Obsah

Usnesení 15. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 15. schůze rady města 1konané dne 13. 5. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

15. schůze rady města konané dne 13. 5. 2019

 

15/1/2019           Program schůze

 • Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

 

15/2/2019           Žádosti o dotace z rozpočtu města do 50tis. Kč na rok 2019

 • Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 pro organizaci Octopus – Asociace pro vzdělávání, sport a kulturu z.s. Praha 5 ve výši 5 250 Kč na 15 hodin pronájmu sportovní haly spojené s realizací sportovního soustředění handicapovaných sportovců EWH Kemp 2019 v autokempu Buňkov u Přelouče ve dnech 29. 6. až 6. 7. 2019.

 

15/3/2019           Schválení smlouvy na dotaci poskytnutou z rozpočtu města do 50tis. Kč na rok 2019

 • Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D39/2019 uzavřenou mezi městem Přelouč a Domovem pod Kuňkou, p.o. ve výši 16 000,00 Kč na dofinancování sociální služby klientů s trvalým bydlištěm v Přelouči (energie).

 • Rada města ukládá

pí Hanušové uzavřít veřejnoprávní smlouvu č. D39/2019 dle usnesení č. 15/3/2019-I.

T: 31. 5. 2019

 

15/4/2019           Zřízení věcného břemene

 • Rada města uděluje výjimku

z Pravidel pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni pro obec Jankovice, ve formě prominutí jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene k pozemkům, na kterých je plánovaná stavba „Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice“.

 • Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, souhlas se zřízením stavby a souhlas se vstupem na pozemek, uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Jankovice, která umožní obci Jankovice zřídit a umístit stavbu „Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice“ na pozemcích p.č. 308/20 a p.č. 308/16, oba v k.ú. Škudly, ve vlastnictví města Přelouč.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, souhlas se zřízením stavby a souhlas se vstupem na pozemek dle usnesení č 15/4/2019-II.

T: 15. 6. 2019

 

15/5/2019           Pravidla pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni

 • Rada města schvaluje

Pravidla pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni, platná od 14. 5. 2019.

 

15/6/2019           Majetkové převody

 • Rada města neschvaluje

záměr na prodej části pozemku p.č. 1964/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 1 080 m2 společnosti INFAK spol. s r.o., IČO: 16351, se sídlem Chrudimská 1656, Přelouč, za cenu minimálně 225,00 Kč/m2.

 • Rada města doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost na prodej části pozemku p.č. 1964/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 1 080 m2 společnosti INFAK spol. s r.o., IČO: 16351, se sídlem Chrudimská 1656, Přelouč z důvodu možného budoucího využití pozemku pro potřeby města.

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

odkoupení pozemku p.č. 474/79 o výměře 5 m2, odděleného z pozemku p.č. 474/24 v k.ú. Přelouč z vlastnictví p. I.K., bytem Přelouč, za cenu 1 500,00 Kč.

 

15/7/2019           Využití pozemků města

 • Rada města neuděluje souhlas

p. L.V., bytem Míčov, s využitím pozemků p.č. 410/4 a p.č. 410/26, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče, pro umístění a provoz mobilního vleku pro wakeboarding z důvodu zachování rekreační plochy pro veřejnost.

 

15/8/2019           Žádost společnosti SOP a.s. o využití komunikace na p.p.č. 1796/2 v k.ú. Přelouč

 • Rada města nesouhlasí

s využitím komunikace na pozemku p.č. 1796/2 v k.ú. Přelouč dle žádosti společnosti SOP a.s., Pardubická 1630, 535 01 Přelouč jako přístupu pro svozovou techniku do nové části areálu společnosti z důvodu, že stávající účelová komunikace není určena pro provoz motorových vozidel.

 

15/9/2019           Veřejné osvětlení lokality 33 nových rodinných domů v Klenovce

 • Rada města bere na vědomí

navržený způsob osvětlení lokality 33 nových rodinných domů v Klenovce klasickými výbojkovými svítidly.

 • Rada města souhlasí

s pořízením LED svítidel s dálkovým ovládáním jejich provozu dle koncepce veřejného osvětlení města pro lokalitu 33 nových rodinných domů v Klenovce s rozdílovým doplatkem jejich ceny na náklady města ve výši cca 350 000,00 Kč.

 

15/10/2019         Upravené studie řešení výjezdu z parkoviště u domu č.p. 1632 Na Hodinářce v Přelouči

 • Rada města bere na vědomí

upravené studie řešení výjezdu z parkoviště u domu č.p. 1632 Na Hodinářce v Přelouči ve variantách označených 2a – 2c.

 

15/11/2019         Žádost občanů o rekonstrukci Veverkovy ulice

 • Rada města bere na vědomí

žádost občanů o provedení rekonstrukce ulice Veverkova a konstatuje, že v roce 2020 bude zpracována projektová dokumentace rekonstrukce ulice Veverkova s předpokládaným zahájením rekonstrukce v roce 2021.

 

15/12/2019         Žádost hokejbalového clubu Jestřábi Přelouč o provedení rekonstrukce hokejbalového hřiště

 • Rada města doporučuje

zařadit do rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2019 částku ve výši 700tis. kč na rekonstrukci povrchu hokejbalového hřiště.

 

15/13/2019         Návrh na schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace na požární techniku

 • Rada města schvaluje

Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace ve výši 19 000,00 Kč na požární techniku a věcné prostředky jednotky sboru dobrovolných hasičů města Přelouč z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019 (evidenční číslo smlouvy OKŘ/19/21933).

 

15/14/2019         Informace o výzkumu lesního prostředí borového lesa v k.ú. Lohenice

 • Rada města bere na vědomí

informaci Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity Praha o provádění nedestruktivního výzkumu lesních pozemků ve vlastnictví města na k.ú. Lohenice u Přelouče.

 

15/15/2019         Návrh reakce na žalobu ve věci tvrzeného nezákonného zásahu do osobnostních práv fyzické osoby

 • Rada města schvaluje

text vyjádření k žalobě 52 A 45/2019-17 ve věci tvrzeného nezákonného zásahu do osobnostních práv fyzické osoby.

 • Rada města pověřuje

Mgr. Zuzanu Dvořákovou, vedoucí Oddělení pohledávek a přestupků a Mgr. Veroniku Dofkovou, právničku Oddělení pohledávek a přestupků k zastupování města Přelouč a městského úřadu Přelouč před Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice ve věci soudního řízení 52 A 45/2019-17.

 

15/16/2019         Povolení užití znaku města

 • Rada města souhlasí

s použitím znaku města Přelouče na propagační materiály k příležitosti konání Mistrovství České republiky České hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty v požárním sportu dne 15. 9. 2019.

 

15/17/2019         Stanovisko občanů k dopravní situaci v ulici Kosmonautů

 • Rada města bere na vědomí

sdělení občanů ulice Kosmonautů a konstatuje, že současný stav, kdy vozidla parkují na komunikaci a chodnících v ulici Kosmonautů, je v přímém rozporu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

 


Vytvořeno: 15. 5. 2019
Poslední aktualizace: 15. 5. 2019 11:07
Autor: