Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

Usnesení 99. schůze rady města

Usnesení 99. schůze rady města

konané dne 14. 4. 2014

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

99. schůze rady města konané dne 14. 4. 2014

 

Rada města Přelouče : 

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

99/  1 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 7. 4. 2014.

99/  2 Zápis ze jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 1. 4. 2014.

99/  3 Zápis z jednání osadního výboru Klenovka ze dne 15. 3. 2014.

99/  4 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 7. 4. 2014.

99/  5 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 26. 3. 2014.

99/  6 Oznámení p. Václava Mrázka o založení “Spolku pro  obnovu pomníku Antonína Švehly“.

 

 1. ROZHODUJE :  

 

99/  7 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč – III. etapa“ podal uchazeč NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02  Hradec Králové, IČ: 28812875, nabídková cena bez DPH 4.333.338 Kč,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, nabídková cena bez DPH 4.383.174 Kč,
 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ: 25253361, nabídková cena bez DPH 4.625.000 Kč,
 • ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27532208, nabídková cena bez DPH 4.729.362 Kč,
 • v pátém pořadí se umístil uchazeč M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, nabídková cena bez DPH 4.781.568 Kč,
 • v šestém pořadí se umístil uchazeč Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, nabídková cena bez DPH 4.941.225 Kč,
 • v sedmém pořadí se umístil uchazeč REKOM Nový Bydžov, a.s., Měník – Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov, IČ: 25264737, nabídková cena bez DPH 5.193.716,10 Kč,
 • v osmém pořadí se umístil uchazeč SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94,570 01 Litomyšl, IČ: 25274104, nabídková cena bez DPH 5.720.520 Kč.

            Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 99/  8 Že na pozemek města, na němž bude umístěn památník Antonína Švehly, bude uzavřena smlouva o výpůjčce pozemku mezi městem a „Spolkem pro obnovu pomníku Antonína Švehly“ za předpokladu souhlasného stanoviska oboru správy majetku a infrastruktury MěÚ a silničního správního úřadu MěÚ Přelouč s umístěním památníku.

 

 1. SCHVALUJE : 

 

99/  9 Smlouvu č. OS201420000562 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřenou mezi městem Přelouč a EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ: 25134701.

99/10 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OS201420000562  o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřené mezi  EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ: 25134701 a městem Přelouč.

99/11 Výzvu k podání nabídky – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Kladenská, Přelouč“.

99/12 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Tlapnet s.r.o., IČ: 27174/824 na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 752/1, p.p.č. 752/8, p.p.č. 752/10, p.p.č. 905/5, p.p.č. 905/11 a p.p.č. 2023 v k.ú. Přelouč (výstavba optické sítě – Přelouč – 9. etapa).

99/13 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Tlapnet s.r.o., IČ:27174/824 na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 48/1, p.p.č. 49, p.p.č. 59/2, p.p.č. 1780/19 a p.p.č. 2218 v k.ú. Přelouč (výstavba optické sítě – Přelouč- 9. etapa).

99/14 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a p. P. V.,bytem Srnojedy, p. L. V., bytem Mělice, Přelouč a p. P. V., bytem Srnojedy, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 410/44 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

99/15 Smlouvu o vzájemném zřízení věcných břemen na pozemcích v lokalitě poloostrova velkého mělicko-lohenického písníku uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Františkem Stehnem, bytem Musílkova 791, Pardubice a SK SKI Přelouč, IČ: 26667177.

99/16 Záměr na výpůjčku pozemků p.p.č. 1771/1 a p.p.č. 1771/4 v k.ú. Přelouč Ředitelství vodních cest ČR za účelem rozšíření biocentra Slavíkovy ostrovy v souvislosti se stavbou „Stupeň Přelouč II“ na pozemcích města.

99/17 Záměr na prodej části pozemku p.p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč o výměře cca 85 m2 za cenu minimálně 500 Kč/m2 ing. M. S., bytem, Přelouč.

99/18 Pronájem pozemku na hrázi mezi mělicko-lohenickými písníky za účelem provozování přírodního koupaliště p. L. S., bytem Semín, za jednorázové nájemné 65.000 Kč.

99/19 Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a p. L. S., bytem Semín  na pronájem p.p.č. 410/4 a p.p.č. 410/26 v k.ú. Lohenice u  Přelouče na dobu určitou od 15. 5. 2014 do 15. 9. 2014 za cenu 65.000 Kč.

99/20 Znění vzorové nájemní smlouvy na byty ve vlastnictví města.

99/21 Uzavření nájemní smlouvy s p. F. K., na byt č. 7 v č.p. 433 v Přelouči na dobu určitou od 1. 5. 2014 do 31. 7. 2014.

99/22 Uzavření nájemní smlouvy s p. J. M. na byt č. 6 v č.p. 433 v Přelouči na dobu určitou od 1. 5. 2014 do 31. 7. 2014.

99/23 Uzavření nájemní smlouvy s p. O. R., na byt č. 10 v č.p. 433 v Přelouči na dobu určitou od 1. 5. 2014 do 31. 7. 2014.

99/24 Platový výměr nově jmenovaného ředitele Základní umělecké školy Přelouč, okres Pardubice p. Michala Chmelaře, s účinností od 1. 5. 2014.

99/25 Finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč občanskému sdružení Péče o duševní zdraví, Pardubice na výkon  sociální služby pro občany města.

99/26 Finanční příspěvky z kulturního fondu dle podaných žádostí ve výši:

 • 40.000 Kč Veronice Pokorné pro pěvecké sbory Rošťák, Plamen a Ohniváček na soutěže, festivaly pěveckých sborů,
 •   2.000 Kč Marcele Danihelkové na výstavu Heraldika Přeloučska,
 • 10.000 Kč Drahomíře Jiroutové na koncerty, náklady na dopravu a festivaly J. B. Foerster,
 •  9.000 Kč SRPŠ ZŠ Masarykovo nám. na sportovní akce a projekt Rok české hudby,
 •  2.000 Kč Církvi československé husitské na kulturní akce pro veřejnost,
 • 22.000 Kč SRPŠ ZUŠ Přelouč na hudební festivaly, venkovní výpal v papírové peci a večery s hosty,
 •   2.000 Kč Volantu o.p.s. na prázdninový výlet pro děti,
 • 10.000 Kč Klubu přátel ZŠ Smetanova na vánoční akademii a rozloučení s vycházejícími
   

99/27 Finanční příspěvky ze vzdělávacího fondu dle podaných žádostí ve výši:

 • 10.000 Kč Charitě Přelouč, Jakub klubu na výlety pro děti a zážitkový pobyt,
 • 16.000 Kč Josefu Dvořáčkovi na kulturní a vzdělávací akce ART CLUBU,
 •  7.000 Kč Klubu Sluníčko na akce pro rodiny s dětmi,
 •  7.000 Kč Ladislavě Hývlové na akce na podporu čtenářské gramotnosti a literární pořady,
 •  8.000 Kč Miroslavu Nedbalovi na soustředění dětské hudební skupiny BUĎ FIT.

99/28 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 7.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Tupesy na nákup pohárů a cen pro soutěžící na sportovní akci „Oslava 115 let Sboru dobrovolných hasičů Tupesy“.

99/29 Návrh programu XXVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 1. SOUHLASÍ :   

 

99/30 S požadavkem komise místní samosprávy Lhota – Škudly na nákup „zahradního domku“ v hodnotě do 50.000 Kč za podmínek, že domek bude umístěn na pozemku ve vlastnictví města po předchozím souhlasu vedoucího odboru správy majetku a infrastruktury MěÚ(inženýrské sítě) a že na umístění domku bude vydán územní souhlas stavebního úřadu MěÚ.

 

 1. PŘIJÍMÁ :   

 

99/31 Nabídku Technických služeb města Přelouče na vrácení nepotřebného majetku získaného bezúplatným převodem od zřizovatele, Multicar M 25, RZ PUB 09-65, inv.č. 60005 a přístroj na odvlhčení objektu, inv. č. 50006, a to k 1. 5. 2014.

 

 1. UDĚLUJE :  

 

99/32 Výjimku p. J. H., z časového omezení stanoveného čl. 7 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 pro pořádání veřejně přípustné hudební produkce v areálu Břízky – Lohenice dne  11. 5. 2014 od 00.00 do 03.00 hodin.

 

 1. DOPORUČUJE :   

 

99/33 Zastupitelstvu města Přelouče schválit, že v rámci projednávaného návrhu územního plánu Přelouče je nejvhodnější variantou pro obchvat města Přelouče (přeložka silnice I/2) jižní varianta.

99/34 Zastupitelstvu města Přelouče vzít na vědomí pokyny pro upravení návrhu územního plánu Přelouč pro veřejné projednání.

99/35 Zastupitelstvu města zrušit usnesení zastupitelstva města ze dne 23. 6. 2010, odst. III, bod 1) (severní varianta obchvatu města).

99/36 Zastupitelstvu města Přelouče schválit rozpočtové opatření č. II rozpočtu města pro rok 2014.

99/37 Zastupitelstvu města Přelouče schválit odkoupení pozemků p.p.č. 41/22 o výměře 2 665 m2 a  p.p.č. 41/24 o výměře 2 486 m2, oba v k.ú. Mělice z důvodu výstavby silničního mostu přes Labe mezi Valy a Mělicemi, za cenu 63.410 Kč.

99/38 Zastupitelstvu města Přelouče schválit smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a společností OBORA BUŇKOV s.r.o. , IČ: 29458455, na odkup  pozemků p.p.č. 41/22 a p.p.č. 41/24, oba v k.ú. Mělice.

99/39 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 31. 10. 2013 odst. II, bod 2) a odst. II, bod 9) (darování budovy bez č.p. a darovací smlouva SK SKI Přelouč).

99/40 Zastupitelstvu města schválit prodej dále uvedených nemovitostí v k.ú. Lohenice u Přelouče sportovnímu klubu SK SKI Přelouč,  IČ: 26667177: pozemku p.p.č. 410/44 o výměře 2 400 m2 za cenu 480 000 Kč a pozemku st.p.č. 91 o výměře 119 m2, jehož součástí je stavba bez č.p.,  za cenu 77.164 Kč.

99/41 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 14/04 uzavřenou mezi městem Přelouč a SK SKI Přelouč, IČ: 26667177, na prodej pozemků p.p.č. 410/44 a st.p.č. 91, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče.

99/42 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.p.č. 246/4 v k.ú. Mělice o výměře 91 m2 za cenu 150 Kč/m2.

99/43 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 14/03 uzavřenou mezi p. M. T., bytem Nové Město pod Smrkem a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.p.č. 246/4 v k. ú. Mělice.

99/44 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 14/02 uzavřenou mezi městem Přelouč a společností JENTA spol. s r.o., IČ: 47453931, na prodej pozemku st.p.č. 1403 v k.ú. Přelouč.

99/45 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 14/05 uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Marin klub s.r.o., IČ: 27477312, na prodej pozemků p.p.č. 97/5, p.p.č. 97/11, p.p.č. 97/12, p.p.č. 238, p.p.č. 239/1, p.p.č. 239/2, vše v k.ú. Mělice a p.p.č. 410/11, p.p.č. 410/45,p.p.č. 594/3, p.p.č. 594/4, p.p.č. 602, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.

99/46 Zastupitelstvu města schválit záměr na prodej dále uvedených nemovitostí v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 5.600.000 Kč: pozemek st.p.č.  838/2 o výměře 233 m2 (dle GP č. 2070- 10/2014), jehož  součástí je budova č.p. 877, pozemek p.p.č. 1299/6 o výměře 170 m2 oddělený z pozemku p.p.č. 1299/2 na základě GP č. 2070-10/2014 a pozemek p.p.č. 1299/7 o výměře 130 m2 oddělený z pozemků p.p.č. 1299/2 a p.p.č. 1297/12 na základě GP č. 2070-10/2014.

99/47 Zastupitelstvu města schválit výstup projektu „Zvýšení kvality řízení a good governance v Městském úřadu Přelouč, reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00001“ Procesní mapa MěÚ Přelouč a Rozdílová analýza současného a navrženého optimalizovaného stavu MěÚ Přelouč.

99/48 Zastupitelstvu města prominout p. Š. B., Jana Dítěte, 535 01 Přelouč nedoplatek na poplatku z prodlení dle vyčíslení ze dne 7. 4. 2014 č.j.: MUPC 5776/2014, a to ve výši 25.313 Kč za podmínky, že do 30. 6. 2014 uhradí městu Přelouč část předmětného poplatku z prodlení ve výši 1.332 Kč.

99/49 Zastupitelstvu města schválit Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2013.

 

 1. JMENUJE :   

 

99/50 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Kladenská, Přelouč“ ve složení : Pavel Caha (náhradník Bc. Eva Kalousková), Miroslav Manžel (náhradník Lubomír Novotný), Hana Mencová (náhradník  Ing. Jiří Jura), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek za kontrolní výbor zastupitelstva města Martin Macháček (náhradník Václav Nekvapil).

 

 1. DELEGUJE :  

 

99/51 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Kladenská, Přelouč“ p. Ing. Ivana Moravce ( náhradník Ing. Pavel Hrdý).

 

 1. POVĚŘUJE :  

 

99/52 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Kladenská, Přelouč“ otevíráním obálek s nabídkami uchazečů.

99/53 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Kladenská, Přelouč“ schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

99/54 P. Luďka Nováka a p. Zuzanu Fišerovou osobami odpovědnými za zabezpečení a organizaci voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. 5. a 24. 5. 2014.

 

 1. STANOVUJE :

 

99/55 Počet osob žijících v jednotlivých městských bytech dle předloženého návrhu.

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                              Ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                       místostarosta

Datum vložení: 16. 4. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 4. 2014 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5
1
6 7
1
8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5
1
6 7
1
8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 3. 12. 2023
mírné sněžení -5 °C -12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C
úterý 5. 12. mírné sněžení -4/-14 °C
středa 6. 12. mírné sněžení -7/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi