Obsah

Usnesení 23. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 23. schůze rady města 1konané dne 17. 9. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

23. schůze rady města konané dne 17. 9. 2019

 

 

23/1/2019           Program schůze

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze rady města Přelouče.

 

23/2/2019           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 2301/3, p.č. 2301/2, p.č. 2301/1, p.č. 1305/3 a p.č. 2013 vše v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 23/2/2019-I.

T: 15. 10. 2019

    III.            Rada města schvaluje

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.P.Š., bytem Starý Mateřov, na zřízení věcného břemene sítě k pozemkům p.č. 427/4, p.č. 1932/1 a p.č. 1985 vše v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 23/2/2019-III.

T: 15. 10. 2019

23/3/2019           Odkup pozemku

      V.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu 1/8 pozemku p.č. 1297/43 o celkové výměře 264 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p.I.F., bytem  Brno, za cenu 9 900,00 Kč.

    VI.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, uzavíranou mezi společností KONREO, v.o.s., IČO 04706498, se sídlem Dobrovského 1310/64, Královo Pole, Brno (insolvenční správce dlužníka I.F., bytem Brno), na odkoupení podílu 1/8 pozemku p.č. 1297/34 v k.ú. Přelouč.

23/4/2019           Zápis bezpečnostní a dopravní komise

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 4 z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 2. 9. 2019.

 

23/5/2019           Dodatek č. 1 SoD „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči – 3.etapa

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Regenerace sídliště U Školy v Přelouči – 3 etapa“ s dodavatelem NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové, IČO 28812875, na jehož základě dochází k navýšení ceny díla o 927 970,00 Kč včetně DPH za vícepráce požadované městem.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi uzavřít smlouvu o dílo dle usnesení č. 23/5/2019-I.

T: 30. 9. 2019

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 


Vytvořeno: 20. 9. 2019
Poslední aktualizace: 20. 9. 2019 08:46
Autor: