Obsah

Usnesení 1. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 10. 11. 2014

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

1. schůze rady města konané dne 10. 11. 2014

 

Rada města Přelouče : 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

1/1 Informativní materiál o požadavcích komisí místní samosprávy, osadních výborů a příspěvkových organizací uplatněných k zařazení do rozpočtu města Přelouč na rok 2015 u odboru správy majetku.  

 

  1. SCHVALUJE :

 

1/2 A vydává Jednací řád Rady města Přelouče.

1/3 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Oprava propustku přes Lipoltickou svodnici na místní komunikaci Přelouč – Tupesy“ se společností KOSS Kolín spol. s. r.o., Krakovany 85, 281 27 Kolín, IČ: 49825941, s konečnou cenou 664.568 Kč vč. DPH (navýšení o 5.118 Kč).

1/4 Záměr na prodej pozemku p.p.č. 225/7 v k.ú. Štěpánov o výměře cca 824 m2 za cenu minimálně 36.604 Kč p. L. O., bytem Opočinek, Pardubice a p. S. P., bytem Klenovka, Přelouč.

1/5 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavřené na rekonstrukci vnitřních instalací v pavilonech mateřské školy Kladenská č.p. 1384 v Přelouči s firmou IVEXI s.r.o., Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice, IČ: 25298968, kterým se rozšiřuje sjednaný rozsah prací o opravu venkovních teras a další práce vyvolané zateplováním podlah pavilonů, a to za cenu 218.595 Kč bez DPH, 264.500 Kč s 21% DPH.

1/6 Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku, uzavřenou mezi městem Přelouč a K2 invest s.r.o., IČ: 2600892, týkající se výstavby komunikace a zpevněných ploch na pozemcích města p.č. 971/1, p.č. 916/104 a p.č. 1820/1, vše v k.ú. Přelouč.

1/7 Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 5. 12. 2001 mezi městem Přelouč a Výrobním a obchodním družstvem Lhota pod Přeloučí, IČ: 49810014, kterým se z důvodu obnovy katastrálního operátu digitalizací aktualizuje příloha k nájemní smlouvě – pronajaté pozemky.

1/8 Záměr na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 21. 1. 2003 mezi městem Přelouč a Zemědělským a obchodním družstvem „Bratranců Veverkových“ Živanice. Tímto dodatkem se zvyšuje nájemné z důvodu zvýšení základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ.

 

  1. SOUHLASÍ :  

 

1/9 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 1520 ve Veverkově ul. v Přelouči s p. ing. P. K., bytem Červeňák,  Dolní Radechová a p. R. K., bytem Veverkova, Přelouč, po převodu členského podílu v Družstvu vlastníků bytů v Přelouči, Veverkova, z p. J. D., na jejich osoby.

1/10 S přijetím finančního daru Základní umělecké škole Přelouč ve výši 100.000 Kč od dárce, který si nepřeje být jmenován, na nákup hudebních nástrojů.

 

  1. DOPORUČUJE : 

 

1/11 Zastupitelstvu města uplatnit předkupní právo na odkoupení spoluvlastnického podílu 1/18 pozemku p.p.č. 1297/43 v k. ú. Přelouč od p. P. H., bytem Smetanova, Přelouč a odkoupit tento podíl za cenu 250 Kč/m2.

 

  1. ZŘIZUJE : 

 

1/12 Komisi pro rozvoj města.

1/13 Komisi sociální a zdravotní.

1/14 Komisi školskou a kulturní.

1/15 Komisi sportovní.

1/16 Komisi bezpečnostní a dopravní.

1/17 Řídící a monitorovací komisi pro realizaci Strategického plánu rozvoje města.

1/18 Komisi sboru pro občanské záležitosti.

1/19 Poradní orgán – pracovní skupinu  pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům majetku  města.

 

  1. JMENUJE : 

 

1/20 Předsedou komise pro rozvoj města Mgr. Lubora Pacáka, členy – Martina Židka, RSDr. Ladislava Roušara, Víta Priessnitze, Ing. et Ing. Veroniku Linhartovou, Ph.D., Ing. Radku Stárkovou  a  Radka Hutlu.

1/21 Předsedkyní komise sociálně zdravotní Bc. Annu Kulakovskou, členy – MUDr. Petra Licka, MVDr. Zdeňka Zemana,  MUDr. Lenku Roušarovou, Blanku  Konvalinovou, Dis., Ritu Hudcovou a Jitku Burketovou.

1/22 Předsedou školské a kulturní komise p. Miroslava Nedbala, členy – Aleše Horycha, Mgr. Zuzanu Jánskou, Jitku Honsovou, Mgr. et Mgr. Petru Šimkovou, Máriu Bořkovou, Mgr. Danu Dostálovou, Mgr. Věru Jelínkovou a Vladislavu Hývlovou.

1/23 Předsedou komise sportovní Ing. Pavla Hrdého, členy – Jana Šimona, Tomáše Černého, Jakuba Albrechta, Leoše Cirkla, Martina Šmída a Ing. Jana Daška.

1/24 Předsedou bezpečnostní a dopravní komise Mgr. Petra Veselého, členy – Ing. Martina Moravce, Ph.D., Ing. Radka Mrkvičku, Lubomíra Novotného, Karla Šilhavého, Bc. Jiřího Dobruského, npor. Mgr. Jiřího Zimu, Bc. Radka Hrdého, pprap. Jiřího Čapka, Mgr. Moniku Duškovou a Miroslava  Manžela.

1/25 Předsedkyní Řídící a monitorovací komise pro realizaci Strategického plánu rozvoje města Ing. et Bc. Zdenku Kumstýřovou, členy – Ing. Lukáše Kuchyňku, Ritu Hudcovou, Vojtěcha Levaie, Mgr. Veroniku Dofkovou, Mgr. Lubora Pacáka, Bc. Irenu Burešovou, Ing. Ivana Moravce a Alenu Hanušovou.

1/26 Předsedou komise SPOZ p. Jaroslava Jarolíma, členy – Libuši Machačovou, Jaroslavu Šimonovou, Janu Zieglerovou, Marii Novákovou, Marii Žáčkovou, Bohumilu Divišovou a Mgr. Danu Dostálovou.

1/27 Členy pracovní skupiny  pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům majetku města Ing. Ivanu Lejhancovou, Ing. Ivu Lehárovou a Miroslava  Nedbala.

1/28 Stálým členem komisí pro posuzování a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radima Jelínka, Ph.D. (náhradníka  p. Václava Nekvapila).

 

  1. RUŠÍ :   

 

1/29 Usnesení rady města č. 101/16 ze dne 19. 5. 2014.

 

 

 

 

  1. NESOUHLASÍ :  

 

1/30 S deponováním zeminy z výkopů stavebních objektů, prováděných v rámci rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení č.j. MUPC 15206/2014 na bytové domy Na hodinářce, Přelouč, Edvarda Beneše, na p.č. 916/104, p.č. 916/105, p.č. 917/1 a p.č. 1820/1, vše v k. ú. Přelouč dle oznámení společnosti K2 INVEST s.r.o. ze dne 29. 10. 2014.

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                         Ing. Ivan  M o r a v e c

             starostka                                             místostarosta

    


Vytvořeno: 11. 11. 2014
Poslední aktualizace: 11. 11. 2014 00:00
Autor: