Obsah

Usnesení 13. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 13. schůze rady města 1konané dne 23. 4. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

13. schůze rady města konané dne 23. 4. 2019

 

13/1/2019           Program schůze

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

13/2/2019           Smlouva s Potravinovou bankou Pardubice, z.s.

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu mezi Potravinou bankou Pardubice, z.s. a městem Přelouč o zapojení do projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“.

      II.            Rada města ukládá

paní Konvalinové uzavřít smlouvu dle usnesení 13/2/2019-I.

T: 30. 4. 2019

13/3/2019     Dodatek ke smlouvě o dílo – těžba lesního porostu v Mělicích

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Přelouč as Polabskou lesní s.r.o., na provedení těžby lesního porostu na pozemku p.č.  41/22 v k.ú. Mělice. Dodatkem se upravuje výše skutečných nákladů a výnosů vzniklých v souvislosti s těžbou.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy dle usnesení č. 13/3/2019-I.

T: 30. 4. 2019

13/4/2019      Informativní materiál k možnostem regulace venkovních předzahrádek pohostinských zařízení

        I.            Rada města bere na vědomí

informativní materiál k možnostem regulace venkovních předzahrádek pohostinských zařízení.

13/5/2019           Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč

        I.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

změnu č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč, Obránců míru 1714, 535 01 Přelouč.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 29. 4. 2019
Poslední aktualizace: 29. 4. 2019 10:36
Autor: