Obsah

Usnesení 102. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 102. schůze rady města 1konané dne 12. 3. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

102. schůze rady města konané dne 12. 3. 2018

 

Rada města Přelouče :  

          

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

102/  1 Zprávu o přehledu produkce domovního odpadu v roce 2017.

102/  2 Výsledky inventarizačních prací k 31. 12. 2017.

102/  3  Zápis z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 23. 2. 2018.

102/  4 Zápis z jednání Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 14. 2. 2018.

102/  5 Zápis z jednání Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 1. 3. 2018.

102/  6 Informace velitele JSDH o nákupu a instalaci vozidlových radiostanic.

 

 • SCHVALUJE :

 

102/  7 Uzavření nájemní smlouvy s J. N. na byt č. 6 v Přelouči od 1. 3. 2018 do 30. 6. 2018.

102/  8 Závazné ukazatele plánu příspěvkových organizací na rok 2018.

102/  9 Plán odpisů příspěvkových organizací na rok 2018.

102/ 10  Příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru stavebníka při realizaci snížení energetické náročnosti a větrání budov základní školy Smetanova ulice se společností Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, IČO: 27504514 v tomto rozsahu:

 • akce 5.1a. ZŠ Smetanova č.p. 1509 – odměna 70 000,00 Kč bez DPH
 •  akce 5.1a. ZŠ Školní č.p. 1510 – odměna 70 000,00 Kč bez DPH
 • akce 5.1b. ZŠ Smetanova č.p. 1509 větrání učeben – odměna 28 000,00 Kč bez DPH
 • akce 5.1b. ZŠ Školní č.p. 1510 větrání učeben – odměna 28 000,00 Kč bez DPH.

102/ 11 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 189/3, p.č. 1780/3, p.č. 1780/4, p.č. 1851/1, p.č. 1988, vše v k.ú. Přelouč.

102/ 12  Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Mělice.

102/ 13  Záměr na prodej částí pozemků p.č. 31/1, p.č. 27/1 a p.č. 25/1 v k.ú. Přelouč, o celkové výměře cca 120 m2, za cenu minimálně 260,00 Kč/m2.

102/ 14  Záměr na darování pozemku st.p.č. 89 o výměře 39 m2 v k.ú. Klenovka manželům M. a E. P., bytem Pardubice.

102/ 15  Dodatek č. 2 smlouvy o nájmu části střechy na budově č.p. 494 v Přelouči, uzavřené dne 9. 3. 2006 mezi městem Přelouč a společností KonekTel, a.s. tímto dodatkem se zvyšuje nájemné o roční míru inflace za rok 2017 vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

102/ 16 Smlouvu o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČ 471 16 901, uzavíranou na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby na akci „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,668)“ v Přelouči za nabídkovou cenu 333.000,00 Kč bez DPH, 402.930,00 Kč včetně 21 % DPH;

102/ 17 Smlouvu o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČ 471 16 901, uzavíranou na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby na akci „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,668 – 0,723)“ v Přelouči za nabídkovou cenu 242.000,00 Kč bez DPH, 292.820,00 Kč včetně 21 % DPH; 

102/ 18  Smlouvu o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČ 471 16 901, uzavíranou na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Revitalizace Račanského rybníka (ř.km 1,115 – 1,202)“ v Přelouči za nabídkovou cenu 278.000,00 Kč bez DPH, 336.380,00 Kč včetně 21 % DPH;

102/ 19  Smlouvu o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČ 471 16 901, uzavíranou na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby na akci „Revitalizace Švarcavy (ř.km 1,330 – 1,725)“ v Přelouči za nabídkovou cenu 384.000,00 Kč bez DPH, 464.640,00 Kč včetně 21 % DPH.

102/ 20   Veřejnoprávní smlouvu č. D11/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Laxusem z.ú. Nymburk ve výši 10 000,00 Kč na výdaje související s poskytováním terénních služeb na katastru města.

102/ 21  Veřejnoprávní smlouvu č. D12/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Hasičským sborem ČHJ v Přelouči ve výši 25 000,00 Kč na pořádání soustředění mladých hasičů ZDERAZ, doprava na soutěže, vodné a stočné.

102/ 22 Veřejnoprávní smlouvu č. D13/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Sborem dobrovolných hasičů Mělice ve výši 15 000,00 Kč na činnost SDH, dopravu na soutěže a výstavy, na ceny a odměny pro soutěžící, propagaci a pojištění hasičského auta.

102/ 23  Veřejnoprávní smlouvu č. D14/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Volantem, o.p.s.Přelouč ve výši 25 000,00 Kč na nájemné užívaných prostor.

102/ 24  Veřejnoprávní smlouvu č. D15/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Klubem aktivní senior Přelouč z.s. ve výši 8 000,00 Kč na dopravu na akce, vstupné a poplatky za průvodcovské služby, materiál na rukodělné práce.

102/ 25  Veřejnoprávní smlouvu č. D16/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Klubem českých turistů Přelouč ve výši 10 000,00 Kč na výdaje související s činností organizace – na energie.

102/ 26  Veřejnoprávní smlouvu č. D17/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Péčí o duševní zdraví, z.s. Pardubice ve výši 10 000,00 Kč na podporu celoročního provozu – sociálních služeb duševně nemocným spoluobčanům.

102/ 27   Veřejnoprávní smlouvu č. D18/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Auto-Moto veteráni spolek Přelouč ve výši 5 000,00 Kč na nákup cen pro účastníky 11. ročníku Rallye Železné hory.

102/ 28   Veřejnoprávní smlouvu č. D19/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a FC Mazáci Přelouč z.s. ve výši 10 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, nákup sportovního vybavení a výdaje související s pořádáním velikonočního turnaje dne 30. 3. 2018 v Přelouči.

102/ 29   Veřejnoprávní smlouvu č. D20/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Potravinovou bankou Pardubice, z.s. ve výši 5 000, 00 Kč na potravinové balíčky a náklady na dopravu.

102/ 30   Veřejnoprávní smlouvu č. D21/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Českým svazem chovatelů, z.o. Přelouč ve výši 8 000,00 Kč na nákup cen (poháry, medaile, diplomy) a startovné v králičím hopu.

102/ 31   Nákup a instalaci nových vozidlových radiostanic z rozpočtu JSDH na rok 2018.

102/ 32   Výplatu odměn členům komise Sboru pro občanské záležitosti a Komise pro rozvoj města za jejich práci v roce 2017 dle předložených návrhů.

102/ 33  Smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů uzavřenou mezi městem Přelouč a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem za účelem společného postupu při nákupu zemního plynu a elektřiny pro rok 2019 na Českomoravské komoditní burze Kladno, náměstí Sítná 3127, 272 01 Kladno, IČO: 49546392.

102/ 34   Návrh programu XXI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

          

 • SOUHLASÍ :

 

102/ 35   S požadavkem příspěvkové organizace Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, použít fond investic na opravy obložení chodeb základní školy ve výši 100 000,00 Kč.

102/ 36  S nákupem zemního plynu a elektřiny na rok 2019 pro město Přelouč a jeho příspěvkové organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno, náměstí Sítná 3127, 272 01 Kladno, IČO: 49546392.

 

 • DOPORUČUJE :

 

102/ 37  Zastupitelstvu města vzít na vědomí dražební vyhlášku o elektronické dražbě sp. zn. 194/ EXD 1/17-5 pozemku p.č. 1932/6 o výměře 284 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přelouč.

102/ 38  Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s účastí města Přelouč v dražbě pozemku p.č. 1932/6 o výměře 284 m2, zapsaného na LV 2180 pro k.ú. a obec Přelouč u katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice. Pozemek bude dražen dne 4.4.2018, nejnižší podání je stanoveno ve výši 128 667,00 Kč se stanovením dražební jistoty 20 100,00 Kč, která je splatná před zahájením dražby, výše minimálních příhozů je stanovena na 2 000,00 Kč.

102/ 39 Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s nabytím pozemku p.č. 1932/6 o výměře 284 m2 v k.ú. Přelouč v dražbě.

102/ 40   Zastupitelstvu města stanovit maximální možnou částku, která bude v elektronické dražbě sp. Zn. 194 EXD 1/17-5 nabídnuta za pozemek p.č. 1932/6 o výměře 284 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přelouč, ve výši 193 000,00 Kč.

102/ 41   Zastupitelstvu města pověřit Ing. Ivana Hývla, zástupce vedoucího oddělení informatiky města Přelouč, zastupováním města Přelouč při dražbě pozemku p.č. 1932/6 o výměře 284 m2, zapsaného na LV 2180 pro k.ú. a obec Přelouč u katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice.

102/ 42  Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 905/28, odděleného z pozemku p.č. 905/12 v k.ú. Přelouč na základě geometrického plánu č. 2320-290/2017, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města.

102/ 43   Zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí půjčky uzavřené dne 29. 6. 2016 mezi městem a Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Dodatek č. 1 zavazuje společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. vrátit poskytnutou půjčku nejdéle do 31. 12. 2020 pokud nebude možné z rozhodnutí valné hromady společnosti realizovat peněžní vklad.

 

 • VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

102/ 44   Na pronájem části střechy budovy č.p. 845 v Kladenské ulici v Přelouči společnosti Tlapnet s.r.o., IČO: 27174824, za účelem umístění anténního stožáru veřejné internetové sítě, za roční nájemné 6 000,00 Kč plus DPH.  

 

 • ROZHODUJE :

 

102/ 45  Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč – větrání učeben“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel TERMOMONT s.r.o., Václavské náměstí 823/33, 110 00 Praha 1, IČO: 45538875, s nabídkou cenou 1 652 940,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

102/ 46 Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč – větrání učeben“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel TERMOMONT s.r.o., Václavské náměstí 823/33, 110 00 Praha 1, IČO: 45538875, s nabídkou cenou 2 222 556,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

          

 • UKLÁDÁ :

 

102/ 47  Tajemnici městského úřadu zajistit zpracování nové projektové dokumentace k realizaci nového dopravního značení v ulici K. Čapka dle závěru společného jednání Bezpečnostní a dopravní komise a Rady města Přelouče ze dne 7. 3. 2018.

102/ 48  Tajemnici městského úřadu zajistit zpracování návrhu dopravního řešení části města mezi ulicemi Kladenská, Pardubická, K. Čapka a Studentská.

 

 • NEDOPORUČUJE :

 

102/ 49 Zastupitelstvu města schválit záměr na směnu pozemků, uvedených v předložené správě, ve vlastnictví manželů Mgr. P. Č. a L. Č., bytem Lázně Bohdaneč, pana Mgr. P. Č., bytem Lázně Bohdaneč pana J. Č., bytem Přelouč, za pozemky ve vlastnictví města za účelem realizace labské cyklostezky v úseku Pardubice – Týnec nad Labem.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 14. 3. 2018
Poslední aktualizace: 14. 3. 2018 15:42
Autor: