Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 43. schůze rady města

Usnesení 43. schůze rady města

konané dne 29. 2. 2016

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

43. schůze rady města konané dne 29. 2. 2016

 

Rada města Přelouče : 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

43/  1   Výsledky inventarizačních prací k 31. 12. 2015.

43/  2   Stav neuhrazených pohledávek k 31. 12. 2015 a vymožených dlužných částkách od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015.  

43/  3   Zprávu o přehledu produkce domovního odpadu v roce 2015.

43/  4   Informaci, že ve Zprávě o zjištěních z vykonaného interního auditu č. IA/01/11/2015 nebyly zjištěny významnější nedostatky, zjištěné drobné nesrovnalosti byly vyřešeny na místě. K doporučení auditorů byla přijata odpovídající opatření (splnění úkolu rady města č. 37/25 ze dne 28. 12. 2015).

43/  5   Splnění úkolu rady města č. 37/26 ze dne 28. 12. 2015 (opatření k výsledkům veřejnosprávní kontroly přijatá organizací Technické služby města Přelouče dle doporučení z Protokolu o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření ze dne 3. 11. 2015).

43/  6   Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 10. 2. 2016.

43/  7   Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise ze dne 15. 2. 2016.

43/  8   Zprávu o činnosti Bezpečnostní rady ORP Přelouč za rok 2015.

 

  1. SCHVALUJE : 

 

43/  9   Rozšíření kapacity datového prostoru webových stránek města Přelouč a pořízení modulu „sociální sítě“.

43/10   Dodatek č. 2/2016 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

43/11   Dohodu o narovnání uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Jiřím Čermákem, IČ: 41237064, Přelouč ohledně vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků ve vlastnictví města ve výši 2.621 Kč.

43/12   Dohodu o narovnání uzavřenou mezi městem Přelouč a Farmou Čermákovi s.r.o., IČ: 03304566, 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí ohledně vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků ve vlastnictví města ve výši 7.191 Kč.

43/13   Dohodu o narovnání uzavřenou mezi městem Přelouč a Agro Choltice, spol. s r.o., IČ: 28847652, Nádražní 252, 538 42 Ronov nad Doubravou ohledně vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků ve vlastnictví města ve výši 13.032 Kč.

43/14   Dohodu o narovnání uzavřenou mezi městem Přelouč a Tagpel, s.r.o., IČ: 27521681, Jedousov 3, 535 01 Přelouč, ohledně vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků ve vlastnictví města ve výši 964 Kč.

43/15   Dohodu o narovnání uzavřenou mezi městem Přelouč a AGROS-Kojice, spol. s r.o., IČ: 49815768, Kojice č. p. 176, 533 12 Kojice, ohledně vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků ve vlastnictví města ve výši 19.743 Kč.

43/16   Dohodu o narovnání uzavřenou mezi městem Přelouč a Václavem Štainerem, IČ: 60135131, Přelouč, ohledně vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků ve vlastnictví města ve výši 105 Kč.

43/17   Dohodu o narovnání uzavřenou mezi městem Přelouč a Františkem Kmentem, IČ: 46492135, Přelouč ohledně vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků ve vlastnictví města ve výši 414 Kč.

43/18   Dohodu o narovnání uzavřenou mezi městem Přelouč a ZOD Bratranců Veverkových Živanice, IČ: 00127876, Živanice č. p. 206, 533 42 Živanice, ohledně vydání bezdůvodného za užívání pozemků ve vlastnictví města ve výši 250 Kč.

43/19   Dohodu o narovnání uzavřenou mezi městem Přelouč a LIPONOVA, a.s., IČ: 25282778, Lipoltice č. p. 104, 533 64 Lipoltice, ohledně vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků ve vlastnictví města ve výši 3.101 Kč.

43/20   Dohodu o narovnání uzavřenou mezi městem Přelouč a Agro ZIPAL, s.r.o., IČ: 25948695,

B. V. Kunětické 2569, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, ohledně vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků ve vlastnictví města ve výši 9.585 Kč.

43/21   Smlouvu o právu provedení stavby uzavřenou mezi p. J. D., bytem Přelouč a městem Přelouč na právo města provést stavbu na pozemku p.č. 2292 v k. ú. Přelouč.

43/22   Smlouvu o právu provedení stavby, uzavřenou mezi  p. J. D., bytem Přelouč, p. J.D., bytem Přelouč a městem Přelouč na právo města provést stavbu na pozemku p.č. 893/2 v k.ú. Přelouč.

43/23   Smlouvu o právu provedení stavby uzavřenou mezi p. J. D., bytem Přelouč, Ing. Z. L., bytem Přelouč, p. L. V., bytem Stěžery a městem Přelouč na právo města provést stavbu na pozemku p.č. 907/25 v k. ú. Přelouč.

43/24   Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – I. a II. etapa“ s uchazečem AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, IČ: 25148117, s nabídkovou cenou bez DPH: 2.322.998 Kč.

43/25   Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace na přístavbu Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice, uzavřené s Architektonickou kanceláří Ing. arch. Pavla Maléře, CSc., Ke kamenci 892, 530 03 Pardubice, IČ: 13182196, kterým se nasmlouvaný rozsah prací rozšiřuje o projektovou dokumentaci pro provedení stavby na interiérové vybavení nové budovy za cenu 85.000 Kč bez DPH, 102.850 Kč včetně 21% DPH.

43/26   Záměr na prodej 3 částí pozemku p.č. 1441/3 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 360 Kč/m2 takto: část pozemku o výměře cca 195 m2 p. K. Š., bytem Přelouč, část pozemku o výměře cca 185 m2  p. P. K., bytem Přelouč, část pozemku o výměře cca 45 m2 p. M. Ž., bytem Přelouč.

43/27   Záměr na propachtování zemědělských pozemků v k. ú. Přelouč: podíl 2/30 p.č. 808/4 o celkové výměře 7 213 m2, p.č. 1804/3 o výměře 6 m2, p.č. 456 o výměře 14 757 m2, p.č. 491/8 o výměře 2 032 m2, p.č. 1651/6 o výměře 39 961 m2, část p.č. 1651/5 o výměře 288 m2, p.č. 1671/2 o výměře 6 242 m2, část p.č. 1671/3 o výměře 13 m2, p.č. 1205/2 o výměře 226 m2, část p.č. 1864/25 o výměře 247 m2, p.č. 2301/24 o výměře 439 m2, p.č. 916/105 o výměře 286 m2, p.č. 917/23 o výměře 1 850 m2, p.č. 345/1 o výměře 4 513 m2, podíl 18/54 p.č. 1124/2 o celkové výměře 315 m2, p.č. 2301/17 o výměře 493 m2, podíl 6/174 p.č. 930/4 o celkové výměře 861m2, p.č. 2301/19 o výměře 272 m2, p.č. 2301/25 o výměře 255 m2, p.č. 1820/1 o výměře 968 m2, p.č. 2301/23 o výměře 499 m2, p.č. 2301/15 o výměře 358 m2, část p.č. 1195/9 o výměře 46 m2, p.č. 1195/11 o výměře 73 m2, p.č. 345/4 o výměře 43 m2, p.č. 1749/6 o výměře 7 932 m2, p.č. 1749/8 o výměře 320 m2, podíl 18/54 p.č. 1083/4 o celkové výměře 273 m2, podíl 7/8 p.č. 1764/1 o celkové výměře 29 759 m2, p.č. 1403/6 o výměře 149 m2, p.č. 1847/31 o výměře 233 m2, p.č. 1820/2 o výměře 479 m2, p.č. 1403/10 o výměře 108 m2, podíl 1/7 p.č. 1586/10 o celkové výměře 151 m2, p.č. 1819 o výměře 585 m2, p.č. 1024/7 o výměře 54 m2, p.č. 1024/5 o výměře 51 m2, p.č. 1864/58 o výměře 89 m2, p.č. 1864/42 o výměře 95 m2, p.č. 1104/5 o výměře 7 m2, p.č. 1104/7 o výměře 79 m2, p.č. 1864/46 o výměře 445 m2, p.č. 1024/2 o výměře 58 m2, p.č. 1078/4 o výměře 98 m2, p.č. 1813/3 o výměře 277 m2, p.č. 1864/25 o výměře 247 m2, p.č. 349/1 o výměře 2 415 m2 za pachtovné ve výši minimálně 3.546 Kč/ha/rok.

 

43/28   Záměr na propachtování zemědělských pozemků v k. ú. Štěpánov u Přelouče: p.č. 183/1 o výměře 410 m2, p.č. 186/2 o výměře 352 m2, p.č. 183/2 o výměře 94 m2, p.č. 130/79 o výměře 5 058 m2, p.č. 202/25 o výměře 1 538 m2, podíl 8/21 p.č. 202/35 o celkové výměře 2 375 m2, p.č. 130/83 o výměře 8 494 m2, p.č. 81/3 o výměře 1 039 m2, p.č. 83 o výměře 4 028 m2, p.č. 118 o výměře 3 200 m2, podíl 2/13 p.č. 124/18 o celkové výměře 952 m2, p.č. 55/14 o výměře 963 m2 – parcela zjednodušené evidence, p.č. 64/3 (část – cca ½) o výměře 1 276 m2 – parcela zjednodušené evidence, p.č. 252/10 o výměře 32 m2 – parcela zjednodušené evidence, p.č. 75/4 o výměře 329 m2,  p.č. 252/9 o výměře 301 m2 – parcela zjednodušené evidence, p.č. 64/1 o výměře 28 415 m2 – parcela zjednodušené evidence za pachtovné ve výši minimálně 3.624 Kč/ha/rok.

43/29   Záměr na propachtování zemědělských pozemků v k. ú. Škudly: p.č. 250/1 o výměře 1 318 m2, p.č. 91/13 o výměře 258 m2 za pachtovné ve výši minimálně 2.277 Kč/ha/rok.

43/30   Záměr na propachtování zemědělských pozemků v k.ú. Lohenice u Přelouče: podíl ½ p.č. 360/4 o celkové výměře 215 m2, p.č. 75/6 o výměře 667 m2 za pachtovné ve výši minimálně 2.754 Kč/ha/rok.

43/31   Záměr na propachtování zemědělských pozemků v k.ú. Lhota pod Přeloučí: podíl ¼ p.č. 532/2 o celkové výměře 122 m2, podíl ¼ p.č. 536/2 o celkové výměře 341 m2, podíl 2/3 p.č. 393/2 o celkové výměře 316 m2, p.č. 615/4 o výměře 294 m2, p.č. 433/3 o výměře 907 m2, p.č. 615/1 o výměře 538 m2, p.č. 365/5 o výměře 1 487 m2, p.č. 273/4 o výměře 82 m2, p.č. 64/3 o výměře 882 m2, p.č. 277/1 o výměře 80 m2, p.č. 277/6 o výměře 16 m2, p.č. 212/10 o výměře 990 m2, p.č. 194/16 o výměře 63 m2, p.č. 582/7 o výměře 154 m2, p.č. 152/1 o výměře 395 m2, p.č. 603/1 o výměře 1 882 m2, p.č. 599 o výměře 488 m2, p.č. 212/17 o výměře 216 m2, p.č. 408/11 o výměře 172 m2 za pachtovné ve výši minimálně 2.910 Kč/ha/rok.

43/32   Záměr na propachtování zemědělských pozemků v k.ú. Klenovka: p.č. 171/13 o výměře 4 177 m2 za pachtovné ve výši minimálně 2.610 Kč/ha/rok.

43/33   Záměr na propachtování zemědělských pozemků v k.ú. Tupesy u Přelouče: p.č. 91/65 o výměře 986 m2, p.č. 91/113 o výměře 1 381 m2, p.č. 108/17 o výměře 2 603 m2 za pachtovné ve výši minimálně 3.369 Kč/ha/rok.

43/34   Záměr na propachtování zemědělských pozemků v k.ú. Valy nad Labem: p.č. 458/23 o výměře 482 m2 za pachtovné ve výši minimálně 2.580 kč/ha/rok.

43/35   Záměr na propachtování zemědělských pozemků v k.ú. Poběžovice u Přelouče: p.č. 262 o výměře 2 057 m2 za pachtovné ve výši minimálně 2.928 Kč/ha/rok.

43/36   Pronájem bytu č. 3 o vel. 1+kk v domě s chráněnými byty v ul. Sluneční 1414, Přelouč p. L. K., trvale bytem Přelouč, a to od 1. 3. 2016 na dobu neurčitou.

43/37   Výjimku z vnitřní směrnice č. 1/2015 „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na nákup osobního automobilu Škoda Fabia Combi od firmy Louda Auto a.s., IČ: 46358714 pro potřeby Pečovatelské služby.

43/38   Smlouvu o spolupráci mezi obcemi ve formě poskytování pečovatelské služby uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí Přepychy.

43/39   Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov“.

43/40   Vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2016 na budově č. p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči.

 

  1. SOUHLASÍ :

 

43/41   S uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 29 v č. p. 1520 ve Veverkově ulici v Přelouči s manželi J. a J. N., bytem Přelouč, po převodu členského podílu v Družstvu vlastníků bytů v Přelouči, Veverkova č. p. 1520 z p. D. K. na jejich osoby.

 

  1. ROZHODUJE :

 

43/42   O výkupu pozemků potřebných pro rekonstrukci Stantejského ulice v Přelouči s jejím napojením na ul. Prokopa Velikého v rozsahu dle studie vypracované projekční společností PRODIN a.s. v roce 2015.

43/43   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 5.000 Kč  Svazu tělesně postižených v České republice, o.s.  na výdaje související s činností organizace (rekondiční a kulturní aktivity) a schvaluje podstatné náležitosti smlouvy.

43/44   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 15.000 Kč  pro ZeHa studio s.r.o. Pardubice na výdaje související s pořádáním akce TANK POWER SHOW VIII dne 21. 5. 2016 (odměny pro děti, propagaci, program a technické zabezpečení) a schvaluje podstatné náležitosti smlouvy.

43/45    O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 10.000 Kč pro Klub českých turistů Přelouč na výdaje související s činností organizace (úhrada energií) a schvaluje podstatné náležitosti smlouvy.

43/46  Neposkytnout  dotaci z rozpočtu města na rok 2016 p. Václavu Rokytovi – FC Mazáci Přelouč – z důvodu nesplnění podmínek vyplývajících z „Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města".

 

  1. ODVOLÁVÁ :  

 

43/47   Na vlastní žádost z funkce člena Komise sociálně zdravotní p. MUDr. Petra Licka.

 

  1. JMENUJE : 

 

43/48   S účinností od 1. 3. 2016 členem Komise sociálně zdravotní p. Mgr. Ivana Vrágu.

43/49   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov“ ve složení: Pavel Caha (náhradník Ing. Blanka Stradiotová), Miroslav Manžel (náhradník Ing. Iva Lehárová), Hana Mencová (náhradník Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

 

  1. DELEGUJE :

 

43/50   Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov“ p. Ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).

 

  1. POVĚŘUJE :

 

43/51   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov“ otevíráním obálek s nabídkami uchazečů.

43/52   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v obci Štěpánov“ schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

  1. RUŠÍ :  

 

43/53   Usnesení rady města č. 35/14 ze dne 30. 11. 2015 (schválení záměru na prodej 3 částí p.p.č. 1441/3 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 800 Kč/m2).

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 2. 3. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 1. 2017 7:30
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
zataženo 22 °C 13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C
úterý 18. 6. zataženo 29/15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi