Obsah

Usnesení 98. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 98. schůze rady města 1konané dne 22. 1. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

98. schůze rady města konané dne 22. 1. 2018

 

Rada města Přelouče :  

          

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

98/  1   Zprávu o zjištěních z vykonaného interního auditu k roku 2017.

 

 • SCHVALUJE :

 

98/  2   Záměr na prodej části pozemku p.č. 1938 v k.ú. Přelouč, o výměře cca 1 m2 panu M.V., bytem Břehy, za cenu minimálně 250,00 Kč/m2.

98/  3   Výpověď smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky č. 7 na Dukelském náměstí, uzavřené dne 30. 6. 2011 mezi městem Přelouč a Charitou Přelouč.

98/  4   Výpověď smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky č. 8 na Dukelském náměstí, uzavřené dne 1. 3. 2017 mezi městem Přelouč a Gymnáziem a Střední odbornou školou Přelouč.

98/  5   Výpověď smlouvy o výpůjčce vývěsní skříňky č. 10 na Dukelském náměstí, uzavřené dne 28. 7. 2011 mezi městem Přelouč a Domovem u fontány Přelouč.

98/  6   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1780/14 a p.č. 1986, oba v k.ú. Přelouč.

98/  7   Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč – větrání učeben“.

98/  8   Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč – větrání učeben“.

98/  9   Podání žádosti o poskytnutí dotace z programu podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji pro rok 2018 na projekt „Polanského Přelouč“.

98/ 10 Podání žádosti o dotaci z programu na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji pro rok 2018 na akci „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči“.

98/ 11  Smlouvu č. 001/18 o zabezpečení ostrahy majetku uzavřenou mezi městem Přelouč a firmou JK MONT, s.r.o. se sídlem Lhota 72, 535 01 Přelouč.

98/ 12  Záměr na pronájem prostor v budově č.p. 8 v Mělicích, objekt bývalé prodejny o výměře 96 m2 za roční nájemné minimálně 9 600,00 Kč.

 

 • SOUHLASÍ :

 

98/ 13  Se zastupováním organizace Technické služby města Přelouče pracovnicemi oddělení pohledávek a přestupků MěÚ Přelouč ve věci soudního vymáhání pohledávek.

98/ 14  S pořízením nového zemědělského traktoru pro potřeby Technických služeb města Přelouče, v pořizovací ceně do 1 300 tis. Kč vč. DPH, z investičního fondu organizace.

98/ 15  S vyřazením z evidence a s prodejme opotřebeného traktoru Zetor Z7711 v majetku organizace, roku výroby 1989, RZ PU 56-11, inv. č. 80044, za cenu min. dle znaleckého posudku.

98/ 16  S pořízením dále uvedených projektových dokumentací na rekonstrukci městských komunikací v roce 2018:

 • chodník ze Sokolovského náměstí od č.p. 238 do Českobratrské ulice ke kostelu včetně veřejného osvětlení
 • chodník v Račanské ulici od č.p. 186 pod č.p. 207
 • rekonstrukce chodníků v Přemyslově ulici včetně veřejného osvětlení
 • rekonstrukce Tyršovy ulice v části mezi Pardubickou a Žižkovou ulicí včetně veřejného osvětlení.

98/ 17  S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. E 09 v č.p. 1568 v ulici Jana Dítěte v Přelouči s L. F., bytem  Přelouč, po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564–1568, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu, z M. F. na L. F..

 

 • DOPORUČUJE :

 

98/ 18  Zastupitelstvu města zamítnout žádost paní P. Š., bytem  Přelouč, o odkoupení části pozemku p.č. 907/17 v k.ú. Přelouč.

98/ 19  Zastupitelstvu města zamítnout žádost J. a M. B., oba bytem Přelouč o odkoupení pozemku p.č. 938/50 v k.ú. Přelouč.

 

 • JMENUJE :

 

98/ 20  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč – větrání učeben“ ve složení: Bc. Pavel Caha, Miroslav Manžel, Hana Mencová (náhradníci: Ing. Iva Lehárová, Ing. Lada Kubínová, Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

98/ 21  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč – větrání učeben“ ve složení: Bc. Pavel Caha, Miroslav Manžel, Hana Mencová (náhradníci: Ing. Iva Lehárová, Ing. Lada Kubínová, Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

98/ 22  S účinností od 23. 1. 2018 členkou Komise sboru pro občanské záležitosti paní Miloslavu Kmentovou, bytem Přelouč.

 

 • DELEGUJE :

 

98/ 23  Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „5.1b Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč – větrání učeben“ Ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).

98/ 24  Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „5.1b Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč – větrání učeben“ Ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).

 

 • POVĚŘUJE :

 

98/ 25  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč – větrání učeben“ otevíráním nabídek.

98/ 26  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč – větrání učeben“ schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

98/ 27  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč – větrání učeben“ otevíráním nabídek.

98/ 28  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč – větrání učeben“ schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

 • ODVOLÁVÁ :

 

98/ 29  Dnem 31. 12. 2017 z funkce členky Komise sboru pro občanské záležitosti paní Jaroslavu Šimonovou na základě její vlastní žádosti.

 

 • NEPŘIJÍMÁ :

 

98/ 30  Nabídku příspěvkové organizace Základní škola, Masarykovo náměstí 45 Přelouč na bezúplatný převod majetku a souhlasí s vyřazením tohoto majetku z evidence a jeho darováním Charitě Přelouč. Jedná se o 5 kusů šicích strojů.

 

 • ZAMÍTÁ :

 

98/ 31  Žádost paní P. Š., bytem Přelouč, o dlouhodobý pronájem části pozemku p.č. 907/17 v k.ú. Přelouč.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 30. 1. 2018
Poslední aktualizace: 30. 1. 2018 09:58
Autor: