Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2019

7.1., 21. 1., 11. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 8.7., 29. 7., 19. 8., 2. 9., 23. 9., 7. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12.

Usnesení 114. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 114. schůze rady města 1konané dne 30. 7. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

114. schůze rady města konané dne 30. 7. 2018

 

Rada města Přelouče :  

          

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

114/  1 Zápis ze schůze KMS Lhota, Škudly ze dne 24. 7. 2018.

114/  2 Žádost paní L. N., o prominutí poplatku za komunální odpad a ukládá tajemnici vyřízení požadavku.

 

  • SCHVALUJE :

 

114/  3 že s účinnosti od 1. 9. 2018 se budou občané ve věku 70 + přepravovat autobusem místní dopravy zdarma, pro ostatní cestující se výše jízdného nemění.

114/  4 Záměr na prodej části pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč o výměře cca 32 m2 za cenu minimálně 260,00 Kč/m2.

114/  5 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 74/6, p.č. 241/3, p.č. 4/1, p.č. 4/43, p.č. 4/2, p.č. st. 26, p.č.st. 24, p.č. 41/29, p.č. 41/13, p.č. 252/9, p.č. 252/1, p.č. 252/8, p.č. 252/5, p.č. 9/3, p.č. 277, p.č. 4/26, p.č. 246/1, p.č. 246/4, p.č. 246/2, p.č. 4/3, p.č. 62/17, p.č. 62/16, p.č. 62/15, p.č. 62/6 a p.č. 245, vše v k.ú. Mělice.

114/  6 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby, uzavřenou mezi městem Přelouč, Č. D., bytem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 246/2 v k.ú. Mělice.

114/  7 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby, uzavřenou mezi městem Přelouč, J. Š., bytem Pardubice a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 277 v k.ú. Mělice.

114/  8 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby, uzavřenou mezi městem Přelouč, J. G., bytem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 277 v k.ú. Mělice.

114/  9 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby, uzavřenou mezi městem Přelouč, J. M., bytem  Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 9/3 v k.ú. Mělice.

114/ 10 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby,  uzavřenou mezi městem Přelouč, Š. Š., bytem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Mělice.

114/ 11 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby, uzavřenou mezi městem Přelouč, V. Č., bytem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Mělice.

114/ 12  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby, uzavřenou mezi městem Přelouč, L. V., bytem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Mělice.

114/ 13 Vyhlášení záměru na bezúplatný převod pozemku p.č. 1794/6 v k.ú. Přelouč o výměře 2 462 m2 z vlastnictví města Přelouč do vlastnictví Technických služeb města Přelouče, IČO: 69170754, z důvodu vytvoření manipulační plochy.

114/ 14  Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy s obcí Sopřeč o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 8/2015.

114/ 15 Návrh programu XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

  • DOPORUČUJE :

 

114/ 16   Zastupitelstvu města vzít na vědomí rozbor nastalé situace mezi městem Přelouč a společností KK Investiční s.r.o., IČO: 03115461, Chrudim, plynoucí ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 15/28 včetně dodatku č. 1.

114/ 17  Zastupitelstvu města jednostranně odstoupit od smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 15/28 včetně dodatku č. 1, které uzavřelo město se společností KK Investiční s.r.o., IČO: 03115461, Chrudim.

 

  • SOUHLASÍ :

 

114/ 18  S požadavkem příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč zakoupit elektrickou pec TPE 30 ARS v hodnotě 99 825,00 Kč z fondu investic této příspěvkové organizace.

114/ 19 S vyřazením majetku z evidence příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč, a to: dva kusy chladících skříní s inventárními čísly 141 a 151. Majetek je zastaralý a nevyhovuje hygienickým podmínkám.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 31. 7. 2018
Poslední aktualizace: 31. 7. 2018 09:58
Autor: Miroslav Tkáč