Obsah

usnesení 88. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 25. 11. 2013

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

88. schůze rady města konané dne 25. 11. 2013

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :   

 

88/  1 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 20. 11. 2013.

88/  2 Zprávu o financování XIX. ročníku udělení Ceny Františka Filipovského za dabing.

88/  3 Zprávu o průběhu realizace tvorby Strategického plánu rozvoje města Přelouče.

88/  4 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 20. 11. 2013. 

 

  1. SCHVALUJE : 

 

88/  5 Změnu č. 4 závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací pro rok 2013.

88/  6 Odměny za 2. pololetí 2013 pro ředitelé škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle § 134 zák. č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a předloženého návrhu.

88/  7 Záměr na pronájem dále uvedených pozemků v k.ú. Tupesy u Přelouče na dobu určitou 5 let za roční nájemné minimálně 1 700 Kč/ha:  p.p.č . 211, č. 91/61 (PK), č. 94/12 (PK), č. 102/2 (PK), č. 106/1 (PK), č. 106/2 (PK), č. 106/7 (PK), č. 112/2 (PK), č. 122/1 (PK), č. 218 (PK), č.224 (PK).

88/  8 Na pronájem dále uvedených pozemků v k.ú. Tupesy u Přelouče společnosti LIPONOVA, a.s., IČ: 25282778, na dobu určitou 5 let za roční nájemné minimálně 1 700  Kč/ha: č. 90/26 (PK) – podíl 1/56, č. 90/24  (PK) – podíl 1/2 , č. 91/42 (PK) – podíl ½.

88/  9 Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 763/5 v k.ú. Přelouč o výměře max. 25 m2 za účelem umístění pevného prodejního stánku p. J. V., bytem Karla Čapka, Přelouč za roční nájemné 7 280 Kč.

88/10 Dohodu o skončení nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Josefem Kaskou, IČ: 13178679.

88/11 V souladu se svou kompetencí rozpočtové opatření č.VI k rozpočtu města na rok 2013 ve výdajové části V5 – správa majetku, investice přesunem finančních prostředků ve výši  499.000  Kč mezi jednotlivými položkami rozpočtu dle seznamu.

88/12 Prodloužení nájemní smlouvy manželům O. a A. E. na byt č. 1 ve Sportovní ul., v Přelouči na dobu určitou od 1. 12. 2013 do 28. 2. 2014.

88/13 Prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2013 O. a G.R., na byt č. 10 v ul. Za Fontánou v Přelouči.

88/14 Prodloužení smlouvy o nájmu bytu p. M. D. P. na byt č. 3, ozn. A3            v Přelouči v ul. Jana Dítěte, a to na dobu určitou od 1. 12. 2013 do 28. 2. 2014.

88/15 Dodatek č. 5 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 15. 12. 2005 mezi městem Přelouč a Technickými službami města Přelouče.

88/16 Smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavřenou mezi městem Přelouč a Technickými službami města Přelouče.

88/17 Výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu.

88/18 Finanční dar uvolněným členům zastupitelstva města dle předloženého návrhu.

88/19 Přijetí dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 50.000 Kč na XIX. ročník Ceny Františka Filipovského za dabing 2013.

 

  1. ZŘIZUJE : 

 

88/20 Komisi pro strategický rozvoj.

 

IV.    JMENUJE :      

   

88/21 Členy komise pro strategický rozvoj:

  • za město Přelouč ve složení: Bc. Irena Burešová, ing. Ivan  Moravec, Mgr. Lubor  Pacák, ing. Martin Moravec, PhD., RSDr. Jaroslav Čapský, ing. Ivana  Lejhancová a Miroslav  Manžel
  • za podnikatelský sektor ve složení: ing. Irena Kühnová (KB Přelouč),  ing. Jaroslav Černý (SVOS spol. s r.o.), Ivan Hrůza (SOP, a.s.), ing. Jiří Krejzl (Ignitech, s.r.o.).

 

  1. DOPORUČUJE : 

 

88/22 Zastupitelstvu města schválit rozpočet města Přelouče na rok 2014.

 

  1. RUŠÍ :

 

88/23 Usnesení rady města č. 87/11 a č. 87/12 ze dne 11. 11. 2013 (pronájem části p.p.č. 763/5 a  uzavření smlouvy o pronájmu).

 

  1. ZAMÍTÁ :  

 

88/24 Žádost K. Š., bytem Pražská ul., Přelouč  o pronájem části pozemku pod    podloubím na Masarykově náměstí v Přelouči za účelem umístění prodejního  stánku.

 

Bc. Irena   Burešová                                Ing. Ivan  Moravec         

      starostka                                                      místostarosta


Vytvořeno: 26. 11. 2013
Poslední aktualizace: 26. 11. 2013 00:00
Autor: