Obsah

Usnesení 94. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 6. 2. 2014

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

94. schůze rady města konané dne 6. 2. 2014

 

Rada města Přelouče :  

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

94/  1 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 30. 1. 2014.

94/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 22. 1. 2014.

94/  3 Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 2. 2. 2014.

 

  1. SCHVALUJE : 

 

94/  4 Pronájem nebytových prostor v I. NP budovy č.p. 877 na pozemku st.p.č. 383/2 v k. ú. Přelouč společnosti HANEL, spol. s r.o., IČ: 60113677 za roční nájemné 700 Kč/m2 za hlavní prostory a 100 Kč/m2 za vedlejší prostory.

94/  5 Pronájem části pozemku p.p.č. 917/9 v k. ú. Přelouč o výměře cca 24 m2 manželům I. a Mgr. Z. H., bytem ul., Edvarda Beneše, Přelouč, za roční nájemné 1.000 Kč.

94/  6 Smlouvu o nájmu uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi I. a Mgr. Z. H., bytem ul., Edvarda Beneše, Přelouč, na pronájem části pozemku p.p.č. 917/9  v k. ú. Přelouč.

94/  7 Záměr na prodej části pozemku p.p.č. 938/7 v k. ú. Přelouč o výměře cca 850 m2 za cenu minimálně dle znaleckého posudku.

94/  8 Způsob projektového řešení Dukelského náměstí (přednádraží) v Přelouči dle studie vypracované společností M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, se zapracováním akceptovatelných připomínek členů bezpečnostní a dopravní komise.

94/  9 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 609/9 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

94/10 Poskytnutí dotace pro Junák – svaz skautů a skautek, středisko Přelouč,  ve výši 50.000 Kč na úhradu provozních nákladů spojených s činností žadatele v roce 2014.

94/11 Poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč pro Rodinné centrum Sluníčko Přelouč na úhradu energií v roce 2014.

94/12 Poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro Římskokatolickou farnost na opravu kostela v roce 2014.

94/13 Poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro Českobratrskou farnost na opravu kostela v roce 2014.

94/14 Poskytnutí dotace pro Charitu Přelouč ve výši 25.000 Kč na úhradu nákladů na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  s trvalým bydlištěm v Přelouči a místních částech, které jsou podle § 31 vyhl. 505/2006 poskytovány bezplatně, přičemž osobní náklady mohou tvořit maximálně 50% poskytnuté dotace.

94/15 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1153/D3 k projektu Rekonstrukce kotelny Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

94/16 Prodloužení smlouvy o nájmu bytu p. M. D. P. na byt č. 3, ozn. A3      v Přelouči v ul. Jana Dítěte a to na dobu určitou od 1. 3. 2014 do 31. 5. 2014.

94/17 Prodloužení nájemní smlouvy manželům O. a A. E., na byt č. 1 ve Sportovní ulici v Přelouči na dobu určitou od 1. 3. 2014 do 31. 5. 2014.

94/18 Pronájem bytu č. 1 o vel. 3+kk v č.p. 1537 o vel. 73,89 m2 p. R. S., trvale bytem Přelouč, Jižní  s platností od 1. 4. 2014 na dobu určitou 1 rok.

94/19 Dotaci z fondu rady města ve výši 5.000 Kč Českému svazu chovatelů, základní organizaci č. 1,Přelouč, na nákup cen účastníkům velikonoční výstavy drobného zvířectva v Přelouči.

94/20 Dotaci z fondu rady města ve výši 10.000 Kč SDH Mělice, zastoupeném p. Alešem Koubou na činnost SDH Mělice v roce 2014 (účasti na výstavách v Přibyslavi,  Pardubicích, Litoměřicích, soutěž koňských stříkaček konanou dne 2.8. 2014).

94/21 Dohodu o ukončení mandátní smlouvy s hotelem Fontána Přelouč na zabezpečení činnosti turistického informačního centra ke dni 14. 2. 2014.

94/22 Návrh programu XXV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

  1. DÁVÁ  SOUHLAS : 

 

94/23 Společnosti ČEZ Energo, s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4 s výstavbou – instalací kogenerační jednotky do objektu kotelny na náměstí 17. listopadu č.p. 1518, st.p.č. 1772 v k. ú. Přelouč, o jmenovitém elektrickém výkonu 800 kWe a tepelném výkonu 896 kWt, typ jednotky TEDOM Quanto D770, palivo zemní plyn. Investorem a provozovatelem kogenerační jednotky bude společnost ČEZ Energo, s.r.o.

 

  1. SOUHLASÍ :  

 

94/24 S pronájmem pozemků přírodního koupaliště na mělicko-lohenických písnících v sezóně roku 2014 za předem stanovených podmínek jednomu provozovateli vzešlému z výběrového řízení na základě cenově nejvhodnější nabídky.

 

  1. DOPORUČUJE :  

 

94/25 Zastupitelstvu města schválit změnu č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum města Přelouče, Masarykovo nám. č.p. 26, 535 01 Přelouč.

94/26 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. I rozpočtu města pro rok 2014.

94/27 Zastupitelstvu města schválit třetí etapu projektu regenerace panelového sídliště uvažovanou k realizaci v roce 2014.

94/28 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2014 pro Rugby Club Přelouč ve výši 100.000 Kč na úhradu cestovních výdajů na zápasy, na údržbu hřiště a na dopravu a ubytování na sportovním soustředění.

94/29 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2014 pro Basketbalový klub Přelouč ve výši 100.000 Kč na úhradu pronájmu sportovní haly, na úhradu nákladů za rozhodčí  a na úhradu cestovních  výdajů na zápasy.

94/30 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2014 pro Orel jednota Přelouč, oddíl florbalu ve výši 100.000 Kč na úhradu pronájmu sportovní haly a na úhradu cestovních výdajů na zápasy.

94/31 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2014 pro HC Jestřábi Přelouč ve výši 100.000 Kč na úhradu cestovních výdajů na zápasy a na úhradu nákladů za rozhodčí.

94/32 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2014 pro Fotbalový klub Přelouč ve výši 160.000 Kč na úhradu spotřeby energií (plyn, voda, elektřina), na údržbu hřišť a tribuny a na úhradu cestovních výdajů na zápasy.

94/33 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2014 pro Fotbalový klub Přelouč ve výši 100.000 Kč na pořádání 58. ročníku celostátního žákovského turnaje v kopané.

94/34 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v roce 2014 pro TJ Sokol Přelouč ve výši 300.000 Kč na úhradu spotřeby energií (plyn, elektřina,  vodné a stočné).

94/35Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace pro Charitu  Přelouč ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů na službu Podpora rodiny, přičemž osobní náklady mohou tvořit maximálně 80% poskytnuté dotace.

94/36 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace pro Charitu Přelouč ve výši 120.000 Kč na úhradu nákladů pro materiálové vybavení a činnost dětí charitního nízkoprahového  centra Jakub klub, tj. hry, trička a barvy na textil, knížky, výtvarné potřeby, sportovní vybavení, výukové PC programy, výdaje na výlety s dětmi – doprava, vstupné, pojištění, spotřebu energií a osobní náklady, přičemž osobní náklady mohou tvořit maximálně 30% poskytnuté dotace.

94/37 Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace pro Stehno marine klub Pardubice ve výši 100.000 Kč na pořádání Mistrovství Evropy a Afriky ve vodním lyžování.

94/38 Zastupitelstvu města schválit zařazení správního území města Přelouče do územní působnosti MAS Železnohorský region na období 2014 – 2020.

94/39 Zastupitelstvu města vydat souhlas s realizací nabídky ČEZ Energo, s.r.o. ze dne 4. 2. 2014.

94/40 Zastupitelstvu města zrušit usnesení zastupitelstva města ze dne 26. 9. 2013, odst. IV, bod 1).

 

  1. JMENUJE :  

 

94/41 Konkurzní komisi pro konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Přelouč, okres Pardubice ve složení: předseda – ing. Ivan Moravec, členové – Ing. Jan Černý, Mgr. Zuzana Hamanová, Petra Lojínová, Petr Šotta, Alena Hanušová, tajemnici – Helena Vítková, vedoucí personálního a mzdového oddělení, Městský úřad Přelouč (není členem konkurzní komise, organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise).

 

 

 

     Bc. Irena B u r e š o v á                              Ing. Ivan M o r a v e c

         starostka                                                       místostarosta


Vytvořeno: 10. 2. 2014
Poslední aktualizace: 10. 2. 2014 00:00
Autor: