Obsah

Usnesení 93. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 27.1.2014

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

93. schůze rady města konané dne 27. 1. 2014

 

Rada města Přelouče :

 

I.            BERE NA VĚDOMÍ :

 

93/  1 Nabídku spolupráce Art Gallery, Dolní Nová Ves na reklamní služby pro město.

93/  2 Podmínky konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Přelouč, okres Pardubice.

93/  3 Návrh řešení dalšího postupu ve společnosti Tepelné zdroje Přelouč s.r.o.

 

II.         SCHVALUJE :

 

93/  4 Smlouvu č. 001/14 o zabezpečení ostrahy majetku uzavřenou mezi městem Přelouč a Anetou Holečkovou, s.r.o., Zlatnictví a hodinářství se sídlem Hradecká 535, 535 01 Přelouč, IČ: 01518615.

93/  5 Smlouvu č. 002/14 o zabezpečení ostrahy majetku uzavřenou mezi městem Přelouč a SUSY s.r.o., nám. Jiřího z Poděbrad 153, 508 01 Hořice, IČ: 25296728.

93/  6 Rozšíření činnosti příspěvkové organizace Kulturní služby města Přelouče o provozování turistického informačního centra od 1. 3. 2013.

93/  7 Dohodu o splátkách uzavřenou mezi věřitelem Městem Přelouč a dlužnicí p. D. D., Trnávka, 535 01 Přelouč na úhradu nedoplatku na nájemném a neuhrazených částkách za služby za užívání nebytových prostor v domě č.p. 25 v Přelouči, Masarykovo nám., tedy celkového dluhu ve výši 57.780 Kč.

93/  8 Dohodu o splátkách na splácení dluhu ve výši 14.688 Kč s p. J. S., trvale bytem Československé armády, 535 01 Přelouč v 15ti měsíčních splátkách, a to vždy do posledního kalendářního dne příslušného měsíce, počínaje měsícem únor 2014.

93/  9 Ve své kompetenci rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu města pro rok 2013.

93/10 Dotaci z fondu rady města ve výši 5.000 Kč Auto-moto Veteráni Přelouč, o.s. na nákup cen pro účastníky 7. ročníku Rallye Železné Hory v roce 2014.

93/11 Termíny konání schůzí rady města dne 3. 3., 17. 3., 31. 3., 14. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6. a 16. 6. 2014 a termín konání zasedání zastupitelstva města dne 24. 4. a 26. 6. 2014.

 

III.      SOUHLASÍ :

 

93/12 S ukončením nájemní smlouvy p. L. Š.na byt 3+1 v Riegrově ul., v Přelouči dohodou k 31. 3. 2014.

93/13 S uvolněním z funkce ředitelky Základní umělecké školy Přelouč p. Jany Bednářové na vlastní žádost ke dni 30. 4. 2014 dohodou.

 

IV.       VYHLAŠUJE :

 

93/14 Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Přelouč, okres Pardubice.

 

V.          DOPORUČUJE :

 

93/15 Zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR Přelouč za rok 2013.

93/16 Zastupitelstvu města stanovit měsíční odměny za výkon funkce v samosprávě města s účinností

          od 1. 2. 2014 takto:

-   člen rady města                        1.910 Kč

-   předseda výboru, komise           1.560 Kč

-   člen zastupitelstva města              660 Kč.

93/17 Zastupitelstvu města stanovit, že při souběhu výkonu více funkcí v samosprávě bude výše měsíční odměny takovéto osobě stanovena součtem odměn za jednotlivé funkce.

93/18 Zastupitelstvu města schválit výplatu odměn členům komisí rady a členům výborů zastupitelstva za jejich práci v roce 2013 dle předloženého návrhu.

93/19 Zastupitelstvu města uložit předsedům komisí a výborů stanovit v rámci určeného limitu výši odměn jednotlivým členům komise/výboru, písemný doklad o výši přiznané odměny jednotlivým členům komise/výboru předložit mzdové účtárně MěÚ nejpozději do 30. 4. 2014:

-   Komise SPOZ, předseda Jaroslav Jarolím, limit odměn k rozdělení 19.200 Kč,

-   Komise přestupková, předsedkyně Marie Pálová, limit odměn k rozdělení 9.600 Kč,

-   Komise školská a kulturní, předsedkyně Mgr. Věra Jelínková, limit odměn k rozdělení 9.600 Kč,

-   Komise sportovní, předseda ing. Pavel Hrdý, limit odměn k rozdělení 8.400 Kč,

-   Komise bezpečnostní a dopravní, předseda Mgr. Petr Veselý, limit odměn k rozdělení 6.000 Kč,

-   Komise pro rozvoj města, předseda Mgr. Lubor Pacák, limit odměn k rozdělení 6.000 Kč,

-   Komise sociálně zdravotní, předseda MVDr. Zdeněk Zeman, limit odměn k rozdělení 9.600 Kč,

-   Komise místní samosprávy Štěpánov, předsedkyně Ludmila Turynová, limit odměn k rozdělení 4.800 Kč,

-   Komise místní samosprávy Tupesy, předseda Petr Šurkala, limit odměn k rozdělení 4.800 Kč,

-   Komise místní samosprávy Lhota – Škudly, předsedkyně Mgr. Šárka Junasová, limit odměn k rozdělení 4.800 Kč,

-   Finanční výbor, předseda RSDr. Jaroslav Čapský, limit odměn k rozdělení 4.800 Kč,

-   Kontrolní výbor, předseda Martin Macháček, limit odměn k rozdělení 4.800 Kč,

-   Majetkový výbor, předseda MVDr. Pavel Jadrníček, limit odměn k rozdělení 4.800 Kč,

-   Osadní výbor Lohenice, předseda Zbyněk Štolpa, limit odměn k rozdělení 7.200 Kč,

-   Osadní výbor Mělice, předseda Aleš Kouba, limit odměn k rozdělení 7.200 Kč,

-   Osadní výbor Klenovka, předseda, ing. Libor Skala,  limit odměn k rozdělení 7.200 Kč.

 

VI.       NESOUHLASÍ :

 

93/20 S prodejem konstrukcí skateboardových překážek ze žárově zinkovaných ocelových profilů.

 

VII.    UKLÁDÁ :

 

93/21 Předsedům komisí místních samospráv a osadních výborů zaslat zprávu o činnosti za rok 2013, která bude součástí Zprávy o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2013.

 

VIII. ZAMÍTÁ :

 

93/22 Žádost Amaltheao.s. Chrudim na podporu sociální služby sociálně právní ochrany dětí z důvodu, že službu pro město zajišťuje Charita Přelouč.

93/23 Žádost Záchranné stanice a ekocentra „Pasíčka“, Bor u Skutče o dotaci na provoz.

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                                                      ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                                                               místostarosta


Vytvořeno: 30. 1. 2014
Poslední aktualizace: 30. 1. 2014 00:00
Autor: Petr Vlček