Obsah

Usnesení 28. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 28. schůze rady města 1konané dne 18. 11. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

28. schůze rady města konané dne 18. 11. 2019

 

28/1/2019           Program zasedání

 • Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

28/2/2019           Zajištění dopravní obslužnosti částí Lohenice a Mělice

 • Rada města schvaluje

finanční spoluúčast města Přelouč s Pardubickým krajem na úhradě části ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy na lince č. 650620 tří párových spojů č. 10, 11, 16, 18, 19 a 27 (pro zajištění dopravní obslužnosti Lohenic a Mělic v pracovních dnech) a prodloužení ranního školního spoje č. 8 na Masarykovo náměstí – pro období od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020.

28/3/2019           Smlouva o právu provést stavbu

 • Rada města schvaluje

smlouvu o právu provedení – opravy stavby, uzavíranou mezi p. T.K. a p.M.L., obě bytem Přelouč a městem Přelouč, na právo města Přelouč realizovat stavbu „Chodník a veřejné osvětlení ulice Kladenská, Přelouč“ na veřejné části pozemku p.č.st. 1091 v k.ú. Přelouč ve vlastnictví p.T.K., a oprávněné z věcného břemene p.M.L.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o provedení – opravy stavby dle usnesení č. 28/3/2019-I.

T: 31. 12. 2019

28/4/2019           Zřízení věcného břemene

 • Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi manželi M.a J.B, oba bytem Přelouč, a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 13/8 v  k.ú. Klenovka, ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v místní části Klenovka.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č.28/4/2019-I.

T: 31. 12. 2019

 • Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi p. M.V. a p.L.V., oba bytem Přelouč, a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 13/7 v  k.ú. Klenovka, ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v místní části Klenovka.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 28/4/2019-III.

T: 31. 12. 2019

 • Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi p.K.V. a p.P.V., oba bytem Přelouč, a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 13/6 v  k.ú. Klenovka, ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v místní části Klenovka.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 28/4/2019-V.

T: 31. 12. 2019

 • Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi p.M.P., bytem Havlíčkův Brod, a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 13/5 v  k.ú. Klenovka, ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v místní části Klenovka.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 28/4/2019-VII.

T: 31. 12. 2019

 • Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi p.V.V., bytem Přelouč, a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 13/7 v  k.ú. Klenovka, ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v místní části Klenovka.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 28/4/2019-IX.

T: 31. 12. 2019

 • Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi manželi Ing. F.V., PhD. a Bc. P. V., oba bytem Přelouč, a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 13/13 a p.č. 13/15, oba v  k.ú. Klenovka, ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v místní části Klenovka.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 28/4/2019-XI.

T: 31. 12. 2019

28/5/2019           Smlouva o dílo na zpracování DUR + DSP + DPS k projektu „Zkapacitnění kanalizace u toku Švarcavy“

 • Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR + DSP a DPS k projektu „Zkapacitnění kanalizace u toku Švarcavy“ se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, za nabídkovou cenu 1 190 000,00 Kč bez DPH, 1 439 900,00 Kč s 21 % DPH.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 28/5/2019-I.

T: 30. 11. 2019

28/6/2019           Zápis OV Lohenice

 • Rada města bere na vědomí

zápis č. 7 ze schůze OV Lohenice ze dne 3. 11. 2019.

28/7/2019           Zápis KMS Štěpánov

 • Rada města bere na vědomí

zápis č. 9 ze schůze KMS Štěpánov ze dne 6. 11. 2019.

28/8/2019           Změna podmínek pro vypracování architektonických studií nové budovy Městské knihovny Přelouč

 • Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit změnu podmínek pro vypracování architektonických studií nové budovy Městské knihovny Přelouč.

28/9/2019           Odměny za 2. pololetí 2019 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč

 • Rada města schvaluje

odměny za 2. pololetí 2019 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu.

28/10/2019         Financování 25. ročníku Ceny Františka Filipovského za dabing

 • Rada města bere na vědomí

zprávu místostarosty o financování 25. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

28/11/2019         Jmenování vedoucí odboru dopravy

 • Rada města jmenuje

do funkce vedoucí odboru dopravy městského úřadu paní Ing. Barboru Kejíkovou s účinností od 1. 1. 2020.

28/12/2019         Návrh na schválení darovací smlouvy

 • Rada města schvaluje

Darovací smlouvu uzavíranou se Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ o.p.s. na poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč na pořízení nábytku a kompenzačních pomůcek do nových učeben školy.

28/13/2019         Smlouva o napojení EPS na pult centrální ochrany

 • Rada města schvaluje

Smlouvu o trvalém připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu dat na pult centrální ochrany, o vyhodnocování požárně – taktických informací a o přijetí opatření pro účinné provedení zásahu jednotkou požární ochrany, uzavíranou s HZS Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice pro objekt Sportovní hala, Za Fontánou 1611, Přelouč.

28/14/2019         Plán inventur na rok 2019

 • Rada města schvaluje

Plán inventur na rok 2019.

28/15/2019         Vyřazení majetku města z evidence likvidací

 • Rada města souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku v pořizovací hodnotě nad 20 tisíc korun likvidací dle předloženého návrhu.

28/16/2019         Kontrola sloupů VO

 • Rada města ukládá

řediteli Technických služeb města Přelouč zajistit provedení kontroly pevnosti a stability vybraných sloupů veřejného osvětlení.

T: 31. 3. 2020

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

 


Vytvořeno: 4. 12. 2019
Poslední aktualizace: 4. 12. 2019 14:33
Autor: