Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 27. schůze rady města

Usnesení 27. schůze rady města 1

konané dne 4. 11. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

27. schůze rady města konané dne 4. 11. 2019

 

 

27/1/2019           Program zasedání

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

27/2/2019           Návrh změn v jízdním řádu linky č.  655101 městské autobusové dopravy v Přelouči platného od 15. 12. 2019

        I.            Rada města schvaluje

návrh změn jízdního řádu linky č. 655101 městské autobusové dopravy v Přelouči s platností od 15. 12. 2019.

27/3/2019           Změna č. 2 závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace na rok 2019 a plán odpisů na rok 2019

        I.            Rada města schvaluje

změnu č. 2 závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací a plánu odpisů na rok 2019.

27/4/2019           Smlouva o úpravě pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o úpravě pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka, uzavíranou mezi společností PSK Investment, Školská 228, 533 52 Pardubice, IČO 07386460, Výstavba domků s.r.o., Sokolská 1605/66, 120 00 Praha, IČO 01620193 a městem Přelouč za účelem stanovení postupu při úpravě části pozemku p.č. 72/39 v Klenovce jako plochy veřejné zeleně po jeho převzetí do vlastnictví města Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o úpravě pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka dle usnesení č. 27/4/2019-I.

T: 31. 12. 2019

27/5/2019           Žádost společnosti Jech & Hoffman s.r.o. o snížení nebo prominutí smluvní pokuty

        I.            Rada města rozhoduje

o zadání znaleckého posudku na provedení díla střechy, výměna střešní krytiny na budově č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči.

      II.            Rada města ukládá

Mgr. Dvořákové zadat zpracování posudku dle usnesení č. 27/5/2019-I.

T: 30. 11. 2019

27/6/2019           Projektová dokumentace na 2. etapu revitalizace sídliště U sokolovny v Přelouči

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, pro provádění stavby a na autorský dozor projektanta na 2. etapu revitalizace sídliště U sokolovny v Přelouči se společností OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 15030709, za cenu 220 000,00 Kč bz DPH, 266 200,00 Kč s 21 % DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č 27/6/2019-I.

T: 31. 12. 2019

27/7/2019           Návrh na schválení přijetí daru na rozvoj dopravního hřiště a na schválení smlouvy

        I.            Rada města schvaluje

přijetí finančního účelově určeného daru na rozvoj dopravního hřiště v Přelouči ve výši 2 000,00 Kč od společnosti Czech marketing s.r.o., Sladkovského 433, Pardubice, IČO 25265652.

      II.            Rada města schvaluje

darovací smlouvu o přijetí finančního daru na rozvoj dopravního hřiště v Přelouči, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Czech marketing s.r.o., Sladkovského 433, Pardubice, IČO 25265652.

27/8/2019           Dodatek č. 1 SoD „Parkoviště a zastávky BUS ul. Jaselská, Přelouč“

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Parkoviště a zastávky BUS ul. Jaselská, Přelouč“ s dodavatelem D & D PROFI, s.r.o., Palackého 485, 533 03 Dašice, IČO 25250167, kterým se sjednaná kupní cena zvyšuje  částku 609 626,13 Kč bez DPH, 737 647,62 Kč s 21 % DPH a termín ukončení plnění posouvá do 20. 12. 2019 z důvodu kolize kořenového systému odstraňovaných stromů s drážními kabely a kabely VN a dodatečného požadavku na vybudování nového potrubí dešťové kanalizace (návaznost na plánovanou rekonstrukci ulice Jaselská).

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 27/8/2019-I.

T: 18. 11. 2019

27/9/2019           Pronájem prostor v budově č.p. 1714 v Přelouči

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o nájmu nebytových prostor, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.I.S., bytem Přelouč na pronájem jedné učebny v I.NP v budově č.p. 1714, která je součástí pozemku p.č.st. 2174 v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor dle usnesení č. 27/9/2019-I.

T: 15. 11. 2019

27/10/2019         Smlouva o výpůjčce

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o výpůjčce pozemku p.č. 2255/13 v k.ú. Přelouč, na němž je umístěn dělící ostrůvek přechodu pro chodce, uzavíranou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč z důvodu dodržení dotačních podmínek akce „Rekonstrukce chodníku Nádražní, Hradecká a výstavba ostrůvku na II/333 Přelouč“.

      II.             Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 27/10/2019-I.

T: 30. 11. 2019

27/11/2019         Zřízení věcných břemen

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č.st. 479/1, p.č. 905/5, p.č. 912/1, p.č. 912/7, p.č. 913/2, p.č. 1817/7 a p.č. 1817/13, vše v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 27/11/2019-I.

T: 30. 11. 2019

    III.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 752/1, p.č. 752/8, p.č. 882/2, p.č. 905/27, p.č. 905/5, p.č. 905/26, p.č. 910/20 a p.č. 1815/3, vše v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 27/11/2019-III.

T: 30.11. 2019

      V.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1817/7, p.č. 1817/13, p.č. 907/20, p.č. 907/17, p.č. 907/22, p.č. 916/87 a p.č. 907/23, vše v k.ú. Přelouč.

    VI.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 27/11/2019-V.

T: 30. 11. 2019

  VII.            Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 763/5 v k.ú. Přelouč.

VIII.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 27/11/2019-VII.

T: 30. 11. 2019

    IX.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 609/9 a p.č. 608/1, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče.

      X.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 27/11/2019-IX.

T: 30. 11. 2019

    XI.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč, manželi Š., bytem Praha a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 609/9 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

  XII.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 27/11/2019-XI.

T: 30. 11. 2019

XIII.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč, p.F.T., bytem Vlčí Habřina a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 609/9 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

XIV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 27/11/2019-XIII.

T: 30. 11. 2019

27/12/2019         Bezúplatný převod pozemků

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 554/4 o výměře 8 m2 a p.č. 554/5 o výměře 8 m2 oba v k.ú. Lhota pod Přeloučí, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města.

      II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu, uzavíranou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč na převod pozemků p.č. 554/4 a p.č. 554/5 oba v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

27/13/2019         Zadávací řízení na rekonstrukci stropu v budově ZŠ Masarykova

        I.            Rada města souhlasí

se zahájením zadávacího řízení na rekonstrukci stropu nad učebnou hudební výchovy v budově základní školy na Masarykově náměstí č.p. 45 v Přelouči před schválením rozpočtu města na rok 2020.

27/14/2019         Zápis ze schůze KMS Štěpánov

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis z jednání KMS Štěpánov ze dne 9. 10. 2019.

27/15/2019         Zápis z jednání Komise sociálně zdravotní

        I.            Rada města bere na vědomí

Zápis z jednání Komise sociálně zdravotní č. 8/2019 ze dne 21. 10 2019.

      II.            Rada města bere na vědomí

kladné stanovisko Komise sociálně zdravotní k poskytnutí sponzorského daru v částce 50 000,00 Kč Centru denních služeb Další cesta z.s. Choltice.

    III.            Rada města schvaluje

prodloužení pronájmu bytu č. 3 v domě v ulici Za Fontánou 433, Přelouč, p.D.T., trvale bytem Přelouč na dobu určitou do 31. 1. 2020.

27/16/2019         Schválení dodatku ke smlouvě o sociálních službách

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OSV/19/20541 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

      II.            Rada města ukládá

pí Konvalinové uzavřít dodatek dle usnesení č. 27/16/2019-I.

T: 15. 11. 2019

27/17/2019         Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického kraje

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického kraje“.

      II.            Rada města ukládá

p. Malému zajistit uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci dle usnesení č. 27/17/2019-I.

T: 29. 11. 2019

27/18/2019         Žádost o poskytnutí dotace do 50 tis. kč z rozpočtu města v roce 2019

        I.            Rada města zamítá

Žádost o poskytnutí dotace pro VČELKU senior care o.p.s. na podporu sociálních služeb na území Přelouče z důvodu, že sociální služby pro naše občany máme zajištěny z prostředků města a spolupracujících organizací.

27/19/2019         Žádost o povolení výjimky z počtu žáků ZŠ Masarykovo náměstí, Přelouč

        I.            Rada města povoluje

Základní škole Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice pro školní rok 2019/2020 výjimku z nevyššího počtu žáků v základní škole stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a to do počtu 2 žáků ve třídě VII. A na 32 žáků za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

      II.            Rada města povoluje

Základní škole Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice pro školní rok 2019/2020 výjimku z nevyššího počtu žáků v základní škole stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a to do počtu 1 žáka ve třídě VII. B na 31 žáků za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

27/20/2019         Vyřazení majetku města z evidence likvidací

        I.            Rada města souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku dle předloženého návrhu v pořizovací hodnotě nad 20 tisíc korun likvidací.

27/21/2019         Návrh dodatku ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje mezi městem Přelouč a firmou L.Č.

      II.            Rada města neschvaluje

zavedení svozu plastu včetně tetrapaku z chatové oblasti Březinského rybníka v letním období pomocí igelitových pytlů.

27/22/2019         Žádost o úpravu provozního příspěvku

        I.            Rada města bere na vědomí

nutnost zvýšení provozního příspěvku organizaci Technické služby města Přelouče na krytí odůvodněné účetní ztráty ve výši 890 tis. Kč pro rok 2019 v rámci nejbližšího rozpočtového opatření města.

27/23/2019         Opatření města Přelouče v samostatné působnosti

        I.            Rada města schvaluje

Plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a místních částech na zimní období 2019-2020 jako opatření města Přelouče v samostatné působnosti.

27/24/2019         Schválení smlouvy o zabezpečení ostrahy majetku

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu č. 001/19 o zabezpečení ostrahy majetku uzavřenou mezi městem Přelouč a M.Č., autorizovaným technikem v oboru pozemní stavby, se sídlem Choltice.

27/25/2019         Rozpis pokut udělených Městskou policií Přelouč v roce 2019

        I.            Rada města bere na vědomí

rozpis pokut uložených Městskou policií Přelouč za období od 1. 1. do 9. 10. 2019 a vyjadřuje nespokojenost s výkonem represivní činnosti Městské policie Přelouč.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 6. 11. 2019 8:22
Datum poslední aktualizace: 6. 11. 2019 8:28
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi