Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 19. schůze rady města

Usnesení 19. schůze rady města 1

konané dne 15. 7. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

19. schůze rady města konané dne 15. 7. 2019

 

19/1/2019           Program schůze

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze rady města Přelouče.

19/2/2019           Návrh na změnu systému svozu komunálního odpadu

        I.            Rada města bere na vědomí

návrh na změnu systému svozu komunálního odpadu od rodinných domů.

19/3/2019           Změna Dodatku č. 1/2019 o odvozu odpadu

        I.            Rada města schvaluje

změnu Dodatku č. 1/2019 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

19/4/2019           Návrh darovací smlouvy

        I.            Rada města schvaluje

Darovací smlouvu mezi společností ASEKOL s.r.o. a městem Přelouč na částku 20 000,00 Kč odměna městu za 1. místo ve sběru použitého elektrozařízení prostřednictvím místa zpětného odběru zřízeného ve sběrném dvoře v Přelouči v soutěži „O PERNÍKOVOU POPELNICI 2018“ pro Pardubický kraj.

19/5/2019           Změna č. 1 závazných ukazatelů pro PO a plán odpisů na rok 2019

        I.            Rada města schvaluje

změnu č. 1 závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací a plánu odpisů na rok 2019. 

19/6/2019    Projekt Pardubického kraje v rámci programu Potravinové a materiální pomoci dětem – MŠ Kladenská a MŠ Za Fontánou                        

        I.            Rada města souhlasí

se zapojením MŠ Přelouč, Kladenská 1332 do projektu Pardubického kraje financovaného z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem.

      II.            Rada města souhlasí

se zapojením MŠ Přelouč, Za Fontánou 935 do projektu Pardubického kraje financovaného z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem.

19/7/2019     Nabídka bezplatného předání nepotřebného majetku a souhlas s likvidací – ZŠ Smetanova

        I.            Rada města nepřijímá

nabídku příspěvkové organizace Základní škola Přelouč, Smetanova 1509, na bezúplatný převod drobného majetku a souhlasí s vyřazením tohoto majetku (dle přiloženého soupisu) z evidence, a to likvidací. Jedná se o majetek pořízený v letech 1975–2005, který je opotřebovaný, poničený a nefunkční.

19/8/2019           Dotace do fondu investic a nákup majetku nad 40tis. Kč – ZŠ Smetanova

        I.            Rada města souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace ZŠ Smetanova na přesun částky ve výši 205 000,00 Kč z provozního příspěvku do fondu investic.

      II.            Rada města souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace ZŠ Smetanova pořídit vybudování herní plochy na zahradě ZŠ v hodnotě 240 000,00 Kč. Majetek bude pořízen z fondu investic této příspěvkové organizace.

19/9/2019           Podnájemní a nájemní smlouva mezi MŠ Kladenská a MŠ Za Fontánou

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu mezi pronajímatelem – MŠ Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice a nájemcem – MŠ Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice, kde nájemce částečně využívá prostory pronajímatele na zpracování ekonomické agendy.

19/10/2019   Dodatek ke Smlouvě o partnerství u projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství u projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ ze dne 5. 2. 2019.

19/11/2019         Výměna a přidělení bytu v domě v ul. Sluneční 1414

        I.            Rada města schvaluje

výměnu bytu č. 28 za byt č. 12 v domě zvláštního určení v ul. Sluneční 1414 o vel. 1+kk p.R. S., trvale bytem Přelouč na dobu neurčitou.

      II.            Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 28 v domě zvláštního určení v ul. Sluneční 1414 o vel. 1+kk p. M.Š., trvale bytem Pardubice na dobu neurčitou.

19/12/2019         Zápis z jednání Komise sociálně zdravotní

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis Komise sociálně zdravotní ze dne 26. 6. 2019.

19/13/2019         Prezentace firmy o wakeboardingu na písnících Lohenice – Mělice

        I.            Rada města bere na vědomí

Prezentaci p. L.V. o možnosti provozování wakeboardingu na velkém písníku v Lohenicích.

19/14/2019         Prodloužení stoky „L“ splaškové kanalizace v místní části Lhota

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo, uzavřené se společností Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká č. 139/4, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 28771346, na prodloužení stoky „L“ splaškové kanalizace v místní části Lhota, kterým se cena díla snižuje o částku 17 585,71 Kč bez DPH na částku 364 300,54 Kč bez DPH o neprovedené práce.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 19/14/2019-I.

T: 15. 8. 2019

19/15/2019         Výměna osvětlovacích těles ve sportovní hale v ulici Za Fontánou 1611 v Přelouči

        I.            Rada města schvaluje

výjimku z vnitřní směrnice č. SM 10/2018 – pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – na výměnu osvětlovacích těles ve sportovní hale v ulici Za Fontánou 1611 v Přelouči se společností ELREG Pardubice s.r.o., Arnošta z Pardubic 2771, 530 02 Pardubice, IČO: 25921509.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo č. 31072019 na výměnu osvětlovacích těles ve sportovní hale v ulici Za Fontánou 1611 v Přelouči se společností ELREG Pardubice s.r.o., Arnošta z Pardubic 2771, 530 02 Pardubice, IČO: 25921509, za nabídkovou cenu 428 282,00 Kč bez DPH, 518 221,22 Kč s 21 % DPH.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 19/15/2019-II.

T: 10. 8. 2019

19/16/2019         Výstavba kanalizačních přípojek v místních částech Lhota a Škudly

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo, uzavřené se společností Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 28771346, na výstavbu kanalizačních přípojek v místních částech Lhota a Škudly, kterým se cena díla zvyšuje o částku 185 521,45 Kč bez DPH na částku 4 307 326, 45 Kč bez DPH za skutečně provedený rozsah prací.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 19/16/2019-I.

T: 15. 8. 2019

19/17/2019         Rekonstrukce chodníku od č.p. 238 po kostel v ul. Českobratrská Přelouč

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo, uzavřené se společností Stavby Jech a Hoffman s.r.o., Husitská 107/3, 130 00 Praha 3, IČO: 05676924, na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v Českobratrské ulici v Přelouči, kterým se cena díla snižuje o částku 19 761,60 kč bez DPH na částku 3 029 851,40 Kč bez DPH, v souladu s upřesněním rozsahu prováděných prací.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 19/17/2019-I.

T: 15. 8. 2019

19/18/2019         Zadávací řízení veřejné zakázky „Parkoviště a zastávky BUS ul. Jaselská, Přelouč“

        I.            Rada města schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Parkoviště a zastávky BUS ul. Jaselská, Přelouč“.

19/19/2019         Zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace v ulici Tyršova, Přelouč“ a „Chodník ul. Československé armády u parku mezi ul. Pardubická a Žižkova, Přelouč“

        I.            Rada města rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace v ulici Tyršova, Přelouč“ a Chodník ul. Československé armády u parku mezi ul. Pardubická a Žižkova, Přelouč“

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Agrostav Pardubice a.s.

Sídlo dodavatele:                            Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

IČO dodavatele:                              46506063

Nabídková cena:                             3 984 251,00 Kč bez DPH.

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.

Sídlo dodavatele:                            Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové

IČO dodavatele:                              28812875

Nabídková cena:                             4 648 150,00 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

IČO dodavatele:                              25953818

Nabídková cena:                             4 979 501,11 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace v ulici Tyršova, Přelouč“ a „Chodník ul. Československé armády u parku mezi ul. Pardubická a Žižkova, Přelouč“ s dodavatelem Agrostav Pardubice a.s., Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, IČO: 46506063, za nabídkovou cenu 3 984 251,00 Kč bez DPH.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 19/19/2019-II.

T: 30. 7. 2019

19/20/2019         Zadávací řízení veřejné zakázky „Veřejné osvětlení v obci Lhota, Přelouč – II. etapa“

        I.            Rada města schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Veřejné osvětlení v obci Lhota, Přelouč – II. etapa“.

19/21/2019         Souhlas s provedením stavby a záměr na prodej pozemku

        I.            Rada města uděluje souhlas

s provedením stavby bezbariérového vstupu do domu č.p. 91 v Pardubické ulici v Přelouči na pozemku p.č. 881/1 v k.ú. Přelouč ve vlastnictví města Přelouč.

       II.            Rada města schvaluje

záměr na prodej části pozemku p.č. 881/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 20 m2, která bude dotčena stavbou bezbariérového vstupu do domu č.p. 91, Společenství vlastníků jednotek Pardubická 91, Přelouč, IČO: 25980386, za cenu dle znaleckého posudku.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru dle usnesení č. 19/21/2019-II.

T: 10. 7. 2019

19/22/2019         Bezúplatný převod pozemku

        I.            Rada města schvaluje

záměr na darování pozemku p.č. 265 o výměře 56 m2v k.ú. Mělice p. V.B., bytem Přelouč. Jedná se o nápravu nesouladu zápisu vlastnictví v katastru nemovitostí vyplývajícím z § 872 odst. 1 zákona č. 509/1991 Sb.

19/23/2019         Dodatek smlouvy o nájmu nebytových prostor

        I.            Rada města schvaluje

záměr na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 20. 9. 2018 mezi městem Přelouč a p.P.K., bytem Přelouč. Tímto dodatkem se upravuje rozsah užívání objektu z 12 na 10 kalendářních měsíců v roce a s tím spojená výše nájemného.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru dle usnesení č. 19/23/2019-I.

T: 10. 7. 2019

19/24/2019         Pronájem části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč

        I.            Rada města schvaluje

Dohodu o skončení nájmu části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč (pod prodejním stánkem na Masarykově náměstí), uzavřenou mezi městem Přelouč p. J.B., a to ke dni 31. 8. 2019.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody o skončení nájmu dle usnesení č. 19/24/2019-I.

T: 31. 8. 2019

19/25/2019         Prodej pozemků v lokalitě Labišťata

        I.            Rada města neschvaluje

prodej pozemků v lokalitě Labišťata z vlastnictví města z důvodu, že předmětné pozemky jsou navrženy do seznamu evropské významné lokality Louky u Přelouče do národního seznamu Natura 2000.

19/26/2019         Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 502/5 a p.č. 502/6, oba v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 19/26/2019-I.

T: 15. 8. 2019

19/27/2019         Doplnění prvků na veřejné dětské hřiště ve Flosově ulici

        I.            Rada města bere na vědomí

přehled hracích prvků pro rozšíření veřejného dětského hřiště Flosova vč. vyčíslení finanční náročnosti.

19/28/2019         Zápis ze schůze OV Mělice

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze Osadního výboru Mělice ze dne 29. 6. 2019.

19/29/2019         Zápis ze schůze KMS Tupesy

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 2. 7. 2019.

19/30/2019         Prodloužení nájemních smluv na dobu určitou

        I.            Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy se S.P., na byt č. 4 Za Fontánou od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019.

      II.            Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy se Z.F., na byt č. 10 v ulici Za Fontánou od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019.

    III.            Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s H.T., na byt č. 9 v ulici Za Fontánou od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019.

    IV.            Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s K.O., na byt č. 15 v ulici Za Fontánou od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019.

      V.            Rada města ukládá

Mgr.  Dvořákové uzavřít nájemní smlouvy dle usnesení č. 19/30/2019-I.-IV.

T: 31. 7. 2019

19/31/2019         Informace o výsledku soudního sporu

        I.            Rada města bere na vědomí

informaci o výsledku soudního sporu ve věci tvrzeného nezákonného zásahu do veřejného subjektivního práva na soukromí fyzické osoby s tím, že tento soudní spor rozhodl Krajský soud v Hradci Králové – pobočka Pardubice, ve prospěch Městského úřadu Přelouč.

19/32/2019         Souhlas zřizovatele k přijetí účelového věcného daru

        I.            Rada města souhlasí

s přijetím účelového věcného daru od poskytovatele Z.Š., Hračky-papír, Přelouč pro příjemce Dům dětí a mládeže Přelouč v hodnotě 500,00 Kč.

19/33/2019         Žádost o výpůjčku sbírkových předmětů z depozitáře muzea

        I.            Rada města souhlasí

s výpůjčkou dvou kusů středověkých mečů z depozitáře Městského muzea do konce roku 2019 na výstavu, kterou pořádá České muzeum stříbra, příspěvková organizace v Kutné Hoře.

19/34/20019      Schválení přijetí nadačního příspěvku

        I.            Rada města schvaluje

přijetí nadačního příspěvku 50 000,00 Kč od Nadace ČEZ na přípravu a konání 25. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu č. VCE EPP 52_19 o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace ČEZ na 25. ročník udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

19/35/2019         Schválení smlouvy na pořad Cyklotoulky

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o spolupráci mezi městem Přelouč a Egomotion s.r.o., náměstí T.G. Masaryka 1931/12, 301 00 Plzeň, IČO: 28050924 pro natočení a odvysílání pořadu CYKLOTOULKY Přelouč.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 29. 7. 2019 12:03
Datum poslední aktualizace: 29. 7. 2019 12:14
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 24/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi