Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 12. schůze rady města

Usnesení 12. schůze rady města 1

konané dne 8. 4. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

12. schůze rady města konané dne 8. 4. 2019

 

12/1/2019           Program schůze

 • Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

12/2/2019           Prohlášení ředitele TS města Přelouče

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí

zprávu ředitele Technických služeb města Přelouče k situaci v organizaci.

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit

Kontrolní výbor prošetřením kontrolních mechanismů v organizaci Technické služby města Přelouče.

12/3/2019           Vydání zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Klenovka“

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat

zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Klenovka“.

12/4/2019           Zápis sportovní komise

 • Rada města bere na vědomí

zápis z jednání Sportovní komise ze dne 1. 4. 2019.

12/5/2019           Žádost Rugby Clubu Přelouč o finanční příspěvek

 • Rada města schvaluje

Zařadit do kapitoly V5 rozpočtu města v rámci rozpočtového opatření č. 2 položku ve výši 420tis. Kč pro Rugby Club Přelouč na rozšíření a modernizaci tribuny ragbyového hřiště.

12/6/2019           Doplnění strážníků na 14 + velitel a návrh na zvýšení zvláštního příplatku

 • Rada města bere na vědomí

zprávu velitele MP Přelouč o početním stavu strážníků.

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

navýšení zvláštního příplatku strážníkům MP dle návrhu velitele.

12/7/2019           Výstavba multifunkčního sportovního hřiště v Lohenicích

 • Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města

realizovat výstavbu multifunkčního sportovního hřiště v Lohenicích s povrchem z umělé trávy z důvodu předpokládaného navýšení pořizovací ceny hřiště o cca 1 000 000,00 Kč.

12/8/2019           Návrh rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu města pro rok 2019

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města pro rok 2019.

12/9/2019           „Výměna střešní krytiny na ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí č.p. 1 a č.p. 45“

 • Rada města rozhoduje,

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Výměna střešní krytiny na ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí č.p. 1 a č.p. 45“:

ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Aleš Nohejl       

Sídlo dodavatele:                            E. Beneše 1633, 535 01 Přelouč

IČO dodavatele:                              74581503

Nabídková cena bez DPH:           1 405 689,00 Kč

jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       ALFA CZ s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Resslova 929/6, 500 02 Hradec Králové

IČO dodavatele:                              25921894

Nabídková cena bez DPH:           1 970 254,20 Kč.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 • Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Výměna střešní krytiny na ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. č.p. 1 a č.p. 45“ s dodavatelem Aleš Nohejl, sídlem E. Beneše 1633, 535 01 Přelouč, IČO: 74581503, za nabídkovou cenu 1 405 689,00 Kč bez DPH.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 12/9/2019-II.

T: 25. 4. 2019

12/10/2019         „ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. č.p. 1 a č.p. 45 – výměna oken“

 • Rada města rozhoduje,

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „ZŠ Masarykova č.p. 1 a č.p. 45 – výměna oken“:

ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       OKNOSTYL group s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim

IČO dodavatele:                              27689719

Nabídková cena:                             3 770 000,00 Kč bez DPH

jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Setertix Group s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Za Pasáží 1609, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO Dodavatele:                              28831438

Nabídková cena:                             4 398 866,33 Kč bez DPH

jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Tomáš Tyč

Sídlo dodavatele:                            Na Výsluní 55, 533 52 Srch

IČO dodavatele:                              72904755

Nabídková cena:                             4 531 796,63 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 

 • Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „ZŠ Masarykova č.p.1 a č.p. 45 – výměna oken“ s dodavatelem OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim, IČO: 27689719, za nabídkovou cenu 3 770 000,00 Kč bez DPH.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 12/10/2019-II.

T: 25. 4. 2019

12/11/2019         Smlouva o právu provést stavbu

 • Rada města schvaluje

Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi Tomášem Vášou, bytem Studentská 1345, Přelouč a městem Přelouč, opravňující pana Vášu umístit stavbu „Prodloužení kanalizačního a vodovodního řádu Lhota pod Přeloučí“ na pozemku ve vlastnictví města Přelouč p.č. 502/7 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistiti uzavření smlouvy o právu provést stavbu dle usnesení č. 12/11/2019-I.

T: 30. 4. 2019

12/12/2019         Majetkoprávní vztahy k pozemkům v Labské ulici

 • Rada města bere na vědomí

informace o majetkoprávních vztazích k částem pozemků p.č. 1780/7, p.č. 1780/34 a p.č. 211/9, vše v k.ú. Přelouč.

12/13/2019         Žádost o pronájem pozemku

 • Rada města zamítá

žádost p. V. Š., Přelouč, o pronájem části pozemku p.č. 94/1 v k.ú Přelouč za účelem zřízení zahrádky.

12/14/2019         Zřízení věcného břemene

 • Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1794/6 a p.č. 2194/5, oba v k.ú. Přelouč.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 12/14/2019-I.

T: 30. 4. 2019

 • Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 257/22 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 12/14/2019-III.

T: 30. 4. 2019

 • Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku č. 1287/44 v k.ú. Přelouč.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 12/14/2019-V.

T: 30. 4. 2019

 • Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 75/62, p.č. 604/2, p.č. 257/22 p.č. 257/18, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistiti uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 12/14/2019-VII.

T: 30. 4. 2019

 • Rada města schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 240/15 odděleného z pozemku p.č. 240/6  v k.ú. Klenovka, který bude prodán. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v prodávaném pozemku.

12/15/2019         Majetkové převody

 • Rada města ruší

usnesení rady města č. 11/8/2019-II. ze dne 25. 3. 2019, kterým byl schválen záměr na prodej pozemků v ulici V Zahrádkách.

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

odkoupení spoluvlastnického podílu ½ pozemku p.č. 1850/11 o celkové výměře 2 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. P. K., bytem Přelouč za cenu 300,00 Kč.

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Kupní smlouvu č. 19/06, mezi p. P. K., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 1850/11 v k.ú. Přelouč.

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

odkoupení pozemku p.č. 1850/15 o výměře 23 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. I. K., bytem Přelouč za cenu 6 900,00 Kč.

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Kupní smlouvu č. 19/07, mezi p.I. K., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 1850/15 v k.ú. Přelouč.

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

odkoupení pozemku p.č. 1850/6 o výměře 142 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. M. S., bytem Přelouč za cenu 42 600,00 Kč.

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Kupní smlouvu č. 19/08, mezi panem M. S., bytem  Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 1850/6 v k.ú. Přelouč.

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

odkoupení pozemku p.č. 2272 o výměře 25 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví manželů T. N. a D. N., bytem Přelouč za cenu 7 500,00 Kč.

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Kupní smlouvu č. 19/09, mezi manželi N., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 2272 v k.ú. Přelouč.

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

odkoupení pozemků p.č. 1277/12 o výměře 314 m2, p.č. 1290/17 o výměře 129 m2 a p.č. 1301/34 o výměře 70 m2, oba v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. M. S., bytem Přelouč za cenu 59 700,00 Kč.

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Kupní smlouvu č. 19/10, mezi p. M. S., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemků p.č. 1277/12 a p.č. 1301/34, oba v k.ú. Přelouč.

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

odkoupení pozemku p.č. 1297/42 o výměře 83 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. M. Ch., bytem Přelouč za cenu 24 900,- Kč.

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Kupní smlouvu č. 19/12, mezi p. M.Ch., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 1297/42 v k.ú. Přelouč.

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

odkoupení pozemku p.č. 1297/39 o výměře 11 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví manželů JUDr. J. Č. a H. Č., Přelouč za cenu 3 300,00 Kč.

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Kupní smlouvu č. 19/11, mezi manželi Č., Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 1297/39 v k.ú. Přelouč.

12/16/2019         Pronájem pozemku u mělicko-lohenického písníku

 • Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.ř. 66/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře cca 1 000 m2 od 15. 5. 2019 do 15. 9. 2019 p. J. Š., bytem Přelouč, za nájemné 15 000,00 Kč.

 • Rada města schvaluje

Smlouvu o nájmu pozemku, mezi městem Přelouč a p. J. Š., bytem Přelouč, IČO: 04119797, na pronájem části pozemku p.č. 66/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle usnesení č. 12/16/2019-II.

T: 30. 4. 2019

 • Rada města zamítá

žádost p. K. o pronájem části pozemku 66/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče z důvodu, že požadovaný pozemek není předmětem zveřejněného záměru.

12/17/2019         Zřízení nového odběrného místa elektro

 • Rada města schvaluje

Smlouvu č. 19_SOBS01_4121509015 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, z důvodu zřízení nového odběrného místa elektro pro veřejné osvětlení v Lohenicích.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy pro zřízení nového odběrního místa elektro dle usnesení č. 12/17/2019-I.

T: 15. 4. 2019

 • Rada města schvaluje

Smlouvu č. 19_SOBS01_4121508624 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, z důvodu zřízení odběrného místa elektro pro čerpací stanici splaškové kanalizace v Mělicích.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy pro zřízení nového odběrného místa elektro dle usnesení č. 12/17/2019-III.

T: 15. 4. 2019

12/18/2019         Plánovaná realizace veřejného kluziště

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o realizaci veřejného kluziště jako multifunkční sportovní plochy pro celoroční využití o rozměrech 20 x 40 m.

12/19/2019         Instalace nových herních prvků pro dětské hřiště v Tupesích

 • Rada města doporučuje

Komisi místní samosprávy Tupesy dovybavit si dětské hřiště v Tupesích o nové herní prvky z prostředků KMS.

12/20/2019         Souhlas s vkladem infrastrukturního majetku

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyjádřit souhlas

s vkladem dále uvedeného infrastrukturního majetku města Přelouč do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, 530 02 Pardubice, jako s nepeněžitým vkladem v hodnotě dle znaleckého posudku a přílohy č. 1:

 1. Prodloužení vodovodního řádu Lohenice (pro č.p. 116)
 2. Odkanalizování 10 RD Lohenice – čerpací stanice, přípojka elektro, výtlak, gravitační kanalizace a revizní šachty
 3. Sítě technické infrastruktury Lohenice – SO 02 vodovodní řád

a to formou smlouvy o upsání akcií.

12/21/2019         Pronájem bytu č. 2 Za Fontánou 433, Přelouč

 • Rada města rozhoduje

že byt 2 v č.p. 433, Za Fontánou bude užíván od 1. 4. 2019 ke krátkodobému krizovému nájemnému bydlení.

12/22/2019         Zápis z jednání Bezpečnostní a dopravní komise

 • Rada města bere na vědomí

Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 25. 3. 2019.

12/23/2019         Žádost o výpůjčku sbírkového předmětu z depozitáře muzea

 • Rada města souhlasí

s výpůjčkou obrazu Noc v Alexandrii od Františka Emlera z depozitáře Městského muzea od 10. 4. 2019 do 30. 3. 2020 na výstavu do Moravského zemského muzea v Brně.

12/24/2019         Nabídka nepotřebného majetku

 • Rada města nepřijímá

nabídku na bezúplatný převod 13 ks licencí Windows Home CZ SP2 z majetku DDM Přelouč. 

 • Rada města souhlasí

s vyřazením 13 ks licencí Windows Home CZ SP2 z majetku DDM Přelouč a jejich likvidací.

12/25/2019         Žádost o dotace z rozpočtu města do 50tis. Kč na rok 2019

 • Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2019 pro:

 • FC Mazáci Přelouč z.s. ve výši 10 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, nákup sportovního vybavení a také výdaje související s pořádáním 2. velikonočního turnaje dne 19. 4. 2019 V Přelouči.
 • Smíšený pěvecký sbor Josefa Bohuslava Foerstera Přelouč, z.s. ve výši 4 200,00 Kč na výdaje související s pořádáním jarního koncertu 2. 5. 2019 v Přelouči.
 • Smíšený pěvecký sbor Josefa Bohuslava Foerstera Přelouč, z.s. ve výši 7 500,00 Kč na dopravu do Prahy na koncert, který se koná v rámci Kulturního léta v Senátu 9. 5. 2019.
 • Překážkáč, s.r.o. ve výši 10 000,00 Kč na výdaje související s pořádáním akce překážkový běh PŘEKÁŽKÁČ v areálu TANK POWER ve dnech 27. – 28. 4., 13. – 14.7., 5. - 6. 10 2019 – zvýšená propagace akce (tisk, média), reklamní plochy, technické zajištění (výroba překážek, zajištění časomíry, pódium, ozvučení tiskoviny), úhrada energií a nákup cen pro výherce.

 

 • Rada města zamítá

žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2019 pro:

 • J. Š. na výdaje související se sportovní akcí pro děti dne 8. 6. 2019 V Autocampu Lohenice
 • Mgr. J. V. na výdaje tří akcí v rámci projektu TAJV v Přelouči 2019.

12/26/2019         Schválení smluv na dotace z rozpočtu města do 50tis. Kč na rok 2019

 • Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D23/2019 uzavřenou mezi městem Přelouč a Mykabem spol. s.r.o., Přelouč ve výši 6 000,00 Kč na výdaje související s pořádáním zábavně-sportovní akce 3. ročníku Den strojů, vědy a techniky III – odměny pro soutěžící, vybavení stanovišť a tombola.

 • Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D24/2019 uzavřenou mezi městem Přelouč a Marcelou Tamchynovou ve výši 10 000,00 Kč na pokrytí částečných výdajů souvisejících s pořádáním módní přehlídky MODA Fashion Marcely Tamchynové – pronájem sálu, energie, ozvučení, osvětlení, nákup reklamních předmětů, náklady na výrobu vstupenek, kulturní a doprovodný program.

 • Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D25/2019 uzavřenou mezi městem Přelouč a FC Mazáci Přelouč ve výši 10 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, nákup sportovního vybavení a výdaje související s pořádáním 2. velikonočního turnaje dne 19. 4. 2019 v Přelouči.

 • Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D26/2019 uzavřenou mezi městem Přelouč a Smíšeným pěveckým sborem Josefa Bohuslava Foerstera Přelouč, z.s. ve výši 4 200,00 Kč na výdaje související s pořádáním jarního koncertu 2. 5. 2019 v Přelouči.

 • Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D27/2019 uzavřenou mezi městem Přelouč a Smíšeným pěveckým sborem Josefa Bohuslava Foerstera Přelouči, z.s. ve výši 7 500,00 Kč na koncert, který se koná v rámci Kulturního léta v Senátu 9. 5. 2019.

 • Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D28/2019 uzavřenou mezi městem Přelouč a Překážkáč, s.r.o. ve výši   10 000,00 Kč na výdaje související s pořádáním akce překážkový běh PŘEKÁŽKÁČ v areálu TANK POWER ve dnech 27. – 28. 4., 13. – 14.7., 5. - 6. 10 2019 – zvýšená propagace akce (tisk, média), reklamní plochy, technické zajištění (výroba překážek, zajištění časomíry, pódium, ozvučení tiskoviny), úhrada energií a nákup cen pro výherce.

 • Rada města ukládá

p. Hanušové zajistit uzavření veřejnoprávních smluv č. D23/2019, D24/2019, D25/2019, D26/2019, D27/2019, D28/2019 dle usnesení č. 12/27/2019 – I.-VI.

T: 30. 4. 2019

12/27/2019         Žádost o dotace z rozpočtu města do 50tis. Kč na rok 2019

 • Rada města rozhoduje

O poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2019 pro:

 • FK Přelouč, z.s. ve výši 5 000,00 Kč na nákup sportovních potřeb pro oddíl nohejbalu (hrací síť, míče a případné další příslušenství) cestovní výlohy, startovné, náklady na údržbu hrací plochy (šotolina, ochranná síť) a hygienické potřeby.
 • Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Přelouč ve výši 5 000,00 Kč na ceny, propagaci a na dopravu na akci Handicap Fish Cup 2019.
 • Spolek vrbová stáj, z.s. Tupesy ve výši 10 000,00 Kč na nákup krmiv, vitamínů, veterinární péči, kopytářské práce, odvoz při úhynu, výpuk týraných zvířat a umístění a krmivo pro odchycené psy.
 • Sbor dobrovolných hasičů Tupesy ve výši 5 000,00 Kč na zabezpečení akce k 120. výročí SDH Tupesy (pronájem, pohonné hmoty, diplomy, poháry, pamětní listy).
 • ATELIER JOSEF – Josef Dvořáček Přelouč ve výši 15 000,00 Kč na náklady spojené s realizací akce třinácté Zahradní galerie ART 2019.
 • CROSS CLUB Přelouč, z.s. ve výši 10 000,00 Kč na startovné, dopravu a opravy vozidla AVIA 4X4 na Mistrovství České republiky a Mistrovství Evropy v Truck Trialu a úpravu tratě.
 • Náboženská obec Církve československé husitské v Přelouči ve výši 17 000,00 Kč na rekonstrukci a opravu místnosti a zřízení sociálního zařízení.
 • Domov pod hradem Žampach ve výši 5 000,00 Kč na část úhrady energií (elektřina, plyn, vodné, stočné).
 • KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s. ve výši 2 000,00 Kč na zajištění nepřetržitého provozu krajské linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2019.
 • Rodinné Integrační centrum z.s., Pardubice ve výši 5 000,00 Kč na spotřební materiál k výrobě pomůcek pro děti s poruchami autistického spektra.

12/28/2019         Zápis z jednání Kulturní a školské komise

 • Rada města bere na vědomí

zápis z jednání Kulturní a školské komise ze dne 14. 3. 2019.

12/29/2019         Návrh darovací smlouvy pro sbormistra smíšeného pěveckého sboru J.B. Foerster

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Darovací smlouvu s BcA. et BcA.  P. V., DiS., sbormistrem Smíšeného pěveckého sboru Josefa Bohuslava Foerstera Přelouč, z.s. dle předloženého návrhu.

12/30/2019         Delegování zástupce města na valnou hromadu VaK

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města delegovat

pana místostarostu Ing. Ivana Moravce jako zástupce města Přelouč na jednání valné hromady spol. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., která se uskuteční dne 23. 5. 2019.

12/31/2019         Žádost o doplnění expozice muzea Tesly Přelouč a elektrotechnického průmyslu v Přelouči

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města zamítnout

žádost p. P. S., o prodej (darování za protislužbu) 13 ks muzejních exponátů, které jsou vlastnictvím města Přelouče.

12/32/2019         Návrh programu III. zasedání zastupitelstva města

 • Rada města schvaluje

návrh programu III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

12/33/2019         Informace o pořádání akce Bikeshow v Přelouči

 • Rada města bere na vědomí

informaci velitele Městské polici Přelouč o pořádání akce Bikeshow v Přelouči.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 10. 4. 2019 9:00
Datum poslední aktualizace: 10. 4. 2019 9:08
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 24/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi