Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 59. schůze rady města

Usnesení 59. schůze rady města

konané dne 10. 10. 2016

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

59. schůze rady města konané dne 10. 10. 2016

 

Rada města Přelouče :  

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

59/  1   Žádost Společenství vlastníků pro dům č.p. 1381  Tůmy Přeloučského, Přelouč, IČ: 28859600 o odkoupení městských pozemků v okolí domu č.p. 1381.

59/  2   Situační návrh řešení rekonstrukce chodníků v Pardubické ulici v Přelouči v úseku mezi Sokolovským náměstím a křižovatkou s ulicí Karla Čapka s uvažovanou realizací za pomoci finanční dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, z prostředků na podporu dopravy a cyklodopravy.

59/  3   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 5. 10. 2016.

59/  4   Vyřízení požadavku (dotazu) zastupitele p. Mgr. Vrágy vzneseného na zasedání zastupitelstva města dne 15. 9. 2016.

59/  5   Informaci místostarosty o jednání se členy výboru Fotbalového klubu Přelouč.

 

  • SCHVALUJE :

 

59/  6   Změnu č. 2 závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace na rok 2016. 

59/  7   Plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a místních částech na zimní období 2016 – 2017 jako opatření města Přelouče v samostatné působnosti.

59/  8   Záměr na prodej části pozemku p.č. 311/4 v k. ú. Přelouč vlastníkům pozemků p.č. 311/9 a p.č.st. 651 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně dle znaleckého posudku.

59/  9   Smlouvu o dílo se společností DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice, IČ: 01873687, uzavíranou na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na výstavbu chodníků podél silnice I/2 v místní části Lhota za nabídkovou cenu 106.100 Kč bez DPH, 128.381 Kč včetně 21% DPH.

59/10   Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově č.p. 54 ve Zborovské ulici v Přelouči uzavřené dne 27. 6. 2011 mezi městem Přelouč a Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Přelouč.

59/11   Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1851/1, p.č. 1988, p.č. 1780/3 a p.č. 1780/4, vše v k. ú. Přelouč.

59/12   Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na rekonstrukci kuchyně, prádelny a spojovací chodby v Mateřské škole Kladenská č.p. 1332 v Přelouči uzavřené se společností STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o., Chrudimská 1661,  535 01 Přelouč, IČ: 47473053, kterým se sjednaná cena díla upravuje o částku 313.141,43 Kč bez DPH, 378.901,13 Kč s 21% DPH po odpočtu neprováděných prací a dopočtu prací prováděných nad sjednaný rozsah díla.

59/13   Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/16/20600 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

59/14   Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – I. a II. etapa“ se zhotovitelem AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, IČ: 25148117, s posunutím termínu ukončení realizace na 15. 10. 2016.

59/15   Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se společností VDI PROJEKT s.r.o., Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6, IČ: 28860080, kterým se sjednaný termín pro vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v Pardubické ulici v Přelouči prodlužuje do 30. 11. 2016.

 

  • SOUHLASÍ :

 

59/16   S podáním žádosti o podporu do výzvy IROP č. 68 „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy II“ na výstavbu chodníků a veřejného osvětlení podél silnice I/2 v místní části Lhota s plánovaným vyhlášením 12/2016 a podáváním žádostí od 01/2017 do 04/2017.

59/17   S vypracováním projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na výstavbu chodníků podél silnice I/2 v místní části Lhota v souladu s cenovou nabídkou č. 054/2016 společnosti DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice, IČ: 01873687, za nabídkovou cenu 106.100 Kč bez DPH, 128.381 Kč včetně 21% DPH.

59/18  S tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osobu užívající byt za účelem bydlení v ubytovně JOVA, Dukelské náměstí 1513, 535 01 Přelouč p. I. H., trvale bytem Přelouč. Pro jmenovanou je bydlení v ubytovně jediným možným způsobem řešení její životní situace.

59/19   S tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osoby užívající byt za účelem bydlení v ubytovně JOVA, Dukelské náměstí 1513, 535 01 Přelouč nezl. L. H.,  a M. G., oba trvale bytem Přelouč. Pro jmenované je bydlení v ubytovně jediným možným způsobem řešení jejich životní situace.

 

  • ROZHODUJE :

 

59/20   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 5.000 Kč Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. na pohonné hmoty do služebních automobilů při zajištění péče o přeloučské děti.

 

  • JMENUJE :

 

59/21   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Labe a drobné vodní toky ve správním obvodu města Přelouč“ ve složení: Bc. Pavel Caha (náhradník Miroslav Manžel), Mgr. Jan Feranec (náhradník Ing. Helena Klápová), Ing. Luboš Minařík (náhradník Lubomír Novotný), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

 

  • DELEGUJE :

 

59/22   Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Labe a drobné vodní toky ve správním obvodu města Přelouč“ p. Ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).

 

  • POVĚŘUJE :

 

59/23   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Labe a drobné vodní toky ve správním obvodu města Přelouč“ otevíráním obálek s nabídkami uchazečů, posouzením kvalifikace uchazečů, schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

 

  • UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

59/24   Z obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 o regulaci provozní doby pohostinských provozoven az obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství p. V. L. pro provozovnu Bistro Bar, Hradecká 153, Přelouč a to 26. 11. 2016 do 03:30 hodin ráno.

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 11. 10. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 1. 2017 5:20
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi