Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 54. schůze rady města

Usnesení 54. schůze rady města

konané dne 1. 8. 2016

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

54. schůze rady města konané dne 1. 8. 2016

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

54/  1   Dokument Analýza proveditelnosti EPC ve vybraných objektech v majetku města Přelouč.

54/  2   Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise ze dne 25. 7. 2016.

54/  3   Zápis ze schůze Komise bezpečnostní a dopravní ze dne 22. 6. 2016.

54/  4   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 19. 7. 2016.

54/  5   Výsledek ankety o řešení dopravní obslužnosti v nové zástavbě v lokalitě Na Obci.

 

 1. ROZHODUJE :

 

54/ 6   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 20.000 Kč Náboženské obci Církve československé husitské v Přelouči na rekonstrukci sborové místnosti.

54/ 7  O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 3.500 Kč Basketbalovému klubu Přelouč z.s. na pronájem sportovní haly po dobu konání Prvního basketbalového turnaje 3. 9. 2016.

 

 1. SCHVALUJE :

 

54/  8   Záměr prodat ojetý vůz Škoda Fabia, SPZ: 1E3 7453,  v majetku města Přelouče autobazaru, který nabídne nejvyšší cenu a tato cena nesmí být nižší než cena stanovená znaleckým posudkem.

54/  9   Realizaci projektu EPC na základě Analýzy proveditelnosti EPC ve vybraných objektech v majetku města Přelouč.

54/10   Příkazní smlouvu uzavíranou se společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161, na vypracování žádosti o poskytnutí příspěvku pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace z rozpočtu SFDI pro rok 2017 na rekonstrukci chodníku v Kladenské ulici mezi ulicemi Smetanova a Školní podél areálu mateřské školy za částku 24.000 Kč bez DPH a na případnou administraci poskytnutého příspěvku za částku 8.000 Kč bez DPH.

54/11   Smlouvu o dílo se společností VDI PROJEKT s.r.o., Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6, IČ: 28860080, uzavíranou pro vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v Pardubické ulici v Přelouči, za nabídkovou cenu 196.000 Kč bez DPH, 237.160 Kč včetně 21% DPH.

54/12   Záměr na prodej pozemku p.č. 1417/141 o výměře 43 m2, odděleného z pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč, manželům Z. a D. P., bytem Přelouč, za cenu minimálně 10.750 Kč.

54/13   Záměr na darování pozemku p.č. 1448/23 o výměře 37 m2 v k. ú. Přelouč manželům Ing. J. a D. Č., bytem Přelouč.

54/14   Dodatek č. 2 smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřené dne 4. 3. 2014 mezi městem Přelouč a společností Hanel, spol. s r.o., kterým se upravuje výše záloh na energie.

54/15   Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 871/2 v k. ú. Přelouč ve prospěch města z důvodu uložení rozvodů veřejného osvětlení.

54/16   Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1794/6, p.č. 2192/9, p.č. 2194/5 a p.č. 2194/6, vše v k.ú. Přelouč.

54/17   V souladu se svou kompetencí rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2016 ve výdajové části V5 – správa majetku, investice přesunem finančních prostředků:

 1. z ORG 5 202 00 – místní komunikace částku 300.000 Kč na ORG 5 316 15 – MŠ Kladenská č.p. 1332 – rekonstrukce kuchyně a spojovací chodby,

 2. z ORG 5 208 00 – č.p. 27 Masarykovo nám. – projekt na komunitní centrum částku 470.000 Kč na ORG 5 218 51 – projektové dokumentace na opravy (chodníky, parkoviště),

 3. z ORG 5 216 00 – č.p. 1771 Choceňská ul. (TS) – opravy budovy částku 100.000 Kč na ORG 5 202 74 – projekt regenerace panelového sídliště – ul. Jižní,

 4. z ORG 5 712 06 – projekty na zateplení městských objektů (školy, pečovatelská služba) částku 90.000 Kč na ORG 5 218 54 – projektové dokumentace na opravy, studie (zařízení pro hasiče),

 5. z ORG 5 712 09 – č.p. 44 – Občanská záložna – ochrana krovu částku 70.000 Kč na ORG 5 262 03 – č.p. 433 – ul. Za Fontánou – přeložka plynovodní přípojky.

54/18   Uzavření nájemní smlouvy s p. E. N. na byt č. 13 v  Přelouči na dobu určitou od 1. 8. 2016 do 31. 1. 2017.

54/19   Smlouvu č. 440/2016 uzavíranou mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 a městem Přelouč o poskytnutí finanční prostředků ve výši 3.794.000 Kč z rozpočtu fondu na akci „Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov“ – ISPROFOND 5537510136.

54/20   Smlouvu o dílo na zajištění projekční a inženýrské činnosti pro stavební úpravy Hasičského domu ve Zborovské ulici č.p. 54 v Přelouči v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region se společností CETTUS a.s., Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice, IČ: 15049531, za nabídkovou cenu 75.850 Kč bez DPH, 91.779 Kč včetně DPH.

54/21   Výplatu mimořádné odměny vedoucí Městské knihovny Přelouč v souvislosti s odchodem do starobního důchodu dle předloženého návrhu.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

54/22   S uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 4 v Přelouči s p. I. V., a p. J. Jelínkem, na dobu určitou od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016.

54/23   S podáním žádosti o podporu do výzvy IROP č. 70 „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy II“ na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v Pardubické ulici v Přelouči s plánovaným vyhlášením 12/2016 a podáváním žádostí od 01/2017 do 04/2017.

54/24   S vypracováním projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v Pardubické ulici v Přelouči v souladu s cenovou nabídkou č. 33/16 společnosti VDI PROJEKT s.r.o., Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6, IČ: 28860080, za nabídkovou cenu 237.160 Kč vč. DPH.

54/25   S tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osobu užívající byt za účelem bydlení v ubytovně Kalich, Přelouč p. R.L., trvale bytem Přelouč. Pro jmenovaného je bydlení v ubytovně jediným možným způsobem řešení jeho životní situace.

54/26   S vypracováním projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení a výstavbu metropolitní sítě ve Zborovské a Tomášově ulici v Přelouči v souladu s cenovou nabídkou č. 48/16 společnosti VDI PROJEKT s.r.o., Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6, IČ: 28860080, za nabídkovou cenu 153.628 Kč včetně DPH.

 

 1. DOPORUČUJE :  

 

54/27  Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 907/19 o výměře 205 m2 v k. ú. Přelouč z vlastnictví p. F. M., bytem Přelouč za cenu 51.250 Kč.

54/28   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/56 uzavřenou mezi p. F. M., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení p.č. 907/19 v k.ú. Přelouč.

54/29   Nabídnout pro řešení užívání pozemků p.č. 882/1, p.č. 882/5 a p.č. 1103 v k.ú. Přelouč, které jsou oplocené a užívané vlastníky bytů v domě č.p. 953 a 954 v ul. Karla Čapka v Přelouči:

 1. prodej těchto pozemků současným uživatelům za cenu dle znaleckého posudku,

 2. dlouhodobý pronájem současným uživatelům za 20,-Kč/m2/rok

s tím, že bude řešeno jednotně jednou z uvedených variant.

 

 1. RUŠÍ :  

 

54/30   Usnesení rady města č. 46/9 ze dne 11. 4. 2016 (schválení záměru na prodej části p.p.č. 1417/8 v k. ú. Přelouč manželům Z.a D. P.).

 

 1. UKLÁDÁ :

 

54/31   Bezpečnostní a dopravní komisi posoudit umístění zrcadla v ul. Palackého.

54/32   Tajemnici MěÚ Ing. Ivaně Lejhancové zajistit realizaci navrženého dopravního značení v ul. Karla Čapka a Smetanova dle bodu 3) zápisu bezpečnostní a dopravní komise.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 2. 8. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 1. 2017 6:06
Autor: Petr Vlček

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
zataženo 22 °C 13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C
úterý 18. 6. zataženo 29/15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi