Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 50. schůze rady města

Usnesení 50. schůze rady města

konané dne 30. 5. 2016

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

50. schůze rady města konané dne 30. 5. 2016

 

Rada města Přelouče : 

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ : 

 

50/  1   Požadavek investora bytové výstavby Na Hodinářce, K2 Investiční s.r.o., na uvolnění nástupní plochy pro hasiče mezi bytovými domy č. 1 a 2.

 

 1. SCHVALUJE :

 

50/  2   Znění žaloby na určení pořadí pohledávky proti žalované 1. správcovské a konkurzní, v.o.s. ve věci dlužnice S. J..

50/  3   Uzavření nájemní smlouvy s p. M. S. na byt č. 4 v ul. Za Fontánou na dobu určitou od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017.  

50/  4   Uzavření nájemní smlouvy s p. H. T. na byt č. 9 v ul. Za Fontánou na dobu určitou od 1. 6. 2016 do 31. 8. 2016.

50/  5   Uzavření nájemní smlouvy s p. Z. F. na byt č. 10 v ul. Za Fontánou  na dobu určitou od 1. 6. 2016 do 31. 7. 2016.

50/  6   Uzavření nájemní smlouvy s p. I. B. na byt č. 3 v ul. Za Fontánou na dobu určitou od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016.

50/  7   Změnu závazného limitu prostředků na platy v příspěvkové organizaci Technické služby města Přelouče pro rok 2016 na hodnotu ve výši 7.220.000 Kč.

50/  8   Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Městská knihovna Přelouč o 27.500 Kč na částku 1.087.500 Kč.

50/  9   Podání žádosti na zápis do Rejstříku škol a školských zařízení o zřízení míst poskytovaného vzdělávání v Základní škole Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice na adrese:

535 01 Přelouč, Masarykovo náměstí 45 a 535 01 Přelouč, Masarykovo náměstí 50, jejichž činnost bude vykonávat Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice s účinností od 1. 9. 2016.

50/10   Změnu č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 23. 9. 2004 mezi městem Přelouč a Mateřskou školou Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice. Touto změnou se upravují hodnoty některých nemovitostí, které jsou předmětem výpůjčky.

50/11   Změnu č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 23. 9. 2004 mezi městem Přelouč a Domem dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice. Touto změnou se upravují hodnoty některých nemovitostí, které jsou předmětem výpůjčky.

50/12   Záměr na prodej části pozemku p.č. 1780/12 v k. ú. Přelouč o výměře cca 15 m2 p. M. Ž., bytem Přelouč, za cenu minimálně 340,- Kč/m2.

50/13   Záměr na prodej pozemku p.č.st. 2677 v k. ú. Přelouč o výměře 259 m2 Rugby clubu Přelouč za cenu minimálně 88.000 Kč.

50/14   Záměr na prodej pozemku p.č.st. 2678 v k.ú. Přelouč o výměře 156 m2 odděleného z pozemku p.č. 317/2 Tennis clubu Přelouč za cenu minimálně 53.000 Kč.

50/15   Záměr na prodej pozemku p.č.st. 1737 v k.ú. Přelouč o výměře 19 m2 p. D. H., bytem Přelouč, za cenu minimálně 6.460 Kč.

50/16   Záměr na prodej pozemků p.č. 4/30 o výměře 13 m2 a p.č. 4/31 o výměře 127 m2, oba v k.ú. Mělice, manželům P. a K. P., bytem Přelouč, za cenu minimálně 29.320 Kč.

50/17   Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov – 1. část – Chodníky a zpevněné plochy“ s firmou NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28812875, za nabídkovou cenu 4.857.899,00 Kč bez DPH.

50/18   Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov – 2. část – Veřejné osvětlení“ s firmou Mopos Communications, a.s., Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice, IČ: 26222296, za nabídkovou cenu 1.209.086,00 Kč bez DPH.

50/19   Výsledky ceny Reprezentant školy za školní rok 2015 – 2016.

50/20   Přijetí neinvestiční dotace pro Základní uměleckou školu Přelouč ve výši 15.000 Kč od Pardubického kraje z Programu podpory kulturních aktivit na realizaci akce „Polanského Přelouč“  dle smlouvy č. OŠK/16/22536.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

50/21   S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. D 03 v č.p. 1567 v ul. Jana Dítěte v Přelouči s p. P. J., bytem Přelouč, po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564-1568, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu z Ing. T. J. na p. P. J..

50/22   S uzavřenou nájemní smlouvou na byt č. C 07 v č.p. 1562 v ul. Jana Dítěte v Přelouči s p. P. V., po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu z p. D. V.

 

 1. UDĚLUJE :  

 

50/23   Pověření Mgr. Zuzaně Dvořákové, k zastupování města Přelouče v soudním sporu s insolvenčním správcem 1. správcovskou a konkurzní, v.o.s.

 

 1. ODVOLÁVÁ :  

 

50/24   Na vlastní žádost z funkce vedoucí Městské knihovny Přelouč p. Lydii Válkovou s tím, že působení ve funkci a pracovní poměr bude ukončen ke dni 31. 8. 2016 z důvodu odchodu do starobního důchodu.

 

 1. JMENUJE :

 

50/25   Ke dni 1. září 2016 do funkce ředitelky Městské knihovny Přelouč p. Ladislavu Hývlovou.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

50/26   Zastupitelstvu města po projednání závěrečného účtu souhlasit s celoročním hospodařením města Přelouč za rok 2015 bez výhrad.

50/27   Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu 1/2 pozemku p.č. 514/3 o výměře 280 m2, odděleného z pozemku p.č. 514/1 v k. ú. Lhota pod Přeloučí, z vlastnictví MUDr. J. H., bytem Praha, za cenu 24.570 Kč.

50/28   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/30 uzavřenou mezi MUDr. J. H., bytem Praha a městem Přelouč na odkoupení podílu 1/2 pozemku p.č. 514/3 v k. ú. Lhota pod Přeloučí.

50/29   Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu 1/2 pozemku p.č. 514/3 o výměře 280 m2, odděleného z pozemku p.č.  514/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí z vlastnictví p. M. L., bytem Praha, za cenu 24.570 Kč.

50/30   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/31 uzavřenou mezi p. M. L., bytem Praha  a městem Přelouč na odkoupení podílu 1/2 pozemku p.č. 514/3 v k. ú. Lhota pod Přeloučí.

50/31   Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu 1/58 pozemku p.č. 930/1 a podílu 1/58 pozemku p.č. 930/2, oba v k. ú. Přelouč z vlastnictví Ing. J. P., bytem Praha, za cenu 10.044 Kč.

50/32   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/32 uzavřenou mezi Ing. J. P., bytem Praha  a městem Přelouč na odkoupení podílu 1/58 pozemků p.č. 930/1 a p.č. 930/2, oba v k. ú. Přelouč.

50/33   Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu 2/116 pozemku p.č. 930/1 a podílu 2/116 pozemku p.č. 930/2, oba v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. V.  P., bytem Náchod, za cenu 10.044 Kč.

50/34   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/33 uzavřenou mezi p. V. P., bytem Náchod a městem Přelouč na odkoupení podílu 2/116 pozemků p.č. 930/1 a p.č. 930/2, oba v k.ú. Přelouč.

50/35   Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu 4/522 pozemku p.č. 930/1 a podílu 4/522 pozemku p.č. 930/2, oba v k.ú. Přelouč z vlastnictví Ing. Z. B., bytem Pardubice, za cenu 4.464 Kč.

50/36   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/36 uzavřenou mezi Ing. Z. B., bytem Pardubice a městem Přelouč, na odkoupení podílu 1/58 pozemků p.č. 930/1 a p.č. 930/2, oba v k.ú. Přelouč.

50/37   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/37 uzavřenou mezi Mgr. H. V., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení podílu 6/174 pozemků p.č. 930/1 a p.č. 930/2, oba v k.ú. Přelouč.

50/38   Zastupitelstvu města schválit v rámci 3. rozpočtového opatření rozpočtu města pro rok 2016 navýšení peněžních prostředků pro Základní školu Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice  o 72.000 Kč na pokrytí mzdových nákladů pro vychovatelku nového oddělení školní družiny.

50/39   Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí půjčky ve výši 7 mil. Kč společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., jejíž je město akcionářem. Půjčené prostředky budou účelově použity na investiční akci „Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč“.

 

 1. ŽÁDÁ :  

 

50/40   V působnosti valné hromady Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. v likvidaci likvidátora společnosti o výplatu zálohy likvidačního zůstatku společnosti ve výši 5,5 mil. Kč.

 

 1. NEDOPORUČUJE :  

 

50/41   Zastupitelstvu města vyhovět žádosti Charity Přelouč na vybudování nájemních bytů v č.p. 812 v ul. Karla Čapka z důvodu nadměrných nákladů na tuto investici.

50/42   Zastupitelstvu města převzít obchodní podíl ve výši 5/61 za cenu 21.000 Kč od společníka statutárního města Děčín v obchodní společnosti HYDROLABE s.r.o., IČ: 47282851.

 

 1. UKLÁDÁ :

 

50/43   Bezpečnostní a dopravní komisi navrhnout řešení dopravní situace lokality Na Hodinářce.

50/44   Tajemnici MěÚ zařadit do rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2016 částku ve výši 27.500 Kč na navýšení příspěvku Městské knihovně Přelouč.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 1. 6. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 6. 2017 23:05
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi