Obsah

Usnesení 109. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 109. schůze rady města 1konané dne 28. 5. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

109. schůze rady města konané dne 28. 5. 2018

 

Rada města Přelouče :  

 

 • SCHVALUJE :

 

109/  1 Prodloužení smlouvy s dodavatelem AUDIT OBCE s.r.o. Příbram o přezkoumání hospodaření města Přelouče za rok 2018.

109/  2 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2015 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Selmice.

109/  3 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2014 uzavíraný mezi městem Přelouč a městem Chvaletice.

109/  4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Přelouč veřejnými službami v přepravě cestujících“ s dodavatelem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČO: 25945408, a souhlasí s jejím uzavřením.

109/  5 Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 102/6 a p.č. 102/7, oba v k.ú. Přelouč.

109/  6 RM schvaluje výpověď smlouvy o nájmu pozemku, uzavřenou mezi Českými drahami, a. s. a městem Přelouč, na pronájem části pozemku p. č. 382/42 v k. ú. Přelouč, umožňující městu realizovat   stavbu „Opěrná zeď, ul. Jaselská, Přelouč“.

109/  7 Příkazní smlouvu na zajištění zpracování projektu regenerace panelového sídliště, žádosti o podporu a manažerské řízení přípravy a realizace projektu „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči – 3. etapa“, předkládaného na SFRB do programu regenerace sídlišť, se zhotovitelem Ing. Janou Holanovou, Na Vinici 234, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČO: 03753549, za nabídkovou cenu 74 000,00 Kč. Zhotovitel není plátce DPH.

109/  8 Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Chodníky v obci Lhota, Přelouč“.

109/  9 Smlouvu o dílo na výstavbu prodloužení stoky „L“ splaškové kanalizace v místní části Lhota se společností Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká č. 139/4, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 28771346, za cenu 381 826,25 Kč bez DPH, 462 009,76 Kč včetně 21 % DPH.

109/ 10  Podání žádosti o zvýšení kapacity mateřské školy a školní jídelny, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice a to tak, aby s účinností od 1. 9. 2018 byl stanoven nejvyšší povolený počet:

 • V mateřské škole z 52 na 97 dětí
 • Ve školní jídelně z 52 stravovaných na 97 stravovaných.

109/ 11 Veřejnoprávní smlouvu č. D30/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a spolkem Vrbová stáj z.s. Tupesy ve výši 10 000,00 Kč na nákup krmiv, vitamínů, veterinární péči, kopytářské práce, odvoz při úhynu, výkup týraných zvířat a umístění a krmivo pro odchycené psy.

109/ 12  Smlouvu o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům České kanceláře pojistitelů uzavřenou mezi Městem Přelouč a Českou kanceláří pojistitelů, IČO: 70099618, se sídlem Na Pankráci 1724/129, Praha 4.

 

 • STANOVÍ :

 

109/ 13  V pozici zástavního věřitele podmínky pro prodej nemovitosti ve vlastnictví L. S. v rámci insolvenčního řízení takto:

 1. Nemovitost v ulici Čechova č.p. 613, Přelouč bude nabízena k prodeji do 31. 8. 2018
 2. Insolvenční správce po uplynutí termínu (tedy po 31. 8. 2018) zašle zajištěnému věřiteli 5 nejvyšších nabídek k prodeji nemovitosti.

109/ 14 Úhradu za projednávání přestupků tak, že s účinností od 1. 1. 2019, bude úhrada za přestupek ukončený v rámci řízení o přestupku vydáním rozhodnutí (včetně usnesení o zastavení věci), příkazu či ukončené uložením správního trestu činit 2 000,00 Kč/přestupek a za přestupky, které budou odloženy, bude úhrada činit 500,00 Kč/přestupek.

 

 • SOUHLASÍ :

 

109/ 15  S vyřazením nepotřebného majetku v pořizovací hodnotě nad 20 000,00 Kč likvidaci dle předloženého návrhu.

 

 • DOPORUČUJE :

 

109/ 16  Zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Přelouče za rok 2017.

109/17   Zastupitelstvu města schválení aktualizace projektu „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči“.

109/ 18  Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení v rámci Programu regenerace sídlišť na projekt „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči – 3. etapa“.

109/ 19  Zastupitelstvu města vzít na vědomí splnění úkolu pod bodem č. V/1) z XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 19. 4. 2018, kterým bylo uloženo radě města předložit na jednání zastupitelstva města dne 28. 6. 2018 návrh podmínek pro zpracování studie dostavby lokality Na Hodinářce.

109/ 20   Zastupitelstvu města schválit podmínky pro zpracování studie dostavby lokality Na Hodinářce a možný následný postup pro pokračování bytové výstavby v této lokalitě, navržené ve spolupráci zastupitele Martina Židka a Odboru správy majetku.

109/ 21  Zastupitelstvu města schválit „Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2017“.

 

 • JMENUJE:

 

109/22 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Chodníky v obci Lhota, Přelouč“ ve složení: Bc. Pavel Caha, Miroslav Manžel, Hana Mencová (náhradníci: Ing. Iva Lehárová, Ing. Lada Kubínová, Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

 

 • DELEGUJE :

 

109/ 23   Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Chodníky v obci Lhota, Přelouč“ pana Ing. Ivana Moravce  (náhradník Ing. Pavel Hrdý ).

                                  

 • POVĚŘUJE :

 

109/ 24  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Chodníky v obci Lhota, Přelouč“ otevíráním nabídek.

109/ 25   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Chodníky v obci Lhota, Přelouč“ schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

 • ZAMÍTÁ:

 

109/26 RM zamítá nabídku DARUMA spol. s r. o. na prezentaci města Přelouče v multimediálním informačním panelu, umístěném na Resselově náměstí v Chrudimi

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 1. 6. 2018
Poslední aktualizace: 1. 6. 2018 08:37
Autor: