Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 55. schůze rady města

Usnesení 55. schůze rady města

konané dne 22. 8. 2016

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

55. schůze rady města konané dne 22. 8. 2016

 

Rada města Přelouče :

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

55/  1   Zprávu o stavu neuhrazených pohledávek ke dni 30. 6. 2016 a vymožených dlužných částkách za období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016.

55/  2   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 9. 8. 2016.

55/  3   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 9. 8. 2016.

55/  4   Že z dotace Mikroregionu Podhůří Železných hor, program „Zkvalitnění systému cyklotras“, bude provedena oprava cyklotrasy č. 2 Labská v úseku Lohenice – Břehy – Buňkov, k. ú. Lohenice u Přelouče, s povinnou finanční spoluúčastí Města Přelouč ve výši cca 50.000 Kč (30% realizačních nákladů).

55/  5   Nabídku spol. ENVIROS, s.r.o. na „Výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem pro objekty Města Přelouč“.

55/  6   Informaci o zákonné povinnosti pro obce zpracovat plán rozvoje sportu v obci.

55/  7   Informaci předsedy FK Přelouč o finančních a organizačních problémech při zajištění činnosti oddílu v souvislosti s probíhající rekonstrukcí fotbalové tribuny.

 

 • SCHVALUJE :

 

55/  8   Uzavření nájemní smlouvy s p. Z. F. na byt v Přelouči na dobu určitou od 1. 8. 2016 do 30. 11. 2016.

55/  9   Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci domovních kanalizačních přípojek, napojení dešťových svodů a uličních vpustí ve Zborovské ulici v Přelouči se společností Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 60113111, za nabídkovou cenu 48.900 Kč bez DPH, 59.169 Kč vč. DPH.

55/10   Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci Zborovské a Tomášovy ulice v Přelouči včetně veřejného osvětlení a výstavby metropolitní sítě se společností VDI PROJEKT s.r.o., Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6, IČ: 28860080, za nabídkovou cenu 126.800 Kč bez DPH, 153.428 Kč vč. DPH.

55/11   V souladu se svou kompetencí rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města na rok 2016 ve výdajové části V5 – správa majetku, investice přesunem finančních prostředků:

 • z ORG 5 377 09 – č.p. 50 Masarykovo nám. – klimatizace v suterénu částku 20.000 Kč na ORG 5 203 01 – veřejné osvětlení – projekty (Vrchlického ul., za poštou, 9 rodinných domů Lohenice),
 • z ORG 5 737 02 – rozšíření stanovišť na separovaný odpad částku 60.000 Kč na ORG 5 202 44 – cyklostezka Přelouč – Lhota - výkup pozemků.

55/12   Záměr na darování pozemků p.č. 3/2 o výměře 75 m2 a p.č. 271 o výměře 4 m2 v k.ú. Mělice manželům K. a M. Ch., bytem Přelouč.

55/13   Záměr na navýšení počtu nájemců prostoru sloužícího k podnikání v č.p. 1340 v Přelouči, vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 15. 12. 2015, o nové nájemce p. Miluši Miláčkovou, bytem Třemošnice, IČ: 64245926 a p. Janu Lejhancovou, bytem Lázně Bohdaneč, IČ: 69169926.

55/14   Smlouvu o zřízení služebnosti, uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 394/20 a p.č. 396/39 v k. ú. Přelouč.

55/15   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a o právu provést stavbu uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč.

55/16   Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč, Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a RWE GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 396/38 v k. ú. Přelouč.

55/17   Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností KASI, spol. s r.o., na zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni k pozemku p.č. 491/13 v k. ú. Přelouč.

55/18   Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi Ing. J. a O. J., bytem Praha 4, na zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni k pozemkům p.č. 226/1 a p.č. 149/1 v k. ú. Klenovka.

55/19   Návštěvní řád veřejného dětského hřiště U Rybníčka se stanovením návštěvní doby od 6.00 do 21.00 hodin s platností od 1. 9. 2016.

55/20   Příkazní smlouvu č. 2016-2 uzavřenou mezi městem Přelouč a Ing. Janou Holanovou, Chlumec nad Cidlinou, IČ: 03753549 na vypracování investičního záměru a povinné dokumentace pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, administraci projektu v průběhu jeho realizace a vypracování závěrečného vyhodnocení projektu „Rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy“ za cenu 47.000 Kč.

55/21   Příkazní smlouvu č. 2016-3 uzavřenou mezi městem Přelouč a Ing. Janou Holanovou Chlumec nad Cidlinou, IČ: 03753549 na vypracování žádosti o podporu včetně všech relevantních příloh, administraci v průběhu realizace a vyhotovení závěrečného hodnocení projektu „Regenerace panelového sídliště U školy – II. etapa“ za cenu 90.000 Kč.

55/22   Výjimku z vnitřní směrnice č. SM 01/2015 „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ (zakázka II. kategorie, čl. 8.4) na „Výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem pro objekty v majetku města Přelouč“ se spol. ENVIROS, s.r.o., Dykova 53/10, 101 00 Praha 10, IČ: 61503240.

55/23   Příkazní smlouvu uzavřenou mezi Městem Přelouč a spol. ENVIROS, s.r.o., IČ: 61503240 na činnosti související s realizací projektu EPC v objektech města Přelouč „Výběr zhotovitele energetických služeb se zaručeným výsledkem pro objekty v majetku města Přelouč“ za cenu 304.920 Kč vč. DPH.

55/24   Nabídku společnosti Galileo Corporation s.r.o. na úpravu webových stránek města pro zobrazování aktualit z úřední desky pro mobilní aplikaci „V obraze“ za 15.000 Kč vč. DPH při zavedení, za roční náklady 3.500 Kč .

 

 • SOUHLASÍ :

 

55/25  Aby si spolek Hokejbalový klub Jestřábi Přelouč zřídil sídlo v objektu č.p. 1732, stojící na pozemku p.č.st. 2929  v ul. Sportovní v Přelouči.

 

 • UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

55/26   Z obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství p. J. H., dne 4. 9. 2016 od 00.00 do 02.00 hodin a dne 11. 9. 2016 od 00.00 do 02.00 hodin za účelem konání hudebních produkcí v areálu Břízky Lohenice.

 

 • DOPORUČUJE :

 

55/27  Zastupitelstvu města souhlasit s odpisem pohledávky vzniklé nezaplacením poplatku z prodlení nákladů soudního řízení spojené s užíváním bytu v ul. Za Fontánou 433 v Přelouči ve výši 39.818 Kč dlužník G. R., zemř. 2014.

55/28   Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 1297/38 a p.č. 1297/40 v k.ú. Přelouč z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Přelouč.

55/29   Zastupitelstvu města schválit smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavřenou mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč na převod pozemků p.č. 1297/38 a p.č. 1297/40 v k.ú. Přelouč.

55/30   Zastupitelstvu města souhlasit s udělením ceny „Osobnost města Přelouče“ Miloši Stantejskému in memoriam.

55/31   Zastupitelstvu města uložit starostce předložit na zasedání zastupitelstva města dne 3. 11. 2016 grafický návrh a cenovou kalkulaci na realizaci památníku Miloši Stantejskému na pozemku p.č. 928/19 v k.ú. Přelouč.

55/32   Zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtového opatření č. 6 rozpočtu města pro rok 2016 výdaj ve výši 50.000 Kč jako finanční spoluúčast města na realizaci akce „Oprava cyklotrasy č. 2 Labská v úseku Lohenice – Břehy – Buňkov“ hrazené z dotace MPŽH „Zkvalitnění systému cyklotras“.

 

 • ZAMÍTÁ :

 

55/33   Požadavek Komise místní samosprávy Štěpánov na osazení dopravního značení „zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t“ na účelovou komunikaci u č.p. 46 z důvodu neexistence reálných důvodů pro umístění této zákazové značky.

55/34 Požadavek Komise místní samosprávy Štěpánov na provedení rekonstrukce chodníků u místní komunikace z těchto důvodů:

 • chodníky v této části jsou v lepším technickém stavu než chodníky v jiných částech města,
 • chodníky ve Štěpánově budou rekonstruovány až po dokončení výstavby splaškové kanalizace v obci.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 23. 8. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 1. 2017 5:50
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
zataženo 22 °C 13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C
úterý 18. 6. zataženo 29/15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi