Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 65. schůze rady města

Usnesení 65. schůze rady města

konané dne 9. 1. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

65. schůze rady města konané dne 9. 1. 2017

 

Rada města Přelouče :  

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

65/  1   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 12. 12. 2016.

65/  2   Zápis ze schůze Osadního výboru Mělice ze dne 7. 1. 2017.

65/  3   Písemné sdělení ředitelek ZŠ Smetanova a ZŠ Masarykovo náměstí ze dne 19. 12. 2016, kterým paní ředitelky vyjadřují obavy ze situace vzniklé po spuštění projektu EPC ve školách.

65/  4   Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 23. 11. 2016.

65/  5   Výzvu Svazu měst a obcí ČR na příspěvek ve výši 1,-Kč za každého občana na pořízení varhan do svatovítské katedrály.

 

 • PROHLAŠUJE :

 

65/  6   Že je ve veřejném zájmu i v příštích letech provozovat a dotovat provoz městské autobusové dopravy v Přelouči (po r. 2017).

 

 • SCHVALUJE :

 

65/  7   Nový ceník městské autobusové dopravy v Přelouči platný od 1. 3. 2017.

65/ 8   Dodatek č. 1/2017 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu uzavřené mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

65/  9   Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1969, p.č. 2197 a p.č. 61/3, vše v k.ú. Přelouč.

65/10   Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1791/2, 1791/16, p.č. 1932/1 a p.č. 1932/3, vše v k. ú. Přelouč.

65/11   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 749/3 v k.ú. Přelouč.

65/12 Smlouvu o podmínkách provedení stavby uzavřenou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč umožňující městu Přelouč realizovat na pozemku p.č. 1817/1 v k.ú. Přelouč stavbu „Chodníky podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč“.

65/13  Příkazní smlouvu uzavíranou s meetplace financial s.r.o., Jaromírova 531/9, Nusle, 128 00 Praha 2, IČ: 04211952 na zpracování zadávací dokumentace a organizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby „Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“ za cenu kalkulovanou ve Studii proveditelnosti projektu 139.150 Kč včetně DPH.

65/14   Termíny konání schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v roce 2017 následovně:

 • schůze rady města: 23. 1., 6. 2., 27. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 2. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6.,19. 6., 10. 7., 31. 7., 21. 8., 4. 9., 25. 9., 9. 10., 16. 10., 6. 11., 20. 11.,4. 12. a 11. 12. 2017,
 • zasedání zastupitelstva města: 16. 2., 20. 4., 29. 6., 14. 9., 26. 10. a 19. 12. 2017.

65/15   Uzavření Smlouvy o poskytování pečovatelské služby uzavřené podle § 40 zák. č. 108/1016 Sb., o sociálních službách, v platném znění s p. J. M., trvale bytem Přelouč, s tím, že s ohledem na akutní tíživou sociální situaci uživatele budou úhrady za poskytování pečovatelské služby realizovány zpětně, a to po vyplacení příspěvku na péči.

 

 

 • SOUHLASÍ :

 

65/16   S podnájmem bytu č. 4 v č.p. 1537 v Riegrově ul. v Přelouči nájemce P. B., trvale bytem Přelouč.

65/17   S výpůjčkou prostor RC Sluníčko v č.p. 845 v Kladenské ul. v Přelouči p. Bc. A. S.,za účelem vedení kurzů předporodní přípravy.

65/18   S tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osobu užívající byt za účelem bydlení v ubytovně Kalich, Jaselská 1754, 535 01 Přelouč p. Ing. V. M., trvale bytem Přelouč. Pro jmenovaného je bydlení v ubytovně jediným možným způsobem řešení jeho životní situace.

 

 • ODVOLÁVÁ :

 

65/19   Na vlastní žádost dnem 31. 12. 2016 z funkce člena Komise SPOZ p. Marii Novákovou a p. Marii Žáčkovou.

 

 • JMENUJE :

 

65/20   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Oprava tribuny fotbalového stadionu“ ve složení: Bc. Pavel Caha (náhradník Ing. Blanka Stradiotová), Miroslav Manžel (náhradník Ing. Iva Lehárová), Hana Mencová (náhradník Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph. D. ( náhradník Václav Nekvapil).

65/21   Dnem 1. 1. 2017 členem Komise SPOZ p. Bc. Danu Bystrianskou a p. Miloslavu Matoušovou.

 

 • DELEGUJE :

 

65/22   Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek  v zadávacím řízení veřejné zakázky „Oprava tribuny fotbalového stadionu“ p. Ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).

 

 • POVĚŘUJE :

 

65/23   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Oprava tribuny fotbalového stadionu“ otevíráním obálek s nabídkami uchazečů, posouzením kvalifikace uchazečů a schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

 • UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

65/24   Z obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství pro SRPŠ při Gymnáziu a Střední odborné škole Přelouč za účelem konání maturitního plesu v Sokolovně v Přelouči dne 26. 2. 2017 v době od 02.00 do 04.00 hodin.

 

 

 • NESOUHLASÍ :

 

65/25   S tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osobu užívající byt za účelem bydlení v ubytovně Kalich, Jaselská 1754, 535 01 Přelouč p. J. Z., trvale bytem Chvaletice. Orgánu samosprávy nesmí být o posuzované osobě poskytnuty bližší informace o jejích sociálních poměrech. Posuzovaná osoba není občanem města Přelouče a orgán samosprávy není proto schopen objektivně posoudit oprávněnost výplaty doplatku na bydlení.

 

 

 • UKLÁDÁ :

 

65/26   Předsedům Komise místní samosprávy Štěpánov a Tupesy předložit nejpozději do 28. 2. 2017 zprávu o činnosti komise za rok 2016, která bude zveřejněna jako součást výroční Zprávy o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2016.

65/27   Tajemnici MěÚ vypsat výběrové řízení na provozovatele městské autobusové dopravy Přelouč s přihlédnutím k faktu, že v roce 2017 končí smlouva se současným provozovatelem MAD v Přelouči.

 

 • ŽÁDÁ :

 

65/28   Předsedy osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka předložit nejpozději do 28. 2. 2017 zprávu o činnosti výboru za rok 2016, která bude zveřejněna jako součást výroční Zprávy o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2016.

65/29   Předsedy komisí a výborů o předložení písemného návrhu (vlastnoručně podepsaného) na výši odměny pro jednotlivé členy řízené komise/výboru v rámci stanoveného limitu za jejich práci v komisi/výboru v roce 2016 a to v termínu do 6. 2. 2017:

 • Komise SPOZ, předseda Jaroslav Jarolím, limit odměn k rozdělení 21.600 Kč (9 členů),
 • Komise přestupková, předsedkyně Marie Pálová, limit odměn k rozdělení 9.600 Kč (4 členové),
 • Komise školská a kulturní, předseda Miroslav Nedbal, limit k rozdělení 9.600 Kč (8 členů),
 • Komise sportovní, předseda Ing. Pavel Hrdý, limit k rozdělení 7.200 Kč (6 členů),
 • Komise bezpečnostní a dopravní, předseda Mgr. Petr Veselý, limit k rozdělení 12.000 Kč (10 členů),
 • Komise pro rozvoj města, předseda Mgr. Lubor Pacák, limit k rozdělení 8.400 Kč (7 členů),
 • Komise sociálně zdravotní, předsedkyně Mgr. Anna Kulakovská, limit k rozdělení 8.400 Kč (7 členů),
 • Komise řídící a monitorovací pro realizaci Strategického plánu města, předsedkyně Ing. Et Mgr. Zdeňka Kumstýřová, limit k rozdělení 8.400 Kč (7 členů),
 • Komise místní samosprávy Štěpánov, předsedkyně Ludmila Turynová, limit k rozdělení 6.000 Kč (5 členů),
 • Komise místní samosprávy Tupesy, předseda Petr Šurkala, limit k rozdělení 4.800 Kč (4 členové),
 • Finanční výbor, předseda Ing. Martin Moravec, Ph.D., limit k rozdělení 7.200 Kč (6 členů),
 • Kontrolní výbor, předseda Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D., limit k rozdělení 7.200 Kč (6 členů),
 • Majetkový výbor, předseda Daniel Reichmann, limit k rozdělení 7.200 Kč (6 členů),
 • Osadní výbor Lohenice, předseda Zbyněk Štolpa, limit k rozdělení 7.200 Kč (6 členů),
 • Osadní výbor Mělice, předseda Aleš Kouba, limit k rozdělení 7.200 Kč (6 členů),
 • Osadní výbor Klenovka, předseda Michal Vachek, limit k rozdělení 7.200 Kč (6 členů).

 

 • ZAMÍTÁ :

 

65/30   Žádost p. F. W., Tupesy  o snížení kupní ceny pozemků p.č. 121/2, 121/6 a 122/7 v k.ú. Tupesy u Přelouče.

65/31   Žádost p. J. K., bytem Břehy, o 50% spoluúčast města Přelouč na nákladech souvisejících se stavbou plotu mezi pozemky p.č. 312/3 a p.č. 317/2, oba v k. ú. Přelouč.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 10. 1. 2017 12:53
Datum poslední aktualizace: 17. 11. 2017 23:01
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi