Obsah

Usnesení 11. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 11. schůze rady města 1konané dne 25. 3. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

11. schůze rady města konané dne 25. 3. 2019

 

11/1/2019           Program schůze

 • Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

11/2/2019           Navýšení počtu strážníků a rozpočtu na mzdy

 • Rada města bere na vědomí

zprávu velitele MP Přelouč o personálním stavu městské policie.

11/3/2019           Právní pomoc – TS

 • Rada města bere na vědomí

informace ředitele Technických služeb města Přelouče o situaci v organizaci.

 • Rada města ukládá

Mgr. Dvořákové zkonzultovat postup Rady města Přelouče jako zřizovatele příspěvkové organizace Technických služeb Přelouč vůči této příspěvkové organizaci.

11/4/2019           Územní studie Přelouč – Lipiny

 • Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na zpracování „Územní studie Přelouč-Lipiny“, mezi městem Přelouč a zpracovatelem Atelier T-plan, s.r.o., IČO: 26483734, se sídlem Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4 – Nusle.

 • Rada města ukládá

p. Novotnému uzavřít smlouvu o dílo na zpracování „Územní studie Přelouči-Lipiny“ dle usnesení č. 11/4/2019-I.

T: 30. 4. 2019

11/5/2019           Dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby

 • Rada města schvaluje

Dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Přelouč veřejnými službami v přepravě cestujících“ s dodavatelem, ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČO: 25945408, kterým se stanoví cena veřejné služby (dopravního výkonu) ve výši 44,32 Kč s platností od 1. 4. 2019 na dobu jednoho roku.

 • Rada města ukládá

p. Novotnému uzavřít dodatek smlouvy o dopravní obslužnosti dle usnesení č. 11/5/2019-I.

T: 31. 3. 2019

11/6/2019           Účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2018

 • Rada města schvaluje

účetní závěrky za rok 2018 příspěvkových organizací: Kulturní a informační centrum města Přelouče, Městská knihovna Přelouč, MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ Smetanova, ZUŠ Přelouč, Školní jídelna Přelouč a Dům dětí a mládeže Přelouč.

 • Rada města neschvaluje

účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče.

11/7/2019           Výběr dodavatele a schválení SoD – „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – III. etapa“

 • Rada města rozhoduje

o vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – III. etapa“ na základě jeho písemného odstoupení ze dne 20. 3. 2019:

Jméno (název) dodavatele:                       ELPO s.r.o.

Sídlo dodavatele:                                           Riegrova 431, 538 62 Hrochův Týnec

IČO dodavatele:                                              26005221.

 • Rada města rozhoduje

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – III. etapa“:

ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:                       Mopos Communications, a.s.

Sídlo dodavatele:                                           Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice

IČO dodavatele:                                              26222396

Nabídková cena:                                             1 356 288,00 Kč bez DPH

jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:                       RAISA, spol. s r.o.

Sídlo dodavatele:                                           Havlíčkova 822, 280 02 Kolín

IČO dodavatele:                                              43005071

Nabídková cena:                                             1 500 398,00 Kč bez DPH

jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:                       ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Sídlo dodavatele:                                           U Kapličky 21, 783 49 Lutín

IČO dodavatele:                                              28602340

Nabídková cena:                                             1 552 666,00 Kč bez DPH

jako čtvrtý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:                       ELPROM spol. s r.o.

Sídlo dodavatele:                                           Šípkova 154, 533 41 Lázně Bohdaneč

IČO dodavatele:                                              60112867

Nabídková cena:                                             1 844 853,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise.

 • Rada města schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – III. etapa“ s dodavatelem Mopos Communications, a.s., se sídlem Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice, IČO: 26222396, za nabídkovou cenu 1 356 288,00 Kč bez DPH.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 11/7/2019-III.

T: 10. 4. 2019

11/8/2019           Majetkové převody

 • Rada města ruší

usnesení rady města č. 6/9/2019-III. ze dne 7. 1. 2019, kterým byl schválen záměr na směnu pozemků v ulici V Zahrádkách.

 • Rada města schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 1287/48 o výměře 17 m2, odděleného z pozemku p.č. 1287/44 a pozemku p.č. 1287/49 o výměře 9 m2, odděleného z pozemku p.č. 1287/44, vše v k.ú. Přelouč, za cenu minimálně 7 540,00 Kč.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru na úřední desce města dle usnesení č. 11/8/2019-II.

T: 30. 4. 2019

 • Rada města schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 2284/2 o výměře 81 m2, odděleného z pozemku p.č. 2284 a pozemku p.č. 141/2 o výměře 68 m2, odděleného z pozemku p.č. 141, vše v k.ú. Přelouč, za cenu minimálně 43 201,00 Kč.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru na úřední desce města dle usnesení č. 11/8/2019-IV.

T: 30. 4. 2019

11/9/2019           Záměr na darování kanalizačních přípojek v místních částech Lhota a Škudly

 • Rada města schvaluje

záměr na darování částí kanalizačních přípojek vlastníkům připojovaných nemovitostí v místní části Lhota. Předmětem darování jsou části přípojek umístěné na pozemcích vlastníků připojovaných nemovitostí.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru na úřední desce města dle usnesení č. 11/9/2019-I.

T: 26. 3. 2019

 • Rada města schvaluje

záměr na darování částí kanalizačních přípojek vlastníkům připojovaných nemovitostí v místní části Škudly. Předmětem darování jsou části přípojek umístěné na pozemcích vlastníků připojovaných nemovitostí.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru na úřední desce města dle usnesení č. 11/9/2019-III.

T: 26. 3. 2019

11/10/2019         Dodatek smlouvy o nájmu pozemku

 • Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu pozemku u mělicko-lohenických písníků, uzavřené dne 15. 5. 2017, mezi městem Přelouč a L. S., Semín, IČO: 69169667. Tímto dodatkem se umožňuje nájemci poskytnout část pronajatého pozemku do podnájmu třetí osobě.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu dle usnesení č. 11/10/2019-I.

T: 30. 4. 2019

11/11/2019         Podmínky zásahů do komunikací ve vlastnictví města Přelouče

 • Rada města vydává

s platností od 1. 4. 2019 Podmínky zásahů do komunikací ve vlastnictví města Přelouče z důvodu ukládání inženýrských sítí.

11/12/2019         Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

 • Rada města schvaluje

Smlouvu číslo 19_SOBS01_4121503245 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, z důvodu zřízení odběrného místa elektro pro čerpací stanici části budované splaškové kanalizace v Lohenicích.

11/13/2019         Smlouva o dílo těžba lesního porostu v Mělicích

 • Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo mezi městem Přelouč a Polabskou lesní s.r.o., na provedení těžby lesního porostu na pozemku p.č. 41/22 v k.ú. Mělice, sousedícím s pozemky dotčenými stavbou mostu přes Labe mezi Valy a Mělice.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 11/13/2019-I.

T: 30. 3. 2019

11/14/2019         Záměr na pronájem pozemku

 • Rada města schvaluje

záměr na pronájem částí pozemků v k.ú. Mělice dotčených stavbou dočasné lávky přes Labe budované v souvislosti se stavbou „Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi“: část pozemku p.č. 41/23 o výměře 72 m2 a část pozemku p.č. 41/47 o výměře 53 m2.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru na úřední desce města dle usnesení č. 11/14/2019-I.

T: 30. 3. 2019

11/15/2019         Informace o vzniklé situaci při rekonstrukci ulice Boženy Němcové v Přelouči

 • Rada města bere na vědomí

informaci vedoucího Odboru správy majetku o vzniklé situaci při rekonstrukci ulice Boženy Němcové v Přelouči.

 • Rada města ukládá

Mgr. Dvořákové zjistit podmínky uplatnění škody vůči zhotoviteli rekonstrukce vodovodu v ulici Boženy Němcové.

T: neprodleně

11/16/2019         Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci ul. Boženy Němcové v Přelouči

 • Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené na stavbu „Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči“ se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15953818, kterým se sjednaná cena prací zvyšuje o částku 124 779,45 Kč bez DPH, 150 983,13 Kč včetně 21 % DPH, za provedené vícepráce.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy dle usnesení č. 11/16/2019-I.

T: 10. 4. 2019

11/17/2019         Rekonstrukce chodníku ve Smetanově ulici v Přelouči

 • Rada města souhlasí

s odkladem rekonstrukce chodníku ve Smetanově ulici v Přelouči, mezi ulicemi Kladenská a Karla Čapka, na straně budov mateřské a základní školy, do roku 2020 za podmínky záruky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., že plánovanou rekonstrukci kabelu vysokého napětí, umístěnou v chodníku, provede nejpozději do 31. 7. 2020.

11/18/2019         Kupní smlouva na odkoupení pozemku p.č. 16/76 v k.ú. Klenovka

 • Rada města bere na vědomí

neuzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 16/76 v k.ú. Klenovka z důvodu odstoupení druhé smluvní strany od podpisu smlouvy.

11/19/2019         Koncepční studie a projektová dokumentace na 1. etapu revitalizace sídliště U sokolovny v Přelouč

 • Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na vypracování koncepční studie, projektové dokumentace pro vydání společného povolení, pro provádění stavby a na autorský dozor projektanta na 1. etapu revitalizace sídliště U sokolovny v Přelouči se společností OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709, za cenu 249 000,00 Kč bez DPH, 301 290,00 Kč s 21 % DPH.

 • Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 11/19/2019-I.

T: 10. 4. 2019

11/20/2019         Zápis Komise pro rozvoj města

 • Rada města bere na vědomí

Zápis Komise pro rozvoj města ze dne 18. 3. 2019.

11/21/2019         Zápis KMS Tupesy

 • Rada města bere na vědomí

Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 20. 3. 2019.

11/22/2019         Zápis KMS Štěpánov

 • Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 4. 3. 2019.

11/23/2019         Žádosti o dotace z rozpočtu města do 50tis. Kč na rok 2019

 • Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 pro:

 • Český svaz chovatelů, základní organizace Přelouč ve výši 10 000,00 Kč na nákup cen (pohárů, medaile, diplomy) a startovné na soutěže v králičím hopu.
 • Mykabo spol. s r.o., Přelouč ve výši 6 000,00 Kč na výdaje související s pořádáním zábavně-sportovní akce 3. ročníku Den strojů, vědy a techniky III – odměny pro soutěžící, vybavení stanovišť a tombola.
 • Marcelu Tamchynovou ve výši 10 000,00 Kč na pokrytí částečných výdajů související s pořádáním módní přehlídky MODA Fashion Marcely Tamchynové – pronájem sálu, energie, ozvučení, osvětlení, nákup reklamních předmětů, náklady na výrobu vstupenek, kulturní a doprovodný program.

11/24/2019         Schvální smluv na dotace poskytnuté z rozpočtu města do 50tis. Kč na rok 2019

 • Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D11/2019 mezi městem Přelouč a Laxusem z.ú. Nymburk ve výši 15 000,00 Kč na zdravotní materiál, kontejnery na bezpečnou likvidaci zdravotnického materiálu a testy – související s poskytováním terénních služeb na katastru města.

 • Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D12/2019 mezi městem, Přelouč a Hasičským sborem ČHJ v Přelouči ve výši 25 000,00 Kč na činnost s mládeží, na sportovní vybavení pro požární sport a nákup cen, dopravu na soutěže, vodné a stočné.

 • Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D13/2019 mezi městem Přelouč a Sborem dobrovolných hasičů Mělice ve výši 15 000,00 Kč na činnost SDH, nákup výstroje a výzbroje, dopravu na soutěže a výstavy, na ceny a odměny pro soutěžící, propagaci, 11. ročníku soutěže hasičských stříkaček a pojištění hasičského auta.

 • Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D14/2019 mezi městem Přelouč a Klubem aktivní senior Přelouč z.s. ve výši 10 000,00 Kč na vstupné a poplatky za průvodcovské služby, materiál na rukodělné práce a občerstvení při společenských setkáních.

 • Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D15/2019 mezi městem Přelouč a Klubem českých turistů Přelouč ve výši 12 000,00 Kč na energie.

 • Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D16/2019 mezi městem Přelouč a Péčí o duševní zdraví, z.s. Pardubice ve výši 10 000,00 Kč na podporu celoročního provozu sociálních služeb duševně nemocným spoluobčanům (nákup PHM pro služební vozidla pro přímou péči).

 • Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D17/2019 mezi městem Přelouč a Auto-Moto veteráni spolek Přelouč ve výši 7 000,00 Kč na nákup pohárů a věcných cen pro účastníky soutěžní jízdy 12. ročníku Rallye Železné hory.

 • Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D18/2019 mezi městem Přelouč a společností Barocco sempre giovane, o.p.s. Pardubice ve výši 30 000,00 Kč na výdaje spojené s uspořádáním 3 koncertů v Přelouči v rámci Mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro 2019.

 • Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D19/2019 mezi městem Přelouč a Potravinovou bankou Pardubice, z.s. ve výši 5 000,00 Kč na potravinové balíčky a náklady na dopravu.

 • Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D20/2019 mezi městem Přelouč a EDA cz, z.ú. Praha 4 – Chodov ve výši 5 000,00 Kč na zajištění služby sociální prevence – ranou péči v plném rozsahu 2 konkrétním rodinám dětí s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením s bydlištěm na území města Přelouče.

 • Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D21/2019 mezi městem Přelouč a ZeHa studiem s.r.o. Pardubice ve výši 15 000,00 Kč na výdaje související s pořádáním akce TANK POWER SHOW XI., 11. 5. 2019 v Přelouči.

 • Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D22/2019 mezi městem Přelouč a Českým svazem chovatelů, z.o. Přelouč ve výši 10 000,00 Kč na nákup cen (poháry, medaile, diplomy) a startovné v králičím hopu.

 • Rada města ukládá

p. Hanušové zajistit uzavření veřejnoprávních smluv č. D11/2019, D12/2019, D13/2019, D14/2019, D15/2019, D16/2019, D17/2019, D18/2019, D19/2019, D20/2019, D21/2019, D22/2019

T: 15. 4. 2019

11/25/2019         Uzavření nájemní smlouvy

 • Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s A. E. na byt v ulici Sportovní, Přelouč od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021.

 • Rada města ukládá

Mgr. Dvořákové uzavřít nájemní smlouvu dle usnesení č. 11/25/2019-I.

T: 31. 3. 2019

11/26/2019         Pronájem bytu v ul. Sluneční 14141, Přelouč

 • Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 4 o vel. 1+kk 26,42 m2 v domě s chráněnými byty v ulici Sluneční Přelouč, p. J. S., trvale bytem Přelouč s platností od 1. 4. 2019 na dobu neurčitou.

11/27/2019         Návrh dodatku VPS s obcí Mokošín na úseku přestupků

 • Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 23/2008 mezi městem Přelouč a obcí Mokošín na úseku přestupků.

11/28/2019         Návrh VPS s obcí Holotín a úseku přestupků

 • Rada města schvaluje

veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Holotín o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků.

11/29/2019         Sdělení SEMIRAMIS z.ú. o navýšení ceny preventivních programů pro ZŠ

 • Rada města bere na vědomí

sdělení SEMIRAMIS z.ú. o navýšení ceny za výuku preventivních programů na základních školách.

11/30/2019         Žádost o poskytnutí finančního daru Spolku obcí občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích

 • Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit v rámci rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu města pro rok 2019 výdajovou položku „Finanční dar Spolku obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích“ ve výši 49 000,00 Kč.

11/31/2019         Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči II“

 • Rada města schvaluje

Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“ na akci „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči II“. Poskytovatel Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice schválil dotaci ve výši 60 200,00 Kč.

 • Rada města ukládá

Ing. Kubínové zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle usnesení č. 11/31/20119-I.

T: 31. 5. 2019

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 1. 4. 2019
Poslední aktualizace: 1. 4. 2019 08:12
Autor: