Obsah

Usnesení 121. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 121. schůze rady města 1konané dne 22.10. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

121. schůze rady města konané dne 22.10. 2018

 

Rada města Přelouče :  

         

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

121/  1 Zápis z jednání Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 16. 10. 2018.

121/  2 Zápis ze schůze Osadního výboru Lohenice ze dne 4. 10. 2018.

      

  • SCHVALUJE :

 

121/  3 Změnu č. 2 závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací a plánu odpisů na rok 2018.

121/  4 Jízdní řád linky č. 655101 městské autobusové dopravy v Přelouči pro rok 2019, platného od 9. 12. 2018.

121/  5 Dodatek č. 2 smlouvy o právu provedení stavby splaškové kanalizace, uzavřené dne 31. 8. 2016 mezi městem Přelouč a obcí Brloh ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 5. 2018. Tímto dodatkem se doplňují pozemky p.č. 917/30 a p.č. 1820/3, oba v k.ú. Přelouč, do výčtu pozemků ve vlastnictví města, na kterých bude stavba realizována.

121/  6 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1780/16 v k.ú. Přelouč.

121/  7 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 116, p.č. 858/2 a p.č. 471/14, vše v k.ú. Přelouč.

121/  8 Smlouvu o zřízení věcného břemen – služebnosti, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemene k pozemkům p.č. 395/4, p.č. 402/6 a p.č. 402/29, vše v k.ú. Přelouč.

121/  9 Veřejnoprávní smlouvu č. D42/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a FK Přelouč, z.s. ve výši   5 000,00 Kč na nákup sportovních potřeb a cestovních výdajů pro oddíl nohejbalu.

121/ 10  Platový výměr ředitelky Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice s platností od 1. 11. 2018.

121/ 11 Smlouvu o spolupráci uzavíranou s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, nám. Republiky 12, Pardubice, na vypracování žádosti o dotaci (včetně povinných příloh) z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Revitalizace Městského parku v Přelouči“ za cenu 49 000,00 Kč bez DPH.

121/ 12   Dohodu č. 2018/15059 o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby, uzavíranou mezi městem Přelouč a Česká pošta, s.p.

121/ 13  Návrh programu ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva města dne 30. 10. 2018

 

  • SOUHLASÍ :

 

121/ 14   s požadavkem příspěvkové organizace Základní škola Přelouč, Smetanova 1509, zakoupit server Dell PowerEdge T30 v hodnotě 47 400,00 Kč z fondu investic této příspěvkové organizace.

 

  • ROZHODUJE :

 

121/ 15  Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči“:

            ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:     Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Sídlo dodavatele:     Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

  IČO dodavatele:                      25953818

  Nabídková cena:                     7 466 777,56 Kč bez DPH

            jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:     COLAS CZ, a.s.

 Sídlo dodavatele:                    Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha

 IČO dodavatele:                      26177005

  Nabídková cena:                     7 685 000,00 Kč bez DPH

            jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

 Jméno (název) dodavatele:     MIROS MAJETKOVÁ a.s.

  Sídlo dodavatele:             Hradecká 545, 533 52 Pardubice – Polabiny

  IČO dodavatele:                      27523934

  Nabídková cena:                     8 262 749,40 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

121/ 16  O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 pro FK Přelouč, zs. ve výši 5 000,00 Kč na nákup sportovních potřeb a cestovní výdaje pro oddíl nohejbalu.

 

  • RUŠÍ:

 

121/ 17   Usnesení rady města č. 120/17 ze dne 8. 10. 2018 (schválení smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Oprava stropní konstrukce objektu č.p. 26“ s dodavatelem Stavrecon Pardubice s.r.o., sídlem: Teplého 2688, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 05925801, za nabídkovou cenu 1 049 888,00 Kč bez DPH).

121/ 18   Zadávací řízení veřejné zakázky „Oprava stropní konstrukce objektu č.p. 26“ z důvodu odstoupení jediného účastníka zadávacího řízení.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 29. 10. 2018
Poslední aktualizace: 29. 10. 2018 07:12
Autor: