Obsah

Usnesení 104. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 104. schůze rady města 1konané dne 26. 3. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

104. schůze rady města konané dne 26. 3. 2018

 

Rada města Přelouče :  

          

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

104/  1  Stav neuhrazených pohledávek k datu 31. 12 2017 a vymožených dlužných částkách od 30. 6. 2017 do 31. 12. 2017.

104/  2 Zápis z jednání Osadního výboru Lohenice ze dne 14. 3. 2018.

104/  3 Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise MěÚ Přelouč ze dne 5. 3. 2018.

 

  • SCHVALUJE :

 

104/  4 Účetní závěrky za rok 2017 příspěvkových organizací: Technické služby města Přelouče, Kulturní a informační centrum města Přelouče, Městská knihovna Přelouč, MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, ZŠ Masarykovo nám., ZŠ Smetanova, ZUŠ Přelouč, Školní jídelna Přelouč a Dům dětí a mládeže Přelouč.

104/  5 Záměr na prodej pozemku p.č. 225/3 o výměře 101 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče, odděleného z pozemku p.č. 225/1 v k.ú. Tupesy u Přelouče geometrickým plánem č. 77-77/2017, paní H. Š., bytem Přelouč, za cenu minimálně 21 715,00 Kč.

104/  6 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 590/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, ve prospěch města z důvodu umístění domovních přípojek splaškové kanalizace ve Lhotě.

104/  7 Smlouvu o dílo se společností VDI PROJEKT s.r.o., Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10, IČO: 28860080, uzavíranou pro vypracování projektových dokumentací na rekonstrukci místních komunikací a s nimi souvisejícího veřejného osvětlení v Přelouči v roce 2018 za nabídkovou cenu 429 000,00 Kč bez DPH, 519 090,00 Kč včetně 21% DPH.

104/  8 Smlouvu o nájmu pozemku, uzavřenou mezi Správou železniční dopravní cesty, státní  organizace a městem Přelouč, na pronájem části pozemku st.p.č. 323, umožňující městu realizovat zde stavbu „Přestupní terminál dopravy v Přelouči“.

104/  9 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ECZ 17065 uzavřené dne 20. 4. 2017 se společností ENVIROS, s.r.o., Dykova 53/10, 101 00 Praha 3 – Vinohrady. Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět díla o manažerské řízení přípravy a realizace projektu 5.1b Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč a navyšuje cena díla o 50 000,00 Kč bez DPH.

104/ 10  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ECZ 17066 uzavřené dne 20. 4. 2017 se společností ENVIROS, s.r.o., Dykova 53/10, 101 00 Praha 3 – Vinohrady. Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět díla o manažerské řízení přípravy a realizace projektu 5.1b Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč a navyšuje cena díla o 50 000,00 Kč bez DPH.

104/ 11   Pronájem bytu č. 7 o vel. 2+1 v domě s chráněnými byty v ulici Sluneční, Přelouč, p. J. Š., a paní J. Š., oba trvale bytem Přelouč s platností od 1. 4. 2018 na dobu neurčitou.

104/ 12   Smlouvu č. OSV/18/20457 uzavíranou s Pardubickým krajem na poskytnutí účelové dotace ve výši maximálně 905 000,00 Kč na podporu sociálních služeb města Přelouč v roce 2018.

          

  • SOUHLASÍ :

 

104/ 13   S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. A 01 v č.p. 1564 v ulici Jana Dítěte v Přelouči s L. K., bytem Přelouč, po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564-1568, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu, z A. V. na L. K..

 

  • DOPORUČUJE :

 

104/ 14   Zastupitelstvu města schválit odkup pozemku p.č. 273/2 o výměře 19 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče, odděleného z pozemku p.č. 273 v k.ú. Tupesy u Přelouče geometrickým plánem č. 77-77/2017, z vlastnictví paní K. Š., bytem Přelouč, za cenu 4 085,00 Kč.

 

  • ROZHODUJE :

 

104/ 15   Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0002 – vnitřní vybavení a herní prvky – 1.část – Technologie stravování“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel Multi CZ s.r.o., Anenská 1715, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice, IČO: 27488837, s nabídkovou cenou 518 120,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise.

104/ 16  Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0002 – vnitřní vybavení a herní prvky – 2.část – Vybavení venkovního hřiště“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel TEWIKO systems, s.r.o., Dr. Milady Horákové 185/66, 460 07 Liberec, IČO: 25472887s nabídkovou cenou 735 602,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise.

104/ 17  Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0002 – vnitřní vybavení a herní prvky – 3.část – Nábytek“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel MAKRA DIDAKTA s.r.o., Drahelická 162/47, Drahelice, 288 02 Nymburk, IČO: 27916758 s nabídkovou cenou 484 348,14 Kč bez DPH. Na druhém místě se umístil dodavatel Elephant smile cz, s.r.o., Ježov 75, 696 48 Ježov, IČO: 29303052, s nabídkovou cenou 518 905,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise.

104/ 18  O zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 0002 – vnitřní vybavení a herní prvky – 4. část – Hračky a doplňky“, jelikož ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podána žádná nabídka.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise.

104/ 19  O vyloučení dodavatele Setertix Group s.r.o., Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice, IČI: 28831438, ze zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč“ z důvodu žádosti uchazeče o jeho odstoupení ze zadávacího řízení.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek. 

104/ 20   Že zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky „5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, 530 03 Pardubice, IČO: 05406595, s nabídkovou cenou 5 868 264,71 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

 

  • UDĚLUJE :

 

104/ 21  Rada města uděluje výjimku z OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství KICMP za účelem pořádání představení letního kina v následujících termínech: 4.7.2018, 18.7.2018, 1.8.2018 a 15.8.2018, a to vždy od 22:00 hod do 01:00 hod následujícího dne.                                                                                        

 

  • RUŠÍ :

 

104/ 22 Usnesení rady města č. 101/10 ze dne 26. 2. 2018, kterým byl schválen záměr na směnu pozemků v k.ú. Tupesy u Přelouče mezi městem Přelouč a paní H. Š.

104/ 23  Usnesení rady města č. 101/47 ze dne 26. 2. 2018 (Rozhodnutí, že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel Setertix Group s.r.o., Za Pasáží 1609, 530 02  Pardubice, IČO: 28831438, s nabídkovou cenou 5 772 304,47 Kč bez DPH).     

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 27. 3. 2018
Poslední aktualizace: 27. 3. 2018 12:41
Autor: