Obsah

Usnesení 20. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 20. schůze rady města 1konané dne 29. 7. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

20. schůze rady města konané dne 29. 7. 2019

 

20/1/2019           Program schůze

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze rady města Přelouče.

20/2/2019           Smlouva o zajištění činností souvisejících s BOZP a PO

        I.            Rada města schvaluje

výjimku z vnitřní směrnice č. SM 10/2018 – pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na uzavření smlouvy o zajištění činností souvisejících s BOZP a PO.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o zajištění činností souvisejících s BOZP a PO p. M. M., Přelouč, IČO: 72943874, za nabídkovou cenu 8 000,00 Kč/měsíc.

20/3/2019           Pronájem bytu č. 2 a bytu č. 3 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč

        I.            Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 2 v domě v ulici Za Fontánou 433, Přelouč p. Z.S. trvale bytem Hucín na dobu určitou s platností od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019.

      II.            Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 3 v domě v ulici Za Fontánou 433, Přelouč p. D.T., trvale bytem Podůlšany, okr. Pardubice na dobu určitou s platností od 1. 8. 2019 do 31. 10. 2019.

20/4/2019           Pronájem pozemku

        I.            Rada města schvaluje

záměr na pronájem části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánu, za roční nájemné minimálně 7 280,00 Kč, p. D. S., Dvůr Králové nad Labem.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru na pronájem pozemku dle usnesení č. 20/4/2019-I.

T: 31. 7. 2019

20/5/2019           Prodej pozemku

        I.            Rada města schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 274 o výměře 62 m2 v k. ú. Mělice za cenu minimálně 14 000,00 Kč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru na prodej pozemku dle usnesení č. 20/5/2019-I.

T: 31. 7. 2019

20/6/2019           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemen, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1780/16 v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 20/6/2019-I.

T: 31. 8. 2019

20/7/2019           Smlouva o dílo na zpracování DSP a DPS k projektu „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0.723)“

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS k projektu „Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200 – 0723)“ se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO: 47116901, za nabídkovou cenu 596 000,00 Kč bez DPH, 721 160,00 Kč s 21 % DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 20/7/2019-I.

T: 31. 7. 2019

20/8/2019           Souhlas s umístěním stavby

        I.            Rada města uděluje

Rugby clubu Přelouč, z.s., IČO: 48157635, souhlas s umístěním stavby tribuny ragbyového hřiště na pozemku p.č. 289/4 v k.ú. Přelouč.

20/9/2019           Návrh VPS s obcí Litošice na úseku sociálně-právní ochrany dětí

        I.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2019 mezi městem Přelouč a obcí Litošice v oblasti sociálně – právní ochrany dětí.

20/10/2019         Wakeboarding – možnost rozšíření pláže pro veřejnost

        I.            Rada města

zamítá žádost p. L. V. na provozování wakeboardingu na velkém písníku v Lohenicích.

20/11/2019         Návrhy velitele MP na zajištění veřejného pořádku v ulici Hradecká

        I.            Rada města bere na vědomí

návrhy velitele Městské policie Přelouč na zajištění veřejného pořádku v ulici Hradecká

      II.            Rada města ukládá

veliteli Městské policie Přelouč realizovat navržená opatření k zajištění veřejného pořádku v ulici Hrádecká.

T: ihned

20/12/2019      Vzdání se práva odvolání k rozhodnutí Krajského úřadu ze dne 24. 7. 2019

        I.            Město Přelouč jako účastník řízení vedeného Krajským úřadem Pardubického kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, pod sp. zn. SpKrÚ 54696/2019/OŽPZ/4, ve věci změny souhlasu uděleného k provozování zařízení umístěného v provozovně Lhota č. 9, 535 01 Přelouč, IČZ CZE00067, dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, p. J. D., Přelouč, IČO 49319876, se ve smyslu ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vzdává práva odvolání k rozhodnutí č.j. KrÚ 56746/2019/OŽPZ/FI ze dne 24. 7. 2019.

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 31. 7. 2019
Poslední aktualizace: 31. 7. 2019 09:11
Autor: