Obsah

Usnesení 99. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 14. 4. 2014

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

99. schůze rady města konané dne 14. 4. 2014

 

Rada města Přelouče : 

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

99/  1 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 7. 4. 2014.

99/  2 Zápis ze jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 1. 4. 2014.

99/  3 Zápis z jednání osadního výboru Klenovka ze dne 15. 3. 2014.

99/  4 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 7. 4. 2014.

99/  5 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 26. 3. 2014.

99/  6 Oznámení p. Václava Mrázka o založení “Spolku pro  obnovu pomníku Antonína Švehly“.

 

 1. ROZHODUJE :  

 

99/  7 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč – III. etapa“ podal uchazeč NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02  Hradec Králové, IČ: 28812875, nabídková cena bez DPH 4.333.338 Kč,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, nabídková cena bez DPH 4.383.174 Kč,
 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ: 25253361, nabídková cena bez DPH 4.625.000 Kč,
 • ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27532208, nabídková cena bez DPH 4.729.362 Kč,
 • v pátém pořadí se umístil uchazeč M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, nabídková cena bez DPH 4.781.568 Kč,
 • v šestém pořadí se umístil uchazeč Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, nabídková cena bez DPH 4.941.225 Kč,
 • v sedmém pořadí se umístil uchazeč REKOM Nový Bydžov, a.s., Měník – Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov, IČ: 25264737, nabídková cena bez DPH 5.193.716,10 Kč,
 • v osmém pořadí se umístil uchazeč SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94,570 01 Litomyšl, IČ: 25274104, nabídková cena bez DPH 5.720.520 Kč.

            Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 99/  8 Že na pozemek města, na němž bude umístěn památník Antonína Švehly, bude uzavřena smlouva o výpůjčce pozemku mezi městem a „Spolkem pro obnovu pomníku Antonína Švehly“ za předpokladu souhlasného stanoviska oboru správy majetku a infrastruktury MěÚ a silničního správního úřadu MěÚ Přelouč s umístěním památníku.

 

 1. SCHVALUJE : 

 

99/  9 Smlouvu č. OS201420000562 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřenou mezi městem Přelouč a EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ: 25134701.

99/10 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OS201420000562  o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřené mezi  EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ: 25134701 a městem Přelouč.

99/11 Výzvu k podání nabídky – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Kladenská, Přelouč“.

99/12 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Tlapnet s.r.o., IČ: 27174/824 na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 752/1, p.p.č. 752/8, p.p.č. 752/10, p.p.č. 905/5, p.p.č. 905/11 a p.p.č. 2023 v k.ú. Přelouč (výstavba optické sítě – Přelouč – 9. etapa).

99/13 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Tlapnet s.r.o., IČ:27174/824 na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 48/1, p.p.č. 49, p.p.č. 59/2, p.p.č. 1780/19 a p.p.č. 2218 v k.ú. Přelouč (výstavba optické sítě – Přelouč- 9. etapa).

99/14 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a p. P. V.,bytem Srnojedy, p. L. V., bytem Mělice, Přelouč a p. P. V., bytem Srnojedy, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 410/44 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

99/15 Smlouvu o vzájemném zřízení věcných břemen na pozemcích v lokalitě poloostrova velkého mělicko-lohenického písníku uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Františkem Stehnem, bytem Musílkova 791, Pardubice a SK SKI Přelouč, IČ: 26667177.

99/16 Záměr na výpůjčku pozemků p.p.č. 1771/1 a p.p.č. 1771/4 v k.ú. Přelouč Ředitelství vodních cest ČR za účelem rozšíření biocentra Slavíkovy ostrovy v souvislosti se stavbou „Stupeň Přelouč II“ na pozemcích města.

99/17 Záměr na prodej části pozemku p.p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč o výměře cca 85 m2 za cenu minimálně 500 Kč/m2 ing. M. S., bytem, Přelouč.

99/18 Pronájem pozemku na hrázi mezi mělicko-lohenickými písníky za účelem provozování přírodního koupaliště p. L. S., bytem Semín, za jednorázové nájemné 65.000 Kč.

99/19 Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a p. L. S., bytem Semín  na pronájem p.p.č. 410/4 a p.p.č. 410/26 v k.ú. Lohenice u  Přelouče na dobu určitou od 15. 5. 2014 do 15. 9. 2014 za cenu 65.000 Kč.

99/20 Znění vzorové nájemní smlouvy na byty ve vlastnictví města.

99/21 Uzavření nájemní smlouvy s p. F. K., na byt č. 7 v č.p. 433 v Přelouči na dobu určitou od 1. 5. 2014 do 31. 7. 2014.

99/22 Uzavření nájemní smlouvy s p. J. M. na byt č. 6 v č.p. 433 v Přelouči na dobu určitou od 1. 5. 2014 do 31. 7. 2014.

99/23 Uzavření nájemní smlouvy s p. O. R., na byt č. 10 v č.p. 433 v Přelouči na dobu určitou od 1. 5. 2014 do 31. 7. 2014.

99/24 Platový výměr nově jmenovaného ředitele Základní umělecké školy Přelouč, okres Pardubice p. Michala Chmelaře, s účinností od 1. 5. 2014.

99/25 Finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč občanskému sdružení Péče o duševní zdraví, Pardubice na výkon  sociální služby pro občany města.

99/26 Finanční příspěvky z kulturního fondu dle podaných žádostí ve výši:

 • 40.000 Kč Veronice Pokorné pro pěvecké sbory Rošťák, Plamen a Ohniváček na soutěže, festivaly pěveckých sborů,
 •   2.000 Kč Marcele Danihelkové na výstavu Heraldika Přeloučska,
 • 10.000 Kč Drahomíře Jiroutové na koncerty, náklady na dopravu a festivaly J. B. Foerster,
 •  9.000 Kč SRPŠ ZŠ Masarykovo nám. na sportovní akce a projekt Rok české hudby,
 •  2.000 Kč Církvi československé husitské na kulturní akce pro veřejnost,
 • 22.000 Kč SRPŠ ZUŠ Přelouč na hudební festivaly, venkovní výpal v papírové peci a večery s hosty,
 •   2.000 Kč Volantu o.p.s. na prázdninový výlet pro děti,
 • 10.000 Kč Klubu přátel ZŠ Smetanova na vánoční akademii a rozloučení s vycházejícími
   

99/27 Finanční příspěvky ze vzdělávacího fondu dle podaných žádostí ve výši:

 • 10.000 Kč Charitě Přelouč, Jakub klubu na výlety pro děti a zážitkový pobyt,
 • 16.000 Kč Josefu Dvořáčkovi na kulturní a vzdělávací akce ART CLUBU,
 •  7.000 Kč Klubu Sluníčko na akce pro rodiny s dětmi,
 •  7.000 Kč Ladislavě Hývlové na akce na podporu čtenářské gramotnosti a literární pořady,
 •  8.000 Kč Miroslavu Nedbalovi na soustředění dětské hudební skupiny BUĎ FIT.

99/28 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 7.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Tupesy na nákup pohárů a cen pro soutěžící na sportovní akci „Oslava 115 let Sboru dobrovolných hasičů Tupesy“.

99/29 Návrh programu XXVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 1. SOUHLASÍ :   

 

99/30 S požadavkem komise místní samosprávy Lhota – Škudly na nákup „zahradního domku“ v hodnotě do 50.000 Kč za podmínek, že domek bude umístěn na pozemku ve vlastnictví města po předchozím souhlasu vedoucího odboru správy majetku a infrastruktury MěÚ(inženýrské sítě) a že na umístění domku bude vydán územní souhlas stavebního úřadu MěÚ.

 

 1. PŘIJÍMÁ :   

 

99/31 Nabídku Technických služeb města Přelouče na vrácení nepotřebného majetku získaného bezúplatným převodem od zřizovatele, Multicar M 25, RZ PUB 09-65, inv.č. 60005 a přístroj na odvlhčení objektu, inv. č. 50006, a to k 1. 5. 2014.

 

 1. UDĚLUJE :  

 

99/32 Výjimku p. J. H., z časového omezení stanoveného čl. 7 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 pro pořádání veřejně přípustné hudební produkce v areálu Břízky – Lohenice dne  11. 5. 2014 od 00.00 do 03.00 hodin.

 

 1. DOPORUČUJE :   

 

99/33 Zastupitelstvu města Přelouče schválit, že v rámci projednávaného návrhu územního plánu Přelouče je nejvhodnější variantou pro obchvat města Přelouče (přeložka silnice I/2) jižní varianta.

99/34 Zastupitelstvu města Přelouče vzít na vědomí pokyny pro upravení návrhu územního plánu Přelouč pro veřejné projednání.

99/35 Zastupitelstvu města zrušit usnesení zastupitelstva města ze dne 23. 6. 2010, odst. III, bod 1) (severní varianta obchvatu města).

99/36 Zastupitelstvu města Přelouče schválit rozpočtové opatření č. II rozpočtu města pro rok 2014.

99/37 Zastupitelstvu města Přelouče schválit odkoupení pozemků p.p.č. 41/22 o výměře 2 665 m2 a  p.p.č. 41/24 o výměře 2 486 m2, oba v k.ú. Mělice z důvodu výstavby silničního mostu přes Labe mezi Valy a Mělicemi, za cenu 63.410 Kč.

99/38 Zastupitelstvu města Přelouče schválit smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a společností OBORA BUŇKOV s.r.o. , IČ: 29458455, na odkup  pozemků p.p.č. 41/22 a p.p.č. 41/24, oba v k.ú. Mělice.

99/39 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 31. 10. 2013 odst. II, bod 2) a odst. II, bod 9) (darování budovy bez č.p. a darovací smlouva SK SKI Přelouč).

99/40 Zastupitelstvu města schválit prodej dále uvedených nemovitostí v k.ú. Lohenice u Přelouče sportovnímu klubu SK SKI Přelouč,  IČ: 26667177: pozemku p.p.č. 410/44 o výměře 2 400 m2 za cenu 480 000 Kč a pozemku st.p.č. 91 o výměře 119 m2, jehož součástí je stavba bez č.p.,  za cenu 77.164 Kč.

99/41 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 14/04 uzavřenou mezi městem Přelouč a SK SKI Přelouč, IČ: 26667177, na prodej pozemků p.p.č. 410/44 a st.p.č. 91, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče.

99/42 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.p.č. 246/4 v k.ú. Mělice o výměře 91 m2 za cenu 150 Kč/m2.

99/43 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 14/03 uzavřenou mezi p. M. T., bytem Nové Město pod Smrkem a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.p.č. 246/4 v k. ú. Mělice.

99/44 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 14/02 uzavřenou mezi městem Přelouč a společností JENTA spol. s r.o., IČ: 47453931, na prodej pozemku st.p.č. 1403 v k.ú. Přelouč.

99/45 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 14/05 uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Marin klub s.r.o., IČ: 27477312, na prodej pozemků p.p.č. 97/5, p.p.č. 97/11, p.p.č. 97/12, p.p.č. 238, p.p.č. 239/1, p.p.č. 239/2, vše v k.ú. Mělice a p.p.č. 410/11, p.p.č. 410/45,p.p.č. 594/3, p.p.č. 594/4, p.p.č. 602, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.

99/46 Zastupitelstvu města schválit záměr na prodej dále uvedených nemovitostí v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 5.600.000 Kč: pozemek st.p.č.  838/2 o výměře 233 m2 (dle GP č. 2070- 10/2014), jehož  součástí je budova č.p. 877, pozemek p.p.č. 1299/6 o výměře 170 m2 oddělený z pozemku p.p.č. 1299/2 na základě GP č. 2070-10/2014 a pozemek p.p.č. 1299/7 o výměře 130 m2 oddělený z pozemků p.p.č. 1299/2 a p.p.č. 1297/12 na základě GP č. 2070-10/2014.

99/47 Zastupitelstvu města schválit výstup projektu „Zvýšení kvality řízení a good governance v Městském úřadu Přelouč, reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00001“ Procesní mapa MěÚ Přelouč a Rozdílová analýza současného a navrženého optimalizovaného stavu MěÚ Přelouč.

99/48 Zastupitelstvu města prominout p. Š. B., Jana Dítěte, 535 01 Přelouč nedoplatek na poplatku z prodlení dle vyčíslení ze dne 7. 4. 2014 č.j.: MUPC 5776/2014, a to ve výši 25.313 Kč za podmínky, že do 30. 6. 2014 uhradí městu Přelouč část předmětného poplatku z prodlení ve výši 1.332 Kč.

99/49 Zastupitelstvu města schválit Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2013.

 

 1. JMENUJE :   

 

99/50 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Kladenská, Přelouč“ ve složení : Pavel Caha (náhradník Bc. Eva Kalousková), Miroslav Manžel (náhradník Lubomír Novotný), Hana Mencová (náhradník  Ing. Jiří Jura), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek za kontrolní výbor zastupitelstva města Martin Macháček (náhradník Václav Nekvapil).

 

 1. DELEGUJE :  

 

99/51 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Kladenská, Přelouč“ p. Ing. Ivana Moravce ( náhradník Ing. Pavel Hrdý).

 

 1. POVĚŘUJE :  

 

99/52 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Kladenská, Přelouč“ otevíráním obálek s nabídkami uchazečů.

99/53 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Kladenská, Přelouč“ schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

99/54 P. Luďka Nováka a p. Zuzanu Fišerovou osobami odpovědnými za zabezpečení a organizaci voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. 5. a 24. 5. 2014.

 

 1. STANOVUJE :

 

99/55 Počet osob žijících v jednotlivých městských bytech dle předloženého návrhu.

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                              Ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                       místostarosta


Vytvořeno: 16. 4. 2014
Poslední aktualizace: 16. 4. 2014 00:00
Autor: