Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 49. schůze rady města

Usnesení 49. schůze rady města

konané dne 16. 5. 2016

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

49. schůze rady města konané dne 16. 5. 2016

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

49/  1   Zápis z jednání osadního výboru Klenovka ze dne 6. 5. 2016.

 

 1. ROZHODUJE : 

 

49/  2   V souladu se Strategickým plánem rozvoje města Přelouč o zařazení chodníků u dáleuvedených komunikací do investičního plánu rekonstrukcí a oprav městských chodníků s jejich postupnou realizací do roku 2022:

 •  ul. Havlíčkova - financování z IROP,

 •  ul. Kladenská - financování z IROP,

 •  ul. Nádražní - financování z Národního rozvojového programu mobility pro všechny,

 •  ul. Pardubická - financování ze SFDI - žádost leden 2017,

 •  zpracované projekty rekonstrukcí dalších komunikací - realizace dle možností rozpočtu 

 

 1. SCHVALUJE :  

 

49/  3   Změnu č. 1 závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace na rok 2016.

49/  4   Prodloužení smlouvy s dodavatelem AUDIT OBCE s.r.o. Příbram o přezkoumání hospodaření Města Přelouče za rok 2016.

49/  5   Smlouvu s Komerční bankou a.s. o přijímání platebních karet – platební terminály KB.

49/  6   Propachtování zemědělských pozemků p.č. 456, p.č. 491/8, podíl 2/30 p.č. 808/4, p.č. 1804/3, vše v k.ú. Přelouč, p.č. 81/3, p.č. 83, p.č. 130/79, p.č. 183/1, p.č. 183/2, p.č. 186/2, p.č. 202/25, podíl 8/21 p.č. 202/35, vše v k.ú. Štěpánov u Přelouče, společnosti Agro Choltice spol. s r.o., IČ: 28847652, se sídlem Nádražní 252, Ronov nad Doubravou, za celkové roční pachtovné 10.305 Kč.

49/  7   Pachtovní smlouvu na propachtování výše uvedených zemědělských pozemků uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Agro Chotlice spol. s r.o. , IČ: 28847652, se sídlem Nádražní 252, Ronov nad Doubravou.

49/  8   Smlouvu o právu provést stavbu „Splaškové kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“, uzavřenou mezi městem Přelouč a:

 1. na p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka s p. Dr. I. Č., Praha,

 2. na p.č.  72/39 v k.ú. Klenovka s p. J. Č., Kamenice ,

 3. na p.č.st. 1, p.č. 91/2 a p.č. 95 v k.ú. Klenovka s manželi Ing. M. S. a Ing. L. S., Přelouč,

 4. na p.č. 16/40 v k.ú. Klenovka s p. O. Ú., Přelouč,

 5. na p.č. 225/3 v k.ú. Štěpánov u Přelouč s p. S. O.,

 6. na p.č. 130/106 v k. ú. Štěpánov u Přelouče se společností OJGAR, s.r.o., Křížová 1018/6, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 27404498,

 7. na p.č. 130/57 a p.č. 130/62 v k.ú. Štěpánov u Přelouče se společností SVOS s.r.o., Chrudimská 1663, 535 01 Přelouč, IČ: 48152056,

 8. na p.č. 461/17 a p.č. 461/18 v k.ú. Přelouč se Střeleckým klubem Přelouč z.s., U Hájku 1508, 535 01 Přelouč, IČ: 02246368.

49/  9   Příkazní smlouvu č. 2016-1 uzavíranou mezi městem Přelouč a Ing. Janou Holanovou, Chlumec nad Cidlinou, IČ: 03753549, jejímž obsahem je zpracování podkladů souvisejících s dotací na výstavbu přestupního terminálu veřejné dopravy u nádraží ČD v Přelouči za cenu 215.000 Kč (neplátce DPH).

49/10   Smlouvu o dílo uzavíranou mezi městem Přelouč a Ing. Janou Holanovou,

Chlumec nad Cidlinou, IČ: 03753549 na zpracování studie proveditelnosti projektu výstavby přestupního terminálu veřejné dopravy u nádraží ČD v Přelouči jakožto součásti žádosti o dotaci na jeho realizaci za cenu 65.000 Kč (neplátce DPH).

49/11   Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace na 2. etapu regenerace  sídliště U školy v Přelouči, uzavřené pro rok 2016 se společností OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709, kterým se sjednaný rozsah prací rozšiřuje o vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na 3. etapu regenerace panelového sídliště za cenu 40.000 Kč bez DPH, 48.400 Kč s 21% DPH.

49/12   Výjimku z vnitřní směrnice č. SM 01/2015 „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“  na rekonstrukci kuchyně, prádelny a spojovací chodby v mateřské škole Kladenská č. p. 1332 v Přelouči společností STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČ: 47473053.

49/13   Smlouvu o dílo na rekonstrukci kuchyně, prádelny a spojovací chodby v mateřské škole Kladenská č. p. 1332 v Přelouči se společností STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČ: 47473053, za cenu 1.674.669,07 Kč bez DPH, 2.026.349,57 Kč s 21% DPH.

49/14   Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 916/1, p.č. 917/1, p.č. 1817/6 a p.č. 1820/3, vše v k.ú. Přelouč.

49/15   Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce prostor v budově č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči uzavřené dne 22. 12. 2015 mezi městem Přelouč a Dětským diagnostickým ústavem, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, kterým se mění čas, kdy bude předmět výpůjčky využíván.

49/16   Změnu č. 4 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 23. 9. 2004 mezi městem Přelouč a Mateřskou školou Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice. Touto změnou se upravuje úhrada nákladů na vodné a stočné v bytě v č.p. 1332 a hodnoty některých nemovitostí, které jsou předmětem výpůjčky.

49/17   Změnu č. 2 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 23. 9. 2004 mezi městem Přelouč a Základní školou Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice. Touto změnou se upravují hodnoty některých nemovitostí, které jsou předmětem výpůjčky.

49/18   Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Regenerace panelového sídliště Přelouč – I. etapa“.

49/19   Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce tribuny fotbalovéhostadionu – Přelouč“ s firmou MIKOSTAV s.r.o., Klešice 96, 538 03 Heřmanův Městec, IČ: 27464300, s posunutím termínu ukončení realizace na 30. 6. 2016 a navýšením ceny o 523.800 Kč bez DPH.

49/20   Přijetí neinvestiční dotace ve výši 70.000 Kč od Pardubického kraje na přípravu a konání 22. ročníku Ceny Františka Filipovského za dabing 2016 dle smlouvy č. 2016/21567 o poskytnutí dotace.

 

 1. SOUHLASÍ : 

 

49/21   S vyřazením z majetkové evidence investičního majetku z důvodu jeho nefunkčnosti a znehodnocení:

 1. topného kanálu v ul. Tyršova v zůstatkové ceně k 30. 4. 2016 ve výši 761.576 Kč,

 2. topného kanálu pro ZŠ Smetanova v zůstatkové ceně k 30. 4. 2016 ve výši 354.178 Kč.

49/22   S tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osobu užívající byt za účelem bydlenív ubytovně Kalich, Jaselská 1755, 535 01 Přelouč p. B. L., trvale bytem Přelouč. Pro jmenovaného je bydlení v ubytovně jediným možným způsobem řešení jeho životní situace.

49/23   S tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osobu užívající byt za účelem bydlení v ubytovně Kalich, Jaselská 1754, 535 01 Přelouč p. S. L., trvale bytem Přelouč. Pro jmenovanou je bydlení v ubytovně jediným možným způsobem řešení její životní situace.

 

 1. JMENUJE :  

 

49/24   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč – I. etapa“ ve složení: Pavel Caha (náhradník Ing. Blanka Stradiotová), Miroslav Manžel (náhradník Ing. Iva Lehárová), Hana Mencová (náhradník Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

 

 1. DELEGUJE :  

 

49/25   Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč – I. etapa“ p. Ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).

 

 1. POVĚŘUJE :  

 

49/26   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč – I. etapa“ otevíráním obálek s nabídkami uchazečů.

49/27   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč – I. etapa“ schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

 1. RUŠÍ :  

 

49/28   Usnesení rady města č. 48/17 a 48/18 ze dne 2. 5. 2016, kterými bylo schváleno propachtovánízemědělských pozemků společnosti Agro Choltice spol. s r.o. za celkové roční pachtovné 5.093 Kč.

 

 1. UKLÁDÁ : 

 

49/29   Tajemnici MěÚ zjistit podmínky vyvlastňovacího řízení o odnětí vlastnického práva ve veřejném zájmu k částem  pozemků p.č. 1320/1 a p.č. 1321/2, oba v k.ú. Přelouč z důvodu, že není možné s jejich spoluvlastníky dosáhnout přijatelné dohody, a to dle zák. č. 184/2006 Sb. a v rozsahu daném Územním plánem města Přelouče pro stavbu cyklostezky Přelouč – Lhota.

49/30   Tajemnici MěÚ zajistit jednání o podmínkách odkupu 1/3 podílů na pozemcích  p. č. 1266/1 v k. ú. Přelouč a dalších stavebních pozemcích na ní se nacházejících ve vlastnictví p. K.T., bytem Vídeň.

 

 1. NEPŘIJÍMÁ : 

 

49/31   Nabídku o.s. Přijdu včas na instalaci elektronického bezpečnostního stojanu.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 18. 5. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 1. 2017 3:48
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi