Obsah

Usnesení 114. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 114. schůze rady města 1konané dne 30. 7. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

114. schůze rady města konané dne 30. 7. 2018

 

Rada města Přelouče :  

          

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

114/  1 Zápis ze schůze KMS Lhota, Škudly ze dne 24. 7. 2018.

114/  2 Žádost paní L. N., o prominutí poplatku za komunální odpad a ukládá tajemnici vyřízení požadavku.

 

  • SCHVALUJE :

 

114/  3 že s účinnosti od 1. 9. 2018 se budou občané ve věku 70 + přepravovat autobusem místní dopravy zdarma, pro ostatní cestující se výše jízdného nemění.

114/  4 Záměr na prodej části pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč o výměře cca 32 m2 za cenu minimálně 260,00 Kč/m2.

114/  5 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 74/6, p.č. 241/3, p.č. 4/1, p.č. 4/43, p.č. 4/2, p.č. st. 26, p.č.st. 24, p.č. 41/29, p.č. 41/13, p.č. 252/9, p.č. 252/1, p.č. 252/8, p.č. 252/5, p.č. 9/3, p.č. 277, p.č. 4/26, p.č. 246/1, p.č. 246/4, p.č. 246/2, p.č. 4/3, p.č. 62/17, p.č. 62/16, p.č. 62/15, p.č. 62/6 a p.č. 245, vše v k.ú. Mělice.

114/  6 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby, uzavřenou mezi městem Přelouč, Č. D., bytem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 246/2 v k.ú. Mělice.

114/  7 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby, uzavřenou mezi městem Přelouč, J. Š., bytem Pardubice a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 277 v k.ú. Mělice.

114/  8 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby, uzavřenou mezi městem Přelouč, J. G., bytem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 277 v k.ú. Mělice.

114/  9 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby, uzavřenou mezi městem Přelouč, J. M., bytem  Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 9/3 v k.ú. Mělice.

114/ 10 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby,  uzavřenou mezi městem Přelouč, Š. Š., bytem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Mělice.

114/ 11 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby, uzavřenou mezi městem Přelouč, V. Č., bytem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Mělice.

114/ 12  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby, uzavřenou mezi městem Přelouč, L. V., bytem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Mělice.

114/ 13 Vyhlášení záměru na bezúplatný převod pozemku p.č. 1794/6 v k.ú. Přelouč o výměře 2 462 m2 z vlastnictví města Přelouč do vlastnictví Technických služeb města Přelouče, IČO: 69170754, z důvodu vytvoření manipulační plochy.

114/ 14  Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy s obcí Sopřeč o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 8/2015.

114/ 15 Návrh programu XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

  • DOPORUČUJE :

 

114/ 16   Zastupitelstvu města vzít na vědomí rozbor nastalé situace mezi městem Přelouč a společností KK Investiční s.r.o., IČO: 03115461, Chrudim, plynoucí ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 15/28 včetně dodatku č. 1.

114/ 17  Zastupitelstvu města jednostranně odstoupit od smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 15/28 včetně dodatku č. 1, které uzavřelo město se společností KK Investiční s.r.o., IČO: 03115461, Chrudim.

 

  • SOUHLASÍ :

 

114/ 18  S požadavkem příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč zakoupit elektrickou pec TPE 30 ARS v hodnotě 99 825,00 Kč z fondu investic této příspěvkové organizace.

114/ 19 S vyřazením majetku z evidence příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč, a to: dva kusy chladících skříní s inventárními čísly 141 a 151. Majetek je zastaralý a nevyhovuje hygienickým podmínkám.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 31. 7. 2018
Poslední aktualizace: 31. 7. 2018 09:58
Autor: