Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 51. schůze rady města

Usnesení 51. schůze rady města

konané dne 13. 6. 2016

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

51. schůze rady města konané dne 13. 6. 2016

 

Rada města Přelouče :

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

51/  1   Splnění úkolu rady města č. 49/29 ze dne 16. 5. 2016 (zjištění podmínek pro vyvlastnění  pozemků pro cyklostezku do Lhoty).

51/  2   Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 16. 5. 2016.

51/  3   Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 28. 5. 2016.

51/  4   Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 29. 5. 2016.

 

 • ROZHODUJE :

 

51/  5   Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč – I. etapa“ podal uchazeč :

 • COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČ: 26177005

nabídková cena bez DPH: 6.450.000 Kč,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč :

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818

nabídková cena bez DPH: 6.474.970 Kč,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč :

NOVOSTAV KOMUNIKACE, a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28812875

nabídková cena bez DPH: 6.503.050 Kč,

 • ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč :

HALKO stavební společnost, s.r.o., Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín 2, IČ: 43090150

nabídková cena bez DPH: 6.692.000 Kč,

 • v pátém pořadí se umístil uchazeč :

MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807

nabídková cena bez DPH: 6.692.121 Kč,

 • v šestém pořadí se umístil uchazeč :

M-Silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868

nabídková cena bez DPH: 6.906.727 Kč.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

51/  6   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 5.000  Kč pro ZeHa studio s.r.o., Pardubice na výdaje související s pořádáním akce Classic Enduro Přelouč ve dnech 15. 7. – 17. 7. 2016 (ceny pro vítěze, grafiku a propagaci).

 

 • SCHVALUJE :

 

51/  7   Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 410/43 v k. ú. Lohenice u Přelouče.

51/  8  Záměr na propachtování dále uvedených pozemků společnosti AGRO ZIPAL s.r.o., IČ: 2594869: část p.č. 241/17 o výměře 231 m2, část p.č. 571 o výměře 736 m2, část p.č. 593/8 o výměře 30 m2, vše v k. ú. Lhota pod Přeloučí, za pachtovné ve výši minimálně 2.910 Kč/ha/rok, část p.č. 316/1 o výměře 1.073 m2, část p.č. 562 o výměře 69 m2, část p.č. 916/104 o výměře 70 m2, část p.č. 917/13 o výměře 36 m2, část podílu p.č. 930/1 o výměře 573 m2, část p.č. 930/7 o výměře 16 m2, část p.č. 1107/5 o výměře 80 m2, část p.č. 1264/9 o výměře 56 m2, část p.č. 1300/1 o výměře 119 m2, část p.č. 1417/92 o  výměře 27 m2, část p.č. 1829 o výměře 281 m2, část p.č. 1830 o výměře 904 m2, část p.č. 1837/1 o výměře 303 m2, část p.č. 1840/2 o výměře 248 m2, část p.č. 1840/3 o výměře 18 m2, část p.č. 1850/1 o výměře 38 m2, část p.č. 1864/28 o výměře 12 m2, vše v k. ú. Přelouč za pachtovné ve výši minimálně 3.546 Kč/ha/rok, část p.č. 45/23 o výměře 21 m2, část podílu p.č. 93/9 o výměře 56 m2, část podílu p.č. 99/5 o výměře 11 m2, část podílu p.č. 99/6 o výměře 15 m2, část p.č. 293/1 o výměře 1.339 m2, část p.č. 305 o výměře 744 m2, vše v k. ú. Škudly, za pachtovné ve výši minimálně 2.277 Kč/ha/rok.

51/  9   Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 14168233 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Městského kina, Přelouč“.

51/10   Dodatek č. 2 k Dohodě o narovnání uzavřené se společností AGRO ZIPAL s.r.o., IČ: 25948695, se sídlem B. V. Kunětické 2569, Pardubice, ohledně vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků ve vlastnictví města ve výši 3.016 Kč.

51/11   Výpověď Smlouvy o servisní činnosti č. 1/2014 na údržbu dieselagregátu umístěného v budově Městského úřadu uzavřenou mezi Městem Přelouč a firmou BUNAT CZ s.r.o., K Lipníku 433, 533 12  Chvaletice, IČ: 28824954.

51/12   Servisní smlouvu č. E244N/2016 na údržbu dieselagregátu umístěného v budově Městského úřadu Přelouč, uzavřenou mezi městem Přelouč a firmou ENLON s.r.o., Na Lysinách 457/20, 147 00 Praha 4, IČ: 62416383.

51/13   Uzavření nájemní smlouvy s p. J. M. na byt č. 6 v Přelouči na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016.

51/14   Uzavření nájemní smlouvy s p. J. V. na byt č. 5 v Přelouči na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016.

51/15   Odměny za 1. pololetí 2016 pro ředitelé škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a předloženého návrhu.

51/16   Výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu.

51/17   Návrh programu X. zasedání Zastupitelstva města Přelouč.

 

 • SOUHLASÍ :

 

51/18   S pořízením použitého nákladního vozidla – třístranný sklápěč, celkové hmotnosti do 18 t náhradou za poškozený sklápěč LIAZ 150.261 (rok výroby 1989) pro potřeby Technických služeb města Přelouče v pořizovací ceně do 500.000 Kč včetně DPH z investičního fondu organizace, dle nabídky trhu s ojetými vozidly.

51/19   S prodejem poškozeného účetně odepsaného nákladního vozidla LIAZ 150.261 – sklápěč, inv. č. 80003, za cenu dle znaleckého posudku.

51/20   S podnájmem bytu A5 v č.p. 1564 v ul. Jana Dítěte v Přelouči nájemce p. T. H., trvale bytem Přelouč, za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena městu.

 

 • UDĚLUJE :

 

51/21   Výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných  prostranství pro p. Janu Hutlovou ve dnech 3. 7. 2016 od 00.00 do 02.00 hodin a dne 31. 7. 2016 od 00.00 do 02.00 hodin za účelem konání veřejných hudebních produkcí v areálu Břízky Lohenice.

 

 • DOPORUČUJE :

 

51/22   Zastupitelstvu města  schválit zadání změny č. 1 Územního plánu Přelouč.

51/23   Zastupitelstvu města vzít na vědomí protokol z vyhodnocení požadavků, připomínek a podnětů k návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Přelouč.

51/24   Zastupitelstvu města  zapracovat do návrhu studie Městského parku v Přelouči průjezdnou komunikaci pro motorová vozidla, zachování pouze páteřních komunikací pro pěší  a dále koncept dopracovat.

51/25   Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2016.

51/26   Zastupitelstvu města schválit úplatný převod podílu 33/174 pozemku p.č. 930/1 a podílu 33/174 pozemku p.č. 930/2, oba v k.ú. Přelouč, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

51/27   Zastupitelstva města schválit odkoupení podílu 2/3 pozemku p.č. 1320/1 o výměře 4 069 m2 a podílu 1/3 na pozemcích p.č. 1321/1 o výměře 176 m2, p.č. 1321/2 o výměře 124 m2 a p.č. 2301/8 o výměře 16 m2, vše v k.ú. Přelouč z vlastnictví p. E. F., bytem Aš, za cenu 484.300 Kč.

51/28   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/39 uzavřenou mezi E. F., bytem Aš a městem Přelouč na odkoupení podílu 2/3 pozemku p.č. 1320/1 a podílu 1/3 pozemků p.č. 1321/1, p.č. 1321/2 a p.č. 2301/8, vše v k.ú. Přelouč.

51/29   Zastupitelstvu města schválit změnu č. 2 zřizovací listiny Městské knihovny Přelouč, Masarykovo náměstí 44, 535 01 Přelouč.

51/30   Zastupitelstvu města schválit smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi společností TERECO, společnost s ručením omezeným, a  městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č.st. 289/3 v k. ú. Přelouč ve prospěch města z důvodu uložení elektroměrového rozvaděče a připojovacího kabelu do zdiva budovy č.p. 863, která je součástí tohoto pozemku, pro městský kamerový dohlížecí systém na Dukelském náměstí a přilehlých komunikacích, který bude budován v rámci přestupního terminálu.

51/31   Zastupitelstvu města schválit Dohodu o narovnání majetkoprávního vztahu ke stavbě bez č.p. na pozemku st.p.č. 2733 v k. ú. Přelouč uzavřenou mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a městem Přelouč,  na základě které získá město tuto stavbu do svého vlastnictví.

51/32   Zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci k důvodům vzniku a opodstatnění prováděných víceprací při rekonstrukci tribuny fotbalového stadionu ve Sportovní ulici č.p. 776 v Přelouči uvedených v dodatku č. 2 uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem prací.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 14. 6. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 1. 2017 7:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
zataženo 22 °C 13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C
úterý 18. 6. zataženo 29/15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi