Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 46. schůze rady města

Usnesení 46. schůze rady města

konané dne 11. 4. 2016

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

46. schůze rady města konané dne 11. 4. 2016

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

46/  1   Zápis z jednání osadního výboru Klenovka ze dne 1. 4. 2016.

46/  2   Zápis ze společné schůze Komise místní samosprávy Tupesy a výboru Sboru dobrovolných hasičů v Tupesích ze dne 6. 4. 2016.

46/  3   Žádost obce Brloh o prominutí poplatku za zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města pro stavbu „Splašková kanalizace Brloh“.

46/  4   Rezignaci p. Lukáše Zemana na funkci předsedy a člena osadního výboru Klenovka.

 

 1. ROZHODUJE :

 

46/  5   Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy“ podal uchazeč:

 • PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130

nabídková cena bez DPH: 8.488.406,36 Kč,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

TUBEKO SPORT spol. s.r.o., Na armádě 364, 270 62 Rynholec, IČ: 49825020

nabídková cena bez DPH: 8.494.889,01 Kč

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599

nabídková cena bez DPH: 8.843.294,77 K

 • ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč:

Mmcité+ a.s., Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČ: 25330781

nabídková cena bez DPH: 9.156.860,66 Kč

 • v pátém pořadí se umístil uchazeč:

Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827

nabídková cena bez DPH: 9.456.452,88 Kč

 • v šestém pořadí se umístil uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň, IČ: 27967638

nabídková cena bez DPH: 9.807.441,56 Kč

 • v sedmém pořadí se umístil uchazeč:

NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28812875

nabídková cena bez DPH: 10.174.906,00 Kč

 • v osmém pořadí se umístil uchazeč:

Linhart spol. s.r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 47052121

nabídková cena bez DPH: 10.280.101,00 Kč

 • v devátém pořadí se umístil uchazeč:

SPORTECH CZ s.e., Újezd 450/40, 118 00 Praha – Malá Strana, IČ: 29266793

nabídková cena bez DPH: 11.549.514,00 Kč

 • v desátém pořadí se umístil uchazeč:

Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČ: 15053695

nabídková cena bez DPH: 12.483.270,38 Kč.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno v předložené zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

46/  6   O poskytnutí dotace na rok 2016 z rozpočtu města ve výši 5.000 Kč Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizaci Přelouč na ceny, propagaci, dopravu a občerstvení pro soutěžící na akci HANDICAP FISH CUP 2016.

46/  7   O poskytnutí dotace na rok 2016 z rozpočtu města ve výši 3.000 Kč Bílému kruhu bezpečí, z.s. Pardubice na úhradu nájmů, energií, účtu za telefon a odměny pro terapeutku poradny.

 

 1. SCHVALUJE : 

 

46/  8   Přijetí finančního účelově určeného daru  příspěvkové organizaci Základní škola Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Pardubice, a to v hodnotě 23.316 Kč od Sev.en EC, a.s. na nákup učebnic přírodopisu a dvou počítačů PC – HP Compaq.

46/  9   Záměr na prodej části pozemku p.č. 1417/8 v k. ú. Přelouč o výměře cca 24 m2 manželům Z. a D. P., bytem Přelouč, za cenu minimálně 250 Kč/m2.

46/10   Záměr na propachtování dále uvedených pozemků společnosti AGRO ZIPAL s.r.o., IČ: 2594869: část p.č. 241/6 o výměře 224 m2 v k. ú. Lhota pod Přeloučí za pachtovné ve výši minimálně 2.910 Kč/ha/rok, podíl 2/14 p.č. 2396 o celkové výměře 2 369 m2 v k. ú. Štěpánov u Přelouče za pachtovné ve výši minimálně 3.624 Kč/ha/rok, p.č. 1/4 o výměře 2.738 m2, p.č. 149/5 o výměře 122 m2, p.č. 152/70 o výměře 53 m2, p.č. 192 o výměře 2 164 m2, p.č. 226/1 o výměře 2 291 m2, p.č. 229 o výměře 75 m2, vše v k. ú. Klenovka, za pachtovné ve výši minimálně 2.610 Kč/ha/rok.

46/11   Dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání uzavřené se společností Agro ZIPAL  s.r.o., IČ: 25948695, se sídlem B. V. Kunětické 2569, Pardubice, ohledně vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků ve vlastnictví města ve výši 3.303 Kč.

46/12   Pronájem části pozemku p.č. 66/1 v k. ú. Lohenice u Přelouče na sezónu 2016 p. Miloslavu Vařákovi, bytem Mělice 59, Přelouč, IČ: 73663913, za nájemné 10.000 Kč.

46/13   Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Miloslavem Vařákem, bytem Přelouč, IČ: 73663913, na pronájem části pozemku p.č. 66/1 v k. ú. Lohenice u Přelouče.

46/14   Pronájem malé zasedací místnosti č. 3.17 v budově č.p. 1665 v ul. Československé armády v Přelouči ČR – Generálnímu finančnímu ředitelství na dva dny v týdnu, za cenu 2.000 Kč měsíčně.

46/15   Smlouvu o nájmu nebytového prostoru uzavřenou mezi městem Přelouč a ČR – Generální finanční ředitelství, na pronájem malé zasedací místnosti č. 3.17 v budově č.p. 1665 v ul. Československé armády v Přelouči.

46/16   Pronájem prostoru sloužícího k podnikání – skladu v budově č.p. 17 v Lohenicích, p. Tomáši Černíkovi, Přelouč, IČ: 74217143, za cenu 6.300 Kč/m2 ročně.

46/17   Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání – skladu v budově č.p. 17 v Lohenicích, uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Tomášem Černíkem, Přelouč, IČ: 74217143.

46/18  Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) uzavíranou mezi městem Přelouč jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ Energo, s.r.o., jako oprávněným z věcného břemene k zařízením souvisejícím s provozováním systému CZT pro vytápění objektů mateřské školy v Kladenské ulici č.p. 1332 v Přelouči.

46/19   Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) uzavíranou mezi městem Přelouč jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ Energo, s.r.o., jako oprávněným z věcného břemene k zařízením souvisejícím s provozováním systému CZT pro vytápění objektu základní školy ve Školní ulici č.p. 1510 v Přelouči.

46/20   Smlouvu o právu použití pozemku k provedení stavby uzavíranou mezi městem Přelouč a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jakožto organizací oprávněnou na základě zákona hospodařit s p.č. 1780/30 v k. ú. Přelouč, kdy tato smlouva je jedním z dokladů ve stavebním řízení pro povolení stavby „Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 u Městského kina Přelouč“.

46/21 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem.

46/22   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozu internetové prezentace a poskytování dalších webhostingových služeb uzavřené mezi městem Přelouč a Galileio Corporation s.r.o., Březenecká 4808, Chomutov.

46/23   Dohodu o narovnání s p. Ing. Jaroslavem Zimou, IČ: 42260515, Přelouč ohledně vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků ve vlastnictví města Přelouč ve výši 2.798 Kč.

46/24   Dohodu o ukončení Smlouvy o zabezpečení ostrahy majetku č. 016/09 uzavřenou mezi ČR – Generálním finančním ředitelstvím Praha 1 a Městem Přelouč.

46/25   Dodatek č. 1 k servisní smlouvě CS_Z10_11055_195 na měření a regulaci v kotelně budovy Městského úřadu Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a společností SUMO s.r.o., U vodárny 201, 503 52 Srch.

46/26   Návrh programu IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 1. SOUHLASÍ :

46/27   S odpisem pohledávky vzniklé nezaplacením nedoplatku za služby spojené s užíváním bytu v ul. Sluneční 1516 v Přelouči ve výši 988,- Kč dlužníka S. S., zemř. 27. 2. 2014.

 

 1. UDĚLUJE  VÝJIMKU :

46/28   Z obecně závazné vyhlášky č. 10/2015  Kulturnímu a informačnímu centru města Přelouče na pořádání tanečních večerů v prostorách parku za ZŠ Masarykovo náměstí v Přelouči ve dnech 11. 6., 24. 6., 2. 7., 23. 7., 6. 8. a  26. 8. 2016 od 00.00 do 01.00 hodin následujícího dne.

 

 1. JMENUJE :

 

46/29   Členem Bezpečnostní a dopravní komise rady města p. npor. Zbyňka Hanuše, DiS.

 

 1. POVĚŘUJE :

 

46/30   Tajemnici MěÚ k vedení sporu v insolvenčním řízení vůči p. S.J.

 

 1. DOPORUČUJE :  

 

46/31   Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města pro rok 2016.

46/32  Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s účastí města Přelouč ve veřejné dražbě ideální 1/4 pozemků p.č. 1322 a p.č. 1326, zapsaných na LV 1038 pro k. ú. a obec Přelouč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.

46/33   Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s nabytím ideální 1/4 pozemků p.č. 1322 a p.č. 1326, zapsaných na LV 1038 pro k. ú. a obec Přelouč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, ve veřejné dražbě.

46/34   Zastupitelstvu města stanovit maximální cenu ideální 1/4  pozemků p.č. 1322 a p.č. 1326, zapsaných na LV 1038 pro k. ú. a obec Přelouč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, tj. činit ve veřejné dražbě podání do výše znaleckého posudku pro ocenění předmětných pozemků č. 08-09/2012, vypracovaného znalcem Ing. Martinem Boučkem.

46/35   Zastupitelstvu města pověřit Ing. Ivana Hývla, zástupce vedoucího oddělení IT města Přelouč, zastupováním města Přelouč při veřejné dražbě ideální 1/4 pozemků p.č. 1322 a p.č. 1326, zapsaných na LV 1038 pro k. ú. a obec Přelouč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, jako dražitele.

46/36   Zastupitelstvu města zrušit usnesení XI. zasedání zastupitelstva města ze dne 8. 3. 2012, odst. II, bod 7), kterým byl schválen záměr města na prodej části pozemku p.č. 1417/8 v k. ú. Přelouč za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

46/37   Zastupitelstvu města schválit záměr na prodej pozemku p.č. 1417/138 o výměře 46 m2, odděleného z pozemku p.č. 1417/8 v k. ú. Přelouč, manželům Ing. P. a V.Ž., bytem Přelouč, za cenu minimálně 15.640 Kč.

 46/38  Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 2187/8 o výměře 43 m2 z vlastnictví p. V. L., bytem Přelouč a p. S. B. bytem Chvaletice, za cenu 10.750 Kč.

46/39   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/24 uzavřenou mezi p. V. L., bytem Přelouč a p. S. B., bytem Chvaletice a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 2187/8 v k.ú. Přelouč.

46/40   Zastupitelstvu města schválit vklad dále uvedeného infrastrukturního majetku města Přelouč do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, jako nepeněžní vklad v hodnotě dle znaleckého posudku:

 • prodloužení vodovodního řadu Lohenice – vodovodní řad (pro č.p. 116)
 • kanalizace Lohenice – výtlak splašků, IO 02 – gravitační kanalizace, IO 01 – čerpací stanice
 • sítě technické infrastruktury Lohenice – SO 02 – vodovodní řad a to formou uzavření smlouvy o upsání akcií.

46/41   Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 754.831 Kč Domovu u fontány, Libušina 1060, Přelouč na dofinancování poskytovaných pobytových služeb domova se zvláštním režimem, na úhradu provozních a osobních (mzdy a odvody zaměstnavatele) nákladů a na úhradu nákladů na odvoz kontaminovaného odpadu.

46/42   Zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu na finanční dar sbormistrovi smíšeného pěveckého sboru Foerster.

46/43   Zastupitelstvu města delegovat p. místostarostu Ing. Ivana Moravce jako zástupce města Přelouč na jednání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., která se uskuteční dne 12. 5. 2016.

46/44   Zastupitelstvu města schválit Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2015.

 

 1. NESOUHLASÍ :

46/45   S odpisem pohledávky vzniklé nezaplacením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 15 v ul. Za Fontánou 433 v Přelouči ve výši 40.410 Kč dlužníka S. J., v insolvenci.

46/46   S tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osobu užívající byt za účelem bydlení v ubytovně Kalich, Jaselská 1755, 535 01 Přelouč p. P.Š., trvale bytem 570 01 Litomyšl. Orgánu samosprávy nesmí být o posuzované osobě poskytnuty informace o jejich sociálních poměrech. Posuzovaná osoba není občanem města Přelouče a orgán samosprávy není proto schopen objektivně posoudit oprávněnost výplaty doplatku na bydlení.

 

 1. NEUDĚLUJE VÝJIMKU :  

46/47   Z obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 p. V. L. pro provozovnu Bistro Bar Přelouč na dny pátek a sobotu do 04.00 hodin ráno následujícího dne.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 13. 4. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 1. 2017 4:04
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi