.P., na byt č. 4 v ulici Za Fontánou na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

      X.            Rada města ukládá

Mgr. Dvořákové uzavřít nájemní smlouvy dle usnesení č. 29/35/2019-I.-IX.

T: 31. 12. 2019

29/36/2019         Návrh na výplatu mimořádných odměn

        I.            Rada města schvaluje

výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu.

29/37/2019         Zřízení funkčního místa referent silničního hospodářství ve stavebním odboru

        I.            Rada města zřizuje

funkční místo „referent silničního hospodářství“ ve stavebním odboru.

      II.            Rada města stanovuje

celkový počet zaměstnanců úřadu na 91 s účinností od 1. 1. 2020.

    III.            Rada města schvaluje

změnu přílohy č. 3 vnitřního předpisu č. R 05/2019 „Organizační řád městského úřadu Přelouč“ s účinností od 1. 1. 2020.

29/38/2019         Návrh na udělení ceny Osobnost Přelouče panu Josefu Volejníkovi

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit udělení ceny Osobnost města Přelouče panu Josefu Volejníkovi za jeho přínos v oboru včelařství.

29/39/2019        Souhlas s využitím pozemků města

        I.            Rada města souhlasí

s využitím pozemků města p.č. 321/2, 321/3, 321/1, 323, 594/2, 410/4 a 410/26, vše v k.ú. Lohenice ke zřízení dočasné elektrické přípojky na roky 2020–2026, z důvodů realizace wakeboardingové dráhy žadatelem panem Lukášem Vondráčkem.

 

29/40/2019 Návrh programu VII. zasedání ZM   

        I.            Rada města schvaluje

návrh programu VII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 4. 12. 2019 7:33
Datum poslední aktualizace: 4. 12. 2019 7:51
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi