Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 40. schůze rady města

Usnesení 40. schůze rady města

konané dne 25. 1. 2016

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

40. schůze rady města konané dne 25. 1. 2016

 

 

Rada města Přelouče : 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

40/  1 Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

  1. SCHVALUJE :

 

40/  2 Smlouvu o spolupráci uzavíranou mezi městem Přelouč a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, IČ: 69153361, za účelem zpracování dokumentace žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 (kolová výzva č. 14 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání), na projekt přístavby mateřské školy Za Fontánou 935 v Přelouči, za smluvní odměnu 55.000 Kč bez DPH, 66.550 Kč včetně 21% DPH.

40/  3 Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, provádění azadání stavby a autorský dozor projektanta na 2. etapu regenerace sídliště  U školy v Přelouči se společností OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709, za cenu 168.000 Kč bez DPH, 203.280 Kč s 21% DPH.

40/  4 Uzavření nájemní smlouvy s p. E. N. na byt č. 13 v Přelouči na dobu určitou od 1. 2. 2016 do 31. 7. 2016.

40/  5 Podání žádosti o poskytnutí dotace z programu EFEKT 2016 na rekonstrukci veřejného osvětlení v místní části Štěpánov.

40/  6 Příkazní smlouvu se společností Equica, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 26490951, na zpracování žádosti o dotaci z programu EFEKT 2016 na rekonstrukci veřejného osvětlení v místní části Štěpánov.

40/  7 Smlouvu na servis výtahu v bytovém domě Sluneční 1516 v Přelouči s firmou Výtahy Pardubice a.s., Průmyslová 389, 533 01 Pardubice, IČ: 13582101.

40/  8 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Energo, s.r.o. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č.st. 2146, p.č. 749/3, p.č. 749/4, p.č. 749/5, p.č. 749/6, p.č. 753/2, p.č. 753/6, p.č. 758/8, p.č. 763/1, p.č. 763/5, p.č. 905/13, p.č. 905/19, p.č. 905/20, p.č. 905/22, p.č. 1812/19, p.č. 1812/22, p.č. 1812/24, vše v k.ú. Přelouč.

 

  1. SOUHLASÍ : 

 

40/  9 S použitím znaku města Přelouče ve Výroční zprávě Semiramis o.s./Laxus o.s. za rok 2015.

40/10 S použitím znaku města Přelouče na webových stránkách Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje.

 

  1. UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

40/11 Z Pravidel pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni pro ČEZ Energo, s.r.o. ve formě prominutí jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví města, ve kterých jsou uloženy  rozvody do objektů vytápěných z CZT v kotelně č.p. 1518 na náměstí 17. listopadu v Přelouči z důvodu umožnění částečné souběžné pokládky metropolitní sítě ve Vlastnictví města s těmito rozvody při jejich výstavbě, čímž došlo k úspoře finančních prostředků města přesahujících výši úhrady za zřízení věcného břemene.

 

  1. DOPORUČUJE :  

 

40/12 Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 2301/21 o výměře 145 m2, odděleného z pozemku p.č. 1232/2 v k. ú. Přelouč, z vlastnictví p. P. S., bytem Přelouč, za cenu 12.724 Kč.

40/13 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/01 uzavřenou mezi p. P. S., Přelouč a městem Přelouč na odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 2301/21 v k.ú. Přelouč.

40/14 Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 2301/21 o výměře 145 m2 odděleného z pozemku p.č. 1232/2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. M. M., bytem Přelouč, za cenu 12.724 Kč.

40/15 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/02 uzavřenou mezi p. M. M., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 2301/21 v k.ú. Přelouč.

40/16 Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 549/3 o výměře 374 m2 odděleného z pozemku p.č. 549/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí z vlastnictví p. J. P., p. M. P. st. a p. M. P. ml., všichni bytem Kamenný Újezd, za cenu 32.820 Kč.

40/17 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/04 uzavřenou mezi p. J. P., p. M. P. st. a p.M. P. ml., všichni bytem Kamenný Újezd, na odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 549/3 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

40/18 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Pardubickým krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 554 v k.ú. Lhota pod Přeloučí ve prospěch města z důvodu uložení rozvodů veřejného osvětlení.

40/19 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi p. R. B., bytem Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 498/4 a p.č. 498/6 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, ve prospěch města z důvodu uložení rozvodů veřejného osvětlení.

40/20 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi p. A. P., bytem Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 498/4 a p.č. 498/6 v k.ú. Lhota pod Přeloučí ve prospěch města z důvodu uložení rozvodů veřejného osvětlení.

40/21 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi p. D. J., bytem Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 498/4 a p.č. 498/6 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, ve prospěch města z důvodu uložení rozvodů veřejného osvětlení.

40/22 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi manželi H., oba bytem Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 498/4 a p.č. 498/6 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, ve prospěch města z důvodu uložení rozvodů veřejného osvětlení.

40/23 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi manželi M. oba bytem Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 498/4 a p.č. 498/6 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, ve prospěch města z důvodu uložení rozvodů veřejného osvětlení.

40/24 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi manželi S., oba bytem Chýšť a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 498/4 a p.č. 498/6 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, ve prospěch města z důvodu uložení rozvodů veřejného osvětlení.

40/25 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi manželi Š., oba bytem Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 498/4 a p.č. 498/6 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, ve prospěch města z důvodu uložení rozvodů veřejného osvětlení.

 

 

  1. NESCHVALUJE :  

 

40/26 Žádost p. V. R. o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 v Přelouči z důvodu dlouhodobě neuhrazených pohledávek vůči městu a neoprávněného užívání nemovitosti.

40/27 Záměr na směnu pozemku p.č. 2301/20  o výměře 298 m2 odděleného z pozemku p.č. 1233/2 v k. ú. Přelouč ve vlastnictví Mgr. P. Č., bytem Lázně Bohdaneč, za pozemky p.č. 125/4 o výměře 8 203 m2 v k.ú. Škudly, p.č. 228/3 o výměře 5 873 m2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí a p.č. 603/1 o výměře 1 881 m2 odděleného z pozemku p.č. 603 v k. ú. Lhota pod Přeloučí, vše ve vlastnictví města s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku.

 

  1. STANOVÍ : 

 

40/28 Výši pachtovného za zemědělské pozemky ve vlastnictví města Přelouče ve výši  3% z průměrné úřední ceny zemědělské půdy za 1 ha ročně.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 26. 1. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 1. 2017 3:33
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi